NIEUWSBLAD VOOR ZEELAND. No. 252. 1906 Zaterdag 28 Juli 20e Jaargang, HISTORISGH CHRISTELIJK- VERSCHIJNT ZESMAAL PER WEE-K Wed. S. J. DE J0N6E-VERWEST, te Goes F. P. D'HUIJ, te Middelburg. PRIJS DER ADVERTENTIËN Een observatiepost. Snippers uit de oude doos. Gemengde Berichten. 1EDEREN WERKDAG DES AVONDS. Prijs per drie maanden franco p. p1,25. Enkele nummers0,026. UITGAVE DER FIRMA EN VAN van 1—5 regels 40 cent, iedere regel meer 8 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Geen wonder dat aller oog dezer dagen op Rusland is gericht. Hel was te voorzien, maar nu de slag gevallen is staat men er toch anders voor. De beurs, de gevoeligste aller thermo meters weerspiegelt de paniek, door alle Russische fondsen beduidend gemiddeld 5% te doen dalen, en de pers, de baro- mether van ons openbaar leven verkeert in onrustige stemming. Voor onze lezers,'.die onze buitenlansche berichten, die natuurlijk stuksgewijze, van dag tot dag geleverd worden, niet tot een geregeld, aaneengeschakeld verhaal vor men kunnen, zij hier nogmaals er op ge wezen, dat Rusland sinds eenige maanden October j.l., in 't bezit is van een Volks vertegenwoordiging met beperkt mandaat, aan het Russische volk geschonken door den wil, zij het dan ook niet vrijen wil, van den Russischen alleenheerscher dat de regeering in Rusland sinds mensehen- heugenis laboreert aan allerlei gebreken, in één wooid slecht is, en dat de onte vredenheid onder de bevolking van het uitgestrekte rijk zeer groot is en toenemende. Ais men nu daarbij weet dat de maat schappelijke toestand van oven ij ken en straatarmen in Rusland meer dan in eenig land ter wereld schrijnt en knijpt en tot ontevredenheid stemt, dan zal men kunnen begrijpen dat slechts een vonkje noodig was om de opgehoopte brandstof te ont steken. Die vonk is vermoedelijk dezer dagen geworpen in een vulcaan welks uitbarsting dreigt. Meer dan gewoon beleid zou het eischen om in dien toestand een element te brengen dat het volk zou kunnen vertegenwoordigen. Wat klippen omringen een instelling als deze Aan de eene zijde een regeering aan alleenheerschappij gewoon, omringd door een bedorven ambtenaars-wereld, die schoorvoetend, nood gedwongen, zoo weinig mogelijk loslaat van hetgeen in haar oog levensbehoefte voor zichzelf en voor het voortbestaan van het rijk is. En aan de andere zijde een orgaan dat als 't ware voorbestemd schijnt tot reser voir van alle mogelijke klachten, en mid- 118 riüILLETOH. DOOK SCALDIS. De vluchtbergen in Zeeland. II. Reeds in 't midden der 17e eeuw werden er kaarten vervaardigd, waarop de bergen van ons land voorkomen vooral die van de ingeniers Hattinga, opgemaakt in 1570 op last van Prins Willem Karei Hendrik Friso, is vrij volledig. Latere kaarten, in de vorige eeuw uitgegeven, vermelden wel de nog bestaande maar niet de verdwenen bergjes. Hoe nauwkeurig o.a. die van Hattinga ook is is ook deze onvolledig, 'l zij dat enkele heuvels niet zijn aange geven, 't zij dat eenige verkeerd geplaatst zijn. In 1834 zijn de gemeentebesturen van ons gewest, op verzoek van het Zeeuwsch Gen. der Wetenschappen, verzocht opgave te doen van de in hunne gemeenten voor komende bergjes, daaraan is bereidwillig voldaan maar ook deze tabel is niet vol ledig genoeg om er genoegzame gegevens omtrent de ligging uit te verkrijgen. Eene latere poging van dat Genootschap om op de hoogte te worden gehouden van afgravingen heeft niet gebaat. Bergjes zijn afgegraven zonder kennisgeving. Dr. De Manal eerder genoemd, heeft daarom nu, door persoonlijk onderzoek, een goed werk verricht en der wetenschap een dienst bewezen, die niet te miskennen Valt. Hij heeft van de terpen eene studie zaak gemaakt, waarvan het reonltaat ge weest is, dat dit bergonderzook eene groote §fthrpde is vooruitgegaan, delpunt van de meest ideële wenscheD, als met één tooverslag te verkrijgen. Een instelling, van de zijde der regeering met wantrouwen begroet en van de zijde van het volk overdreven verwachtingen opwekkende. En die instelling zelf, gelijk meestal geleid door de uitersten, geen tijd en geen lust hebbende om tot geleidelijke ontwik keling of tot vestiging van eigen posilie lang en aanhoudend te arbeiden, maar onmiddellijk bereid om zich te vormen tot revolutionair centrum tot comité van verzet. Al verder is men, zoowel van de eene zijde als van de andere zijde, voortgeschre den in de weinige maanden dat Rusland een volksvertegenwoordiging rijk was, totdat nu enkele dagen geleden bij Kei zerlijk besluit de volksvertegenwoordiging ontbondeD werd, en diezelfde volksverte genwoordiging even buiten de Russische grenzen een samenkomst hield om te be raadslagen. Zoo staat een groot of een klein deel dat kunnen we niet beoordeelen van bet Russische volk met de regeering op gespannen voet, en met zorg wacht de geheele beschaafde wereld de ontwikke ling van dit conflict. Zonder twijfel heeft, gelijk reeds in ons buitenland werd opgemerkt, de volksver tegenwoordiging, voor zoover deze dan de bevoegdheid bad het volk te vertegen woordigen, weinig begrip van hare roe ping getoond. Nagenoeg van hare geboorte af heeft ze zich geïnstalleerd als contra-regeering. Gedreven door de socialistische elementen hebben als bij ods en overal de radicalen en democraten zich op sleeptouw laten nemen en zich gevormd lot een re volutionair Centrum. Formeel is de regee ring in haar volle recht om een zoodanig optreden te wraken, maar, uit de verte te oordeelen, zou men vragen was er niet een andere weg, een weg die misschien langer maar secuurder was om dit verzet te overwinnen of in betere banen te leiden 'r Toch, deze vraag en haar mogelijk ant woord is zonder practisch nut voor ons en onzen lezerskring. Wij hebben alleen voor onze lezers dui delijk te maken de oorzaken die leiden Zijn nauwkeurige omschrijving omtrent dit vraagstuk en zijn volhardenden ijver in dezen boezemt ons achting in. Door flinke, mooie kaarten van geheel Zeelandwaarop de vroegere, zoowel als de tegenwoordige grenzen onzer provincie zyn aangegeven, geeft hij ons de ligging van de nog bestaande en ook van de verdwenen heuvelen duidelijk te zien. Gaarne brengen wij dezen geleerden een eeresaluut in zake het bergonderzoek. Onder voorlichting van dit werk willen ook wij iets omtrent deze bergen vernemen. Het eiland Walcherenals hebbende het grootste aantal van deze gedenkstukken uit het grijs verleden, bezoeken wij dan het eerst. Wijl er bij de afgraving van de meeste bergen niets bijzonders gevonden is, wat vermelding verdient, zullen wij ons slechts by enkele bepalenons bestek laat niet toe ze alle te bezoeken. Van de 66 bergen op dit eiland zijn er nog 25 geheel of gedeeltelijk aanwezig. Wij willen onzen tocht aanvangen bij Serooskerke en een bezoek brengen aan een berg, die reeds tot het verleden be hoort. Nabij dit dorp aan den ouden weg ligt de hoeve „De Luycksberg"dit ia de naam van den vroegeren berg, en deze op 2yn beürt werd zoogenoemd naar zekeren Luycks. Hy had in 1834 nog eene hoogte van 5 6 M. Toen woonde er de landman Six, de grootvader van de vrouw van den lateren gebruiker van den Luycksberg, Louiverse. In dat jaar is de berg afgegraven onder toezicht van een oudheidkenner. De grond bestond uit kleiaardestand) zdvel, veengrond enz., waaronder 'n menigte stukken kryt( terwijl de geheele massa tot kunnen tot een Castastrofe waarheen ieder hel oog richt en welke met belangstelling gadegeslagen wordt, door allen die mee leven met de gebeurtenissen op het we- reldtooneel. 27 Juli 1906. Kwaadspreken. Kwaadspreken bestaat verder in het overdrijven van wat men verkeerds om trent iemand hoorde. Deze vorm van dit euvel is meer algemeen en licht verklaar baar. Goed hooren is een groote kunst en goed overbrengen is nog grooter gave. Hoe gemakkelijk gebruikt men een ander woord, dat iets sterker is, dan wat men hoorde. Hoe verleidelijk is het, iets te vertellen wat meer gekleurd dan men bet zelf vernam. Hoe interessant is het, als men een nieuwtje kan meedeelen, dat belangstelling wekt, en om die belangstel ling te verhoogen wordt dan vaak het een voudige wat belangrijker gemaakt en het onbeduidende opgeblazen tot iets gewich tigs. Zoo komen allerlei overdreven ver halen in de wereld en menig persoon wordt in eer en goeden naam, in zijn zaken of in wat hem het liefst is op aarde, geschaad en te zwaar gestraft voor een licht vergrijp, gepijnigd om een kleine fout. (N. v. d. Dj v Hog zeven jaren. De Nederlander vestigt de aandacht op een artikel in de Vrijzinnig-Democraat, waarin een vrijzinnig propagandist aan de christelijke partijen nog zeven jaar levens geeft. Maar dan is 't ook uit. «Over 7 jaar, in I9I3 dus met vrij groote zekerheid, zullen de rechtsche partijen hun stemmental zien dalen beneden de helft van het uitgebrachte aantal. Dan zullen de christe lijke partijen nooit meer over eene meerderheid kunnen beschikken. Eerst dan zullen ze, de onmogelijkheid inziende om eene clerikale meer derheid te vormen, willen hooren van eene andere partij-groepeering. Dan zal langs natuur lijken weg bereikt zijn wat men nu kunstmatig zou willenDan zal de antithese haar eigen dood zijn gestorven, dan zal het clerikale spook ons niet meer kunnen verschrikken, dan is men in alle partijen geneigd tot de door onze gauche nu reeds mogelijk geachte partij- proepeering democratie tegen conservatisme". Deze broodetende profeet grond natuur- beneden toe doormengd was met heenderen, potscherven en steenen van verschillende soort en grootte. Voorts asch, houtskool, mosselschelpen enz. Onder de gevonden voorwerpen worden vermeld lo. Een grove bronzen vinger ring. 2o. Metalen onkenbare voorwerpjes, misschien pijlpunten. 3o. een ijzeren scha- penschaar. 4o. paarden en runderbeenderen. 5o. een brok steen, lang 4, breed ruim 2 palm, van eene steensoort die met ver steende planten gevuld is en volgens opgave ook te Avelgem in W.- Vlaanderen voorkomt. De oppervlakte is bedekt met figuren de onderkant is glad bewerkt. 60. brokken van hand-molensteenen van Andernachsen tras, breed 4 ét 5 palm, dik 2 ét 3 duim, met eene ronde opening, één had een opstaanden rand70. stuk dakpan, vermoedelijk Ro- meinsch. 80. een verroeste sikkel. 9o. een walvischwervel, met sporen van bijl of hak mes en sporen van verbranding. lOo. Een beenen versiersel met kruisstrepen, zooals te Termunten in Groningen is gevonden. Ho. Een dozijn tibias van paarden, met gaten zooals bekend is houdt men ze voor schaat sen. Zij lagen aan de oostzijde onder het overschot van een eikenpaal 12 a 13 palm lang en zoo gelegen, alsof zij vroeger met een band waren aaneengehecht, zooals men te Wijk hij Duurstede en in de Friessche terpen heeft gevonden. 12o. Fragment van eene kruik van bruinachtige aarde, aan de buitenzijde geel, met goed glazuur, en 13o. Een spinsteen met ronde opening. Enkele dezer voorwerpen zijn in het museum te Middelburg bewaard gebleven. Van Middelburg komende vindt men tu@scb.en den ouden ('eerschen weg en een ander wegje een kegelvorraigen berg men beeft hem rechtstandig afgegraven, lijk zijn voorspelling op eyfers. Hij „toont aan", dat de rechtsche voorsprong in 1888 43000 stemmen bedroeg, in 1891 31000, in 1897 66000, in 1901 18000, in 1905 19000 en zoo komt hij tot een percen tage van 17.4, 14.4, 15 8, 4 6 en 3.3. Zoo doorgaande, zegt hij, zyn de Christe lijke partijen natuurlijk binnen zeven jaar weg. Waaraan ontleent nu deze cijferaar zijn gegevens Aan een artikel in de „Vragen des Tijds, aan „een krant van Juni 97" en uit een „anti-rev. blaadje". Stevige grondslagen, zooals men ziet. En daaraan knoopt hij zijn belangrijke beschouwingen vast. O, die vrijz.-demo- craten zyn zoo gauw in de wolken De Nederlander eindigt haar overzicht over het „belangrijke" artikel aldus Hoe onberijmd en belachelijk dit is moge o.a. blijken uit het feit dat nog dezer dagen de »Stan« daard" schreef, dat de rechtsche vóórsprong in 19ol was 47.763 stemmen, in I905 55.759 stemmen. Dit is nu de antirev. vertolking van de cijfers I8000 en I9000, die de heer v. Raalte in de «Vragen des Tijds" vond. Zoodat, wanneer hij voor de latere stembus jaren dezelfde antir. bron gevolgd had, welke hij voor de vroegere jaren opsloeg, zijn uit komst blijkbaar een geheel andere zou zijn geweest. Waarmee wij maar zeggen willen, dat de verwachting van den Dordtschen schrijver, dat in 19I3 het «clericalisme" vernietigd zal zijn, voorloopig op zand berust. Dat jaar I9I3 schijnt intusschen voor velen ter linkerzijde al meer het geluksjaar te worden. De sociaal-democratie heeft berekend, dat zij in dat jaar de meerderheid in den Duitschen Rijksdag behaalt. Dr. v. Raalte laat dit nu gepaard gaan met den ondergang der rechter zijde in Nederland. Gelukkig dat wij hier met de keur der verlichting te doen hebben. Anders zou allicht aan toovenarij worden gedacht. Voor ons is 't trouwens niet zoó onaan genaam, door den vijand licht geschatte worden. Hij ondervindt al spoedig hier van zelf de schade. Middelburg. In de Donderdag gehou den vergadering van het Hoofdbestuur der Zeeuwsche Landbouwmaatschappij, onder doch den bergvorm teruggegeven. Hy is voor eenige jaren afgevoerd door den landbouwer Van Leerdamom er lage weiden mede te verhoogen. Men ziet den berg het best ten oosten van het zgn. Huisje ten Halve bij den veel jongeren straatweg naar Veere. Bij het afgraven lag er rondom den berg eene nu gedempte soort van vijver, met vele kleine palen er in, Van Leerdam deed met twee arbeiders de afgraving zeer nauwkeurig, omdat hij zelf naar opheldering verlangde, doch alles te vergeefs, ofschoon hij ruim 6000 voer afvoerdehij schatte hem op 15 M. hoogte en den omtrek van den bodem minstens op 200 M.weleer werd hy dan ook voor een der hoogsten gehouden van Walcheren. Eenige voeten onder den top vond men een uit twee lagen steen gevormd fondamentde stee nen door zeer vast cement vereenigd, waren meestal verglaasd en grooter dan de gewone Zeeuivschemoppen; hij rekende, dat drie steenen niet dan met moeite door een man zouden te dragen zyn. Zy vor men thans het fondament van een huisje iu den Karelsganq. Er heeft dus op dien berg een gebouwtje gestaan van steenen van de oudste soort, zooals men onder Domburg heeft gevonden en waarvan een bewaard wordt door het Zeeuwsch genootschap. In een anderen berg, liggende in Big- gekerke, en toebehoorende aan den burge meester Simonse vond men bij het afgraven vele scherpe keien, vele beenderen, en, wat belangrijk heeten mag, was de vondst van een bruin, glad geslepen kootje uit den voorpoot van een paard, het behoort tot den tijd der boven reeds vermelde schaatsen en wordt bewaard bij bet Z.Ge- nootschayhet ia 7 ffi beeft voorzitterschap van den heer mr. P. C. J. Hennequin, waren alle afdeelingen ver tegenwoordigd, aanwezig waren ook de heeren dr. D. J. Hissink, directeur van het Rijks-Landbouwproefstation te Goes, en J. P. M. Camman, Ryks-Tuinbouwleeraar in Zeeland en Noord-Brabant. De voorzitter opende de vergadering. De notulen der ver gadering van 19 April j.l. worden vastge steld. Aan de orde komt een nadere be spreking der pensioenregeling van den Zuivelconsulent. De inlichtingen der maat schappij der verzekering zyn niet roos kleurig. De voorzitter meent dat het beste is de betaling te schorsen, totdat een nieuwe consulent is benoemd, dat recht is by polis bepaald, en wanneer blijkt dat zij een solide is, dan kan men daar blijven of veranderen. De tegenwoordige maatschappij is de 's-Gravenhaagsche Algemeene V erzekering Maatschappij. In dezen geest wordt be sloten. Het voorstel-Welleman wordt voor een deel door het Hoofdbestuur overgenomen, om in de najaarsvergadering te worden be handeld, hij zelf wil niet meer als verdediger van zijn voorstel optreden. Dit wordt door de vergadering goedgekeurd. Ter voorziening in de vacature van den zuivelconsulent Koert, wordt het hoofd bestuur gemachtigd eene oproeping te doen, op een jaarwedde van f 1500, met een verhooging om de twee jaar van f 100 en dit tot tweemaal toe, en deze benoe ming te doen voor 1 jaar tegelyk. Het ontslag wordt den beer Koert verleend tegen 1 November a. s. De nieuwbenoemde zal 2 pCt. moeten bijdragen in de pensi oensverzekering. Deze voorstellen worden aangenomen. Ontvangen is een circulaire van de vereeniging „Landbouw en Handel" te Goes om deel te nemen in een crediet- fonds. Daar echter deze circulaire is zoek geraakt, kan zij niet besproken worden, doch daar het toch is voor steun na de ramp van de jongste overstrooming, stelt het hoofdbestuur voor er niet op in te gaan. Besloten. Voorstel van den heer Zuijdweg om op de internationale ten toonstelling op landbouwgebied, te 's-Hage in te zenden Zeeuwsche vruchten. Den voorsteller wordt verzocht dit voorstel nader uit te werken, dan is de maat- waarschijnlijk gediend om andere zaohte voorwerpen, b.v. leder te polijsten. In de gemeente Grjpskerke, bij Buttinge, op de hofstede „Molenzicht" vond men vroeger twee bergen een er ran is ver dwenen de ander is voor een deel af gegraven. Bij dit afgraven zijn door den pachter de Witte, twee stukken gevonden, die hem merkwaardig voorkwamen. Het eene was een oud model Spaansch pijpje, zonder versiersel of fabrieksmerk, dat dus tot de oudste soort behoorde. Het andere was een omstreeks 4l/2 oM. lang en breed koperen kruisje, met vele gaten doorboord eenigszins den vorm hebbende van een Malthezer-kruishet metaal is geen rood- of geelkoper derhalve een soort brons, het woog 45 gram. In 1887 heeft de Witte weer 300 voer van den berg afgevoerd. Hij vond toen circa 4 M. onder den kruin, het onderstuk van een soort mortier, van zandsteen; de wanden waren 2 4,3 cM. dik, de holte had een voetstuk van 9 cM. hoogte. Het is dus een stevige maalsteen geweest; de kleur is grijsachtig, doch bij nauwkeurige zuivering en afslijping bleek zij helder wit te zijn. Ten slotte zij voor Walcheren nog ge« meld, dat men bij afgraving van den heu» velachtigen berg bij Kleverskerhe op den kruin en aan den voet vuurkeien vond 5 zij bleken //Flint" te zijn van bruine en zwarte kleur, sommige met witte korstDe vorm was de gewone knolvormige, zij waren niet geslepen, maar stuk geslagen. Het gewicht was van 20 tot 140 gram. Ver mits zij ook in andere bergen zijn gevon» den, en aan den bodem vreemd zijn, wordt vermoed, dat het slingersteenen zijn geweest, (Wor$ wrvalgd.J

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 1