richt de Mill ia Kwaliteit NIEUWSBLAD VOOR ZEELAND. PF^koöp No. 227. 1906. Vrijdag 29 Juni 20e Jaargang. CHRISTELIJK. HISTORISCH ROLL. Z0UTEV1S0H ;ent per 5 ons. KGGLV1SCH 12 et. p. 5 ons. STOKÏISCH. [lil en traGttaanvenrinf p El litsliM TE KOOP ;E KOOP aankomende Meid Splitsing van Scholen. Buitenlandssb GverzieiiL jrstaande Speciality's. twe Drielingsploeg1. alt*koe te koop, lin Hengstveulen, klas fialfvaarzen leden Ilooigras, uwde Boerenknecht bij J. OP 'T HOF, 's-Heer \e. tiodbakkeisksiiclit iclnlderskneckt. bij A. SCHOUT Jz., Hoe- Huishoudster VERSCHIJNT ZESMAAL PER WEEK Wed. S. J. DE JONGE-VERWEST, te Goes F. P. D'HUU, ie fviiddelburg. PRIJS DER ADVERTENTIËN w ij verzoeken dringend adver tenties voor liet no. van ZATER DAGAVOND zooveel mogelijk reeds Vrijdagavond, uiterlijk Zaterdag morgen in ons bez:t te doen zijn, daar wij ter bevordering zoo mo gelijk van den vrijen Zaterdagavond van het zettend personeel ter „druk kerij" Zaterdagmiddags zoo vroeg doenlijk afdrukken. DE ADMINISTRATIE. De beweging in Rusland. g Aanbevelend, LS JUNIOR, Midd'be oopers rabat, t e Naamkaartjes in étui 40 If 60 ets. Ook Enveloppen lisiesoorten. ïkdrukkerij R. M. SMITS, K. Delft G '28, Middelburg. ier 1000 stuks fl. Dr. de Vrij per flac. f0,50. Ier liter fl. per flac. f 1,50. da per flac. fl. Iparellian p. llac. f 1,80 en f 4. niek per flac. f 1,25. >er flac. fl,50. jgisterij „De Ster", le Roos Middelburg. |rl engstveulen, A1EULEN, Vrouwepolder. ;en bij KESTELOO, Seroos- gekalfd 3de kalf, bij J. VAN LE, te Aagtekerke. JERS, Serooskerke (W.) Le- te koop, kening, bij A. POUWER, ige Vaars, een drachtige iestputloopers te koop, O. DE KORTE, Meliskerke. Terstond gevraagd LLRAVEN, timmerman, Se- Terstond P. G., bij L. VAN EENExN- te Arnemaiden, Cerstond gevraagd DE BOOIJ, Hansweerd. Terstond Smidsknecht e r k e. Met October j bij A. BESUIJEN, GrijM- Met November lij L.DAVIDSE, Brigdmmne- stond of met October ^Joerendienstmeid loon twee gulden per week, VELISSE, Yeere. ■ma De .Jonge-Verwest ÖOfli 1EDEREN WERKDAG DES AVONDS. Prijs per drie maanden franco p. p1,25. Enkele nummers0,025. UiTGAVE DF.R FIRMA - EN VAN van 1—5 regels 40 cent, iedere regel meer 8 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Nog eenige dagen en de maand der exa mens voor hooger- en middelbaaronderwijs, voor Gymnasia en Hoogere Burgerschool zal weder intreden. En onze lagere scholen zijn nu in zoo danige conditie gekomen dat er ook eens, behalve aan financieele en geestelijke be langen van het onderwijs, kan gedacht worden aan paedagogische eischen. Deze twee feiten voorop stellende achten we de juiste tijd gekomen, om onze school besturen, vooral in onze groote gemeenten eens opmerkzaam te maken op een misstand in onze scholen aanwezig en zeker tot nu toe niet te vermijden. Het is dezein onze meestal druk be volkte scholen zijn vele leerlingen, de over- groote meerderheid, wier leertijd eindigt met het gewoon lager onderwijs. Zij zijn aan het einde van hun leertijd gekomen als de wettelijke zes jaren vervuld zijn. En op diezelfde scholen zijn, gerekend tegenover de vele anderen, een klein aantal leerlingen die voorbestemd zijn om het toelatings examen voor Gymnasia of Hoogere Burger school te doen, of wel van hen die, zonder deze bedoeling, toch het onderwijs hunner kinderen niet op 12-jarigen leeftijd wen- schen afgeloopen te zien. Dat is een kwaad geworden voor onze lagere school, een kwaad dat zich uitbreidt naarmate onze kringen grooter worden die in staat zijn om met de toenemende eischen van het leven te rekenen of geneigd om den stroom te volgen die steeds hoogere en breedere ontwikkeling eischt. De eischen voor de weinigen die meer dere behoeften hebben drukken evenredig zwaar op de behoeften der meerderen. De lagere school wordt in dienst gesteld tot klaarmaken van hooger en middelbaar onderwijs. Aan die eischen heeft ze te vol doen om eene inrichting van goede repu tatie te zijn. En toch, ook de weinig ontwikkelde in schoolzaken zal begrijpen, dat de lagere school een geheel eigen terrein moet heb ben, zal ze nuttig en goed haar taak vol brengen, en de volksschool kunnen zijn die de volksontwikkeling op het goede spoor leidt. Ieder kan begrijpen dat het jagen en dresseeren om klaar te komen voor die kin deren die daar in de hoogste klasse zitten en met private uren niet zelden nog wat moeten aangedikt of met te corrigeeren huiswerk overladen moeten worden, scha delijk werkt voor 't geheel. Kn.nu zegge men niet, wat we reeds zoo dikwijls hoorden waartoe die overlading f waartoe zooveel ballast waar geen practisch nut in schuilt Och, daar is al zoo veel over gesproken sn geschreven, maar het einde van alle i'ödeneering is dat het geen onderwijzer en geen schoolbestuur gegeveu is, die, in veler oog onnutte ballast of die overlading te Verwijderen, eischen aan de ontwikkeling gesteld zijn niet fantasiën van deze of gene, maar producten van den tijd en van den volksgeest. Ze Hangen samenmetonsganschegeestelijk bestaan en de examens zijn de hoeksteenen die wij met alle mogelijke krachtsinspan ning niet verwijderen kunnen uit het ge bouw van onze geestelijke ontwikkeling. Ook ia onze kringen is reeds zooveel gesproken over de plaats die kerk en school toekomt en inneemt in de geestelijke ont wikkeling van ons volksleven, en wehebben begrepen want daarover ging in paeda- gogischen zin de schoolstrijd sinds 1857 dat bij het opkomen voor de neutraliteit, breken met de kerk onafscheidelijk is. Tegen de intellectueel-materialistische strooming van ons volksleven ging den strijd, zooals men het uitdrukte in weten schappelijke taal tegen den invloed der kerk op het volksleven, zooals het in de practijk zich openbaarde en in het volks begrip ook positie nam. Dien strijd ging al ons Christenvolk ter harte, grooten en kleinen, rijken en armen, zij die op het terrein der ontwikkeling hooge eischen stelden zoowel als zij die zeidenmijn zoon behoeft geen professor te worden. Om eer neen om het wapen in dien strijd te vinden grepen allen naar deschool, want voor een groot deel stemden ze met Luther inWie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Menigeen had den zedelijken moed om voor den strengen eisch van het beginsel rang en stand op zij te zetten en om des beginsels wille zijn kinderen naar de chris telijke volksschool te zenden. Maar het spreekt van zelf: met eischen. En die eischen, gesteld door weinigen, maar door de invloedrijksten, niet zelden door hen die aan 't hoofd stonden van alle christelijke actie, ook van den schoolstrijd, wilde de christelijke school gaarne voldoen, maar kon dat niet en zal dat wel nooit kunnen dan tot eigen schade, of liever tot schade van hare hooge roeping om in de eerste plaats volksschool te zijn. De volksschool werd dienaresse van de examens buiten haar. Een volksschool kent geen examens en behoeft ze ook niet. Haar taak ligt op het breede terrein der prac tijk, niet op dat der theorie. De volksschool bedoelt opleiding voor het leven, en voor sommigen stelt dat leven als eerste eisch gedurende een kwart eeuw althans examen doen. Het leven scheidt. Voor de een de hand, voor den ander het hoofd. Voor den een de boeken, voor den ander het gereedschap, hetzij pen of spade, hetzij vijl of zaag. En nu is het een vraag van practisch nut, naar onze meening, of men onze scho len niet meer dan tot nu toe, kan aanpassen aan deze'richting van het leven. Is niet in meer onzer groote gemeenten de weg inteslaan, reeds hier en daar ge volgd, en onze scholen naar tweeërlei lev ensbestemming te splitsen De schoolwet-Kuyper gaf ruimte aan de Christelijke School. Die ruimte te besteden aan de ontwik keling, ook in paedagogischen zin, van de positie der Christelijke School, kan niet anders als gewenscht zijn. Met die ruimte ons volk in zijn ganschen omvang te dienen, opdat de Christelijke School meer eu meer als maatschappelijke instelling een breedere plaats in ons volks leven inneme kan niet anders als haar ten goqde komftn. 28 Juni 1906. De antithëse is geen uitvindsel van onzen tijd. DatNsgl nu zachtjesaan onder ons wel vaststaan. De* Vrije Westfries heeft dezer dagen de volgende merkwaardige uitspraak van wijlen prof. Buys in herinnering gebracht. Men kan 't lezen in De Gids van 1867: „De wet liioge Kerk en Staat scheiden, in het volksgemoed zijn .beide vereenigd, thans nauwer vereeiiigd dan ooit", „Ëen moderne en anti -moderne wereldbeschouwing staan hier, zoowel als elders, in den Staat niet minder dan in de Kerk,scherp gewapend tegen elkander over; de schoolwet is op dit oogenblik (1869 1) niets meer dan het symbool van dien strijd". „Al mocht men er in slagen, dat symbool weg te nemen, de strijd zaj worden voortgezet, vinniger als thans en zich openbaren in vernieuwde eischen, van welke op dit oogenblik niemand, ook de clericalen niet, aard en omvang zou kunnen aanwijzen". „Komt het tot eene eenigszins belangrijke uitbreiding van hel stemrecht, dan kan het niet anders, of de strijd, in plaats van te verzwakken, zal scherper en heviger worden dan ooit". Wij hebben hier' enkele woorden ge spatieerd. En terecht wijst onze Enkhuizer zuster er op dat de profetieën van Buys letterlijk in vervulling zijn gegaan. De uitbreiding van het kiesrecht, waarvan Prof. Buys gewaagt, is gekomen, en zijn pro fetie is letterlijk vervuld. De strijd tusschen de Christelijke en de mo derne levens- en wereldbeschouwing is er vrij wat heviger op geworden. En al moge de schoolkwestie, door de wet- Kuyper, een schrede nader tot hare oplossing zijn gebracht. Prof. Buys heeft terecht gezegd »de strijd zal ook daarna worden voort gezet". De worsteling tusschen geloof en ongeloof duurt voort. Mocht het door alle belijders worden ver staan. De kamp gaat niet om vooruitgang of be houd, om geen schakeering, om geen belang maar om de souvereiniteit van Hem, Wien gegeven is alle macht in den Hemel en op de aarde. Om d i e souvereiniteit, om het bestaan of niet bestaan van die macht in den Christus, woelen heftig als in de drie eerste eeuwen, ook nu weer de geesten die denken, de mach ten die heerschen. De al- of niet erkenning van het Koning schap van Christus, maakt scheiding tus schen de zonen van 't zelfde volk. Slechts oppervlakkigen kunnen deze waarheid loochenen. Wie in het vrijzinnige kamp nog wanen zouden dat, de antithese dood is, vinden in Buys' uitspraak wel een en ander waarop zij hunne meening zullen hebben te herzien. Wat nut u de openbare school f Deze vraag zal zich meer aan de ver standige voorstanders dier school gaan opdringen, wanneer zij lezen van de ave- reehtsche manier waarop sommige open bare onderwijzers en onderwijzeressen front maken voor die school. Zoo heeft blijkens .mededeeling in de groote bladen de afdeeling Rotterdam van den bond van Nederlandsche onderwijzers dezer dagende volgendemotieaangenomen De afdeeling enz kennis genomen hebbende van het verzoek bij schrijven van 21 Mei 1.1. door de Vereeniging tot veredeling van volks vermaken aan de hoofden, ook der openbare scholen, gericht: overwegende, dat het betrekken van kinderen in propagandistische betoogingen uit een paeda- gogisch oogpunt is af te keuren; overwegende, dat de openbare school is een instituut, toegankelijk voor kinderen van ouders van verschillende godsdienstige en politieke gezindheid verwijzende naar het punt van het bonds- program de Bond strijdt voor onderwijs, vrij van godsdienstige en politieke dogma's keurt af, dat op de openbare scholen de kinderen worden afgericht tot goede feestgangers op nationale feestdagen en wekt allen op, zoo wel arbeidersvereenigingen als particulieren, mee te protesteeren tegen dergelijk verkrachten der neutraliteit. Nu is Rotterdam nog ver genoeg van hier. Maar de geeat die over deze heeren vaardig werd, zal ook naar onze streken overwaaien en dan zal 't zijn i kwade samensprekingen bederven goede zeden. En dan is 't met de neutraliteit der openbare school gedaan. Want het koude realisme) dat vader4 landsche feesten tot oranjelol degradeert, weigert de kinderen op Koninginnefeesten te vergezellen, alle nationale tradities voor „politieke dogma's" aanziet, en geestdrift verlaagt tot „propagandistische betoo gingen" heeft met absolute neutraliteit niets te maken. Het is partijdigheid in den hoogsten graad. Het maakt van de openbare school een pedagogisch knekel huis» Daar is een groep menschen die, vooral in deze dagen absoluut geen gezag ver dragen kan. Vandaag zijt ge goede vrienden, en morgen zult ge in meerder of minder mate, met gezag bekleed worden, en fluks zult ge hun vijand zijn. En die vijandschap openbaart zich op allerlei wijze en door plagerijen zonder tal. In de stakingsdagen volgde een groep deze of gene op de hielen, overal als zijn schaduw, en nu de wet het hinderlijk vol gen verbiedt gaat men voor hem uitloopen. De onderwijzer die zijn Hoofd plaagt door hem het gevraagde op zijn schoen aan te bieden is bekend. Bij de marine is voorschrift dat ieder schepeling zijn meerdere eerst salueeren zal. Toen een officier de opmerking maakte dat een der manschappen dit niet deed, ging de vermaande 25 malen daags, bij iedere gelegenheid in de positie staan en salueeren, en wee nu de officier als hij niet telkens weerom salueert, want dan klaagt dit exempel van beleefdheid hem aan. Onlangs moet zich de vermakelijke ver tooning op een onzer oorlogschepen hebben voorgedaan dat een officier wanhopige pogingen deed om de deur van zijn kajuit open te krijgen. Naast hem stond een der manschappen met onderdanig gebaar almaar te salueeren tot vermaak van de manschappen natuur lijk en tot ergernis van den officier die niets zeggen mocht. De leer van het socialisme draagt veel vrucht. Het gebruik maken van de gelegenheid is niet onbekend. Maar somtijds toch verregaande. Verleden jaar bij het vlootvertoon van Engelsche schepen bij Den Helder kwam ons oorlogsschip De Evertsendat tegen over de gasten de honneurs had waar te nemen, op het droge terecht. Dat was een ongelukkige vertooning, maar het blijkt nu later ook een schadelijk zaakje, want de reederij die De Evertsen heeft geholpen om weder in haar element te komen vraagt voor dien dienst f 120,000 en een stoomsloep van een andere reederij die 't eerst aan boord was om een lijn uittebrengen zou bovendien gaarne f 20,000 ontvangen. Geen wonder dat over zoodanige som men een procedure is uitgegaan. Als van het eerste cijfer het eentje weg genomen werd en van het laatste nommer een nul, dan zou men zoo zeggen, waren die diensten toch niet voor niemendal verleend. Men meent in vertrouwde kringen te weten dat de organisatie der anarchisten in de heele wereld slechts omtrent vijftig duizend bedraagt. Dat klopt met de weinigen die als zoo danig in ons land bekend staan. Maar wat ons verbazen zal is dat dit betrekkelijk kleine troepje beschikt over pi. m. 250 bladen, waaronder veel kleine, onbeduidende propagandablaadjes, maar toch ook enkele veelgelezene bladen zooals de Temps nouveau te Parijs. De anarchisten verzetten zich tegen parlementaire actie, verfoeien het verkie- zings-lawaai, maar werpen zich met alle kracht op de pers. 't Is ook een weg 1 Onder het opschrift Nog eens de Bath- polder antwoordt De Nederlander op des Standaards tweede 3tukje het volgende Het wil ons toeschijnen, dat het thans door De Standaard geopperde bezwaar geens zins overeenkomt met het eerst aangevoerde, alsof hier ware «aantasting van ons historisch- Nederlandsch Staatsrecht, om er een Fransch centralistisch expediënt voor in de plaats te schuiven", en dat het blad zich eenvoudig plaatst op het ook door Minister Lely inge. nomen, in de Tweede Kamer ampel en breed besproken standpunt; zoodat van een «in de fuikloopen" door de Kamerleden ook geen sprake kan zijn. Zij zijn in elk geval gewaarschuwd Van een «lust om den geldelijken last naar hooger op te schuiven" is o.i. in deze minder sprake, dan van de vraag of de provincie ver plicht is waterstaatswerken te doen uitvoeren, waarbij niemand genoegzaam belang heeft, behalve het Rijk, 't welk voor zijn spoordam heeft te zorgen, en of in dat geval het Rijk tot uitvoering van dat waterstaatswerk, des noods op kosten der provincie, mag dwingen. Aangetoond is in de Tweede Kamer, dat men hier met een exeptioneel en twijfelachtig geval te doen heeft, weshalve van «antecedent" nooit sprake kan zijn. En wat betreft de noodzakelijkheid van d a d e 1 ij k herstel, daarover kunnen alleen deskundigen oordeelende verklaring van Minister Veegens, «dat hij zich bij verwerping zal neerleggen" beteekent, vooral in verband met al het overige door hem aangevoerde, niets. Trouwens wat kan deze Minister anders doen Prachttoestanden. Een marine-officier liet zich over de tucht op onze vloot tegenover den Haagschen mede werker der Preangerbode als volgt uit «Er heerscht tegenwoordig een geest van ergerlijk, lijdelijk verzet aan boord van onze oorlogsschepen, waarbij 't lam dienen is. Er wordt wel opruiming onder de oproerkraaiers gehouden, maar meestal krijg je de ware kerels niet te pakken. Zoo werden in de eerste helft van Maart een paar jonge mannen voor den krijgsraad gebracht, die de roode vlag te Wil lemsoord hadden geheschen. Ze draaiden de doos in, maar de opstokers bleven buiten schot. Die hitsten onder de hand weer anderen op, en ale ze niet tot hevig verzet aanzetten, dan tot lijdelijk. Toen ik 'n kerel, die me hinderde door tegen me aan te loopen en die me direct daarop vroeg of hij verlof kon krijgen, antwoordde «Loop naar je moer" toen is die vent zich bij den commandant gaan beklagen en ik werd ter verantwoording geroepen. «Nu, is dat nu zoo erg, zei de commandant, «Loop naar je moer" 't is nu geen bijzonder fraaie uitdrukking die luitenant B. tegen je ge bruikte, maar je hoefde daar nu toch niet zoo'n drukte om te maken. Jullie gebruiken onder elkaar, geloof ik, nog wel wat andere termen." «Ja, dat kon wel wezen", was 't antwoord. «Maar van z'n moeder had hij aliijd veel ge houden, en hij kon dus niet verdragen, dat Nou, ik kreeg dus een vermaning. Een paar andere staaltjes. Er is een voorschrift, dat de lui je aan dek moeten salueeren als je passeert. Op een dag van de vorige maand zie ik, dat een kerel dat stelselmatig niet of bijna niet doet, en ik wijs er op. En sinds dienkan ik niet uit m'n kajuit naar 't voorschip gaan, en dat overkomt me misschien een 20 maal per dag, of hij stelt zich in postuur en groet buitensporig in den vorm. Als hij dat éénmaal op 'n morgen fat soenlijk doet, dan ben je er al mee tevreden en dat is ook gewoonte. Maar nu zal die vent je treiteren, door zich letterlijk aan't voorschrift te houden, en als je dan één keer nist terug salueert, dan ben je er als officier bij. Dan beklaagt hij zich bij den commandant, en krijg je een reprimande. Een collega van me beleeft tegenwoordig 't zelfde pretje. En toen hij verleden de deur van 'n kajuit niet open kon krijgen, stond al dien tijd zijn treiteraar, al door maar salueerende, naast die deur Hij had dien kerel wel tegen den grond kunnen slaan Maar dat laat je wel De officier mag nooit aanlei ding geven tot klachten van de schepelingen. Die tieren er al genoeg, zei Minister Ellis, en de tegenwoordige Minister Cohen Stuart ziet zich wel genoodzaakt dezelfde gedragslijn vóór te schrijven. Want de geest van verzet is er, en daar dient volmaakte onberispelijkheid tegen over gesteld te worden, wil je de kerels op een oogenblik als 't te ver gaat, met fatsoen kunnen attrapeeren Hoe vreeaelijk de hongersnood ia, die een gedeelte van Rusland teistert, blijkt reeds uit het feit, dat het ministerie niet minder dan 100 millioen gulden zal aan vragen tot leniging van den nood. De oogst in de provincies Samara, Saratof en Sim birsk en het zuiden van Nisjbni-Now» gorod en in Kazan is geheel en al mislukt. De regeering beschikt niet over de noodigq

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 1