NIEUWSBL VOOR ZEELAND. No. 242, 1906. Dinsdag; 17 Juli 20e Jaargang. CHRISTELIJK- HISTORISCH Bnitenlandseh Overzicht. VERSCHIJNT ZESMAAL PER WEEK Wed. S. J. DE JONGE-VERWEST, ie Goes F. P. D'HUiJ, te Middelburg. PRIJS DER ADVERTENTIËN Snippers uit de oude doos. IEDEREN WF.RKDAG DES AVONDS. Prijs per drie maanden franco p. p1,25. Enkele nummers0,025. UITGAVE DER FIRMA 6N VAN" van 1—5 regels 40 cent, iedere regel meer 8 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. !i.rs^^sJBaaaee33MBa5Ki^a^»ietsa3Efttg3aigaaa3aii 10 J ill L 1906. In een boos artikel, welks opschrift: „De Scheinheilige" den schrijver verraadt, wiens bakermat op de Duitscke grenzen stond, wordt uit een hoofdartikel in De Nederlander het slotgedeelte geknipt, en naar aanleiding daarvan gezegd dat 't „te gemeen is om te wonden"; en alleon ver klaarbaar „uit een waanzinnigen haat die het blad dat ze behelst ons toedraagt, en uit liet christelijke farizeïsme van de redaktie die elke gelegenheid benut om op hare borst te slaan en uit te roepenHeer ik dank u dat ik niet ben als dezen". En dan volgt een reeks beschuldigingen aan het adres van de „bourgeoisie" en een afgeven op al „wat dat blad en zijn coalitie- genooten voor Christendom verkoopen". De gewraakte zinsneden uit De Neder lander luiden »Niet wïj volgen de taktiek om datgene, wat wïj bestrijden, gaarne zoo slecht mogelijk te hebben, opdat wïj er winst voor onze stellingen uit kunnen slaan. Niet wïj hunkeren naar het zien van boosheid, opdat daaruit het o. i. goede voort kome. Niet wij wrijven ons de handen van ge noegen bij het aanschouwen van ontaarding, die koren op onzen molen is. Dit laten wij aan de sociaal-demokratie over, met name aan »Het Volk", dat baadt in wellust bïj elke bank die springt, bïj elke ramp als die van Courrières. Het is natuurlijk onbegonnen werk de schoonwassoherij van Het Volk te weer leggen. Wie geregeld dat blad leest, ook in zijn berichten, die zegt gaarne dat De Nederlander niet te veel heeft gezegd. Maar wie zal zich nu gaan vermoeien om al het onziunige, het onjuiste, het vijandige, het averechts volkslievende, het corruptieve dat in de vertoogen en mede- deelicgen dezer heeren voorkomt op te sommen en te weerleggen. Het is reeds veldoende, wanneer men er af en toe de aandacht op vestigt. Al het andere schijnt ons onbegonnen werk. Wij volstaan dan ook met ons volkomen aan de zijde van De Nederlander te scharen. Den trap door de mannen van Het Volk aan haar toegebracht, voelt en aanvaardt de gansche Chr. pers. Eenige jaren geleden stond Engeland overeind over de tijdingen die geopenbaard 114 FEUILLETON. DOOK SCALDIS. Het voormalige Slot te Baarland. (S 1 o t). Het portret in dien schoorsteen stelde voorJhr. Jacob Smit van Baarland. Hij was gehuwd met Anna van Bourgondië, wettige dochter van Filips van Bourgondië, Heer van Fontes, en dus verwant aan de hoofden der Spaansehe partij hij was nochtans één der geheime aanhangers van Prins Willem I, en één der eerste deel nemers aan den vrijheidskamp. Door zijn behuwdoom, den Graaf van Bossu, die als voogd over zijn' zoon Maximiliaan IIhet Markiezaat bestuurde werd hij den 20 Nov. 1558 aangesteld lot Baljuw vau VUssingen en als zoodanig den 7 Dec. beëedigd. Toen, tengevolge van het vonnis van den Hoogen Raad van 24 Dec. 1566, het markgraaf schap verkocht en in handen kwam van den Graaf van Megen, werd hij, die der Oranje-partij nooit recht toegedaan was geweest, om welke reden is onbekend, in 1567 in die betrekking vervangen door tTan IJpens. Nadat evenwel deze man, omdat hij de Hervormden te zeer begun stigde, door Alea en zijn Raad verbannen was, schijnt Smit van Baarland opnieuw te zijn aangesteld. Toen het slot werd afgebtoken, werd dit portret geplaatst voor den schoorsteen van een dei nieuwe vertrekken in het voormalige koetshuis. werden betreffende de zeewaardigheid der handels- en visschersvloot. Men noemde vele schepen „drijvende doodkisten" Een der Parlementsleden, Plunsol, span de zich in om deze affaire in orde te maken. Hij wist te bewerken dat de schepen voorzien moesten zijn van een regeerings- merk, dat, zoowel de geoorloofde diepgang als de zeewaardigheid zichtbaar aanwijzen moest. Iets dergelijks beleven we tegen woordig ook in ons land. Voor weinige dagen is aan den voorzitter der 2de Kamer een request ten behoeve van deze belangen gezonden en dat request was vergezeld van een stuk hout uit den buiten wand van een visseherssloep ge zaagd. Dat stuk hout was de stomme ge tuige van den rotten toestand van sommige onzer visschersvaartuigen. Ook bij de Tweede Kamer berust een foto vau een houten logger op de werf te Vlaardingen genomen. Op die foto is te zien, dat de gansche huid van den logger bedekt is met wormgaatjes, en geheel daar van is doorvreten. Men heeft toen in de wanden van het schip, om de gaatjes te dichten, vijf- of zes-en-twintig-duizend spijker-pennen ge slagen, en in Juni uitgezonden. Spoedig kwam het schip lek terug, toen spijkerde men plankjes op de ergste plaatsen en is weer uitgevaren. Geen wonder dat op de laatst gehouden vergadering van de vereeniging tot be vordering van de Nederlandsche visschery een voorstel aangenomen werd van den volgenden inhoud „Het Hoofdbestuur wende zich tot de regeering met het verzoek een wet te willen voorbereiden, waarbij de bevolking der visschersvloot worden beschermd tegen de onheilen die kunnen worden voorzien. Wü missen tot nu toe een Plunsol, maar onder zulke omstandigheden zal hij onge twijfeld opkomen". Dit kabinet is niet alleen staatkundig, maar ook administratief, zeer gelukkig. Ruim 3 miljoen is er 't eerste halfjaar m6er in de schatkist gekomen dan over dat van 1905. Het klom van circa 72 miljoen tot ruim 75 miljoen. Trouwens wij vinden hem weder als Baljuw van VUssingen op den voor die stad en voor geheel Zeeland zoo onvergeteFjken 6 April 1572. Hij behoorde intusschen, evenals zijn aanverwant Antonie van Bour gondië van Brigdammetot degenen, met wien de groote Zwijger geheime briefwisse ling hield, toen hij, na de mislukte onder neming van 1568, zwanger ging van het ontwerp, om sommige steden, en wel in zonderheid Enkhuizen en VUssingen, die ook later het voorbeeld gaven, bij verrassing in te nemen. De pogingen daartoe mislukten tot het gedenkjaar 1572. Op den 6 April van dat jaar begon VUssingen zijne banden te verbreken. Van Baarland gaf wel, uit hoofde van zijn betrekking, onmiddellijk kennis van hetgeen er plaats had aan zijn neef, den Gouverneur van Zeelandinaar tevens verdwijnt hij zelf van het toon eel, evenwel alleen om weinige maanden later des te schitterender wederom op te treden toen Tseraerts, die voor de gewichtige be trekking van Gouverneur van Walcheren, welke hem opgedragen was, onbekwaam werd gerekend, eerst tijdelijk in Augustus, en later, na het mislukken van zijn laatsten aanslag op Goesin Oct. 1572, voor goed dat bewind aan hem overdroeg. Zoo was hij Baljuw VUssingen en Gouverneur van Wal cheren, in een der hacheiijbste tijdperken. Het voetvolk was door het vertrek van Tseraerts beduidend verminderd. De Engel- sche benden keerden met den winter naar hunne haardsteden terug; de Franschen WareD, na den moord te Parijs, naar huis geroepen en de verbitterde Spanjaarden waren meester in Middelburg en te Ram- ineken*. En deze meerdere opbrengst zit hoofd zakelijk in grondbelasting f132000; suikeraccijns f 417000 gedistilleerd f 181000; alleen over de maand Juni. Terwijl over het heele halfjaar waarover de vergelijking loopt o. a. de volgende bronnen van inkomst een vermeerdering aanwijzen van: grondbelasting f 123,000; personeel f 165,000; bedrijfsbelasting f 380,000 vermogensbelasting f 156,000 invoerrechten f 432,000suikeraccijns f 1,175,000 wijuaccijns f 60,000 gedistil leerd f380,000; zoutaccijns f 18,000; accijns op bier en azijn f25.000- die op het ge slacht f231,000, belasting op gouden en zilveren werkeu f 15,000 zegelrechten f 190,000 registratierechten f 209,000 hypotheekrechten f 24,000domeinen f'20,000 pzsteryen f251,000; rijkstele graaf f118,000; loodsgelden f 128,000. Alleen de successierechten zijn circa een miljoen lager. Wat echter niet wegneemt dat er ruim 3 miljoen meer in kas is dan verleden jaar om dezen tijd en de roekeloosheid van dit ministerie om 't land reeds terstond by zijn optreden te zegenen met tien op centen, o.a. op de bedrijfsbelasting in des te schriller licht komt- te staan. Vreemd is het dat men in Zuid-Beveland wel blijft praten over tramverkeer, jaar op jaar, maar er niets aan doet. Schouwen en Tholen, Zeeuwsch-Vlaanderen en Wal cheren worden doortrammen bediend, maar Beveland mist nog steeds dit moderne ver voermiddel. We hebben deze week de opgave van het aantal vervoerde passagiers op de stoom tram Walcheren opgegeven en die opgave was tevens getuige van het groote succes. En nu weten we wel dat hier bijzondere omstandigheden in't spel zijn. Verbonden aan Vlissingen met een talrijke en welva rende bevolking en een haven die een deel van Belgie en heel Zeeuwsch-Vlaanderen op gemakkelijke wijze toegang verschaft, verbonden aan Middelburg met een bevol king evenals Vlissingen met twintig dui zend inwon ers, en met Domburg als attractie heeft de stoomtram W alcheren een invloeds sfeer als in geen ander deel van Zeeland te bereiken is. Evenzoo staat het met de tramlijn Mid- Maar de Vlissingèrs kenden hem sedert jaren ook aan de vrijheidsvrienden elders was hij niet vreemd met een Plois van Treslong stond hij nog in betrekking uit vroegere dagen, toen deze aan het hof van Maximiliaan Ials edelknaap geplaatst was; en Oranje vertrouwde hem. Hij beschaamde ook dat vertrouwen niet, ofschoon hij reeds den 10 Juni 1573 overleed. Jkvr. Jaqueline ran Baarland, was gehuwd met Jhr. Rombout van Wachtendonk, die van 1595 af als Heer in Baarland voorkomt. Aan haar was misschien het slot toebedeeld geworden. Zii werd in 1614 weduwe, stierf den 8 Juni 1616 en werd, blijkens de graf steen in de kerk, te Baarland begraven. Ia 1624 ontmoeten wij als Ambachtsheer Jhr. Louis van Wachtendonk, die opgevolgd werd door Jacob van Baarland, die zich als van Dirksland onderscheidde. Deze overleed te Antwerpen in 1660 in 82-jarigen ouder dom. Later werd diens kleinzoon Jacob eigenaar van het slot, dat nog, tot 1730 des zomers door eene Gravin van Groesbeek bewoond, doch in 1734 verkocht werd Toen kwam het in handen van Mr. J. C. Lampzins, die het in verval geraakte gebouw weer geheel liet opknappen. Van de verdere eigenaars is niets bijzon ders meer te zeggen. Het slot, dat, zooals we zagen, door de vroegere Heeren van Baarland met groote kosten was opgetrokken, werd in 1840 door den toenrnaligen eigenaar voor afbraak ver kocht en in het volgende jaar gesloopt. Hetgeen eeuwen lang den knagenden tand des tijds had weerstaanen aan de verwoestingen der oorlogen was ontkomen, del burg-Vlissingen, die nagenoeg een half millioen passagiers per jaar vervoert. Ook deze dienst kan niet als een normale maat staf worden aangegeven. Maar lijnen als Breskens—Maldeghem of HulstWalsoorden of Brouwershaven Steenbergen. Deze hebben in geen enkel opzicht iets voor boven een Bevelandsche tramlijn met Goes tot middelpunt en tal rijke en groote dorpen zoudon daarmee ge diénd zijn. De opbrengst van de lijn Brouwershaven- Steenbergen heeft het vorige jaar per dag kilometer bedragen ƒ5,16, die van Hulst- Walsoorden 6,14, die van Breskens- Maldeghem ƒ6,23. De opbrengst van de lijn Middelburg- Vlidsingen was ƒ13,55. Wat mag toch wel de oorzaak zijn dat ons eersle en eenige Socifial-Congres in 1891 is gehouden en sinds niet meer? Dertien jaren zijn voorbijgegaan, de belangstelling in Sociale is toegenomen op zoodanige wijze dat bijna onze gansche hedendaagsche geschiedenis er door be- heersoht wordt. En van belangrijke samenkomsten van mannen op sociaal terrein bekend onder ons hooren we niet Onwillekeurig worden we tot die ge- dachle geleid bij het vevDemen van een Sociaal Congres dat in September zal bijeenkomen. Daar zal de bekende mr. Aalberse spreken over volksontwikkeling en de sociale kwestie. Daar zal een ander licht vallen op het Arbeidscontract als mr. Troelstraeu Schaper deze week in Amsterdam deden schijnen. Daar zal uit eigen oogpunt de verhouding van Kerk, Slaat en Maatschappij tot de sociale kwestie onderwerp van behandeling uitmaken. En eindelijk: daar zal aan de belangen van den middenstand eene ruime plaats gegund worden. Men ïseemt er een heele week voor. Het is misschien niet overbodig om, nu de aandacht deor Rembrandts gedachtenis, meer dan gewoonlijk op onze nationale kunstvoorbrengseleD gericht is, te herin neren dat Nederland sinds 1870 is verrijkt en bij goede verzorging, nog zoo lang had kunnen staan, werd omvergeworpen op bevel van hem die het anders had moeten laten onderhouden. Ziedaar één der trekken welke de tegenwoordige tijden kenmerken. De oude en erfelijke adel des lands vond, ten tijde des leenstelsels, vermaak in het landleven, en bouwde zich ver blijven, als het slot te Baarland, ten einde defiig te kunnen wonen onder eigen on derdanen, die eerbiedig tot hen opzagen. Bij het verdwijnen der leenroerige maoht hebben de Ambachtsheeren opgehouden de hoofdpersonen op hunne goederen te zijn en vergenoegen zich derhalve met een paar tamelijke vertrekken, in welke zij, gedurende hun kortstondig verblijf op hunne goedereD, zich kunnen ophouden. Bij het sloopen van het slot werden er dan ook zulke kamers in gereedheid ge bracht in het vroegere koetshuis. Intusschen klonk toch de tijding../het slot te Baarland zal worden afgebroken «aan velen in Z.-Beveland onaangenaa/n in de ooren, want het oude sl<st was aan velen dierbaar geworden; deels als de faatste der eigenlijke ridderhofsteden, welke eenmaal in zéé grooten getale in Z Beve- laud werden aangetroffen deels ook door de bereidwilligheid van den vorigen eige naar en de beleefdheid van diens rent meester, als een aangenaam rustpunt voor den fatsoenlijken man, die, inhetschoone jaargetijde, met zijne vrienden een toertje wenschte te maken, door het zuidwestelijk deel van bet heerlijk eiland. «Was dan het oude slot eene algemeene uitspanningsplaats vragen misschien en kelen uwerdoch ons antwoord op die met een serie meestei werken op het ge bied der schilderkunst als zelden te voren. De oude waarheid van den profeet die in eigen land niet geëerd wordt blijft waarheid. Ook wij zien de thans levenden niet in 't licht van het verleden, als de productie opgehouden is en de critiek zwijgt. Maar feit is dat do schilderstukken van onze hedendaagsehe meesters, Israels, Mauve, Bosboom, Weissenburch meer en meer hun weg naar het buitenland vinden en vooral door de rijke Amerikanen ge kocht worden. De bekende maatschappij Arti en Ami- citia" te Amsterdam houdt dezer dagen tijdens Rembrandt's jubileum een tentoon stelling van stukken van onze beroemde Nederlandsche schilders, onze tijdgenooten. Mohammedanen in Londen. De Mohammedanen zijn het zendings werk in Londen begonnen. De eerste bijeenkomst werd in Hydepark gehouden. Stukken linnen werden onder de boomen op den grond uitgespreid, en 12 bidders knielden daarop neder, met hunne aange zichten naar Mekka gekeerd. Sheik Abdoel Kwadir, in 't wit gekleed, en dragende een tulband van goud, begon eenige ver zen uit den Koran te zingen. De anderen zongen mee en raak en met hunne voor hoofden telkens de aarde aan. Ten slotte hield de Sheik eene toespraak om de tal rijke hoorders op te wekken Mohamme danen te worden. Men is voornemens een moskee in Londen te bouwen. Moge de Christelijke zending te Londen krachtig optreden regen den invloed der Siamsche zendelingen, en daartoe trachten de in genoemde wereldstad wonende Mohamme danen met het Evangelie te bereiken. Mededeelingen van het Zendingsveld. Afrika. De ongerustheid te Johannesburg houdt aan. Men haast zich een permit te ver krijgen om wapenen te mogen dragen. Anonieme brieven kondigen tegen heden Maandag een Bartholomeusnacht voor de blanke bevolking aan. De politie deelt de ongerustheid der bevolking niet. vraag moet ontkennend zijn. Wanneer den fatsoenlijken stand zich eens van de beslommeringen des leveDs wilde ontspannen, zonder eigenlijk nog elders wonende vrienden te bezoeken, dan wilde hij zooveel mogelijk de schoone natuur genieten. Had men nu een vollen dag voor deze uitspanning bepaald,, dan werd voor de middagrust eeu vast punt uitgekozen door gaans eene fraaie, altijd welgelegene hof stede, op welke de een of ander van het gezelschap betrekking had, en men alzoo zeker wist er welkom te zullen wordeu ontvangen. Welnu, zoodanige rustplaats leverden van tijd tot tijd, cok de ru:me, anders ledig staande vertrekken van het Slot te Baarland en gewis, menigeen onder de oudere Z.- Bevelanders, zal zi> h met gemengde gewaar wordingen de uren nog wel herinneren, welke bij zoodanige gelegenheden ook door hein binnen die muren zijn doorgebracht. Ten slotte zij nog gemeld, dat er in het Slot ook eene verzameling van familie portretten aanwezig was, die, op enkele uitzonderingen na, in massa verkocht zijn. Onder dezelve trokken de beeltenissen van Willem van Kerchen en diens echtgenoote, door den kunstschilder J.deBaen, in 1680 vervaardigd, de aandacht van kenners, die ze eene plaats waardig keurden naast de stukken van denzelfdeu Meester in 's Rijks Museum te Amsterdam. Zij zijn ook niet met de massa vertrokken, maar hebben de eer gehad van onder de uitzonderingen geplaatst te worden.

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 1