NIEUWSBLAD VOOR ZEELAND. No. 225. 1906. Woensdag 27 Juni 20e Jaargang. CHRISTELIJK- HISTORISCH liiitsnlaiüseii Overzicht. VERSCHIJNT ZESMAAL PER WEEK Wed. S. J. DE JONGE-VERWEST, ie Goes F. P. D'HUIJ, te Middelburg. PRIJS DER ADVERTENTIËN it e (5 li t s z a k e ii. Gemengde Berichten. Middelburg. Maandag werd eene alge meene vergadering gehouden van de leden en subsidiegevers der vereeniging Zeeland, welke ten doel heeft duurzame verzorging en opvoeding in of buiten gestichten van minderjarigen, waarover haar de voogdij is opgedragen of met welker verpleging zij door de regeering mocht worden belast en tevens tijdelijke verzorging van minder jarigen, die door een der voogdijraden baar ter verzorging mochten worden toever trouwd. De vergadering werd geleid door den heer mr. M. J. de Witt Hamer, die mededeelde, dat tot de vereeniging 95 leden uit alle deelen der provincie zijn toegetre- den. Deze leden hebben zich verbonden voor een jaarlijksche bijdrage van f580. Begunstigers schreven in voor een jaar lijksche bijdrage van f 106,25 en een gift voor eens van f 100 werd verkregen, terwijl 8 gemeenten f80 subsidie per jaar toe zegden, In het geheel kan dus voor het eerste jaar op een inkomst van f 866,25 worden gerekend. Verder werd een bestuur samengesteld. IEDEREN WERKDAG DES AVONDS. Prijs per drie maanden franco p. p1,25. Enkele nummers0,02'. UITGAVE DER FIRMA en van van 1—5 regels 40 cent, iedere regel meer 8 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. 26 Juni 1906. Houdt ze dom, Goesche De Goeschedie altijd zoo pocht over haar „nette" manier van doen o. a. ken baar aan het in zijn geheel overnemen van wat wij aan haar adres schrijven is plotseling van dat hooge standpunt af- gekieperd, en neemt nu alleen nog over wat ze meent dat haar niet verder kan declineeren. Ze hield „stiekum" onze drie star „als een kreeft" en „brutaal", en „zaehtaan achteruitstop" en „blun der op blunder" achter, en zal ook deze driestar wel niet aan haar lezers durven voorleggen. Wat blijft er nu over van al die oude bluf? Waar is die redactie „vol heldenmoed Hoe laf van de Goesche! Begrijpen we de Goesche goed, dan neemt ze gaarne nog aalmoezen in den vorm van berichten aan, uit de hand van hem, dien ze (iedereen is het met ons eens)schandelijk tracht te behandelen, n.I. uit de hand van den burgemeester van Goes. Hoe laf van de Goesche! Hoe verregaand... Als je jezelf niet eens kietelt De Goesche redactie steekt zichzelf twee pluimen op den hoed. Ze geeft te kennen lo. dat zij in haar berichten vóóraan staat en 2o. dat zij met vertrouwen vereerd wordt Wij erkennen dat volmondig. Ie is de Goesche zóó vóóraan in haar berichten dat di© zelfs al in de courant staan, nog vóór de feiten hebben plaats gehad (denk aan de subsidie voor de Geref. be waarschool, die nooit gevraagd werd 2e wordt ze vereerd met het vertrouwen van den heer van der Leeuw om over 20 voer vuile grind veel lawaai te maken. Voor niemendal Ja, ja, Goesche je staat vooraan en je geniet veel vertrouwen vuil-grind- vertrouwen En omdat geen mensch dat nu eens van je zegt, vertelt ge dat zelf maar. Ge hebt gelijk, als je daar op 't bureau van de_ Goesche tegenwoordig je zelf niet eens kietelt, lacht je daar wel nooit t De heer Lohman heeft zich bij de behan deling van het Arbeidscontract gehouden aan zijn oude beproefde beginselleven en laten leven recht voor allen 1 Bij dat beginsel heeft hij drie maanden lang de wacht gehouden. Zijn pogen om werkman en werkgever, patroon en arbeider gelijkelijk te dienen, heeft, dank zij de valsche democratie die in de vrijzinnige meerderheid verreweg de overhand heeft en met welke ook een deel der Christelijke minderheid bleek te dwe pen, nogal eens mogen mislukken. Wat niet wegneemt, dat hem de dank der Chr. patroons en arbeiders, en stellig van vele liberale werkgevers en van den middenstand toekomt, voor zijn krachtig op de bres staan voor aller belangen. Dat hij daarb\j meer democratisch, meer vrijzinnig, meer vooruitstrevend was, dan zelfs de Druckers en Troelstra's, is her haaldelijk gebleken. Hij heeft het, natuurlijk onder hoonge lach, geconstateerd. Z\j begrepen hem niet. Maar het Christenvolk, voor zoover het deze belangrijke quaestie gevolgd heeft, begreep hem wel, en blijft hem er dankbaar voor, De nieuwe wet tot regeling van het Arbeidscontract zal weer nieuwe lasten leggen op de schouders van den midden stand. Diegenen uit den middenstand, die de Vrijzinnigen op het kussen hielpen brengen, sn Zich eerlijk, gelijk 't betaamt, door den fiscus, naar vermogen en bedrijf laten aan slaan, zullen dit gevoelen en met ons be treuren. Ryks- en gemeentebelastingen drukken den middenstand zeer. Wat de gemeentebelastingen aangaat, pywijzeu wij maar «aar 4e belasting papieren voor den Hoofdelijken Omslag te Goes, die dezer dagen werden rondgedeeld. Het is eenvoudig een schande. Sedert de progressie in den Hoofdelijken Omslag werd afgeschaft, werden wel de lagere klassen, maar ook de hoogere klassen ontlasten deze laatste vooral ten koste van de middelklasse. Ons zijn onbemiddelde menschen met zeer groote gezinnen bekend, die meer dan 2'/j procent van hun inkomen moeten missen alleen voor den Hoofdelijken Omslag. En nu zullen in volgende jaren de Rijks belastingen steeds vermeerderen. Nu begint het met het Arbeidscontract; straks komen er de uitbreiding der Onge vallenverzekering en het invaliditeits- en ouderdomspensioen nog bij en dat zal zoo voortgaan. Of wij deze wetten dan niet van harte toejuichen Zekermaar wij protesteeren tegen de vrijzinnige politiek, die voortgaat den buitenlander te beschermen, diens teugel- looze concurrentie te bestendigen, en de kleine handelaars en industriëelen boven hunne krachten te bezwaren. Het vorige kabinet legde het er op aan door de dure sociale wetten die op zijn program stonden, de lasten der inwoners te vermeerderen, doch tegelijk om den buiten lander te dwingen daaraan mee te betalen door verhoogde invoerrechten. En het is een fout van de vrijzinnigen dat zij het hiermee niet eens zijn, dat zij het eene doen en het andere nalaten. Dat zal dan ook wel misloopen. Niet op Zondag. Dezer dagen heeft in ons blad een uit de (liberale) N. R. G. overgenomen bericht gestaan als zou dr. Kuyper- jl. Zondag voor 8 dagen te Parijs bij den President der Fransche Republiek op audiëntie zijn geweest. Nader blijkt dat dit niet op Zondag maar op Zaterdagmiddag half 4 is geweest. De vrijzinnige makelaars in verkiezings praatjes zullen derhalve wel doen deze kwade aanteekening voor den bekenden boozen man in hun notitieboekje te schrap pen. We spraken een dezer dagen over de erfenis die, zeker niet zonder bezwaren, België eenmaal van den Congo wacht. W eet men wel dat het land dat de Cod go doorloopt een vruchtbaar land is, waar suiker en koffie en tabak groeit, maal ais het eenmaal rijp is weet men het niet te vervoeren en dus ook niet met profijt te verkoopen. Tot heden toe zijn ivoor en caoutsjoek de eenige voortbrengselen. Handelsonder nemingen op Afrika, stichten in het binnen land posten om den ruilhandel te bevor deren. Tegen katoenstoffen, zout, koperdraad of blinkende koralen wordt daar het kostbare elpenbeen en het dure caoutsjoek geruild. En van uit die huizen van koop en weder verkoop wordt het gekochte door negers naar de rivier gedragen. Soms weken ver. Dan komen kleine, lichtgebouwde booten met weinig diepgang en die brengen het, na een dikwijls even verre riviertocht naar de magazijnen vanwaar het naar Europa verzonden wordt. Bij hoopen liggen daar de olifantstanden in de verte gezien ale een groot knekelhuis, en voorts de rieten manden met caoutsjoek. Straks wordt het kostbare ivoor als biljart-ballen, of als crusifixen of als dames- ciragiën gebracht in een wereld die amper van de Congo ooit heeft gehoord. Van Thorbecke is het gevleugeld woord there is something rotteni Dat woord is ook van toepassing op de Amerikaansche trusts in menigerlei opzicht. Maar Roosevelt pakt ze aan. Na de beefpackers worden nu de petro- leumkoningen onder het mes genomen. Het Kabinet onder zijn voorzitterschap besloot tot vervolging van de Standard Oil om dezelfde reden als waarvoor enkele sporen en de Beefpackers veroordeeld zijn, namelijk 't ontduiken der wet op de spoor wegtarieven, die zekere rabatten en con cessies op het vervoer verbiedt. Het zal de vraag zijn of de directeuren buiten de gribus zullen blijven. Ook is een beambte der Pennsylvania- spoor weggejaagd wijl hij zich had laten omkoopen door schippers en kolenmaat schappijen. Zoo moet het bederf er uit. Lang leve Roosevelt Goed brood. Brood is een zeer be langrijk voedings middel. Evenwel voldoet het niet altijd aan de eischen ran goede voeding. Meestal wordt met de zemelen het deel van het meel (het eiwit) verwijderd. Brood van meel, waardoor de zemelen nog gemengd zijn is dan ook doorgaans voedzamer dan brood van zoogenaamde bloem. Roggebrood, waarin alles voorkomt, wat de rogge aan voedingsstof bevat, is daar om voedzamer dan wittebrood. Tarwebrood met de zemelen, zoogenaamd grauw brood of kommies, mits goed door bakken wint het weer van het gewone wittebrood. Vele huismoeders weten door ervaring wel, dat in wittebrood niet zooveel „in zit". Ook het bakken kan van invloed zijn. Goed doorbakken moet het brood wezen. Door snel bakken blijft e>~ veel water in en voelt het brood zwaarder, de korst wordt stevig, maar de kruim is dan niet doorbakken, ook zijn dan de microben en gistcellen niet gedood, terwijl de verteer baarheid en de voedingswaarde minder zijn. Goed brood moet zacht, poreus en elastisch van binnen zijn en in 8 dagen (afgesneden) niet meer dan '/4 van zijn gewicht verloren hebben. (Patrimonium.) Rusland. Aan de bloedige tooneelen schijnt voor- loopig in Rusland nog geen einde te komen. De „Bond der Russen" die deze slachtingen organiseert, zet zijn propa ganda geregeld voort. Onrustbarende ge ruchten over in voorbereiding zijnde moord partijen komen uit Odessa, uit Homel en uit verschillende andere plaatsen. Volgens een telegram uit Homel hebben de ko zakken Vrijdagnacht getracht op eigen houtje een slachting te beginnen, maar de geregelde troepen beletten hen hun moord dadig plan uit te voeren. En de houding die sommige autoriteiten nog steeds, na al hetgeen daarover gezegd is, aannemen mag, op zijn minst, allertreurigst genoemd worden. Zoo moedigt de gouverneur van Yaroslaf de boeren publiek aan om de arbeiders te wurgen, voor het geval dezen in staking mochten gaan. Op het oogenblik zijn Graaf Witte en Prins Oeroessoff de eenigen die de Joden vervolgers kunnen temmen. Eerstgenoemde tracht in het Buitenland een betere mee ning omtrent Rusland te vestigen en heeft bereids aan den Tsaar geseind dat hij hierin door de slachtingen te Bjelostok ernstig wordt belemcrd. Laatstgenoemde heeft in de Doemavergadering van deze week zeer sombere onthullingen gedaan omtrent het aandeel dat de regeering tijdens hij ambtenaar bij een der minis teries was, aan de opwekking der gruwelen gehad heeft. Het mocht den minister Goremykine dan ook niet gelukken de argumenten van den Prins te ontzenuwende Boetna nam dan ook een dreigende houding tegen hem aan. En zeer beslist sprak zij zich ander maal uit, in een motie welke, bij de behan* deling der interpellatie over den honger snood gesteld en met algemeene stemmen op drie na aangenomen werd, dat de moeilijkheden, welke steeds worden in den weg gesteld aan het werk van het openbaar hulpbetoon in destreken, waar hongersnood heerscht, zullen blijven voortbestaan, zoo lang het land geregeerd blijft door een ministerie, dat geen verantwoording schul dig is aan de Doema. Hierop werd aan de regeering de eisch gesteld, dat een speciale commissie zal worden ingesteld voor de hongersnood zaken, welke commissie zal moeten staan onder de controle van de Doema. De aanwezige ministers verlieten, onder rumoer in de vergadering, de zaal. Het rapport over de „progrom" in Bie- lostok, dat a.s. Donderdag wordt voor gelezen, zal ook niet malsch wezen. Gelijk men weet heeft een commissie uit de Doema ter plaatse een onderzoek naar de aanleiding tot de woorden inge steld, en ook dat onderzoek, zegt men, liep niet uit ten gunste der autoriteiten. Doch wij spraken daar van den invloed ten goede die uitgaat van het optreden der beide straks genoemden. Dat van prins Oeroessoff heeft reeds iets uitge werkt. De prefect van Moskou heeft n.I. een aanklacht ingediend tegen de „Mos- kousche Courant", het orgaan, waarin propaganda werd gemaakt voor de pro- groms en welks hoofdredacteur nog geen twee maanden geleden een zilveren inkt koker met de keizerlijke wapens er op ten geschenke heeft ontvangen. De „zwarte bende" is ook nog niet in hare schulp gekropen na de verklaring door den heer Stolypine, minister van binnenlandsche zaken, in de Doema afge legd, dat de regeering krachtdadig iedere poging om ongeregeldheden te verwekken, den kop zou indrukken. Vertegenwoordi gers dier bende verklaren aan ieder, die het maar wil hooren, dat Woensdag een slachting van Joden te Odessa zal plaats hebben en dat de politie in het geheim het schunnigste gepeupel van wapens voorziet. En de autoriteiten doen alsof ze niets zien en hooren, en laten de ter roristen maar stil begaan, die dan ook hier en daar te werk gaan, alsof ze heer en meester zijn. Zoo trad een bende een koffiehuis te Wola binnen, waar drie poli tieagenten en een gendarme aan een tafeltje zaten. De terroristen trokken hun revolvers, doodden twee agenten en wond den den andere en den gendarm en gin gen kalm weder heen. Een uur later ver moordde dezelfde bende een brigadier van politie. Ware het leger nu nog maar te ver trouwen, dan kon de regeering krachtig optreden doch helaas, ook dit wapen is haar ontvallen, want het leger is totaal gedesorganiseerd. Zelfs hoofdofficieren uit de naaste omgeving des Tsaars zijn deze week onverwachts op pensioen gesteld. De muiterij te Odessa is thans over geslagen in een openlijken opstander zijn een groot aantal soldaten gedood. Ook te Moskou schijnt het, in dit opzicht, niet pluis te zijn. Daar werden, gedurende den nacht van 24 Juni, geregeld kanongebul der en geweersohoten gehoord in de rich ting van de vlakte van Khodinka. Men kon wegens den groeten afstand nog niet uitmaken, wat dat schieten eigenlijk be- teekende, maar men hield het er voor, dat een buitengewoon talrijke vergadering van de manschappen van het garnizoen van Moskou door kanonvuur uiteen werd gejaagd. Men zegt dat de Czaar, voor Wien men de onthullingen van Oeroesaof wilde ver borgen houden, er toch achter gekomen ie en terstond dezen eerlijken Rus in ver hoor genomen heeft. Oeroessof is door Witte indertijd op genomen geweest in het ministerie, voor binnenlandsche zaken, doch hij is niet benoemd geworden, de redactie, met name Doernovo, belette dit. Xhap kon 'tw«l de pu blieke meening, de Doema, het volk om Oeroessoff roepten deze met een „zaeht aan vooruit" Vorst en Volk uit hun nete lige positie redt Eene bijdrage uit de praktijk der Kin derwetten. Mr. B. W. F. Kronenberg te Middel burg schrijft in het Weekblad van het Recht In den avond van 16 Juni jl. ontving ik als rechtercommissaris, belast met de instructie der strafzaken, eene vordering van den officier van justitie tot het in winnen van voorloopige informatiën tegen een 17-jarig jongeling uit de gemeente Clinge, die even te voren met een bevel van voorloopige aanhouding van een hulp officier van justitie in het huis van be waring alhier was ingebracht als verdacht van mishandeling van een elfjarig meisje. Ter voldoening aan het wettelijk voor schrift was ik verplicht den verdachte binnen 24 uren na zijne opneming in de gevangenis te hooren, doch tevens rustte op mij de verplichting om, ingevolge art. 66 bis van het Wetboek van Strafvorde ring, zijne ouders (of voogd) op te roepen om desverlangd bij dat verhoor tegen woordig te zijn. Zulk eene oproeping heb ik steeds gemeend bij exploit te» moeten doen, ten einde die wettelijk te kunnen constateeren. Een ieder, die eenigszins de kaart van de provincie Zeeland kent, zal echter begrijpen, dat eene oproeping van ouders, die te Clinge wonen, om binnen 24 uren tegenwoordig te zijn bij een verhoor van hun zoon te Middelburg, eene feitelijke onmogelijkheid is. In het gestelde geval, waar het ver hoor en ook de oproeping op een Zondag moesten plaats vinden, zouden de ouders de oproeping waarschijnlijk ontvangen hebben op het oogenblik dat de 24 uren reeds verstreken waren. Ik meende dan ook het voorschrift van oproeping der ouders te moeten doen wijken voor de verplichting tot het hooren van den ver dachte binnen 24 uren na zijne opneming in de gevangenis, daar ik opvolging van dit laatste voorschrift het meest in zijn belang achtte. Ik meende dit geval te moeten publi- ceeren ter illustratie van de Kinderwetten betreffende de procedure in strafzaken, om aan te toonen dat deze, althans in het land van Zeeland, somtijds blijken onuit voerbaar te zijn. Uitgenoodigd zullen worden in het be stuur zitting te nemen de heerenmr. M. J. de Witt Hamer, jhr. mr. L. Schorer, mr. J. F. van Deinse, dr. H. Japik.se, jhr. C. J. J. A. van Teylingen, dr. J. C. Bolle, J. A. A. Schwan, C. M. Ghijsen, M. G. Boasson, te Middelburg, mr, J. Loeff te Rovidekdi'.kcj

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 1