NIEUWSBLAD VOOR ZEELAND. No. 236. 1906. Dinsdag 10 Juli 20e Jaargang. Dames-Bijwif igstveulen te koop ^LAND, CHRISTELIJK- HISTORISCH iBiteilaDdsth OïenlêiT >alpeter ziekten van meiischeii. Verfwaren, r Klaverhooi an gevraagd R e c h t s z a k e 11. 'ouw tij zeer soliede KOOP KOOP erkpaard, KOOP ilfv aarzen, AND TE KOOP Aren 80 Centiaren 43 Koeden BI.) „De Rietput", fSZGON. gelfabriek van 1EKKER te Goes. ld. ienstbode VERSCHIJNT ZESMAAL PER WEEK Wed. S. J. DE JONGE-VERWEST, te Goes F. P. D'HUIJ, te Middelburg. PRIJS DER ADVERTENTIËN Rusland. exquise verfrissching t onze Wafeltjes ?rou", (wettig gedep.) r aardbeien, frambozen bi) alle eerste-rangs Biscuitfabriek. De Lindeboom". in het hoofd, schele 9 hte spijsvertering, vel- verstoptheid, puisten, te genezen? gelmatig gebruik van s purgeer- en bloed ien, 's morgens voor 0,50 de doos. P voor Holland Firma Co. te Middelburg, by Gebr. Mulder by DE ROOS; te LUITWIELERte AASte Rilland bij te Tholen bij W. vxmm arantie waaronder zeer iCHRIJYEB, Seisweg. ORRA Al) ijs, onder garantie, bij i. BOLIBR Lz. pke (W.) KROON Aanbevelend. iE WOESTIJNE, Oost- bij P. BOONE Pz., et October necht gevraagd Boschweg, lissingen. Juli, bij W. HARPE, vroeger eigendom van yOLFF, Sint Janstraat, ijd 17 a 18 jaar, en ike Jongen wegens teleurstelling Ie Wed. H. A. MOL, Oudeland e. ken kan, bij J. YAN lake. PEN te Delft, Oude t tegen 1 Augustus tenstbodej waschgeld f2d.-- Jonge-Verwest Gogg, 1EDEREN WERKDAG DES AVONDS. Prijs per drie maanden franco p. p1,25. Enkele nummers0,02s. Gj T UITGAVE DER FIRMA EN VAN van 1—5 regels 40 cent, iedere regel meer 8 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent," iedere regel meer 10 cent. 9 Juli 1906. Provinciale Stoonibootdienst op de Wes ter schelde. Staat van vertraging in den treinenloop te Vlissingen van Vrijdag 29 Juni tot en met Donderdag 5 Juii 1906. 4 Juli Trein 8,16 aangekomen 3,29 5 D n 8,52 9,09 Geen aansluiting Breskens, wel Neuzen. z) Wel aansluiting Breskens, geen op Neuzen, Het eerste nommer van het Domburgsch Badnieuws, dat ouder gewoonte, nu reeds voor de vier-en-twintigste maal helpt om het badsaizoen te openen geeft de volgende verrassende hooge cijfers betreffende het personen-vervoer van den „Stoomtram Walcheren". Het vervoer is geweest van 14 tot 30 April 15.275, van 1 tot 81 Mei 15.960, van 1 tot 30 Juni 26.698 personen. Bovendien brachten in Mei en Juni nog 11 extra-rijtuigen 11 gezel schappen naar Domburg. Het meest teekenend is wel het vervoer in Mei. Een maand zonder feestdagen en een Noorsche Mei, guur en koud. Wij vernamen dezer dagen wij heb ben er niet op gelet of het zoo is dat de Roomsche bladen zich niet vereenigd hebben met het oordeel van ds. Laman in zake het verband tusschen de nationale zonden en nationale rampen met name ook de ramp in Zeeland. Een hunner moet in het uitspreken van dat oordeel zelfs een onttronen van God gezien hebben. Wie 't zeggen zoo oordeelen wij toon en daarmede slechts dat zij 't stuk van ds. Laman niet begrepen hebben. Doch dit tot daaraan toe. Eigenaardig is het echter dat een Roomsch blad in Noord-Amerika de R. C. bladen komen daar de Gereformeerde in hun beschouwing over de ramp van San Francisco tamelijk nabij 1 deze uitdrukking „onttronen van God" ook ge bruikte, doch juist in tegengestelden zin. Yolgens dat blad The New World is het een onttronen van God het verband tusschen de zonde en hare bezoeking te ontkennen. Het blad schrijft „God heerscht in den storm, in de los barsting der vuurspuwende bergen, in den springvloed en in de aardbeving. Maar de kleinzielige predikanten van Chicago hebben in hunne tot zekere hoogte gods lasterlijke uitlatingen over de ramp van San Francisco, getracht God in zijn eigen heelal te onttronen! Een hunner beweer de dat God de zonde over tijdelijke bezoe kingen niet straft". Misschien kan dit oordeel van een ka tholiek buitenlandsch blad sommigen ka tholieken Nederlandschen bladen nog tot gids strekken by de beoordeeling van hen wier bewering tegengesteld is aan die der Chicagosche predikanten. Men heeft er indertijd in vryzinnige bladen den gouverneur van de West Idenburg een verwijt van gemaakt dat hij van zijn ambtenaren vordert op te houden met het buitenechtelijke saamleven. Hij wil hen niet ontslaan, maar by aan stelling van nieuwe, wil hy toch gaarne ingelicht zyn of de sollicitant zich aan dat saamhokken met zijn ongehuwde ij vrouw" schuldig maakt. Alsof de maatregel niet noodig ware Volgens de aangiften toch by den bur gerlijken stand te Paramaribo zijn daar gedurende de maand Mei aangegeven als feboren 83 kinderen, van welke 61 buiten en echt t Of het kwaad er daar ook diep in zit 1 Eere den regeeringspersoon. die althans Wil pogen om deze zonde van openbaar pverspel te weerstaan, gr is dan ook in do West minstens éen vrijzinnig blad dat den maatregel heeft toegejuicht. Aardige staaltjes levert de vrijzinnigheid van meten met twee maten bij de stembus. Toen laatst te Weesp voor den gemeente raad herstemming was tusschen een Room- schen candidaat en een sociaal-democraat, beval zij openlijk den laatste aan, met het gevolg, dat de Roomsche 't aflegde. Toen bijna gelijktijdig een herstemming te Leeuwarden tusschen twee vrijzinnigen en twee sociaal-democraten zou plaats heb ben de vrijzinnigen hadden kort te voren het verzoek der Roomschen om het stelsel van ruiling toe te passen, afgewe zen zond men van vrijzinnige zyde briefjes aan de Roomsche kiezers met de bede, o helpt ons toch. Te Weesp den sociaal-democraat aanbe volen tegen den Roomschete Leeuwarden den sociaal-democraat bestreden en de hulp der Roomschen ingeroepen. Maar nu zal men zeggen, dat deed niet de elite, niet de kern der partij. In de aca demiesteden, waar het vrijzinnige licht het helderst glanst, lapt men dat beter. Mis lezer. Toen de vorige week te Groningen een herstemming voor den gemeenteraad was tuaschen een chr.-historische en 'n sociaal democraat, toen redeneerde de vrijzinnig heid net zooals te Weesp. En zij deed dit bij monde van niemand minder dan haar professoren. Prof. v. Wageningen zei dat het vooruit strevend element versterkt moest worden. En prof. Symons zeide christelijke can didaat professor Segers zal wel het meeste directe nut opleveren, maar in de eerste plaats moet het vryzinnige element versterkt worden, en daarom moeten wij hebben den sociaal-democraat. En zoo besloot de vrijzinnig-democra tische Kiesvereeniging met algemeeno stemmen min één, overeenkomstig het pro fessoraal advies op den sociaal-democraat te stemmen. Wat 'hieruit blijkt? Zooals 't over heel delinie,inonsgansche land, telkens weer blijkt en steeds meer blijken zal In de eerste plaats de beginselloosheid van het liberalisme dat met twee maten meet. In de tweede plaats de beginselvastheid van datzelfde liberalisme dat vasthoudt aan de door hemzelven dood verklaarde anti these strijd tegen het geloof. Al naardat het in zijn kraam te pas komt. Het schijnt dat men dr. Brants met alle geweld uit en dr. Kuyper in de Kamer wil hebben. Er zijn er ook die dr. Kuyper weer aan Be Standaard en de Heraut en aan de Vrije Universiteit terug willen hebben. Late men dat alles maar aan de betrok kenen zelf over. Dr. Brants heeft 't bericht voor wat hem betreft, bereids doen tegenspreken. En dr. Kuyper die 'tniet tegenspreekt, bewyst daarmee voldoende dat men verkeerd was ïDgelicht. Immers er is, sinds 1901, al zoo veel onjuists omtrent hem gedebiteerd, en evenmin tegengesproken, dat, wanneer eindelyk eens een waar bericht omtrent hem in de bladen stond, hy zich wel haasten zou, het blad dat het het eerst opnam, een goede aanteekening thuis te zenden. Desorganisatie, Demoralisatie, Sensatie, en wie weet welke aties meer worden bij de Russische natie steeds meer openbaar. Desorganisatie bij de politie onder an deren die te Warschau raakt al meer ontvolkt, vrucht van de dreigingen des volks 1 demoralisatie in het leger, dat óf tegen zijn meerderen révolteert, óf met de boeren saamspant, óf ook wel door zijn officieren aangemoedigd, rooft en moordt; terwijl bij dat alles de regeering al even veel te zeggen heeft, als twee die niets te zeggen hebbensensatie eindelijk bij deze, welke nog vermeerderd wordt door het aldoor brutaler optreden der Doema, die de ministers voor al wat leelijk is uitmaakt, en weigert hen te hooren. Vrijdag was 't weer een mislukte ver gadering. Ten einde in den eersten nood der hongerlijdenden in het Zuid-Westen te voorzien, had de minister Kokovtsoff voorgesteld 125 miljoen roebel uit de be lastingen te vinden. Minder vragen gaat niet, zeide hij, want er zijn geen andere fondsen beschikbaar. De toestemming voor eene nieuwe leeniDg vragen lag niet in zijn bedoeling. Want dusdanige zaak behoort niet tot de bevoegdheid van de Doema. Slechts de keizer zou daaromtrent kunnen besluiten. Nu, na 't verkondigen van die ziens wijze waren de poppen aan 't dansen, dat spreekt. Toon kwamen van links de kreten: verrader! huichelaarbandiet en dergelijke. Een professor, afgevaardigde der werk liedenpartij wees de minister er op dat de post 25 miljoen voor uitbreiding van de politie best geschrapt kon worden. „Ziedaar waar 't geld voor dientklonk 't toen. „Die uitgave vervolgde de redenaar is niet slechts nutteloos, doch ook schadelijk. Ze behoorde te worden gedaan ter bestrijding van den hongers nood". Toen de minister antwoorden wilde, werd hem dit onder de kreten „Aftreden", belet. Het slot dezer tragedie was dat een voorstel om 50 miljoen te vinden uit de keizerlijke inkomsten en afschaffing der politie, werd verworpen en de Doema 15 miljoen voor de hongerlijdenden toestond, de rest zal moeten worden gevonden door bezuinigingen op de begrooting. En inmiddels wordt ook recht gedaan aan de wij zouden haast zeggen zonde bokken van den jongsten oorlog. Zoo vernemen wij dat de admiraal Rodjest- vensky door de rechtbank schuldig ver klaard is en geheel aansprakelijk gesteld voor de overgave van de torpedoboot „Bedovy", op welke hij overging na het zinken van zijn vlaggeschip de „Kniaz Suvarof", in den slag van Tsoesjima. De admiaaal verzocht om de zwaarste strafden dood. Ziedaar het tragisch einde van een held die zeker meer 't slachtoffer der omstan digheden dan landverrader kan genoemd worden. Ja, Rusland bloedt wel uit al zijn leden. Nu komen weer nare berichten uit Wla- diwostok, waar een fatale opstand is uit gebroken. Zaterdag voor een week slaagde het gepeupel er in, zich meester te maken van 8 groote kisten dynamiet, aan het gouvernement behoorende. Maar een groote macht kozakken dreef de menigte uiteen en zette dertig man achter slot en grendel. Zondagmorgen bestormde het gepeupel de gevangenis. De geheele dag ging voorbij in bloedige gevechten, de menigte maakte zich meester van een batterij en vuurde daarmede op de kozakken. Tot kenschetsing der droeve toestanden strekken nog de navolgende berichten In Samara muit het heele garnizoen. De manschappen, waaronder ook artilleristen, waren voornemens naar de gevangenis te trekken om de politieke gevangenen te be vrijden, toen 't telegram werd afgezonden. In Miekof, gouv. Kielce, by de Pruisische grens, omringden gisternacht 25 kozakken een buiten werking aijnden kalkoven, die men verdacht tot dynamietbergplaats der revolutionairen te dienen. Zes man traden binnen ên een hunner daalde in den kelder Plotseling had een verschrikkelijke ontploffing plaats, het heele gebouw vloog in de lucht. Acht kozakken werden gedood en vijf hunner gewond. Uit de gevangenis te Kofno zyn 28 poli* tieke gevangenen ontsnapt, nadat zy hun bewakers hadden ontwapend en op hen hadden geschoten. Boeren hadden kleeren aangebracht, die door de vluchtelingeneven buiten de stad werden aangetrokken. Prins Mikalatse, het hoofd der plaat selijke gendarmerie te Libau, heeft in een woordentwist den commandant der vesting generaal Tsonof met 4 revolver schoten gedood. In de afgeloopen week werden in dezelfde stad 4 politieagenten vermoord. Welk een wereld van wee voor de regee ring ligt er in deze drie kleine berichtjes. Wat zal hiervan 't gevolg zijn F r a n k r ij k. Te Parijs is op't oogenblik een burger prinses of prins-burgeres gelogeerd en geniet er koninklijke eere. Het is Alice Roosevelt, anders gezegd mevrouw Long- worth. Zij is met haar echtgenoot op vrij eenvoudige wyze aan het station verwel komd door den gezant van de Vereenigde Staten en door een zwager en schoonzuster van Longworth. Toch was er ook een ver tegenwoordiger van president Pallières aanwezig, hetgeen mevr. Alice terstond tot een officieel persoon stempelde. Dat al de dagbladen het portret van van dit tweetal opgenomen hebben, heeft den roem van Alice niet weinig verhoogd. Zoodat zij er wel onder gebogen moet gaan wanneer zy heden op hét Elysée bij Pallières op het diner ter harer eere verschijnt. Zoeloeland. Het rechte over het treffen van de Engelsehen in Zuid-Afrika met de Kaffers zal men vooreerst wel niet te weten komen. Het is te denken dat de aanleiding tot 't gevecht van 3 Juli, waarbij 87 Zoeloes in het struikgewas liggen bleven, waardoor het getal hunner dooden tot 800 klom, geweest is het dooden van een Engelschen fietsrijder en dat de Engelschen hierop een moordtooneel hebben aangericht, waar bij zij zeiven onkruid vergaat niet gansch ongedeerd bleven. Natuurlijk zal generaal Mackenzie deze daad wel goedpraten. Nu reeds rapporteert hij dat toen zijn troepen Mesini's kraal trachtten te omsingelen zij deze verlaten vonden. De militaire kraals waren niet bezet en alles in de hoofdpositie wees erop, dat de inboorlingen eerst kort geleden in overhaasting waren teruggetrokken. De hutten der chefs werden afgebrand. Slechts kleine troepjes rebellen werden hier en daar ontdekt. Van inlandsohe vrouwen en gevangenen kreeg men opheldering omtrent den moord op den (onbekenden) fietsrijder. Mesini had een groote impi belegd op 1 Juli. Daar zette hij zijn krijgslieden het bloed van den blanke voor. De vrouwen namen aan de plechtigheid deel. Zij waren het, die den man zoo af schuwelijk verminkten. Eén voor één doopten de rebellen Kun vingers in het bloed en smeerden er hun lippen mee in. De troepen (men kent ze nog wel uit den Boerenoorlogwaren woedend bij het vernemen van deze mededeeling en kolonel Mackenzie werd ontvangen met den kreet„Geen genade, sir I" Amerika. De regeering gaat het meenen met hare bestrijding van de trusts. Pas vernam men van eenige rijke „koningen" en spoor- wegbezitters die wegens wetsontduiking waren veroordeeld tot een hooge geld boete, of weer komt bericht van een pro ces door haar in het bijzonder tegen de Standard Oil trusts op het getouw gezet. Het kennelijk doel is, om, aan de milli- oenen-koningen, die aan het hoofd der Standard Oil trust staan, n.l. de Rocke fellers, Roger, Archbold enz. in plaats van zooals tot nu toe geschiedde, bij overtre dingen met geldboeten te straffen, gevan genisstraf op te leggen, daar voor deze milliardairs geldboeten hoe langer zoo meer geeD straf bleken te zijn. De procureur der republiek, Moody, heeft een grondwetsherziening voorgesteld, waardoor hij meent, het beoogde doel te kunnen bereiken. Het voorgestelde wetsartikel luidt: Indien twee of meer personen in ver- eeniging pogingen doen om de wetten der Vereenigde Staten te overtreden, of het rijk, op welke wijze ook, te bedriegen, en een dezer personen pleegt een hande ling, welke de volvoering van dit voor nemen blijkbaar bevorderen moet, zullen alle daarbij betrokkenen tot een geldboete van 10 tot 10,000 dollars of tot een ge vangenisstraf van ten hoogste twee jaren kunnen worden veroordeeld. Wel een bewijs dat het de regeering ernst is met haar pogen. Beter laat dan nooit Kantongerecht te Middelburg. Zaterdag zijn veroordeeld wegens straatschen derij C. B., Vlissingen, tot f 3 b. s. tuchtschool- straf van 14 d., A. G., vr. v. J. v. E., Vlissingen, tot f 3 b. s. 2 d. h.nachtrumoerJ. S., Vlissingen, tot f I b. s. 1 d. h.zingen van voor de eerbaar heid aanstootelijke liederen: W. A. S., Vlissingen tot 13 b. s. tuchtschoolstraf van 1 week loopen over eens anders weiland in de maand MeiA. d. B., Arnemuiden, tot f 1 b. s. tuchtschoolstraf van I week loopen over grond die beplant is A. N.j Middelburg, tot eene berisping overtre ding jachtwet: C. W., Koudekerke, W. G., Domburg, L. V., Serooskerke tot 2 X f 10 b. s. 4 d. h. iedere b. met verbeurdverklaring van de geweren, bevel tot uitlevering of betaling der waarde s. hechtenis respectievelijk van f 5 b. s. 2 d. h., f 5 s. 4 d. h., f 8 s. 2 d. h.zoeken naar eieren van waterwild P. d. W., Zoutelande, tot eene berisping, P. H., Westkapelle, tot f 3 b. s. 2 d. h.overtreding drankwetA. C. D., vr. v. J. A., Vlissingen, tot f 10 b. s. 4 d. h.; overtreding boterwet: H. J. d. V., Oost-en West-Souburg, tot f5 b. s. 2 d. h.J. M. Q., Vlissingen, tot f IO b. s. 3 d. h.overtreding leerplichtwetL. F. V., Vlissingen, tot f3 b. s. 2 d. h., geleiden van„.vee langs een ten dienste van het algemeen bestemd voetpad L. C., Westkapelle, tot f I b. s. I d. h. rijden met een rijwiel zonder licht: S. A. L., Vlis singen, tot f 1 b. s. i d. h.als eigenaar van een hond niet zorgen dat dit dier van een muilkorf is voorzien A. R., Middelburg, J. V., Koudekerke, tot f 5 b. s. 2 d. h.rijden met een middel van vervoer over een klinkerpad J. V., Middelburg, tot fo,5o b. s. i d. h.D. S., Middelburg, C. F., Koudekerke, tot f I b. s. 1 d. h.rijden met een rijwiel over een klinkerpad A. L. J. G., Middel burg, tot f2 b. s. I d. h.loopen over den keer- muur van het droogdok: J. W., Middelburg, tot eene berisping; zijn trekdier niet voorzien van een aan den hals band bevestigd metalen kenteeken: T. J. O., Arnemuiden, tot f I b. s. 1 d. h.invoeren van versch vleesch niet voorzien van een bewijs van goedkeuring J. H., Vlissingen, tot f 3 b. s. 2 d.h.; plaats nemen op een met een hond bespannen voertuigJ. S., L. P. P., Middelburg, M. K., Serooskerke, J. S., Koudekerke, tot f I b. s. I d. h.doorzoeken van vuilnis bestemd om opge haald te worden: N. S., Vlissingen, tot fo,5o b. s. tuchtschoolstraf van 1 week wateren buiten de bakkenJ. S., Vlissingen, tot f I b. s. i d. h. rijden met een voertuig op een voetpadC. B., Vlissingen, tot f0,50 b. s. tuchtschoolstraf van 1 weeken wegens dronkenschapP. d. K., J. B., Middelburg, A. H. R., P. R., Vlissingen, H. B., Ritthem, P. H., Westkapelle, V. A. T. J., zonder bekende woon- of verblijfplaats, tot f2 b. s. 2 d. h., F. v. d. D., Oost- en West-Souburg, J. S., Westkapelle, tot f3 b. s. 2 d. h., C. d. K., Koudekerke, tot f 5 b. s. 3 d. h., W. J. S., Vlis singen, D. d. L,, zönder bekende woon- of ver blijfplaats tot 5 d. h. In de zaak tegen P. H. A. D., Middelburg, beklaagd van loopen over eens anders weiland in de maand Mei, is bevolen dat de schuldige aan zijn ouders zal worden teruggegeven, zonder toepassing van straf. V r ij g e s p r o k e n is C. v. M., Gapinge, be klaagd van opgeven van valschen naam. Bekrachtigd zijn de vonissen gewezen 5, 12 en 26 Mei jl. respectievelijk tegen K. B., Vlissingen, J. W., H. W. H. en J. W.. Middel- delburg, tegen welke vonnissen de beklaagden waren gekomen in verzet. (M. C.) Kantongerecht Goes. In de zitting van 9 Juli 1906 zijn veroordeeld wegensovertreding leerplichtwetM. v. S., Borssele, J. V., Heinkenszand, T. de L., Wis- senkerke, ieder f o.50 b. s. i d. h.J. v. d. G., Heinkenszand, M. de R., Colijnsplaat, ieder fl b. s. i d. h.M. I., Wissenkerke, K. H., Co- l lijnsplaat, A- S-j Rifead-Bath, ieder ff b, ff

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 1