NIEUWSBLAD VOOR ZEELAND. No. 244. 1906. Donderdag 19 Juli 20e Jaargang. CHRISTELIJK- HISTORISCH VERSCHIJNT ZESMAAL PER WEEK Wed. S. J. DE JONGE-VERWEST, te Goes F. P. D'HUU, te Middelburg. PRIJS DER ADVERTENTIËN Verhooging van het Indisch Taiief van Invoerrechten. Snippers uit de oude doos. DIUCLBVKG - LIDDELB. EOTTERTAM. Juli. uitgenomen 's Zondags, uur, van Middelburg 9,30, u 8,45. op de Wester-Schelde. IEN-HANSWEERT. met 30 September, leesche of Spoortijd. VanWalsoorden naarHans- ,8,45*. 11,50, nam. 3,25. naar Walsoorden voorm. 2,38, 5,38. fizan vrorden geen goe- rvoerd. i e n t „SCHELDE" Juli. Woen 25 8,— 12,30 Dond. 20 8.30 12,30 Vryd. 27 fe,„0 12,30 Zater. 28 9,— 12,30 Zond. 29 6,- Maan. 30 9,30 12,30 Dins. 31 9,30 achter een datum it hel tweede getal is irdam). i,30 ^30 ^30 ï,30 'etal ikzee (DELE üeq—zïerikzeb. Juli. ï- t- L- 1- 1,30 1,30 1,30 L~ l,30y 1,30 1,30 Van Woen 18 Dcnd. 19 Vijjd. 20 Za er.2l Zond. 22 Maan.23 Dins. 24 Woen 25 Dond.26 Vjjjd. 27 Zater. 2 s Zond. 29 Maar. 30 Dins. 31 Zierikzee. 7,30 3, 6,30 6,30 7,30 6,30 7,30 7,30 7,30 6,30 6,30 7,30 6,30 7,30 7,30 3- 3,- 3,- 5,30 3,- 3,- 3- 3- 3,- 3,- 5,30 3- 3,- EKEN. ÏJURG. 1.27 4.07 6.47 1.20 4.— 6.40 1.08 3.48 6.28 12.56 3.36 6.16 12.49 3.29 6.09 12.40 3.20 6.— 12.24 3.04 5.44 12.18 2.58 5.38 GEN. I.27 4.07 6.47 12.40 3.20 6.— 12.28 3.08 5.. 12.25 3-t>5 5-45 8.25 I2.20 3.5.40 8.20 II.30 I2.I5 2.55 5.35 8.15 11.25 9.27 12.37 9.20 12.30 9.08 12.18 8.56 12.06 8.49 11.59 8.40 11.50 8.24 11.34 8.18 11.28 9.27 12.37 8.40 11.50 8.28 11.38 11-35 eesche of Spcortgd. 50a) i) nm. 3,23^) en 6,10e) 15a) 3,50y) 6,40. 11. 1,55a) en 4,45. 3,23 6,10e)/) minuten na het vertrek van nakerke n. Neuzen vm. 8,36 r Breskens, Borsselen en kens, Boissele» en Neuzen n met 31 Aug. een ruim aandeel nam in iogen of de z.g.n. kruis- n allen twijfel verheven ie en elders hare poorters ran Vlaamsche dapperheid dat ze te Ronstantinopel aak, die thans het Belfort rt, zouden genomen hebben :n medegevoerd naar hunne op den toren geplaatst heb- lat voorwerp later door de geroofd zijn, behoort even van den oorsprong der Da- (waarin wel eenige h'sto- chuilt) tot het gebied der reel lafer door enkele kro- nedegedeeld. wapen der stad kan het ?ld worden roote en kleine stedelijke 1 gedeeld schild, waarvan ihterzijde, op een rood veld, uis heeft, met vijf gouden vartieren. De linker helft euw op een veld van zilver, op de kaart van Heijlink snoemd in 1662 vervaar- plaals der gouden ballen, •ruisen. lering van 1661 in de kerk, tevhand enkel het gouden eld van keel. Alleen op n het midden der 17e eeuw, wapen der stedelijke zegels, beladen met e*n rooden een gouden kruis gedeeld sehe B in de Uwartiere", (Slot volp)i IEDEREN WERKDAG DES AVONDS. Prijs per drie maanden franco p. p1,25. Enkele nummers 0,02s. UITGAVE DER FIRMA EN VAN van 1—5 regels 40 cent, iedere regel meer 8 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. De verleden jaar opgetreden Regeering is haar zelfstandige werkzaamheid op wet gevend gebied begonnen met het voor stellen eener belangrijke verhooging van het Indisch Tarief. Men zal zich misschien verwonderen, dat een bestuur, voortgekomen uit par tijen, die bij de verkiezingen verklaarden onder geen voorwaarde te zullen mede werken tot tariefverhooging, juist met zulk een ontwerp debuteert. Maar dan moet men niet vergeten dat op het gebied der po litiek, en vooral der handelspolitiek, hier te lande alles mogelijk is. Het is trouwens niet de eerste maal dat eene overwinning aan de stembus bevochten, door hen, die den vrijhandel zijn toegedaan, werd ge volgd door een ontwerp, dat met vrijhan- dels-begaippen moeilijk te rijmen viel men herinnert zich het tariefvoorstel- Pierson in 1900. Wat nu het aanhangige ontwerp betreft indien de regeering inderdaad meent, dat alleen door tariefsverhooging de Indi sche financiën op vasten voet geregeld kunnen worden, dan kan men het in haar slechts prijzen, dat zij het ontwerp daartoe spoedig heeft ingediend. Zij vermijdt daardoor de fout der vorige Regeering, die haar tariefvoorstel zóó laat indiende, dat daarover vóór de verkiezingen geene beslissing kon vallen en alle tijd en moeite aan de voorbereiding en behandeling van het ontwerp besteed, vergeefsch waren. Toch schijnt het dat de tegenwoordige Regeering eenigszins in het tegenoverge stelde euvel is vervallen. Noch de Kamers van Koophandel, noch de Commissie voor de Handelspolitiek zijn over het ontwerp gehoord. Dit ware toch niet overbodig bij een voorstel, waarbij zoowel onze export- handel als onze nijverheid (zie de lange lijst van belaste fabrikaten in het achter-staande ontwerp-tarief) niet onbelangrijk zijn be trokken en waarbij zooveel détail-kennis van verschillende artikelen noodig is. Of overigens de Regeering met haar voorstel succes zal hebber, staat zeer te bezien. Hoe kunnen de vrijhandelaars in de Staten-Generaal hunne stem geven aan verhooging van dezelde artikelen welke zij bestreden toen Minister Harte haar 116 FEUILLET02T. DOOK SCALDIS. Biervliet. II. (Slot.) Had Biervliet niet het fraaie, in 1876 goed gerestaureerde glas ter eere van Willem Beukelsz., in zijn onooglijk kerkje dan had het niets belangrijks meer. Deze kerk, gebouwd in 1659 en inge wijd den 21 Maart van het volgende jaar door ds. Peudevin, heeft sinds 10 Sept. 1905 een nieuw orgel. Het is een mooi instru ment voorzien van 19 registers. Het werd tot den dienst ingewijd door ds. Val naar aanleiding van Ps. 100 4. Onder de vele aanwezigen bij de inwijding merkte men o. a- op den 80-jarigen burgemr. van Oostburg, zijn collega van Schoondjke en een paar katholieken uit IJzendjke, die door vrijwillige bijdragen medegewerkt hadden, de Herv. Kerk hunner voormalige woonplaats te verrijken met een zoo doel matige versiering. De stellage,' waarop het orgel is geplaatst, is een keurig stuk werk van een ambachtsman der gemeente. De beer Roda, hoofd der openbare school, trad als organist op en vergastte de hoorders, behalve op de kerkelijke liederen J»s. 68, Gez. 43 en Gez. 96, nog op het Eondagslied van Kreutzer. Ter bediening van den H. doop heeft de gemeente een zilveren bekken, haar in |ept. 1886 geschonken door dg. R Moerdijk voorstelde Hoe kunnen zij die zoo jam merden over den „ondragelijken druk", welke eene matige verhooging van invoer rechten op het Nederlandsche volk zou leggen, er toe medewerken om de zooveel armere bevolking in Indië veel hooger rechten te doen betalen Het moge waar zijn, dat het grootste deel der Indische bevolking bezwaarlijk door directe belastingen is te bereiken, en dat daarom verbruiksbelastingen en invoerrechten onvermijdelijk zijn, maar het zelfde geldt hier te lande en als men be weert dat ter wille van het draagvermogen de invoerrechten hier laag moeten blijven, dan mag. men ze niet hooger opvoeren in Indiëj waar het draagvermogen der be volking veel kleiner is. Hoe dit zij, het is niet waarschijnlijk dat men de étalages van artikelen, welke sommige kiesvereenigingen verleden zomer hadden ingericht, om te doen zien welke zaken door het ontwerp-Barte duurder zouden worden, naar Indië zal overzenden om de bevolking aldaar in te lichten om trent de te verwachten gevolgen van het voorstel der tegenwoordige Regeering, waarbij thans ongeveer dezelfde artikelen worden belast. Hoe zonderling men met begrippen van handelspolitiek omspringt, kan wel blij leen uit eene beschouwing in een hoofdorgaan der vrijhandelaars over het aanhangig Indisch tarief-voorstel. Men geeft daarin in overweging liever dan deze partieele eene algemeens verhooging van het (toch reeds vrij hooge) Indische tarief aan te nemen en daartegen de bedrijfs- en rijtuig belasting af te schaffen. Wel zeker, waarom niet? Vervanging van directe be lastingen door hooge invoerrechten dat schijnt de ware en consequente toepassing der vrij handelsleer t Wanneer de meerderheid aan hare ver klaringen bij de stembus trouw blijft, dan heeft het ontwerp geen kans van slagen. Maar, mag men vragen, waarom heeft de Regeering het dan ingediend Waarom heeft zij zich noodeloos aan eene nederlaag blootgesteld Of kent zij hare Pappen heimers en weet zij wel, dat men het met die vrijhandelsleuzen niet al te nauw ne men moet? Wat zullen wij hiervan zeggen? Het is maar het bost er niets van te zeggen, pred. te Grand-Ropids in Amerika, in ruil voor het vroeger gebruikte tinnen doop bekken, dat hij als aandenken aan de kerk zijner geboorteplaats naar de nieuwe we reld medenam. Wijl Biervliet na de Hervorming gecom bineerd werd met de toenmalig reeds be staande gemeente te Vremdijkewil ik eerst iets zeggen omtrent laatstgenoemde plaats. De naam dezer plaats was oorspronkelijk Frondicwaaruit bij verbastering Vremdijke of ook wel Vreemdijke ontstaan is. Zij lag aan de oostzijde van den Braakman het tegenwoordige Hoek en is thans geheel verdwenen op den 25 Nov. 1601 vloeide zij onder door een' buitengewonen storm en watervloed. Ofschoon later de gronden waarop zij lag, door bedijking weder aan de zee ontwoekert zijn, is de plaats zelve niet meer herrezen. Die van Vremdijke verschenen den 2 Juli 1579 voor de Cl. van Assenede en verzochten uit naam van hen en van de omliggende plaatsen een predikant. Hun werd aange wezen Pieter de Loose, dien zij zouden moe ten met een brief der Cla3se trachten over te halen j hij sou door de gemeente van Emden beproefd en uitgezonden worden. Intusschen zouden te Vremdijke weekpre- dicatiën gehouden worden door de dienaren van Assenede, Bouchaute, Bassevelde en Ërt- velde. Van De Loose vernemen wij verder niets meer. Misschien was Michiel Stut) of Striv vroeger pastoor geweest te Vremdijke althans Arnoldus de Steur, pred. te Axel, moeslt, volgens de acten der genoemde ver gadering te Vreemdijke gaan prediken en er narichten inwinnen aangaande den gedachtig aan het woord van Huygens „Wie 't schriklijkst hiervan swijgt, heeft 't allermeest gezeid". Liever zullen wij het ontwerp-tarief zelf mededeelen. Ieder kan dan oordeelen. Want deze tegenhanger van het tarief- Harte spreekt voor zich zelf. Nadere wijziging en aanvulling van de wet houdende vaststelling tarieven van in-, uit- en doorvoer in Ned. Indië. Bijlagen No. 199, 14, 8 Mei 1906. Maatstaf. Rechten. Aardewerk, grof waarde 6 procent. ander j> 8 dakpan nen en metselsteen vrij. Arakleggers Azijn waarde 10 procent. Beenzwart vrij. Bier op fust Hectoliter f5,25. afgetapt f6,-. Blik vrij. Blikwerk waarde 10 procent. Boeken vrij. Buskruit waarde 6 procent. Cement vrij. Dranken waarde 12 procent. Eetwaren 12 Werktuigen vrij. Gambier 100 Kilo f 20, Garen waarde 6 procent. Gedistilleerd Hectoliter f50,—. Glas- en Aardewerk waarde 10 procent. Goud en Zilver, blad 12 Goud- en zilverwerk 12 Goud en zilver in staven vrij. Hars Hout Houtwerk waarde 6 procent. Us vrij. Ijzer Ijzerwerk waarde 10 procent. Instrumenten vrij. Juweelen Kaarsen 100 Kilo f 12, Kalk vrij. Klappers en klapper olie vrij. Kleederen waarde 12 procent. Kolen vrij. Koper, ruw bewerkt waarde 10 procent. Kramerij 6 Leder en lederwerk 10 Lood, ruw vrij. bewerkt waarde 10 procent. Manufact., katoen 6 zijde 6 andere 10 Meel 10 wandel van dezen voormaligen priester, die op de vorige classe te Axel, den 7 Mei geproponeert had, maar niet bekwaam ge noeg en niet al te zuiver in zijne leer was bevonden, waarom de Cl. hem schrif telijk aanbeval aan de consistorie te Gent, om zich aldaar nog verder te oefenen. Op de Hulstersche Cl. van 4 Jan. 1580 werd Vreemdijke onder de classe van Hulst gerangschikt. Cp die van 31 Oct. daarna komt als pred. te Vreemdijke voor Lieven Coene. Wij hooren vervolgens niet meer van die plaats tot in 1590, als wanneer bij de Unie der steden Neuzen, Axel en Biervliet van 18 April bepaald werd dat Wijst Meersen, pred. te Neuzen, ook Vreemdijke en Biervliet zou bedienen. Als tweeden pred. van Neuzen, nam hij den dienst waar bij de Staatsche bezetting die in Nov. 1584 Neuzen was ingetogen. Die gemeente voegde zich in dat jaar, ofschoon voorloopig onder de Cl. van Walcheren, nadat de Reformatie in de omliggende plaatsen en in gansch Vlaanderen, voor de Spaansche macht had moeten zwichten. Ds. Meersen onderteekende in 1584, als pred. van Neuzenten bewijze daarvan de wetten der Walch. Classis. Aan het einde van dit jaar is hij reeds overleden. Den 26 Maart 1587 werd voor Vreemdijke en Biervliet beroepen Gerard Maresch om deze gemeente tegelijk met Neuzen te bedienen. Deze gecombineerde dienst hield aan tot in 't laatst van 1591. Bij zijne eerste Avond maalsviering te Vreêmdyke telde hij 18 personen» Den 19 Jan, 1592 bevestigde hij voor Maatstaf. Rechten. Mest vrij. Meubelen waarde 10 procent. Mineraalwater 100 kruiken f4,60. Muziekinstrumenten waarde 10 procent. Opium 100 Kilo f450,-. Paarden, ezels stuk f 2,50. Papier waarde 10 procent. Pek vrij. Petroleum Hectoliter f 0,25. Fotografie-artikelen waarde 6 procent. Planten vrij. Reukwerken waarde 12 procent. Rijst vrij. Rijtuigen waarde 10 procent. Schilderijen vrij. Schrijf- en teeken behoeften waarde 10 procent, f 0,15 af 1,20. Speelkaarten Kilogram Staal vrij. Staalwerk waarde 10 procent. Stroop 100 tlessch. f 15, Tabak 100 Kilogr. f 16, Tabak, sigaren en sigaretten 100 Kilogr. flOO, Teer vrij. Thee Kilogram f 0,25. Touwwerk vrij. Uurwerken waarde 6 procent. Vee, buffels en runderen stuk f2,-. Vee, varkens f 0,50. Vee, ander vrij. Verfwaren droge, en lijnolie waarde 6 procent. Verfwaren, natie 8 Visch 10 Vleesch 12 W apens 6 Wijn op fust Hectoliter f 13,50. afgetapt f 16,—. mousseerende 100 tlessch. 141,—. Zaden vrij. Zeildoek Zinkwerk Zinkwerk waarde 10 procent, f 2,a f 12, Zout 100 Kilo Alle andere goederen waarde 6 procent. Tariefopbrengst 19001905 gemiddeld f 8,420,873,—. De meerdere opbrengst van het nieuwe tarief wordt door den Minister berekend op „ruim anderhalf millioen" 'sjaars. 18 Juli 1906. In de qnaestie van de wenschelijkheid der combinatie Predikant-Kamerlid men gen wij ons niet. Ook verdiepen wij ons niet in de vraag of er ook classicale vergaderingen in een door de Synode opgezette fuik gezwom- Biervliet en Vreemdijke Jolis. Bollius. Deze was, vanaf 1580 in dienst te Gent tot na de overgave dier stad aan Panna in 1584. Hij was een zeer geleerd man. Sedert de overgave van genoemde stad vertoefde hij eenigen tijd te Middelburg en werd toen in de combinatie alhier be roepen. Naderhand schijnt hij ontslagen te zijn geworden van het gestadig waar nemen van den dienst te Biervliet en slechts nu en dan derwaarts gevaren te zijn, alzoo hem ten jare 1605 voor het bedienen van Biervliet niet meer dan 48 gld. betaald werden en hem van Vreemdjke 400 gld. jaarlijks werd toegelegd. Na de over strooming van Vreemdijke op Paaschdag 26 Maart 1606, begaf hij zich met der woon binnen Mauritssort, alwaar hij voor de bezetting dier sterkte en voor de be woners der naastliggende polders de dienst heeft blijven waarnemen. Hij overleed in 1625. De eerste predikant, dien wij voor Bier vliet alleen kennen, is i ISAAC P. 8MALIUS. Deze is hier in dienst gekomen in 't voorjaar van 1628, en is het volgende jaar reeds vertrokken of overleden, wat onbekend is, wijl in 1629 zijn opvolger Gabriel Moermans in de bediening kwam. Ds. Smalius werd tot op heden door negentien ambtgenooten opgevolgd. Alleen van den derden predikant PETRUS COORNE willen wij eene bladzijde uit diens levens boek opsiaan, men zijn, toen zij het voorloopig Synodaal besluit waarbij deze combinatie wordt af gewezen, hielpen goedkeuren. Maar wel mag er op gewezen dat achter het Synodale besluit de gedachte heeft gelegen om rechtzinnige predikanten als met name dr. De Visser uit de Kamer te weren. Immers heel anders stond het in 1897. Immers toen kreeg het Synodelid ds. Houwing, modern predikant, bij zijn ver kiezing tot lid der Tweede Kamer een zegenwensch van de Synode mee, onder anderen dat hij in de Kamer de belangen zijner kerk mocht blijven behartigen. De vraag is nu maar of een rechtzin nig predikant dit niet even goed zou kuunen zonder hem den breidel aan te doen dien de Synode van 1905 hem aandeed. Niet dat de combinatie niet ongewenscht zou kunnen zou kunnen zijn. Maar het meten met twee maten sprong wel een weinig in 't oog. De namen Poelman en De Visser zeg gen hier alles. Nog altijd blijft het de vraag vanwaar de gelden zullen moeten komen, uoodig voor de sociale hervormingen. Het vorige kabinet wilde ze vinden uit de opbrengst der hoogere invoerrechten. Doch het liberalisme heeft dezen voor slag afgewezen en het kabinet uit zijn aetie voortgekomen zit er thans mee. Het heeft tot nog toe geen financiëel program ontwikkeld hetgeen zeggen wil dat het in dezen doolhof den uitweg nog niet gevonden heeft. En toch blijft het zoo waar, wat reeds in 1897 een vooruitstrevend liberaal, mr. Van Assendelft de Coningh schreef Het zal onvermijdelijk zijn dat eerlang iets in de aangegeven richting worde gedaan. Als de vreemde Staten voortgaan met den invoer onzer producten te belemmeren, soms zelfs te beletten, en tegelijkertijd hun eigen producten door middel van openlijke of bedekte uitvoer- premiën in staat stellen onze markten te be- heerschen, waar moet het dan met onze nijver heid heen Onze werkgevers zullen zoowel in het binnen- als in het buitenland verdrongen worden. De industriëel wordt importeur en de arbeider, voor wien geen plaats meer is, het kind van de rekening. De te verwachten sociale wetgeving zal den toestand nog kritieker maken. Men wil den ondernemer zware lasten opleggen ten bate zijner arbeiders pensioen Geboren te Middelburg werd hij prop. bij de Cl. van Walcheren, en, als zoodanig •12 Maart 1649 beroepen te Ossenisse, aldaar als bevestigd den 7 Juli d.a. v. zitting nemende in de classis. Op deze, zijn eerste standplaats, moest hij in de verregaande ongebondenheid van eBkele zijner gemeentenaren, al spoedig een droevig besluit nemen in den vorm eener aanklacht bij den Magistraat van Hulster Ambacht. Deze klacht, ingediend den 13 Febr. 1661, behelsde het bespotten van het H. Avondmaal, door eenige boeren in de herberg, die deze plechtigheid met koek nabootsten, welke aanklacht in han den van den Substituut-Baljuu gesteld werd. Van Ossenisse herwaarts beroepen 19 Febr. 1651 werd hij bevestigd 21 Mei d. a. v. Bij missive van den Mag. van Hulst- Ambacht, betaling verzocht hebbende van de jaarlijksche toelage van 50 gld., werd 15 Jan. 1652 bij dit college besloten, „hem zulks te accorderen", doch tevens dat zulks voortaan niet meer zou toegestaan worden aan predikanten die binnen twee jaren het ambacht verlieten. Van hier beroepen naar Z.Zee werd hij aldaar bevestigd 5 Febr. 1655 en vertrok van daar naar Middelburgwaar hij in Juli 1661 zijn dienst aanving. Daar ter plaatse overleed hij den 17 Jan. 1676. Den 16 Febr. 1656 te Z.-Zee in de Waalsche kerk gehuwd met Maritha Cort- gewet, geb. te Middelburg, werden o. a. twee zonen uit dit huwelijk geboren, n.m, 23 Jan. 1659 Pieter en 18 Dec. 1660 Tobias, (Bevolking in 1824 1424 s in 1905 £888 zielen^.

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 1