NIEUWSBLAD VOOR ZEELAND. No. 207. 1906. Woensdag 6 Juni 20e Jaargang. CHRISTELIJK- HISTORISCH Buitenlandsch Overzicht. VERSCHIJNT ZESMAAL PER WEEK Wed. S. J. DE JONGE-VERWEST, te Goes F. P. D'HUIJ, te Middelburg. PRIJS DER ADVERTENTIËN H e c li ts z a k e 11. 1EDEREN WERKDAG DES AVONDS. Prijs per drie maanden franco p. p1,25. Enkele nummers0,02'. UITGAVE DER FIRMA EN VAN van 1—5 regels 40 cent, iedere regel meer 8 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. /(j, die zich (act 1 Juli ïi. s. op ons lilnd abonhcercn, ont vangen het tot dien datum gratis. F r a n k r ij k. De nieuwe Kamer van Afgevaardigden is Vrijdag geopend. Nagenoeg de gansche Kamer was voltallig. Wegens de groote uitbreiding van het getal radicaal-socia listische afgevaardigden, moesten velen hunner plaats nemen aan de voorzijde bij de „clericale" leden. Het oudste lid in jaren, de doyen d'age, die de zitting in genoemde qualiteit openen moest het „clericale" lid Parfy, sprak een rede uit, die herhaaldelijk door leden der linker zijde met gejouw werd onderbroken. Hij gispte sterk den hedendaagschen staat kundigen toestandde onbetrouwbaarheid der constitutie (grondwet) die geen waar borg tegen machtmisbruik meer biedt de tyrannie der meerderheid over de andersdenkende minderheid in steeds be denkelijker mate uitgeoefend het al meer in zwang komend machtsmisbruik der Kamermeerderheid, om verkiezingen nietig te verklaren, wanneer het leden der min derheid geldt. Hij eindigde met een betuiging van ge noegen dat de aanslag op het Spaansche Koningspaar was mislukt, een uiting die instemming vond bij alle partijen, uitge zonderd de socialisten, en waarmee de regeering instemde. Met overgroote meerderheid 398 van de 436 stemmen en 64 blanco's werd de radicale oud-minister Brisson tot president der Kamer verkozen. De 75jarige waar nemende voorzitter ruimde terstond zijn zetel voor hem in, waarbij hij hem de hand gaf. Vier jaar geleden hadden de toen waarnemende voorzitter en de voor zitter (Bourgeois en Rouline) elkander in vervoering omarmd. Men gaat nu afwachten hoe groot het wettenmakend vermogen dezer radicaal- socialistische Kamer zal wezen. Spanje. De Engelsche onderdaan, Hamilton, van wien wij in ons vorig nummer vertelden dat de justitie hem als medeplichtige in den bekenden moordaanslag had gevangen genomen, is reeds weer in vrijheid gesteld, op aandrang van den Engelschen gezant, die er voor in stond dat deze beambte eener levensverzekeringmaatschappij te Londen voor zyn genoegen naar Madrid was ge reisd, en geheel onschuldig was aan de moordplannen. Volgens een later bericht is de vermoe delijke moordenaar thans gepakt. Hij heet Aleteo Moral. Hij werd aangehouden ter wijl hij in een klein restaurant in een dorpje naby Madrid (Torrejo) op den trein naar Barcelona wachtte. De veldwachter, die hem aanhield, werd echter door hem dood geschoten, waarna hij ook zich zelf dood schoot. In afwachting dat de politie zich weer niet vergist heeft, zullen wij de bijzonder heden tot een volgend no. bewaren. Toch blijft men denken aan 'n Londensch complot. Een Fransch blad verhaalt er het vol gende van oor omstreeks 3 weken begaven zich 5 leden van den Fraternité-club 7 Itali anen, een Franschtaan, een Zwitser en een Zuid-Amerikaan van Spaansche afkomst-- naar Parijs om deel te nemen aan een inter nationale anarchisten-conferentie. Na hun terugkeer te Londen werden tal van ver gaderingengehouden de anarchisten waren druk in de weer. Dinsdag 1.1. vertrokken twee der genoemde anarchisten uit Londen naar Madrid. Een voormalig lid der Lon- densche politie zeide, dat na dit vertrek van den Zuid-Amerikaanschen anarchist en zijn collega een ander anarchist, zekere C. verklaard zou hebben „Koning Alfonsus en zyn jonge gemalin zullen niet levend komen uit de kerk, waar zij getrouwd wor den. Daar kunt gij op aani" Een hartroerende ontmoeting moet na den aanslag hebben plaats gevonden tus- schen Koning Alfonsus en zijn moeder, die, in tranen badende, haar zoon en Koningin Victoria kwam omhelzen. Nog dienzelfden avond deden de Koning en de Koningin een automobieltocht, een stoutmoedigheid die algemeen bewondering wekte. Het koninklijk paar reed door bijna al de vlaggende straten zeer langzaam passeerde het de plaats der ontploffing en de Koning wees aan zijn vrouw het venster waaruit de bom geworpen wa#4 Het verschijnen van de jonggetrouwden wekte een ontzaglijke geestdrift. De me nigte drong dicht om het rijtuig heen. Dit hoffelijk blijk van vertrouwen in haar volk heeft der Koningin een ontzaglijke popu lariteit verschaft. Duizenden telegrammen zijn ingekomen. De koning gelaste dat de feestelijkhe den niet zouden doorgaan. Alleen het bal werd afgelast. Maar de stierengevechten gingen door, hetwelk wel wat stuitend klinkt, na de ernstige uren van dood en verderf die het Echtpaar doorleefd had. Een twaalftal slachtoffers vielen, onder welke de 30jarige Markiezin van Tolosa, moeder van 8 kindertjes; haar man is een Spaansche grande. Vrijdag werden de slachtoffers van den bommenaanslag begraven. In den enor- men begrafenisstoet gingen de koning, Don Carlos, de prinses van Battenburg en prins Ferdinand van Beieren te voet. Een groot aantal militairen was tegenwoordig. De dood was bij den aanslag zoo dicht bij het Koninklijk Echtpaar geweest dat o a. het lint van het Grootkruis van de orde Santiago de Portugal dat de Koning droeg door een glasscherf verscheurd, en het bruidskleed van koningin Ena met bloed bevlekt werd. De straat was bedekt met dooden en gewonden. De kolonel der garde was gedood. Langs deze bloedige overblijfselen moest men gaan om in een ander hofrijtuig over te stappen. Op de balcons ontstond een ware paniek. De bom was onder het val len gesprongen. Het bloed van hen, die door de scherven waren getroffen, drup pelde van het eene balcon op het andere. Het met bloed bespatte bruidskleed van de Koningin zal waarschijnlijk in de Almudenakerk, die vlak tegenover de plaats ligt, waar de bom ontplofte, be waard blijven. Een ooggetuige die schrijft in het Parijs- sche blad Le Temps (De Tijd) schat het aantal dooden op vrijwat meer dan de officiëele opgaaf. Hij spreekt van 25 dooden en 60 gewonden. Nummer 88 van de calle Mayor is vlak bij het hoofdbureau van politie. Vóór het rytuig van het koninklijk paar kwam het rijtuig van de koningin-moeder. De stoet ging heel langzaam, stapvoets, zooals dat by belangrijke plechtigheden behoort. De koets van de koningin-moeder ging even iets langzamer, en om den afstand te be waren, hield de koetsier van de bruidkoets juist de teugels in toen de bom geworpen werd. Daardoor viel de bom niet op de koets, maar vóór de koets, op één van de paarden. Tegenover nummer 88 was een tribune die vol menschen stond. Van die menschen is geen getroffen. Van de toe schouwers op deze tribune zijn er, die getuigen dat zij twee knallen hebben ge hoord, bijna tegelijkertijd, en een of twee personen zeggen, dat er tegelijkertijd een ruiker naar beneden viel uit een van de bovenramen van nummer 88. De uitwer king van de ontploffing was vreeselijk een slachting op straat om het rijtuig des Konings, en een slachting in de boven verdiepingen van het huis. Op het balkon en in de salon der bovenverdieping zijn vier menschen gedood, o. a. de markiezin straks genoemd, terwijl haar gouvernante een arm werd afgescheurd. Op straat stroomde het bloed aan alle kanten. Een der jongemannen op een van de acht paarden van het koninklijk rijtuig nog bijna een kind, werd het hoofd afge slagen en de buik open gereten. Een kapitein en twee luitenants lagen dood, twee of drie soldaten lagen dood, een kind lag op den grond met tot pap geslagen hersenpan, tal van soldaten gekwetst. Van de paarden van het koninklijk rijtuig was er één dadelijk dood, een paar andere waren zwaar getroffen en alle hadden wonden. Het waren schimmels en die zagen er weldra uit als na afloop van een stierengevecht. Het bloed plaste langs de witte lijnen. Een afgrijselijk gezicht. Het rijtuig bleef overeind staan maar het helde over, want er was van onder wel iets aan gebroken, de glazen van het rijtuig waren vergruisd. Het koninklijk paar was als door een wonder ongedeerd. De koning werd bleek, maar behield zijn tegenwoordigheid van geest. Hij sprong uit het rijtuig en riep luide Niets, wij hebben nietsToen hielp hij zijn vrouw uitstappen. Hij trok haar sluier neer, dat zij het afgrijselijke tooneelniet zou zien. De treeplank was met bloed bespat en de rokken van de koningin sleepten door het bloed. Achter de konink lijke koets kwam, leeg, de koets, waarin Ena 's morgens als bruid naar de kerk was gebracht. Daar stapte het echtpaar in. Eenige oogenblikken later zei de koning In Parijs was het ook 31 Mei. Het bevestigt zich dat de Koning op de borst werd getroffen door een bomscherf die op de keten van de straks genoemde ridderorde stootte. De keten brak maar zij beschutte 's Konings borst en weerde den doodelijken tref af. Nog verhaalt men van Engelsch anar chistische zijde dat de talrijke vreemde anarchisten in Londen er gemakkelijk in geslaagd zijn de geheime politie te ver schalken. Een twintig^of dertigtal is plot seling op geheimzinnige wijze uit Londen verdwenen en het lijdt geen twijfel of den meesten hunner is het gelukt Madrid onge merkt binnen te sluipen. Zij zouden, vol gens dien schrijver, alleen in opdracht hebben gehad den ter dood veroordeelden koniDg Alfonsus om te brengen, en geens zins ook de Engelsche prinses Ena. Daarom zouden de anarchisten eerst beproefd heb ben Alfonsus te dooden, toen hij de prinses aan de Fransche grens tegemoet ging. Dit plan is echter mislukt, waarna alleen een gewelddaad als te Madrid is gepleegd, overbleef. De haat der Spaansche anarchisten jegens Alfonsus en ten slotte hun besluit om Alfon sus te vermoorden, zouden het gevolg zijn van de gruwelen te Monjuich, vele jaren geleden, toen een groot aantal onschul- digen moest lijden wegens onderstelde medeplichtigheid aan de anarchistische woelingen in Katalonië. Laatste bericht. Mateo Moran, de pleger van den aanslag, is gevangen genomen en heeft zelfmoord gepleegd. Het was te Torreon de Ardoz, een dorp aan den spoorweg op 20 K. M. afstand van Madrid. In een muilendrijverskroegje vlak bij het station kwam Zaterdagnamiddag een vreemdeling binnen en vroeg er wat te eten en te drinken. Maar verlegen gewor den onder de nieuwsgierigheid van de bezoekers der herberg, stond hij op en betaalde. Toen waarschuwde de herbergier een gendarme, die Moran buiten het dorp inhaalde en hem om zijn papieren vroeg. Moran antwoordde, geen papieren bij zich te hebben, doch zich gemakkelijk te kun nen legimiteeren, Hij zou seinen naar Madrid. Hiertoe ging de gendarme met hem naar het station. Even waren zij op weg, toen Moran een revolver te voorschijn haalde en den gendarme door het hoofd schoot. De toegeloopen dorpelingen vonden twee lijken een schot in het hart had den anarchist gedood. Op het wapen zaten nog vijf kogels. De gendarme had ver zuimd zijn gevangene, die voorkomend had geantwoord, te fouilleeren. Men ver- lelt, dat Moran aan het station over den aanslag gesproken en zijn afschuw van den dader geuit heeft. De verhuurder der kamer, vanwaar de aanslag is gepleegd, is met den hoofdcom missaris der politie te Madrid naar Torrejon gekomen en heeft in het lijk zijn cliënt herkend. Het lijk is naar Madrid over gebracht. Een lid van het parlement had 25,000 peseta's beschikbaar gesteld voordengeen, die den misdadiger zou gevangen nemen. Het heet, dat de regeering deze som zal geven aan de weduwe van den gedooden gendarme. Over de indentiteit van den anarchist vinden wij verschillende berichten. In de Temps heet hij niet Moran, doch Moralès en wordt hij aangeduid als de zoon van een fabrikant uit Sabadell. Hij zou in Duitschland gestudeerd hebben en daar anarchist zijn geworden. Onder de gearresteerden moet iemand zijn, bij wien men een flesch ontplofbare stof en een vergiftigden dolk gevonden heeft. Bij de godsdienstoefening, gisterochtend ten paleize, zijn enkele personen onwel geworden van de hitte zoo vol was het er. Men zegt, dat de Koning en de Koningin Woensdag niet naar de bataille de ileurs zullen gaan. In de Sixtijnsche kapel te Rome is gisteren een Te Deum gezongen tot dank voor het behoud van het koninklijk paar. De Paus was tegenwoordig. Noorwegen. De Noorsche dichter Ibsen is Vrijdag begraven. Heel Christiania vlagde half stok. Op de straten in de buurt van de Drieëenigheidskerk bewoog zich niettegen staande het regenachtige weder een groote menigte menschen. De kerkelijke plechtig heid begon te VU uur. Koning Haakon was daarbij aanwezig met zijn gevolg. Nog nooit was te Christiania zoo'n schit terende verzameling van hooggeplaatste personen bijeen. De lijkrede werd gehouden door ds. Bruun. Hij vierde Ibsen als den drager van Noorwegen's grootsten naam, als den man, „die aan een wereld van denkende wezens het aanzijn had gegeven" en „het als zijn taak beschouwde" zijn volk groot te maken en te leeren denken". Hierop werden vijftig kransen op de kist gelegd. Vertegenwoordigers van den Duitsehen Rijkskanselier Von Bulow, van enkele steden, en van lbsens geboorteplaats Skiën voerden vervolgens het woord. Theaters en tooneelspelersvereenigingen, universi teiten, arbeiderspartijen, enz. hadden hun vertegenwoordigers gezonden en huldig den den gestorvene. Natuurlijk zal een groot deel van het Noorsche volk Ibsen niet zoozeer als den //Vormer van denkende schepselen" dan wel als den dichterlijken geest van het Noorden gehuldigd hebben. Toch mag Noorwegen hier ten voorbeeld gesteld worden als een volk dat zyn groote man nen weet in gedachtenis te houden. Oostenrijk. Het nieuwe kabinet is gevormd. De Tsjechen hebben hun verzet opgegeven zulks op aandrang van de Polen, en ook uit eigen overweging dat hun verzet niet verschoonbaar was, wijl de meest popu laire voorstellen op het program der re geering staan. Onder deze is de invoering van algemeen kiesrecht en de Gewerbe- ordnung. Wij zullen de namen der nieuwe mi nisters maar niet overdrukken. Genoeg zij het te weten dat Von Beek president minister zonder portefeuille isen de mi nisters deels Duitschers, deels Polen en Tsjechen zijn. Wel een waarborg voor saamwerking. Onder hen zijn verscheidene ambtenaren. Men noemt het dan ook het ambtenaren-ministerie. Rusland. Zal het tusschen Regeering en Doema nog jn het reise komen. Tn ieder geval heeft de regeering den tijd, want de doema beraadslaagt langzaam. Meer dan 120 sprekers zijn nog ingeschreven. In dien tijd kan de regeeriDg zich derhalve spit sen op dubbelzinnige of afdoende ant woorden. Na het met algemeene stemmen aan nemen der motie van wantrouwen tegen het ministerie-Goremykin mag zij trouwens op elke gebeurlijkheid voorbereid zijn. Trouwens dat gevoelen is wederkeerig. Want ook de Doema begrijpt dat het wel eens op ontbinding dezer jeugdige volks vertegenwoordiging kon uitloopen. Im mers reeds voor zij op haar zetel had plaats genomen, had zij bij de regeering de plank reeds doorgezeten. Toch is de positie der regeering de zwakste, hetgeen te begrijpen is. Tegen over de eischen van de Doeina zou iedere regeering zich machteloos gevoelen. Deze toch vraagt onverwijlde opheffing van al wat den bloei van den landbouw in den weg staat. Verdeeling van het landbezit van rijk en particulieren, en dergelijke. De minister heeft hulp voor de arme boeren toegezegd in den vorm van land- bouwbanken, en er bijgezegd dat aan den eisch van de Doema onmogelijk kon vol daan worden, daar alleen voor de ont eigening der particuliere landerijen een som van 4 millioen roebel noodig zou zijn. En de adjunct van den minister betoogde dal het evengenoemde voorstel de boeren zou verarmen. Zij vonden weinig instem ming; en de spreker die hun vertoogen toejuichte, werd luide toegejuicht Kantongerecht te Middelburg. Zaterdag zijn veroordeeld wegens geen voldoende zorg dragen voor het onscha delijk houden van een onder zijn hoede slaand gevaarlijk dierM. P. T., Middelburg, tot f 1 b. s.f 1 d. h.loopen oyer eens anders grond waarvan de toegang is verboden C. S., Vlis- singen, tot f I b. s. l d. h., W. G., A. G., J. d. V., Domburg, tot 1 2 b. s. 2 d. h.zoeken van eieren van waterwild in de maand April A. W., Serooskerke, J. v. B., Arnemuiden, tot £2 b. s. I d. h.overtreding arbeidswet: J. C. Vlissingen, tot f5 b. s. 2 d. h. en 2 X f2 b. s. I d. h. iedere b., I. B., Vlissingen, tot f 10 b. s. 5 d. h.als bestuurder rijden met een motorrijtuig niet voorzien van een nummer en letterC. R., Apeldoorn, tot f 5 b. s. 2 d. h. en 2 X f 2 b. s. I d. h. iedere b.rijden met een rijwiel niet voorzien van een bel: J. H. F. V., Vlissingen, tot f I b. s. tuchtschoolstraf voor i weekrijden met eene vélocipède zon der licht: J. d. V., Veere, C. M., Arnemuiden, S. d. K., Grijpskerke,. tot f 1 b. s. I d. h.zijn aangespannen hond niet voorzien van een muilkorf: W. V., Arnemuiden, tot f i b. s. i d. h., plaats nemen op een met een hond be spannen voertuigJ. S., Vlissingen, P. R., Oost- en West-Souburg, M. d. J., Nieuw- en Sint Joosland, J. J. B., Sint Laurens, tot eene berispingJ. S., Middelburg, M. K., Serooskerke, C. L., Oost- en West-Souburg, tot f t b. s. i d. h.laten losloopen van zijn trekhond op de straatL. G., Middelburg, tot f i b. s. i d. h. zijn trekhond niet voorzien van een aan den halsband bevestigd metalen kenteekenJ. V., Arnemuiden, tot f i b. s. i Ah.; geven van eene openbare vermakelijkheidG. d. K., Middelburg, tot f30 b. s. 6 d. h.zijn regenbak aan den openbaren weg niet. afsluiten met een slot: A. E. E., Vlissingen, tot f i b. s. i d. h.; wasschen van de glazen en den gevel van een huis: M. v. G. hsvr. v. J..B., Vlissingen, tot £0.5o b. s. I d. h.werpen van vuilnis in een rioolG. F. B., Vilssingen, tot f l b. s. 1 d. h.als bij de brandweer ingelijfde niet zoo spoedig mogelijk bij brand tegenwoordig zijn: A. B., Vlissingen, tot f6 b. s. 3 d. h.eïi we gens dronkenschap: C. d. R., Vlissingen, J. M., K. M., Arnemuiden, tot f 2 b. s. 2 d. h., M. J. M., Vlissingen, G. K., A. S., Domburg, J. d. P., Westkapelle, tot f3 b. 's. 3 d. h.M. B., Westkapelle, tot 3 dagen h., C. B., Vlis singen, tot 3 weken h. en f 15 b. s. 3 d. h. De verzetten aangeteekend door L. G.,C. d. K., Middelburg, P. D., M. W., Arnemuiden, tegen vonnissen gewezen den 20 Januari, 3 Maart, 27 Januari en 3 Februari- I9o6 zijn vervallen. (M. C.) Kantongerecht te Goes. In de zitting van 2 Juni 1906 zijn veroordeeld wegens overtreding leerplichtwetM. S. van do P, te Goes, tot 2 X 1' 0.50 b. s. X 1 d. h,

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 1