NIEUWSBLA VOOR ZEELAND. No. 237. 1906. Woensdag 11 Juli 20e Jaargang CHRISTELIJK- HISTORISGH VERSGHIJNT ZESMAAL PER WEEK Wed. S. J. DE JONGE-VERWEST, te Goes F. P. D'HUIJ, te Middelburg. PRIJS DER ADVERTENTIËN De werking der Ongevallenwet. LAN I> BÖU W. Gemengde Berichten. 1EDEREN WERKDAG DES AVONDS. Prijs per drie maanden franco p. p1,25. Enkele nummers0,02®. UITGAVE DER FIRMA EN VAN van 1—5 regels 40 cent, iedere regel meer 8 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Sedert voor het eerst in het verslag der Rijksverzekeringsbank over 1903 gewezen werd op eigenaardige invloeden die de Ongevallenwet dreigt uit te oefenen, is 't aantal openbare klachten over sommige daarbij betrokkenen zeer vermeerderd. Jhr. v. d. Poll slaakte op de in 1905 gehouden algemeene vergadering der Maat schappij van Ny verheid de klacht dat volgens vele agenten der Rijksverzeke ringsbank de ongevallen van onbeduiden- den aard (zijn) en de behandelende genees- heeren een schandelijk misbruik maken van hun ongevallen-patienten ten bate van eigen beurs". De Nederl. Maatschappij tot Bevorde ring der Geneeskunde die de zaak onder zocht moest bekennen, „dat tegen de medische ethiek bij de practijk der On gevallenwet wordt gezondigd". Dit is in eenigszins geleerde termen ongeveer de beschuldiging herhaaldzij wordt zelfs aangedikt met de volgende feiten: „Gebleken is de buitengewone be langstelling welke sommige collega's voor ongevallenpatienten koesteren, zich uitend in herhaalde verbandwisselingen en angst vallige zorg vooy de nabehandeling. Is 't ook niet opvallend dat de geestdrift voor massage bij sommigen sedert de invoering der Ongevallenwet tot een voorbeen on gekende hoogte is gestegen?" De heer Regout heeft in de zitting der Eerste Kamer van Jan. 1906 deze klach ten uitgebreid, o. a. met een van de Bank „dat een geneesheer een valsche verkla ring gaf om een patient plezier te doen". En de heer Stork, eveneens een groot industrieel die het weten kan, vroeg in de zitting dierzelfde Kamer van 8 Februari daaraanvolgende wijziging der Wet zoo „dat zij niet voor sommige doctoren een melkkoetje blijve". Het bestuur der Centrale Werkgevers- Risico-Bank heeft eveneens meermalen „misbruik van de zijde der doctoren" ge constateerd. In het erslag der Rijksverzekerings bank over 1904 staat onder meer „In verband hiermede staat verder de ervaring dat bij een betrekkelijk groot aantal medici, waar zij welwillend aan de getroffenen hunne medewerking verleenen het dienen van hun eigen belangen maar al te zeer op den voorgrond staat". Van belang is het volgende dat tot sta ving der krasse beschuldiging wordt bij gebracht Dat getroffenen dikwijls te veelvuldig werden bezochtdat het aantal verrichtingen, in rekening gebracht, ontegenzeggelijk te groot was; dat menige handgreep, gemakkelijk en gewoonlijk door huisgenooten verricht, thans door den geneeskundige als iets waarlijk ernstigs werd verklaard; dat getroffenen te lang behandeld werden; dat letsels erger werden voorgesteld dan zij inderdaad bleken te zijn, met het doel om onder allerlei weidsche namen verbanden en dergelijke in rekening te kunnen brengen dat groot tijdver lies werd opgegeven voor eenvoudige zaken dat vervoermiddelen ten behoeve van een ge troffene werden in rekening gebracht, die ook voor andere zieken werden gebruiktrijtuigen werden in rekening gebracht, waar de medi cus slechts te voet of per rij wiel den getroffene bezocht; dit alles en n 0 S v 6 I meer waren feiten die meermalen, gewoonlijk echter bij dezelfde artsen, werden geconstateerd. De heer H. Spiekman, die in De Amster dammer dit alles publiceert wy deden er slechts een greep in 1 vraagt terecht eerherstel voor een stand die zoo hoog staat door studie en positie. Maar dit zal dan zoo vragen wij zeker wel dienen te geschieden door open baarmaking van denamen der delipquenten? Omtrent de werklieden wordt de klacht herhaald, dat zy lo. veel meer ongevallen hebben, omdat zij onverschilliger worden 2o. kleine letsels, die vroeger niet geteld Werden, nu oorzaak worden van langdurig fremiiJB j 3o. ongevallen voorwenden veel- vuldiger wordt, de bekende jacht op renteenz. Nu, wie wel eens met welwillende werk gevers in aanraking komt, menschen die gehoorzaamheid aan de wet ook voor zich zelf prediken en betrachten, zal aan de juistheid, vooral van klacht 2 niet twijfelen. In onze omgeving vernamen wij daar omtrent wel eens opvallende staaltjes. Een ongevalletje is voor sommige werk lieden een bonheurtje. Wat nu de juistheid van de derde klacht aangaat, daarvan hoorden wij nimmer. Wij wenschen niet mee te doen om een blaam op welken stand ook te werpen. Alleen waarschuwen wij ome werk lieden: zorgt dat van u iets dergelijks nooit kan gezegd worden. Houdt de eer van uw stand en van den arbeid hoog Het is, dunkt ons, een goede gedachte van de werkgevers en van de regeering, om te trachten dat de kleine ongevalletjes uit de Ongevallenwet worden overgebracht naar de Ziektewet. Dat zal vereenvoudiging van werk en toezicht, van naloopen en administratie brengen. Het meerendeel der agenten van de Rijksverzekeringsbank klaagt niet over te laag salaris, maar wel dat zij met werk overladen zijn.Dengeheelen dag op de fiets, en 's avonds achter de schrijftafel, altijd weer, en altijd meer, kan niet strekken om er den moed in te houden. Ten slotte vragen wij zou het waar zijn, wat de heer Spiekman beweert dat er ook aan het toezicht iets ontbreekt, en dat vele werklieden half invaliede rond- loopen die nog de helft van hun vroegere weekloon niet kunnen verdienen In dat geval zal het zaak zijD, wanneer straks een onderzoek naar de werking der ongevallenwet geschiedt, ook deze quaestie aan een ernstig onderzoek te onderwerpen. 10 Juli 1-906. Neutraliteit. Een kastijding na een diefstal werkt in ft geheel niets uit, men beginne echter met een jong kind te berispen en ouderen te doen „inzjien van het verkeerdeen verlieze vooral niet uit het oogdat diefstal een iiekte, vaak neen erfelijke kwaal is". Zoo leest men in het verslag van een vergadering met dames van de afdeeling Utrecht van de neutrale vereeniging „Ons Belang", waarin gesproken werd over „De opvoeding van het kind". Wat hebben sommige menschen toch zonderlinge begrippen van neutraliteit De Ned. Krijgsman. Landweer en Tucht. //Uitkijk", die in Het Friesch Dagblad zulke onderhoudende brieven schrijft, heeft er over bovengenoemd onderwerp een dien wij om deszelfs belangrijkheid, terstond heelemaal overnemen. 'n Vriend van me volbracht dezer dagen z'n landweer-week. Hij was ingedeeld bij de vesting-artillerie en_ moest daarom uit een onzer noordelijke provinciën naar 't hartje van Holland, om er in een onzer modernste forten z'n oefendagen door te brengen. Nieuwsgierig om van ons nieuwste oorlogs-instituut wat naders te hooren, ging ik hem interviewen en z'n mede- deelingen waren van dien aard, dat ik van sombere gedachten vol huiswaarts keerde. Materieel was er alles in orde. De voe ding was degelijk de ligging geriefelijker dan in de //kampen", waar de manschappen onder het tentlinnen zien moeten hoe ze zich redden. De behandeling van de zijde der //hoogeren" kon niet beter zijn, was humaan, was zachtzinnig, zóó zelfs, dat soms met de dicipline op bedenkelijke wijze werd gesold. En toch was 't m'n vriend een verade ming, een verlossing, toen z'n landweer- dagen om waren en hij, nu voorgoed naar hij hoopt, in 't burgerleven terugkeerde Persoonlijke redenen waren er nietj hij heeft kind noch vrouw uit zijn zaken kon hij best gemist worden, maar, om 't ineens te zeggen, zooals hij 't er vond De geest onder de manschappen was treu rig, ellendig. Nu kan ik begrijpen, dat zes dagen fort leven geen festijn is voor de opgeroepenen. Onder die honderden waren slechts weinig niet-gehuwden. Een kreeg 'n telegram, dat zijn vrouw ernstig ongesteld was een ander kreeg bericht van 't overlijden vau z'n kind En zoo had schier ieder zijn persoon lijke bezwaren, moeiten des levens, die hij mededroeg in het fort, die hem neer drukten, die hem deden haken naar den Zaterdag der verlossing. Maar dat was 'tniet, wat het zijn dkar zoo benauwde. Het was, dat het over- groote deel deel der manschappen z'n wrevel, z'n ergernis uitte in schrikkelijke vervloekingen en lasteringen, die, als 't on weer dat Vrijdags boven de landstreek .losberstte, niet van de lucht waren.' Het was, dat die mannen en vaders, misschien in 't burgerleven //nette men sehen", als militairen van-één-week een vrijbrief meenden te hebben, oip den beest uit te hangen en elk uurtje, dat ze vrij kregen of namen, gebruikten, om drank te zwelgenloffelijke uit zonderingen daargelaten. Het was, dat die landweermannen, die in 't maatschappelijke leven soms al 'n post van vertrouwen hadden verworven directeur van 'n fabriek, hoofd van een school of die tenminste geacht konden worden hun //wilde haren'' verloren te hebben en te begrijpen, hoe zonder be hoorlijke discipline de maatschappij niet bestaan kan, hoe ze als onbewuste anar chisten zich kronkelden en kromden om niet te bukken onder het gezag. 'tWas 'n zeldzaamheid, als 'n militair vertelde m'n vriend de voorgeschre ven houdiDg aannam, wanneer 'n officier hem op fatsoenlijke wijze iets vroeg en 'l scheelde niet veel, ot' 't waren nu de soldaten geweest, die hun officieren //uit vloekten". Alleen door overmaat van lijdzaamheid wisten dezen den schijn van een dragelijke orde bij den troep te be waren. Is 't wonder, dat de gedachten zich in mij vermenigvuldigden Dat sinds eenige jaren op onze oorlogsschepen de tucht bedenkelijk gedenkt werd, zoodat de een na den ander met 'n rood paspoort moest worden weggezonden, is bekend. Nog pas maakie Het"Volk, dat ei blijkbaar schik van had, een brief publiek van een zee officier, waarin deze klaagde over 't on draaglijk «pesten" van de zijde der min deren. Maar dat is de vloot. Dat zijn beroeps-matrozen, die vaak veel te jong, zonder goed te weten wat ze deden, op 't schip gingen. Maar de landweer is iets anders. Dat is wel niet de kern van ons leger, maar daarvoor komt op, de kern, de bloem van ons volk. Mannen en vaders, die beseffen, waartoe de landsverdediging dient, die den ernst des levens hebben leeren kennen. En onder hen nu schijnt zich zeer sterk te vertoonen de minst gunstige karakter trek van ons volktuchteloosheid. De officieren hebben misschien gelijk, dat ze er niet met kracht tegenin gaan. In zes dagen verbetert men niet, wat jarenlang inwortelde. Maar voor ons, al zijn wij dan maar 'n klein stuksken der natie, is dit alles een ernstige aansporing, om toch Salomo te hooren, als hij den lof zingt der t u c h 11 Ik wil van andere landweer-kampen ik wil van andere ploegen, ook op 't be doelde fort, zwijgenik weet er niet van. Zelfs zou 't kunnen zijn, dat mijn vriend 'n uitzondering op den regel 'beleefde, hoewel ik dat niet zeer waarschijnlijk vind. Maar tucht I Laten we toch ons zelven, onze kinderen, onze ondergeschik ten aan tucht wennen. Het is medicijn voor hun beenderen I Ik bedoel geen toepassing van een ransel- of uitvloek-methóde. De ouders, die hun kinderen vroeg gewennen aan tucht, zeker ze zullen, eer de koppige wil zich buigt, weieens naar de roede moeten grijpen 1 Maar, vroeg begonnen, ernstig voortgezet, biddend volhard, met uw kind te wennen aan «tucht'' en in negen van de tien ge vallen zult ge reeds in de eerste levens jaren, ouders uw kind zóó aan de «tucht" gewend hebben, dat die plooi uit het karak ter 't gansche leven niet meer verdwijnt. Ik vind de examen-woede van onzen tijd een dolle liefhebberij, maar er zou iets vóór zijn, om alle adspirant-eehtgenooten, die bij den Burgerlijken stand hun papieren in orde willen hebben, eerst te onderzoeken op tuehtgehalte en hen, die een te laag gehalte hebben, een half jaar naar een opzettelijk daarvoor ingerichte tuchtschool te zenden... 'kWeet wel, dat ik nu onzin verkoop, maar ik kan me in m'n eenzaamheid zoo opblazen tegen die kerels, waar m'n vriend van vertelde. Vader in huis, zullen ze hun kinderen min of meer aan «tucht" wennen, gehoorzaamheid eisehen, geen onverschillig woord tegen zichzelf willen hooren En terechtOp hèn rust de majesteit van 't gezag tegenover hun kinderen. En nauwelijks onder de wapenen ver trappen ze 't, om onder datzelfde gazag, thans over hèn geplaatst, waar zij onder Gods beschikking, zes dagen aan gehoor zamen moeten, te bukken. Een tuehtelooze natieiseen verloren natie De directeur-generaal van den land bouw brengt ter kennis van belangheb benden, dat bij den dienst der rijksland bouwproefstations te vervullen is de be trekking van uitwonend amanuensis, aanvankelijk met standplaats te Hoorn. Alleen zij die geruimen tijd in een schei kundig laboratorium werkzaam zijn ge weest, kunnen voor deze betrekking in aanmerking komen. Eenige kennis van de schei- en natuurkunde, het bezit van een diploma burgeravondschool en geoefend heid in het glasblazen zullen fot aanbeve ling strekken. Naar gelang van bekwaam heid zal het aanvangssalaris f600 a f700 bedragen, met vooruitzicht op vaste aan stelling en verhooging. (Stct.) Eiland Tholen. Dooreengenomen staat het vlas hier vrij goedhet is tamelijk lang en staat goed vol. In sommige stukken komt voor, wat de landbouwer «de brand" of «het vuur" noemt. De prijzen zijn niet kwaadgemiddeld wordt het groen verkocht, dat wil zeggen zooals het daar staat op het veld, voor f175 per Blooiseh geniet (39,24 A.), dat is dus voor ongeveer f 450 de H.A., wat voor sommige land bouwers, die een vrij groote oppervlakte met dit gewas hebben bezaaid, een flinke opbrengst geeft. (N. R. G.) Middelburg. Gaarne berichten wij ten gevalle van 's mans naam en zaak dat de heer J. C. Merk alhier niet is de opkoo- per M., bedoeld in 't bericht omtrent de koperdiefstallen in ons no. van gister. Hier is een ander bedoeld die een eenderen voorletter van zijn naam heeft als hij. Vlissingen, Prinses van Battenberg wordt Vrijdagmorgen met de nachtboot hier verwacht om met den aansluitenden sneltrein de reis te vervolgen. N.R.C. Alhier circuleert een adres aan het hoofd der gemeente, waarin met leedwezen kennis wordt" gegeven van het toelaten en aanmoedigen der overheid voor het houden van muziek en organiseeren van optochten gedurende den ganschen Zon dag, warrdoor niet alleen de Zondagsont heiliging toeneemt, maar ook de Zondags rust in niet geringe mate wordt belemmerd. Het adres wordt druk geteekend. Ned. Naar de FZiss. Crt. verneemt is na mens H. M. de Koningin beslist dat W ed. Denevers te /Middelburg in strijd mei een besluit van B. enW. en overeenkomstig dat van Gedep. Staten haar vergunning kan behouden. Meliskerke. Gisterenmorgen omstreeks half acht ontstond bij den landbouwer L. M- alhier, door het omvallen van een petroleumstel een begin van brand. Toe geschoten buren konden gelukkig dit in tijds nog blusschen, hoewel het houtwerk al aan 't branden was. Bij kon. besluit is pensioen verleend aan H. C. Bakker, onderwijzer aan een openbare lagere school te Sluis f 555J. Buijs, idem aan een o. 1. s. te Vlissingen f 285H. de Raaf, directeur der Rijks kweekschool te Middelburg f -2134 en mr. A. J. Roest, commissaris der Koningin in Zeeland f3000. Op de Internationale Bakkerij-ten toonstelling te Amsterdam werd de heer W. Luteijn Az. te Breskens bekroond met een bronzen medaille. Hij is de eenigste uit onze provincie die bekroond werd. Trouwens uit Zeeland waren zeer weinig inzendingen. St. Annaland. De notaris Timmerman heeft Vrijdag behalve een tuin en andere onroerende goederen, ook publiek geveild en verkocht een vordering ten laste van 's Rijks postspaarbonk (een spaarbank boekje) ten bedrage van f 417.87 plus de rente over 1904 en 1905. Het werd den kooper tegen contante penningen toege wezen voor f 400 plus omtrent f 20 nota- rieele onkosten. De publieke veiling van zulk een ongewoon artikel is hiervan een gevolg, dat de erfgenamen in de boedel scheiding, waaruit het afkomstig is, het erg oneens waren, zoodat ze niet allen voor de ontvangst van het bedrag op 't postkantoor wilden teekenen, wat nood zakelijk is om het geld te kunnen invor deren. Tel. Ierseke. Maandagavond hield de ge meenteraad een vergadering, waariB slechts 6 leden tegenwoordig waren. Na lezing der notulen en van het proces-verbaal van kasopneming kwamen een drietal verzoek schriften om afschrijving van schoolgeld aan de orde. Twee er van werden inge willigd, het derde moest geweigerd worden, omdat het een kind betreft, dat nog leer plichtig is. Van Ged. Staten was inge komen de goedkeuring van verschillende raadsbesluiten en de mededeeling, dat de nieuwe schoolgeldregeling door H. M. de Koningin is goedgekeurd. Daarna werden de volgende kohieren vastgesteld le. op de schoolgelden (eindbedrag f601,50), 2e. van de hondenbelasting (totaal f225) en 3e. van de straatbelasting (totaal f944,20). Een verzoek van mej. C. E. van Dijke- Kievit om eervol ontslag tegen 15 Aug. als onderwijzeres aan school 1 werd in gewilligd. B. en W. stelden naar aan leiding daarvan voor sollicitanten ter ver vulling der ontstaande vacature op te roepen. De heer Wesdorp opperde de wensehe- lijkheid om een tjjdelijke benoeming te doen, daar de mogelijkheid bestaat dat op 15 Jan. a. s. een onderwijzer(es) over com pleet zal zijn, in welk geval de te be noemen onderwijzeres misschien op wacht geld zou moeten worden gesteld. De voorz. (de burgem.) antwoordde, dat dit op wacht geld stellen, niet noodzakelijk zou zijn, de gemeente zou voor die overcompleete toch nog f 260 krijgen. Ook is het best mogelijk, dat er onaerwijzers(essen) zijn, die er niets tegen zouden hebben, op wachtgeld te worden gesteld. Daarna werd tot de oproeping van" sollicitanten besloten. Op verzoek van Ged. Staten kwam de op 9 April vastgestelde politie verordening weder aan de orde. Ver schillende artikelen werden gewijzigd, nog meer andere geschrapt en eindelijk de verordening opnieuw vastgesteld. Ten slotte benoemde de raad de heeren De Schipper, Schipper en Muller als oommissie ter behandeling van mogelijke bezwaar schriften tegen den hoofaelijken omslag, jiij de laalshj rondvraag vprzwht dhr

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 1