NIEUWSBLAD VOOR ZEELAND, VLAND, erlijke Limonade Vletselaaisaffaire. No. 234. 1906. Zaterdag 7 Juli 20e Jaargang. CHRISTELIJK- HISTORISGH ikaai 35 cent ten. GOES. tislmeslliandel, ZEEUW" belast ADTESTEHTIËN enlasd G. ,Het Roode Krnis" 1 looi leveren. iagd afkomen. iddelburg. 8 Aren 80 Centiaren 243 Roeden BI.) „De Rietput", IDLTE) Co and te koop geboden KOOP i Hengstveulen ïnvarkens, ïmende Meid Dienstbode VERSCHIJNT ZESMAAL PER WEEK Wed. S. J. DE JONGE-VERWEST, te Goes F. P. D'HUIJ, te Middelburg. PRIJS DER ADVERTENTIËN Gemengde 8erichten. i wordt big levering den HAND TE KOOP ■e, vroeger eigendom van lNSZOON. WOLFF, Sint Janstraat, pt men bij DELFT H 2, m om zelf maken. fl dorp in "Walcheren iestaande flink beklante letter W. Adres ÜW, Middelburg. jersonen. E, Biggekerke. October Wed. A. HARPE, October Meid OBSE Az., Koude» >k. October Meid CORNELISSE At., iodigd. S" ROO, Molenwater E 47a. wegens teleurstelling a^Eeid. e Wed. H. A. MOLr Oudeland e. ren kan, bij J. VAN lake. onge-Verweat Goesj -e IEDEREN WERKDAG DES AVONDS. Prijs per drie maanden franco p. p1,25. Enkele nummers0,026. UITGAVE DER FIRMA EN VAN van 1—5 regels 40 cent, iedere regel meer 8 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. 26e Jaarvergadering v Vrije Universiteit, van de Middagvergadering. Deze wordt geopend door den voor zitter Da het zingen van Ps. 1381. De opkomst was zeer groot, nog grooter dan in de morgenvergadering. Prof. Fabius refereert over openbaar en bijzonder on derwijs. De onderscheiding zoo vangt Spr. aan in openbaar en bijzonder on derwijs duidt op den oorsprong niet op den geest. Zijn er openbare en bijzondere inrich tingen mogelijk? Het onderwijs is niet een zaak bepaal delijk van den Staat, niet van de Kerk. Nog een derde is mogelijk die der vrij heid. Dit werd onder anderen toegegeven door mr. Cort v. d. Linden. Het geven van onderwijs is een na tuurlijke uiting voor het leven. De boer leert zijn knecht, de vrouw haar maagd, de pers haar lezers. Van Hogendorp en Thorbecke zeiden dat de Staat niet ge roepen is voor 't onderwijs te zorgen. De Staatscommissie van 1848 was 't daarmee eens. Maar de geest der Fransche Re volutie wilde het onderwijs uitsluitend aan den Staat opdragen. Thorbecke toornde tegen dergelijk despotisfnegeen Neder- landsch hart, kan zoodanige leer koesteren of dulden, zeide hij. Maar moeten dan niet kinderen van verschillende gezindten bijeen gebracht, om vriendschapsbanden aan te kweeken tusschen de verschillende richtingen Aan genomen, maar moet dan de Staat dit doen Laat die dan een gemeenschappe lijke huishouding verordenen. Het onderwijs is een zaak niet van den Staat, maar van het particulier leven. Toch kan de Staat moeten optreden waar het particulier initiatief in gebreke blijft. Vrijheid dat de burgerij de school hebbe die ze verlangt kan er bestaan, maar 'tis toch altijd beter den natuurlijken weg te volgen. Daarnevens is er altijd gevaar dat een stellig christendom bij den Staat tegenkanting vindtde meest besliste Chris ten zal by den Staat allicht achterstaan. Ook mist de Staatsgedachte de lenigheid om zich aan te passen aan de variëteiten van het leven. Engeland bewijst hoe moei lijk het is Staatsscholen voor allen te be vorderen. Ook in Nederland is het op aller lei wyze vergeefs beproefd. De Grondwet spreekt van regeling van onderwijs door de wet. Bij 't lager onder wijs komt er nog by de eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen, de hooger onderwijswet heeft die bepaling niet. Neu traliteit alleen bij 't lager, niet bij 't hooger onderwijs is geëischt. Vrije school regel, Staatsschool aanvul ling, is 't watwijhebbenmoeten.Thorbecke dacht er in '52 al zoo over. En Pijnacker Hordijk in 1882. En Van Houten schreef dat dit stelsel in menig opzicht de voorkeur verdient boven ons tegenwoordig stelsel. Nochtans is de feitelijke toestand ont- wikkeld in een heel andere lijn. Voor 1857 was 'tidee: éen school voor allen. Na '57 de openbare school regel, de bijzondere school aanvulling. En by de zorg voor de openbare school, de zorg voor de vrije school onmisbaar. Ds. Lohr (modern) sohreef in 1882, het is al mooi dat wy dien malcontenten de mogelijkheid laten om scholen op te richten De breidel werd aangedaan, zoowel by de stichtingen van bijzonder lager, als mid delbaar en hooger onderwijs. Het eerste chr. gymnasium te Zetten werd met spot begroet. Men heeft de vryheid niet ge wild. Feitelijk bevindt zich een groot deel der vrijzinnigheid nog in reactie tegen de wet. Nog in 1904 en 1905 be pleitte zy dat 't Hooger Onderwys alleen in Landen van den Staat moest zyn. Toch is allengs verandering gekomen. De worsteling is voortgekomen uit botsing met den volksgeest. Door met opeabaar onderwijs te willen heerachen in plaats van te dienen, heeft de Staat met zijn openbaar onderwijs het onderspit gedolven. Misbruik maakte hij van zijn macht, en dit deed het volk afeischen wat hun toe kwam de vryheid. Groen ging daarbij voor met zijn laat ik verteerd worden, zoo ik slechts slagen mag. Kuyper, Mackay, Lohman hebben er hun leven voor gewaagd. God zegene er hen eeuwig voor. (Instem ming). Maar de toestand is nog niet normaal. Het zou een wonder zijn zoo 't anders ware. De bestaande regeling die bedoelde alle instellingen door het openbaar onderwijs te dekken, is gebleken niet bij machte te zijn. Eenerzijds rust de regeling van 't open baar onderwijs op de gedachte dat de open bare school voldoende is, maar door de sub sidie anderzijds wordt uitgesproken dat zij niet voldoende is. Prof. Krabbe heeft dan ook erkend dat deafgodderopenbareschool gevallen is. De inrichting van 't openbaar onderwijs rust dus op twee beginselen de openbare school is wel. en zij is niet voldoende. In welke dier twee hebben wij ons te bewegen De voorstelling Ckr. onderwijs hebbe gelijk recht met 't openbaar, is foutief. Er ligt in dat men tegenover openbaar onderwijs, bijzonder stelt, de chr. tegenover de niet-christelijke. De eerste tegenstel ling ziet op den oorsproDg, de laatste op den geest. Zij wekt de voorstelling dat de openbare school was voor hen die geen prijs stellen op Chr. onderwijs en, nu ja, de overigen die het wel willen dan te ver wijzen naar de bijzondere school. Zoo heeft Groen 't nooit begrepen. "Wanneer de Staat het Clir. karakter van de school niet kan waarborgen (en hij kan 't nietdan is 'tgewenscht, dat de openbare school verdwijne. Maar niet uit de openbare school het Christelijke om daarna den Christenen, als ware het iets bijzonders, toe te staan een Chr. school op te richten. Het bijzonder onderwijs moet gelijk recht hebben met 't openbare, niet meer, niet minder, is wel te verdedigen. Waarom niet ,/meer" Vele voorstanders der vrije school missen den moed te eischen 't Chr. onder wijs meer rechten dan het openbaar. En toch behoort 't zoo de vrije school boven de openbare. Het openbaar onder wijs door het bijzondere vervangen. Ge leidelijk natuurlijk. Niet kortweg de openbare school weg. Ds. Pierson is eens onvoorzichtig ge scholden dat hij de openbare school wil leegpompen. Maar prof. Bruining ging nog verder. Van de regeering van Kuyper verwachtte hij dat deze slechts de vrije school eenige verbeterde positie zou geven, zei hij, maar de openbare school moet weg dat wilde de moderne professor Bruining. Dat is geen partijwoord al wordt het vaak zoo voorgesteld. Met de openbare school te doen verdwijnen wordt nu geen enkele partij wèl gedaan. Er dient bij de regeling van het openbaar onderwijs er op te worden toegezien dat de vrijheid der bijzondere school onbelemmerd zij. De tweede eisch is dat het Openbaar onderwijs zij rijkszaak. Blijft zij gemeen tezaak, dan wordt de idee gevestigd dat de gemeentebesturen het openbaar onder wijs zelfs hebben uit te breiden. Er moet verandering komen in de rege ling van het schoolgeld. Erkent de Staat dat het niet op zyn weg ligt scholen te stichten dan ware het niet vreemd als zH van hen die de scholen bezoeken, hooge, zelfs hoogere bijdragen ging vorderen, teneinde ze te prikkelen zelf scholen te stichten. Thans stelt de Staat een premie op het niets doen. (In dit verband wraakt de Spr. de be* paling in de eisehen omtrent d8 college- gelden aan de Vrije Universiteit door het vorige Kabinet). Een vierde eisch is het geven van rui mer subsidie. Niet om d§ eene ook wat meer te geven. Maar omdat is overgegaan op een andere lijn, en de tot standkoming van particuliere scholen daar om dan ook te bevorderen. Van de zijde van den Staat is dit stelsel niets dan een logische consekwentie. Velen helaas die de vrijheid der school willen, roepen om steeds meerdere Staats- bijdragen. Ja,'t is gemakkelijk. Men ont gaat allerlei schijn. Maar smeedt wellicht tegelijk voor zich de slavenboeien, en laat de gelegenheid ongebruikt om zelf iets te doen. Steunen op staatskrukken maakt dat men nooit meer zonder deze kan gaan. Wat het Hooger Onderwijs betreft zijn wij aan dit ideaal nog niet toegekomen. De Rijks-Universiteiten gaan voorloopig niet te grondewat er echter niet toe leiden mag, deze quaestie onbesproken te laten. Het vraagstuk van de theologische faculteit moet worden opgelost. Spr. gaat de wetgevingen op dit punt na en constateert op 't voetspoor van prof. Valeton, dat de toestand, wat betreft de theologische faculteit, onhoudbaar is. Een van tweeóf deze faculteit moet met eenige gezindten wèlbewust in varband worden gebrachtóf zij verdwijne als zoodanig, gelijk o. a. door prof. Valeton is geëischt. Opheffing der theologische faculteit, met inkrimping van andere facul teiten aan de openbare universiteiten is eisch, vooral nu tegen een dezer univer siteiten groote bezwaren bestaan. Die te Groningen telt slechts 3ü0 studenten tegen 800 a 1000 in de overige hoogescholen. Bovendien behoeft 't Universitair onder wijs niet van den Staat uit te gaan. De eisch vrije school regel, openbare aanvulling is nationaal in den zin van Thorbecke, dat 't onderwijs moet uitgaan van den Staat en ook hierin dat Neder land de wereld toone, dat het zijne kracht zoekt in eigen plichtsvervulling, en het vervullen eener dure roeping. Daar niemand zich voor debat opgaf, sluit de voorzitter onder dankbetuiging aan spreker en hoorders, deze meeting. Middelburg. De drie dijkwerkers zijn ontvangen door den voorzitter van het polderbestuur, die hun meedeelde dat ge noemd bestuur eerst dan zal overwegen of, en onder welke voorwaarden, de werk zaamheden zullen worden hervat, wanneer de dijkwerkers schriftelijk aan het bestuur verzoeken weder aan het werk te mogen gaan, onder erkenning dat deze werk staking zonder eenige gegronde reden door hen is begonnen en onder verklaring hun nerzijds bij volgende voorgenomen werk staking hunne eventueele grieven zes weken .te voren aan den voorzitter te zullen kenbaar maken, teneinde hem in staat te stellen die op vriendschappelijke wijze uit den weg te ruimen. De tentoonstelling van oud goud- en zilverwerk, die Woensdag 25 Juli a.s. hier zal worden geopend, wordt, dank zij de groote belangstelling en medewerking die zij allerwege ondervindt, zeer omvangrijk. De commissie mag zich verheugen in een algemeene deelneming, waardoor het mo gelijk zal worden, het beste wat in Zeeland aanwezig is, voor enkele weken aanbelang stellenden ter bezichtiging aan te bieden. De historische stukken zijn niet alleen be langrijk om de herinneringen aan de feiten ter herdenking, waarvoor zij zijn vervaar digd, doch de meeste zijn bovendien voor werpen van hooge kunstwaarde. Onder deze laatsten vermelden wij een beker van 1545 met prachtig dryfwerk uit St, Maar tensdijk, een drinkschaal van 1580 van de gem. Zierikzee, id. afkomstig van den stam vader der Evertsen van het raadhuis te Mid delburg, Een buitengewoon fraai bekertje, ter her innering aan den slag bij Duins, geeft twee gegraveerde voorstellingen uit dien slag te zien, waarbij eenMiddelburgsch eneenVlis- Bingsch schip in gevecht zijn met Spaanscbe schepen, Een groote verzameling gijdeetuk* ken uit Middelburg, Vlissingen en Goes, omvat bekers, schilden, bladen en draag- teekens enz., allen kunstig gedreven en ge graveerd. Het avondmaal- en doopzilver uit de verschillende kerken van Middel burg, Zierikzee en Vlissingen vertegen woordigen een ware zilverschat. En dan wat particulieren beschikbaar stellen. Onder de kostbaarste stukken behoort voor zeker de prachtige geëmailleerd gouden keten door Lodewijk XIV geschonken aan Marinus van Stavenisse met daarbij be- hoorende gegraveerde doos met het orgi- neele zegel en de betreffende bescheiden. Een ruiterstandbeeldje is een meesterstuk der zilversmidkunst. Verder zullen er te zien zijn een ananas beker (aldus genoemd naar den vorm van een ananas) molenbeker, kokesbeker, dob- belbeker, Hansje in den kelder enz. Uit het huishoudelijk leven onzer voorouders zal men kunnen zien olie-en azijnstellen, kandelaren, wijnkoelers, koffie- en thee serviezen, presenteertrommels en bladen, theedoosjes, te veel om op te noemen, doch alles an uitstekende bewerking. Een uitgezochte collectie munten en pen ningen zal een schat van gegevens voor de beoefenaars der decoratieve kunst be vatten. Eindelijk noemen wij het kinder speelgoed dat met prachtexemplaren ver tegenwoordigd zal zijn. (N. C.) Vlissingen. De heer W. Troelstra, die bevorderd is tot gezagvoerder bij de Maat schappij „Zeeland" wordt belast met het bevel over de dagmailboot „Engeland". Op de reede zijn deze week schiet proeven gehouden met de onderzeesche torpedoboot, welke uitstekend hebben vol daan. Dinsdag gaat de onderzeesche tor pedoboot nu naar Nieuwediep voor de officieele proeftochten. Goes. Provinciale schietwedstrijd stand tot en met den derden dag. De derde dag-medaille, groot zilv. med., aangeboden door den heer W. A. graaf van Lynden, viel ten deel aan den heer Dhuij te Mid delburg met 96 punten. Vrije baan op 150 meter, 5 schoten Bootsgezel, Breskens, 56, 56, 55 J. Frank, Middelburg, 57, 52; Nuesell, id 58, 57; Hering, id., 58, 55, 55Nijland, id., 52 A. M. van Damme, Wissekerke, 53, 51; C. J. van Damme, Cortgene, 52, 51A. de Regt, id., 53, 51W. J. v. d. Linde, id., 51T. Walse, id., 51O. W. Dhuij, Middelburg, 51Magnee, Bergen op Zoom, 50. Vrije baan op 150 Meter 3 schoten Bootsgezel, Breskens, 34, 34 A. F. de Paauw, Goes, 34, 34, 33, 32, 32 en 7 X 31; C. J. van Damme, Cortgene, 34, 34, 30 Hering, Middelburg, 35, 34, 33, 33, 32 D'huij, idem, 34, 34, 30, 30; Magnee, Bergen op Zoom, 34, 32, 32, 32, 31 Frank, Middelburg, 34, 32, 32, 31, 31 L. van Oeveren, Cortgene, 34, 32,32, 31, 31, 31, 30; Nijland, Middelburg, 33, 33, 31, 31A. M. van Damme, Cortgene, 33, 30,30,30S. de Regt, id., 34, 31,31,31,30 A. S. J. Dekker, Goes, 33, 30Neusell, Middelburg, 34, 34, 34, 33, 32H. J. Mol hoek, Goes, 31dr. Fret, Wissekerke, 30 Wolse, id., 34, 32, 31, 30. Cylinder vrije baan op 12 M. 5 schoten. Dhuij, Middelburg, 96, 94, 87, 85 Hering, Middelburg, 95, 93, 92, 90,89, 87, 87, 85 Frank, Middelburg, 90, 89, 88,86 Nijland, Middelburg, 88S. de Regt, Cortgene, 93,91, 80 L. v. Oeveren, Cortgene, 89, 89, 88, 83, 82C. J. van Damme, Cortgene, 91, 88, 87, 83, 82, 81M. Vleugel, West- dorpe, 86, 85. Het eerste cijfer is h8t hoogst aantal be haalde punten, terwijl de volgende cyfers de steunserie aangeven. Personeele baan op 150 meter, 5 schoten. Nijland, Middelburg, 52 Frank, id., 51 Bles, Ierseke, 52 Walse, Cortgene, 52 j Walae, Wissenkerke, 53 5 Kosten, 's-Gra- venpolder, 515 Bootsgezel, Breskens, 55 Bruining, Leur, 58 j Heerma Van Vos, id., 58 i Diederik, id., 56. Sereba&B op 150 j»etey,5gohoten. Boots gezel, Breskens, 54 Frank, Middelburg, 53 Nuesell, id., 57. Schore. Heden werd gevankelijk naar het huis van bewaring te Middelburg over gebracht J. M., als verdacht van onzede lijke handelingen met een minderjarige. Schore. Woensdagavond bezochten de schippersknechts R. en F. van Hansweert de herberg van den alleen wonenden ruim 80-jarigen M. alhier. Na iets te hebben verteerd, en voorwendende dit te willen betalen, gaf R. daartoe een kwartje aan den herbergier. Toen deze, om hem geld terug te geven, zijn portemonnaie voor den dag haalde, werd hem die ontrukt, en er een bedrag van ongeveer drie gld. nit ontvreemd. Bij de worsteling, die daarby ontstond, werd de oude man ook nog geslagen en hem de pols verwrongen. Toen buren kwamen opdagen, vervolgden de bezoekers hun weg. Van een en ander is procesverbaal opgemaakt. Echter ont kennen de bewuste personen het feit be treffende ontvreemding en mishandeling. Kats. Alhier zal een stemming plaats hebben voor een lid van den gemeente raad in de plaats van dhr. J. P. de Kam, die naar Kamperland vertrok. De 2 can- didaten zijn de h.h. L. Bareman Sr. en P. Zuidweg. Stemming 16 Juli a. s. St. Maartensdijk. Door den gemeen teraad is besloten op voorstel van Burg. en Weth. de zeeweren de kade langs de haven te vervangen door een stevigen muur over de geheele lengte tot eene hoogte van 3,30 M. H. W. Op een daartoe gedaan verzoek van de erfgenamen der wed. Johs. de Graaf om afkoop tegen den penning XXV van een recht van opstal ad f 2,185 wordt gunstig beschikt. Besloten wordt verder voor het bedrag van den verkoop van rechten op eenige kleine perceelen grond aan te koopen eene in schrijving op het grootboek van f 100 nominaal N. W. S. In deze vergadering werd tevens de rekening der gemeente over 1905 den Raad aangeboden. De ont vangsten bedroegen f22855,655; de uit gaven f 20140,145goed slot f 2715,51. Bij den heer J. Rijnberg alhier deed zich het zeker zeer zeldzame geval voor, dat uit één kippenei twee leverde kuikens te voorschijn kwamen, waarvan een met 4 pooten. Beide kuikens groeien naar wensch. Bij kon. besluit is aan G. Polderman eervol ontslag verleend als lste-luitenant bij het korps, genaamd Scherpscbuttersver- eeniging „Koningin Wilhelmina", te St. Maartensdijk. Heinkenszand. Benoemd tot opper- brandmeester dhr. Iz. Capon en tot brand meester dhr. W. van Veen. 's-Heerenhoek. In de j.l. gehouden gemeenteraadsvergadering waren alle leden tegenwoordig. De notulen der vorige ver gadering werden gelezen en goedgekeurd, en de ingekomen stukken, na voorlezing, voor kennisgeving aangenomen; waaronder was een kasverslag van den gemeente ontvanger, welke comform werd bevonden. Voor het nazien van de gemeente-rekening 1905 werd door den voorzitter eene com missie benoemd bestaande uit de leden C. P. Serrarens, J. B. Werri en J. A. Remijn, waarbij na onderzoek bleek dat er ontvangen was f 10707 85 en uitgegeven f10205 58, dus met een goed slot van f501.27, welke rekening door den raad voorloopig werd vastgesteld. De armen begrooting voor 1907 werd vastgesteld, in ontvangst en uitgaaf op f 770.00 met een subsidie uit de gemeente kas van f680.00. Daar dit jaar de ont heffing van het onderwysvak J., aan de openbare school ten einde loopt is door den raad besloten aan Ged, Staten weer ontheffing te vragen. Door eenige onverlaten kwaaddoe» ners zijn verleden naoht, de aardappelen welke op dit oogenblik in vollen groei staan, van den schoenmaker J. B. alhierj {ongeveer H roeden) de struiken

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 1