Suitenlandsch Overzlebt. Kerknieuws. Schooinieuws. Gemengde Berichten. meening daarom die onzedelijkheid niet mag afkeuren, ook in een buitenlander. In Amerika wordt gestolen. Moet daarom elke Europeesehe dief, zoo hij tevens een groot schrijver is, in 't openbaar gehul digd worden Zal, zoo de Amerikanen dit weigeren, de schrijver inliet Fad. ook dém spreken vau «deze brutale bemoei zucht, dit schaamtelooze ingrijpen in bet particuliere leven van een der grootste mannen van dezen tijd". Ons komt het voor, dat redacties, die in verkiezingsdagen verklaren eerbied te hebben voor de christelijke grondslagen van ons volksleven, met name voor de christelijke moraliteitsbegrippeD, om daarna in gewone tijden luchtige, dartele grappen te maken over het „niet-meenemen der huwelijksacte", voorzichtig moeten zijn met het hanteeren van het verwijt „schijn heiligheid". Al gelooven wij gaarne, dat zij in ver kiezingsdagen in dit opzicht te goeder trouw zijn eti zichzelf een rad voor de oogen draSien, hun betichting van „schijn heiligheid" en „afkeerwekkende huiche larij", tegen de Amerikaansche publieke opinie gericht, is bij zóó tegenstrijdige houding, door henzelf aangenomen, al buitengemeen ongepast. België mag wel in den rouw gaan. Te Brussel overleed gisteren in den leeftijd van 74 jaar plotseling aan de gevolgen eeuer hartkwaal, de beroemde industrieel en tilanthroop Monteliore Levi. Hij was te zijnen huize in gesprek met den gouverneur van Luik, toen de dood hem op eenmaal verraste. Te Stretham >n Engeland den 8en Fe bruari 1832 geboren. In 1852 behaalde hij aan de Ecole des Mines te Luik het diploma van ingenieur en heeft sedert in de groot industrie een belangrijke plaats bekleed. Hij werd eigenaar van de fosforbrons- gieterijen van Anderleght en van Saint Denis bij (Parijs), was voorzitter van den Grand Central Beige, president van de Spoorwegmaatschappij Antwerpen-Rotter- dam en bekleedde nog tal van andere betrekkingen bij industrieele en financieele instellingen. Het electro-technische insti tuut Monteliore werd door hem gesticht. Door de liberale kiezers van Luik in 1882 tol lid van den Senaat gekozen, zag hij zich in 1902 om gezondheidsredenen ver plicht zijn mandaat neer te leggen. Ontelbaar zijn de wetenschappelijke en humanitaire werken, waartoe hij het initia tief nam of zijn medewerking verleende. Te Esneux, waar hij 's zomers woonde op het buitengoed Rond-Chêne, was hij de weldoener der geheele streek. Hij had daar o. a. een asyl voor herstellende kin deren gesticht, waaraan zijn vrouw, dochter van Raphael Bischoffsheim, die op filan- thropisch gebied zijn medewerkster was, zich met liefde wijdde. Georges Monteliore was bloedverwant van Sir Mozes Montefiore, den beroemden Joodschen tilanthroop, die in 1885 te Ramsgate op meer dan 100-jarigen leeftijd overleed. Een boulevard te Brussel is naar zijn schoonvader genoemdBoulevard Bischoffs heim. Ook Montefiore's naam zal wel op die wijze vereenigd mogen worden. Uit Rusland komen slechts enkele kleinere berichtjes. Vooreerst dat de verkiezingen in Polen voor de Doema niet gunstig voor de regee- ring zijn gewerkt. Wel hebben de socia- liatisch-Israelitische candidaten in Lodz het afgelegd tegen hunne partij, doch die tegenpartij is de regeering al evenmin ge negen. Het zijn de Duitsch-Poolsche can didaten. Ook in Warschau zegevierden de democraten. Nog altijd blijft Gapon, de ex-priester en volksleider zich schuil houden. Volgens sommigen is hij door de revolutionairen opgehangen. Doch weinigen gelooven dit. Grootvorstin Elizabeth, de echtgenoote van grootvorst Konstantijn, is gisteravond van een dochtertje bevallen. De jongge borene is Wera gedoopt. Aan de universiteit en de technische school te Moskau zijn eindelijk de colleges hervat, doordat de rust is teruggekeerd. In Bielostok is gisteren weder eens een bom geworpen, in een winkel midden in de Stad. De dader ontkwam. Engeland wint weer aan invloed. Zoowel in Servië als in Abessynië begint dit te blyken. Zoo zouden Engeland, Frankrijk en Italië op het punt zijn een conventie te sluiten, waarbij hun belangen inzake spoor wegen in Abessinie te worden geregeld. Frankrijk krijgt het recht een spoorweg van Dsjiboeti naar Addis-Ababa te bouwen, Engeland om dezen spoorweg voorbij Addis-Ababa te verlengen. Zoo zouden de schikkingen inzake Ma rokko, waartoe Duitschland hen had ver plicht, eenige vergoeding krijgen in een ander deel van Afrika. Zal Duitschland dit aanstaan Ook de Servische crisis begint onder Engelschen invloed zich op te lossen. Engeland houdt vast aan zijn eisch straf voor de moordenaars van Alexander en Draga. Dit gaf al aanleiding tot herhaalde aftredingen van ministeries. Thans is een nieuwe oplossing gevonden. Pasjitsj, wien koning Peter heeft opge dragen een oud-radikaal kabinet te vormen, zal de Skoepsjtina ontbinden en nieuwe verkiezingen uitschrijven. Bij deze ver kiezingen zou zijn partij echter 40 zetels moeten winnen om in bet Servische par lement in de meerderheid te komen. De oplossing der crisis zal echter zeer worden vergemakkelijkt door het besluit van den Koning om de aanvraag om ont slag van vier hoofdleiders van den ko ningsmoord, onder hen Popowitsj en Masjin, in te willigen. Allengs gaat het dan toch de door Engeland en bet vorige kabinet gewenschte richting uit. Nu wij 't toch over Engelschen invloed hebben, lasschen wij het volgende bier onder in Gisteren bij de behandeling in het Lager huis vau het voorstel van den werkman afgevaardigde Keir Hardie ten gunste van het stemrecht voor de vrouw, had een incident plaats, veroorzaakt door een aantal vurige voorstandsters van het vrouwen kiesrecht, die zich bevonden op de tribune voor de vrouwen. Zy werden ongeduldig over het verlengen van de discussie en riepen Stemmen stemmen Rechtvaar digheid voor de vrouwHet spektakel werd voortdurend grooter, tot een der dames een banier ontrolde, waarop de woordenStemrecht voor de vrouw Ten slotte gaf de voorzitter bevel aan de politie de tribune te ontruimen, waarna de orde was hersteld en de discussie over het voorstel voor onbepaalden tijd werd ver daagd. Het Lagerhuis heeft bij tweede lezing de wet op de vakvereenigingen aangenomen. Uit Frankrijk komt bericht dat de toestand in het bekende mijndistrict is verbeterd. Het aantal werkstakers is met 2000 afgenomen. De opreerigen worden door het krijgsvolk in bedwang gehouden. Op 2 Maart had er te Monté-limar, waarheen hij zich na zijn vertrek uit het Elysée gevestigd had, een moordaanslag plaats gehad op den oud-president dei- Republiek Loubet. Er werd iu de venster bank zijner werkkamer een bom gevonden. De aanslag werd derhalve verijdeld, trou wens de constructie van 't overigens hoogst gevaarlijke werktuig deugde niet voldoende om deze ramp te bewerkstelligen. De aan slag is er echter niet te minder misdadig om. Van de dader geen spoor. Het is dus betrekkelijk rustig. Toch heeft de regeering nog knapjes de handen vol. De door haar geestverwanten en haar zelve gezaaide drakentanden komen op en van bezwering van 't gevaar is geen sprake. Het volk doet gelijk zyn overheid 't hem geleerd heeft. Zoo hebben de stakers de draden van telegraaf en telefoon tusschen het bureau te Lenz en die van Lieven, Hénin-Liétard, Harnes, Courrières, Oignies en Billy-Bercleau stuk gesneden. De lijnen worden zoo spoedig mogelijk hersteld en blijven voorloopig onder bewaking. De mijndirecteur Reumeaux heeft aan minis ter Barthou nogmaals medegedeeld de verbeteringen door de maatschappijen voorgesteld, opdat deze daarmede aan de vertegenwoordigers der mijnarbeiders in kennis zou stellen. De goudsmidsknechts te Parijs hebben in een vergadering, bezocht door 4000 personen, besloten tot een algemeene werk staking. Ten gevolge van bedreigingen, geuit tegen verschillende patroons en fabrieksdirecteuren, zijn er krachtige maat regelen genomen ter hunner bescherming en tevens om te beletten, dat de stakers het den doorwerkenden arbeiders lastig maken. De staking der zetters en drukkers breidt zich uit. Weder hebben de personeelen van 12 zetterijen zich bij de stakers aangesloten. Vrijdag zullen de timmerlieden beraad slagen over een algemeene werkstaking. Ook de steenhouwers, evenals de schilders hebben besloten op 1 Mei niet te werken en den arbeid eerst ie hervatten, als al hun eischen ingewilligd zijn. Ook liepen er geruchten over een voor genomen werkstaking onder de onder wijzers. In een te Billy-Montigoy gehouden ver gadering van neringdoenden hebben deze een motie aangenomen, waarin ze ver klaren, dat ze de bezetting der stad door de militairen als een uitdaging beschouwen en in solidariteit met de mijnwerkers weigeren aan de soldaten voedsel te ver schaffen tevens dringen ze bij hunne vak- genooten in de naburige steden erop aan zich bij hen aan te sluiten. De motie eindigt met de verklaring, dat de kooplieden zich hebben verbonden om van het einde dezer maand af alle beta lingen te staken, teneinde zoo de mijn- maatschappijen te dwingen aan het geschil een einde te maken. Op den regen, die het lijden der arme slachtoffers van San Francisco zooveel zwaarder maakte, is warm zonnig weder gevolgd. Wagenladingen lakens en dekens zijn aangekomen cn verdeeld onder hen, die tot dusver in de open lucht hadden moeten slapen en andere wagens bewegen zich door de volgepropte parken, beladen met tenten, die worden opgespannen om de arme verdrevenen een eenigszins beter onderdak te verschaften. Overal in de stad zijn de muren be schreven met informaties, aan verschillende familieleden of vrienden over de plaats, waar de schrijvers zich bevinden. Reeds worden flinke maatregelen geno men voor den herbouw der stad en slechts korte tijd zal verloopen alvorens de ver schillende bouwarbeiders weder aan het werk zullen tijgen en de stad uit hare asch doen herrijzen, Het geleden materieel verlies wordt over het algemeen nog al luchthartig opgeno men. Een dagbladcorrespondent ontmoette twee jonge mannen, staande op de plek, waar hun handelshuis had gestaan, ze had den bij de ramp een kwart millioen dollar verloren, maar waren desniettemin vroolijk cn opgewekt en beklaagden slechts de an dere menschen, wien het niet zoo gemakke lijk zou vallen, weder opnieuw te beginnen. Aan voedingsmiddelen is geen gebrek meer, wagenladingen vol komen van ver schillende zijden aan. Groote behoefte is er echter aan baar geld, daar cheques enz. natuurlijk geen waarde hebben, zoolang de banken niet heropend zijn. Millionairs zijn blij, als ze een kleinigheid van den een of anderen portier of Chineeschen kok kunnen leenen en iemand, die in het bezit is van een goudstuk, wordt als een rijkaard be schouwd. Het opgraven van lijken uit het puin gaat natuurlijk slechts uiterst langzaam, tenge volge van de moeilijkheid om ze te bereiken en doordat de ruïnes nog steeds heet zijn en het op verschillende plaatsen nog smeult. Reeds worden plannen gevormd tot her opening der scholen, voorloopig in tenten en tijdelijke gebouwen, zoodat het onder wijs binnenkort hervat zal kunnen worden. Het is haast onbegrijpelijk, maar helaas waar, dat er meedoogenlooze aristocraten waren, die weigerden in hun onbeschadigd gebleven huizen, arme verdrevenen op te nemen. Nu worden ze echter door de regee ring daartoe gedwongen. Geref. Kerken. Aangenomen naar Beetgum door A. Roltoos caad. te Amsterdam. Bedankt voor Mildam en voor Duis burg door A. Rolloos caud. R. K. Kerk. In het te Tilburg gehouden kapittel der paters Capucjjners is o. a. tot defluitor en tot custos gekozen pater Archangelus, overste van het klooster te Rilland. Middelburg. Acte Examens L. O. Woensdag 8 mannelijke candidaten. Afgewezen 2. Geslaagd de hee*enWT. P. Calliber, H. Bezemer, R. C. van Bellen en C. P. Amelunzen, allen te Middelburg J. F. A. Belfroid te Vlissingen en J. H. Adriaanse te Serooskerke (W.) Reeds in een groot deel der vorige oplaag vermeld). Middelburg. In de gemeenteraadsver gadering van gisteren (Woensdag), onder voorzitterschap van den heer Burgemees ter was afwezig de heer Verhage wegens ongesteldheid. Aan de orde is de uitloting van obligatiën van gemeenteschuld. Uitgeloot worden Van de geconverteerde oude schuld 14 stuks, de nommers 134, 128, 92 (gespl.), 474, 193 (gespl.), 473 (gespl 420 (gespl.), 336 (gespl.), 302,314, 491,166,363 (gespl.) en 141. Van de 3 leening ad f 524000 van 1895 8 stuks, no. 479, 23, 8, 240,129, 28, 359 en 306. Van de B'/a leening ad f35000 van 1899 1 stuk, no. 40. Van de 4 leening ad f115000 van 1901 2 stuks, no. 84 en 9. In verband met de voorgelezen notulen vraagt de heer Gralama waarom de rap porten van Dr. Poort er niet in zijn op genomen. De voorzitter zegt dat dit niet in de notulen behoort, wel in de Hande lingen. De brief behoort aan de commis sie voor inlichtingen. De heer Oratama gelooft dat dit stuk niet aan den Raad mag worden onttrokken. De heer Schorer heeft geen bezwaar tegen de opneming, mits dan ook 't rap port der commissie voor het gem. pensi oenfonds publiek gemaakt wordt. B. en W. zullen de meening der com missie vragen. Voorstel van B. en W. naar aanleiding van het verzoek van D. W. Louis om tot 1 Mei 1907 te Vlissingen te blijven wonen. Adressant legt hierbij over een advies van zijn huisdokter, die den toestand van zijn echtgenoote van dien aard vindt, dat het verblijf te Vlissingen voor hare gezond heid gewenscht is. De heer Oratama zegt dat dit de 5e maal is dat dit verzoek is ingekomen, hij acht toestaan niet meer gewenscht, wijl de geneeskundige verklaring gunstiger is dan de vorige jaren. De heer r. Dunne is voor inwilliging, dewijl 't hier slechts geldt overnachten buiten de gemeente en adressant, zoover Spr. weet, op school zijn plicht doet. Het voorstel wordt aangenomen met 12 tegen 3 stemmen, die der heeren v. d. Ree, Snouck Hurgronje en Gratama. J. F. de Paauw vraagt een stuk grond aan de Wcrfstraat in erfpacht voor den tijd van 40 jaar ter breedte van 16 M tot het oprichten van een houten hooi- en strooperserij. B. en W. stellen voor aan dit verzoek te voldoen tegen een jaarlijksche pacht van f 0,175 per c.A. Naar aanleiding hier van is een adres ingekomen van mej. de wed. E. C. de Zeeuw om afwijzing van 't verzoek wijl zij aan de Loskade een huis bewoont, dat bij inwilliging in waarde zou verminderen. De heer Snouck Hurgronje voelt wel iets voor het bezwaar van wed. de Zeeuw, Waar aan den een grenzen worde gesteld, daar behoort dit ook aan anderen te ge schieden, Hij vraagt of de commissie deze bezwaren over het hoofd gezien heeft. Aan mej. de Zeeuw waren toch ook voor waarden gesteld voor den bouw. De heer v. Dunne zou dan liever zien dat dit punt met verzoek opnieuw naar de commissie van fabricage werd gezonden om advies. De heer v. d. Ree is het hiermee eens. De heer v. Teijlingen vindt dat waar er op de Loskaai reeds verlof was gegeven voor een hooiperserij, het niet opgaat deze nu te weigeren. De heer Den Bouwmeester is 't hiermee eens doch heeft geeu bezwaar tegen ver zending naar de commissie van fabricage om advies. Alzoo wordt thans besloten. Ter tafel komt het voorstel van B. en W. naar aanleiding van het voorstel van dhr. Ermerins inzake het verzoek van J. A. v. d. Heil om vergunning tot aanleg eener straat op een terrein bjj Klein-Vlaan- deren. B. en W. stellen voor aan v. d. Heil vergunning te verleenen tot aanleg van de door hem gevraagde straat onder bepalingen en voorwaarden als B. en W. aangeven. De straat zal moeten bestraat worden met Waalstraatklinkers en ter weerszijden worden voorzien van verhoogde voetpaden ter breedte van 1,50 M. De commissie van fabricage kan zich niet vereenigen met dit voorstel, zij zou de straatbreedte willen zien verminderd tot 6,5 M. en bij bestrating als B. en W. voorgesteld, de voetpaden willen doen vervallen. De heer Van Dunnê licht het denkbeeld der commissie van fabricage toe, waarin hij doet uitkomen de meening der meer derheid der commissie omtrent de bestra ting. Het komt haar toch voor, dat de voorwaarde te bezwarend is. De huur wordt dan allicht te zwaar, en de bouwers zullen er niet meer durven bouwen. De heer v. Teglingen, minderheid, wil ook de straat op 6,5 M. brengen, maar gaat in zake de bestrating met de veror dening mee. Macadambestrating veroor zaakt een modderpoel bij regen. Hij vraagt splitsing van het voorstel. De heer v. d. Ree zegt, dat er voldoende afwatering is en hij dus 't bezwaar van den vorigen spreker niet deelt. Verharden van den weg gelijk de meerderheid der commissie bedoelt, acht spr. uitstekend. De heer Den Bouwmeester meent dat er niet mag worden afgeweken van art. 3 dei- bouwverordening. Wanneer de raad toe staat geen klinkerbestrating te maken dan helpt hij den allerdroevigsten toestand in de Jeronimusbuurt bestendigen. De heer v. Dunne stelt voor de straat te brengen op 6,50 M. De heer Sprenger zegt te zullen stemmen tegen elk voorstel dat tegen de bouwveror dening ingaatterwijl de voorzitter zegt dat het voorstel strijdt met de gezondheid. De heer v. Dunné merkt op dat er slechts weinig straten in Middelburg een breedte van 10 M. hebben. De voorzitter zegt dat, daar de aanleg geschied is, met nieuwen aanleg moet rekening gehouden worden met de bouw verordening. De heer v. d. Ree is dit niet eens. B. en W. blijven baas wat zij doen willen. De heer Tak heeft bezwaar tegen het voorstel van B. en W. Het voorstel-Dunné wordt aangenomen met 11 tegen 5 stemmen, die der heeren Den Bouwmeester, Sprenger, Snouck Hur gronje, Ermerins en De Veer. De heer v. Dunné zegt dat, nu dit voorstel is aangenomen, zijn oorspronkelijk bezwaar tegen het verharden van dien weg grooten- deels is opgeheven. De heer v. d. Ree blijft macadambestrating voldoende achten. De heer Tak ook het zal den aannemer heel wat kosten sparen. De heer Den Bouwmeester zegt dat het hier niet de plaats is voor de belangen van zekere bouwondernemers op te komen, maar voor 't algemeen belang. De heer Tak is dit eens, maar wanneer het met minder kosten kan is dit toch ook wenschelijk. De heer v. d. Ree doet thans het voorstel om geen Waalstraatklinkers, te gelasten maar een andere harde weg. Dit voorstel wordt verworpen met 10 tegen 6 stemmen v. d. Harst, v. d. Ree, Tak, Snouck Hur gronje, en Schorer. De heer v. Teglingen zegt dat verzoeker bij hem is geweest en geklaagd heeft over het moeten gebruiken ran rivierzand, daar dit veel tejduur is. De heer Den Bouwmeester zegt dat hier in de stad niet anders wordt gewerkt dan met dit zand. Als adressant anders heeft gezegd, dan heeft hij gelogen. De heer v. Teglingen zegt dat adressant hem zeide dat dit hem f 1400 zou schelen. De heer Den Bouwmeester zegt dat dit ook niet waar is. Alsnu wordt het geheele voorstel van B. en W. aangenomen, nadat de verhoogde voetpaden er uit zijn vervallen. Aangehouden voorstel van B. en W. betreffende de wijziging van de tarieven, waarnaar van wege de Gasfabriek en Duinwaterleiding buizen enz. worden ge leverd en in verband daarmede wijziging van de verordening regelende de voor waarden, waaronder gas wordt geleverd. (Coll. no. 45a.) Art. 12 wenschen B. en W. te doen luidenDe prijsberekening ge schiedt steeds naar het laatste door den gemeenteraad vastgestelde tarief, behou dens de door B. en W. vastgestelde tijde lijke verhoogiug. Dit wordt goedgekeurd. Voorstel van B. en W. betreffende het vermeerderen van het aantal opzichters aan de Gemeentefabricage met één, waar voor een vroeger raadsbesluit moet worden ingetrokken. De heer v. Dunné zegt dat in het voorstel van B. en W. geen enkel nieuw argument wordt aangevoerd, 't welk de oommissie op haar meeuing moet doen terug komen. De commissie van tinanciën blijft het aan stellen van een vast ambtenaar onnoodig achten. Er is toch personeel aan de fabri cage genoeg. Aanstelling van een vasten opzichter is met 't oog op de toekomst niet gewenscht. De door B. en W. aan gevoerde vergelijking met andere gemeen ten gaat niet op. De heer Den Bouwmeester merkt op dal de tegenwoordige ambtenaren niet alleu op de hoogte zijn van de bouwverordening. B. en W. zijn het best op de hoogte vau de technische werkzaamheden en be kwaamheden der ambtenaren. Geeft de raad aan B. en W. geen vasten opzichter, dan zal de bouwverordening gebrekkig toegepast moeten worden. B. cn W. willen dan ook niet anders hebben dan een vasten ambtenaar. De heer Tak gelooft dat deze uitdrukking wel wat sterk is. Als de gemeenleraad een tijdelijk opzichter geeft, dau zal deze (och wel worden aanvaard. De heer v. Dunné is dit met den heer Tak eens, cn al zegt de wethouder dat B. en W. het best op de hoogte zijn, dan wil de commissie van financiën toch wel iets daarvan zeggen, namelijk dat met een tijdelijk opzichter, mits hij eenige geschikt heid heeft, de woningwet wel is uit te voeren. De heer Fruin gaat geheel mede met den heer v. Dunné, uit het gezegde van den wethouder is op te maken dat het nog wel zonder opzichter zal gaan. Er inoet op bezuiniging worden gelet. De heer Den Bouwmeester doet nog eens het volle licht vallen op de groote ver antwoordelijkheid die de Raad op zich neemt door weigering van een vasten op zichter, wiens aanstelling uit technisch oog punt zoozeer gewenscht is. De heer Van Dunné zegt dat het niet aan gaat een opzichter te nemen met het oog op de tinanciën. Wanneer er toch een komen moet en men voor alle wetten die gemaakt worden maar nieuwe ambtenaren aan moet stellen, dan zal dit op de be- lastingbetaleuden drukken; en dat gaat niet. Dan jaagt men de menschen de stad uit. Do voorzitter zegt dat B. en W. steeds liet goede bedoelen voor de gemeente, en geen nevenbedoelingen hebben. Nooit wordt eenig voorstel door B. en W. gedaan, dat niet per sê noodig is. Het voorstel van B. en W. wordt aangenomen met 10 tegen 6 stemmen die der heeren Van Dunné, De Rijcke, Fruin, Tak, Schorer en Heijse. Voorstel van B. en W. naar aanleiding van het verzoek van het Bestuur van de Ambachtsschool om een terrein, het leenen van een bedrag en een subsidie, een en ander bestemd voor een nieuwe Ambachtsschool. Het Bestuur vraagt dat de gemeente een bedrag leene groot 1113,000 en eene jaarlijksche subsidie geve van f6130. Wat betreft het eerste maken B. en W. geeu bezwaar, doch tegen de jaarlijksche sub sidie wel en ad viseeren zij daarop afwijzend te beschikken, de kosten der leening zouden moeten betaald worden door de Ambachts school. De commissie van fabricage kan zich met dit voorstel niet vereenigen, zij vindt dat de zaak te grootsch is opgezet voor een gemeente als Middelburg, wier linan- eieële toestand niet gedoogt om zich de weelde van een zoo ingrijpend plan te veroorloven. Tegen het aangewezen terrein (Loskade) heeft de commissie geen bezwaar, zij acht het gewenscht om op bescheidener voet een plan te ontwerpen, waarbij op den voorgrond moet staan, eene die de noodige leer- en werklokalen aanbiedt, doch getuigt van den hoogsten eenvoud. De commissie van tinanciën wenscht, dat de Ambachtsschool zelf het bedrag van 113,000 leene, zij kan dat even voordeelig als de gemeente, wat de subsidie aangaat zou de commissie niet hooger wenscheu te gaan dan f1500. Het finantieele gedeelte omtrent subsidie raadt de voorzitter aan eerst te behandelen. De commissie van financiën stelt voor een vermeerderde subsidie te verleenen van f 1500. De heer Fruin licht dit voorstel toe, daar het de commissie voorkomt dat deze zeer gewenscht is. De heer v. d. Harst licht het verzoek der Ambachtsschool toe, het bestuur ziet geen kans op zijn plannen te bezuinigen. Mocht er geen nieuwe school kunnen komen dan zou de school moeten ophouden te bestaan. Is B. en W. ook bekend hoe de in specteur denkt over de burger-avondschool? Wordt aan de aanvrage der Ambachts school niet voldaan, dan zal de gemeente toch in andere kosten vervallen van een nieuwe burger-avondschool die allicht f 60000 zal kosten. Is de Ambachtsschool opgeheven dan zal het burger-avondschool- onderwijs meerdere gelden vragen voor salarissen en leermiddelen. Spr. is van oordeel dat de gemeente voordeeliger uit is met het geven der subsidie, dan het bouwen van eene nieuwe burger-avondschool. De heer De Veer zegt dat door den heer v. d. Harst punten zijn aangeroerd die toelichting vereischen. Spr. doet daarom drie vragen daar gezegd is dat de burger avondschool zou worden afgekeurd. Van de beantwoording dier vragen hangt toch ook onze stem af omtrent subsidie. Ten

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 2