NIEUWSBLAD VOOR ZEELAND. No. 150. 1906 Woensdag 28 Maart. 20e Jaargang» CHRISTELIJK- HISTORISCH VERSCHIJNT ZESMAAL PER WEEK Wed. S. J. DE JONGE-VERWEST, te F. P. D'HUIJ, te Middelburg. Goes PRIJS DER ADVERTENTIËN SI e c Is t vS zake n. Gemengde Berichten. IEDEREN WERKDAG DES AVONDS. Prijs per drie maanden franco p. p. 1,25. Enkele nummers0,025. UITGAVE DER FIRMA EN VAN van 1—5 regels 40 cent, iedere regel meer 8 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Zij, die zich met 1 April op ons blad abonneeren, ontvangen het tot dien datum gratis. Watersnood. Wij ontvingen van eenige Oud-Zeeuwen te Amsterdam f 16. Afgedragen aan het Goesche Sub-Comité. Wij houden ons verder aanbevolen. 27 Maart 1906. Kiezerslijst. Wij herinneren den belanghebbenden dat tot en met Zaterdag 21 April op de secretarie van alle gemeenten de kiezers lijsten ter inzage liggen. Wie dus wil weten of hij of een ander er al of niet opstaat, die ga eens kijken. Inzage geschiedt kosteloos. Afschrift van de kiezerslijst als men die begeert, moet natuurlijk betaald worden. Tot en met Maandag 16 April is een ieder bevoegd bij het gemeentebestuur op ongezegeld papier verbetering der kiezers lijst te vragen, wanneer hij zelf of een ander er niet op staat, en er toch op behoorde te staan. Of ook als iemand er wel op staat die er niet op behoort te staan. Laat men dit niet verzuimen. Een vreemde zaak. Neem eens aan, dat iemand bij u komt met het verzoek Och, mijnheer wees zoo goed mij te helpen, ik ga uw huis afbreken. Wat zoudt u hem zeggen P Niets misschien. U zoudt den verzoeker wellicht mede lijdend aanzien, en denkende man is niet in orde. Het zou me niet verwonderen als u al lezende dachtwaar wil je nu eigen lijk heen Wie doet nu zoo'n dwaas verzoek P Op de laatste vraag antwoord ikdat doet iedere vrijzinnige schoolopziener die een benoeming aanneemt. Ik had nog gedacht een anderen uitleg aan de zaak te kunnen geven. Het is me niet mogen gelukken. Daarom roep ik hulp in. Zooals u bekend is wordt door de vrij zinnigen beweerd dat de christelijke school secte-geest kweekt, ontwikkeling belem mert en door verstoring van onderlingen vrede het vaderland gevaarlijk is. Nog in den jongsten verkiezingsstrijd werden allervvege klachten over het ver dwijnen van den ydillischen dorpsvrede door de seete-scholen, verspreid. Mag ik nu niet de gevolgtrekking maken dat de vrijzinnigen van meening zijn, dat de christelijke school landsgevaarïijk is. En wat zien we nu gebeuren Dit, dat een Pandarus of andere vrij zinnigen zich laat benoemen tot school opziener, waarmee hij de verplichting op zich neemt, niet alleen het openbaar, maar alle onderwijs te behartigen, de belangen van openbare en bijzondere scholen voor te staan. Komt hij die verplichting na, wat we mogen vertrouwen, want bij doet er een eed op, hij roept Gods hulp er bij in, dan werkt hij mede om een instituut in stand te houden dat aan het vaderland schade doet en het Koninkrijk der Nederlanden helpt afbreken. Mijne redeneering zal wel foutief zijn, ik hoop het althans voor Pandarus en alle vrijzinnigen. Ik hoop het, zeg ik, want in denlaat- sten tijd zijn we getuigen geweest van handelingen, (frontmakerij, sociaal-demo cratische, republikeinsche opvattingen om trent de school enz-) die nu juist geen hoogen dunk geven van de vastheid in beginsel der vrijzinnigen. Wat in de zuidelijke provinciën geoorloofd is, b.v. in Zeeland, is in Holland of Limburg ver boden of omgekeerd. Do vrijzinnigen zeggen dat humaniteit, eerbied voor andersdenkenden hén drijft, maar ik denk wel eens dat die humaniteit, 1 ie eerbied toch van een raar gehalte 18, vreemd, althans aan zelfopoffering gansch Nog eens, ik hoop dat mijne redeneering foutief is, anders is de besprokene zaak een bewijs te meer voor mijne veronder stelling, dat humaniteit en eerbied voor de overtuiging van andersdenkenden maar ornamenten zijn, te gebruiken als men niets te verliezen heeft. Gaarne drukken wij hieronder af de circulaire van de Vereeniging „Handels belang" te Middelburg. De Watersnood. De watervloed van 12 Maart heeft te Vlissin- gen erg huisgehouden. Plotseling, onverwachts kwam de vloed, vulde kelders en straten en kwam met onstuimig ge weld tot in 't centrum der stad. Binnen den tijd van een uur steeg het water tot meer dan een Meter boven den beganen grond en maakte van Vlissingen een Noordsch Venetië. Is 't wonder, dat de schrik om 't hart sloeg Kinderen moesten naar huis gevaren, vrou wen er heen gedragen worden, en wat te redden was, in der ijl gered. Maar wie heeft in zulke oogenblikken handen genoeg En is 't wonder, dat velen enorme schade leden Wat nog gered kon, werd gered, maar eilieve, hoe luttel bleek het. 't Water steeg, steeg al hooger, al hooger. En waar 't centrum der stad het meest ge teisterd werd, daar trof 't onheil niet het minst den handeldrijvenden middenstand. De schade voor den winkelier is dan ook ontzettend. Manufacturiers, bakkers, galanferisten, schoen makers, slagers, kruideniers en wie al niet, zagen in enkele uren hun waren bedorven, zonder waarde. En wie als wij, dienzelfden of den volgenden dag, den berooiden toestand aanschouwde, waarin de Vlissingsche handelaars verkeerden, die weet, dat de schade aanzienlijk is. Wat valt hier te doen? Wat valt er te doen, om de geteisterde hande laren, die door den vloed in hun bedrijf worden bedreigd, te bewaren voor ondergang Wat anders dan ze te steunen in hun crediet. Veel wat bedierf, moet nog betaald. Maar wil het bedrijf voortgezet, dan moet ook opnieuw ingeslagen. Waarvan Die vraag stelde ook «Handelsbelang" en besloot te stichten een ere<iiet!ond«i. waaruit, tegen matige rente, (twee procent) voorschotten worden verleend, om die t>in- nen vijfjaar terug te betalen. Een niet onaanzienlijk bedrag werd ter ver gadering reeds geteekend. Maar er zijn duizenden noodig. Wat wilt ge Wilt ge helpen handhaven den nijveren mid denstand ook in Vlissingen Steunt dan ons fonds. Want gewis, anders zullen ze ondergaan bij tientallen. Helpt dus dien nijveren kling. Ons fonds wordt gevormd door rentelooze aandeelen van ïii* guldeu. Veel is er noodig. Want ook buiten Vlissingen willen we helpen. Zoo uw steun maar voldoende is, dan zal onze arbeid gansch Zeeland omvatten. Na Vlissingen deelde Tholen en Zeeuwsch- Vlaanderen in dezelfde ramp. Helpt dus zooveel ge kunt. Maakt, dat ons fonds voorzien kan in clo behoefte, opdat door steun van zijn cre diet de eerlijke winkelier wordt bewaard voor ondergang. De firma 5t.Jp Van Teylingeu heeft zich bereid verklaard als kassier op te treden. Het Comité voor 't Credietfonds bestaat uit de heeren Antoine Mes, voorzitter Frans Keulemans, secretarisA. van der Weele, G. J. Krijger, G. J. van der Weel, K. J. Weijnman en G. A. W. van Straaten, bestuur van „Handelsbelang", met de toe gevoegde leden van Handelsbelang" Herm. Boasson, lid van de kamer van Koophandel, C. W. D'huij en Jacq. Frank. Het Sub-Comité te Vlissingen uit de heerenA. Huson, lid der Staats-commissie voor den Middenstand I. H. Blum, lid der Stateu van Zeeland en lid van den Raad te Vlissingen L. C. Stevens, lid van de kas siersfirma C. R. C. Wibaut Co.M. J. Verhorst, Kassier. En dat te Goes uit de heerenF. Q. C. den Hollander, L. Fran ken, P. J. Oosterbaan en C. J. Smit. Hier is vooral het oog gericht op die meervermogenden, welke niet door den watersnood geleden hebben. De circulaire heeft overigens onzerzijds geen aanbeve ling noodig. Zij spreekt voor zichzelve. Het zal den kiezers in Vlissingen weldra duidelijk worden dat hun privilegie geen sinecure is. Weldra zullen zij hebben te voorzien in eene vacature in de Provinciale Staten en in drie vacaturen in den gemeenteraad. Van hooggeachte zijde zendt men ons Nederland en Oranjeantir. weekblad voor het kiesdistrict Loosduinen met verzoek om over te nemen het onderstaande stukje uit Bolnes «Om welke reden een liberaal patroon een kundig en uitnemend werkman, die toevallig nnti-revolutionair is, broodeloos maakt door hem plotseling uit zijn dienst te ontslaan, moge blijken uit de volgende treurige geschiedenis. De antirev. kiesvereen. te Ridderkerk had voor den gemeenteraad candidaat gesteld den alge meen geachten en kundigen werkman, C. Dub belman te Slikkerveer. Deze werkman was als baas werkzaam in de modelmakerij van de Electro-Technische faitriek «-Industrie", direc teuren de heeren W, B. Smit en Adr. Pot, neef en zwager van het oud-kamerlid Arie Smit. Bij de stemming op 23 Febr. j.l. bleek het, dat genoemde C. Dubbelman in herstem ming kwam met den heer J. Lodder, fabrikant (lib.) Op Maandag 25 Febr. deelde een zijner patroons (de heer W. B. Smit) hem mede, dat zijn lidmaatschap van den Raad niet vereenig- baar zou zijn met de belangen van zijne fabriek. Hij ried Dubbelman aan, zich terug te trekken om mogelijke moeite te voorkomen. Toen Dub belman na veel bespreking ZEd. vroeg, of hij hem dan zou ontslaan, was zijn antwoord »Nu ja, ik zeg dat het niet vereenigbaar is met de belangen van mijn fabriek en wat hef ontslag betreft, als we dat deden, zoudt ge wat hooren". De dag van stemming brak aan en Dubbel man werd gekozen. Van zijn patroons vernam hij niets tot op Donderdag 15 Maart toen de heer Pot 's morgens naar hem toe kwam en letterlijk het volgende zeide »D u b b e 1 m a n ik heb gezien, dat ge de benoe ming tot lid van den Raad aan genomen hebt, u is ontslagen tegen 1 Mei a. s. Wilt ge eerder vertrekken, waarschuw mij dan 14 dagen van te vore n". Dit nu overkwam "een werkman, die 13 jaren lang tot groote tevredenheid van zijn patroons hunne zaken had behartigd en voorgestaan, loen voor 5 jaar dezelfde werkman een betere positie kon krijgen bij een anderen fabrikant, hebben ze zulks met hand en tand tegenge houden en hem bewogen met beloften, die nooit werden vervuld, bij hen te blij-ven. Door dit offer te brengen, leed hij in die 5 jaren zeker een schade van 1300 gulden. Wie met ons veroordeeld niet zulk een reden van ontslag? Nooit viel een enkele klacht over zijn werkzijn bekwaamheid is volgens eigen verklaring der patroons boven alle lof verheven. En wat zijn zedelijk gedrag aangaat, kan niemand iets ten nadeele van hem zeggen. Ware hij niet voldoende berekend geweest voor zijn taak, had hij de belangen van zijn patroons verwaarloosd, of was hij een opruier geweest, waardoor het gezag te loor zou zijn gegaan of had hij zich schuldig gemaakt aan diefstal van welken aard ook, dan zouden er billijke redenen geweest zijn hem aan den dijk te zet ten. Nu evenwel zijn groote fout is antirevo lutionair te zijn en daarbij bekwaam pm. de belangen van de gemeente te behartigen in hare raadsvergadering, nu kan hij geen genade meer vinden in de oogen van heeren patroólis; wordt hij met vrouw en 5 kinderen en met de bij hem wonende ouders maatschappelijk ten gronde gericht. Wij vertrouwen, dat elk weldenkend liberaal met ons verontwaardigd zal wezen over zulk een blinden beginselhaat." Dat het lidmaatschap van den Raad nadeelig kan zijn voor de belangen eener inrichting waaraan 't betrokken Raadslid werkt, zal in sommige gevallen wel waar wezen. En dat een knecht in dit geval voor een betrekking als raadslid heeft te bedanken, is ook vanzelf sprekend. Maar dat een patroon er een knecht voor aan den dijk zet, nog wel zonder voorafgaande positieve waarschuwing, is in geen geval te verdedigen. Deze liberale heeren handelen in dezen niet liberaal. En wij vinden het ook niet liberaal, dat nog geen enkel liberaal blad zich in dezen geest uitliet. Ware de patroon hier antirevolutionair en zijn knecht liberaal geweest, het ont slag zou reeds lang in al zijn kleuren in de vrijzinnige pers zijn meegedeeld ge weest met de noodige zegenwenschen aan der antirevolutionairen adres er bij. In een ander antirevolutionair blad De Fakkelin het district Ridderkerk, komen, naar uit De Rotterdammer blijkt, stukken aan 't adres van bovengenoemde werk gevers voor, die den toets der Christelijke zachtmoedigheid niet kunnen doorstaan. Wij begrijpen de verontwaardiging, en wij voelen iets van de snerpende pijn, een broeder aangedaan, die met vrouw en vijf jeugdige kinderen uit zijn brood gestooten wordt. Maar wij mogen toch ook wel op merken dat een patroon ten slotte het onverkortbare recht heeft te beslissen of hij op bepaalde uren van een dag zijn knecht wel kan afstaan voor een zaak die niet de belaDgen zijner eigene affaire raakt. Wij zijn dit met De Rotterdammer eens. Wat het zwaarste is, moet ten slotte, aan beide zijden, ook het zwaarste wegen. Laat de heer Dubbelman, als 't niet anders kan, bedanken als raadslid, en laat de heer Pot liberaal genoeg zijn, dezen zijn trouwen knecht, in zijn positie te herstellen. Naar mijn meening moeten gods dienst en politiek niet worden ver mengd, wanneer men onder gods dienst verstaat kerkelijk leven, cultus en al wat daarmede in verband staat. Het verband tusschen politiek en godsdienst ligt m.i. hierin, dat iemand, die God wil dienen, zulks doet in alle zaken, dus óók in zaken van Staat. En wat men ook moge zeggen, de vrijheid kan daardoor nimmer worden bedreigd. Er is geen grondslag voor de politiek, welke meer de beteekenis der persoonlijkheid doet uitkomen en die persoonlijkheid hooger eerbiedigt dan in de christelijke religie. TALMA. AN BOÜ W. Dat zou een ramp roor den Land bouw zijn. In den circus Buseh te Berlijn waren Dinsdag 13 Februari de leden van den Bund der Landwirte voor hun jaarlijksche alge- meene vergadering bijeengekomen. De Bund is een vereeniging, die tegenwoordig pl. m. 27Ö.000 leden telt, allen landheeren, heere-boeren en kleinere landbouwers. Onder de vele redevoeringen, die op deze algemeene vergadering gehouden werden, was er eene van dr. Oertel, die een betoog hield ovei debelastiugontwerpen Hij beval daarin o. a. aan een uitvoerrecht op Kali- zouten. Wat dr. Oertel in den Bund der Landwirte oppert, is nog geen wet, en het is voor den Nederlandsehen Landbouw te hopen, dat het nooit wet wordt, maar het is toeh wel mogelijk, dat binnen eenige jaren de Kalizouten bij uitvoer uit het Duitsche rijk, belast worden en dus duurder worden. Zooals ik zeg, die mogelijkheid is niet uitgesloten. Het onmiddellijke gevolg zou zijn, dat de nu zoo goedkoope Kalizouten, aanmerkelijk in prijs stegen. Kainiet, patenlkali enz., alles veel duurder. Dat zou inderdaad een ramp zijn. Ik spreek daar van de nu zoo goed koope Kalizouten. Inderdaad is Kainiet, Patentkali enz. nog nooit zoo goedkoop geweest als tegenwoordig. Zoo ooit, dan is het dus nu, ook met het oog op slechtere tijden, hel oogenblik onzer gronden met Kali te bemesten. Het is van genoegzame bekendheid, dat de bodem een ongewoon groot absorptie-vermogen heeft voor Kali. Wat we te veel van die stof in den bodem brengen blijft er in, of komt er met den stalmest weer in terug. Het is dus tegen woordig aan te raden onze Kalibemesting op ruime schaal toe te passen. Misschien moeten we het volgende jaar reeds meer betalen, want zefs het vooruitzicht van een uitvoerrecht op Kali zal de prijzen reeds doen stijgen. Opgepast dus. De advocaat-generaal b\j den Hoogen Raad concludeerde gisteren tot verwerping van het hooger beroep van A. B. schippers knecht te Tholen, die door de Zierikzee- sche rechtbank tot 1 jaar gevangenisstraf was veroordeeld wegens meineed in een strafzaak. Middelburg. Het voorstel in de laatste zitting der raad dezer gemeente j.l. Woens dag door den heer Tak gedaan in zake de gasthuis-kwestie geschiedde mede rfSmenS de heeren v. d. Harst en De Veer. Dit ter verbetering van ons verslag. Vlissingen. Bij het verlaten der haven is Maandagmiddag het Engelsche driemast schip „Cromartyshire" tegen den sluismuur opgéloopen, waardoor rij belangrijke schade is veroorzaakt. Bij Kon. besluit zijn benoemd tot militie-luitenant bij het 3e reg. infanterie de milicien-sergeanten H. Willems, W. P. Coppoolse en P. W. Asselbergs, allen van het 6e reg. en P. A. Galli en M. C. Munters, beiden van het reg. grenadiers en jagers. Zaterdagnamiddag trachtte men door de schutsluis te Klevershil, gemeente Ossenisse, een gedeelte van 't water uit den Zandepolder, die nog altijd blank staat, niettegenstaande het gat in den dijk, die den Wilhelmus- van den Zandepolder scheidt, gedicht is, te loozen, langs de uit watering aldaar. Bij 't openen, wat naar men zegt op last van den burgemeester van Hontenisse geschiedde, is de sluis defect geraakt. Het water stroomde met woeste kracht door de opening der sluis in den Nijspolder. Alle moeite, die in 't werk werd gesteld om de sluis weer te sluiten en de pogingen, om inderhaast een nooddam op te werpen, waren ver geefs. Het water zette in den loop van den avond en Zondagnacht geheel den Nijspolder onder. Daar 'tdorp Ossenisse in den Nijspolder gelegen is, werden de woningen aldaar spoedig gedeeltelijk onder water gezet. De bevolking vlucht naar Kuitaert. Vele vluchtelingen van Iflooster- zande en Groenendijk, die verleden week te Hulst vertoefden, zijn weer naar hunne haardsteden teruggekeerd. Ofschoon door het dichten van de doorbraak bij Kruis- dorp, waardoor Kloosterzande en Groenen dijk geen buitenwater meer ontvangen, de toestand te Hontenisse veel verbeterd is, blijft de algemeene toestand nog verre van gunstig. Er staat nog veel water in den Zandepolder, waardoor vele woningen onbewoonbaar zijn. Enkele personen zijn wel teruggekeerd, doch de meeste ver blijven noch bij familie eu kennissen. De doorbraak aan den zeedijk bij Walsoorden ligt nog open, zoodat de Wilhelmuspolder zoowel bij eb als vloed onder water staat. De _dijk aan den Kruispolper moet ook niet in besten staat zijn, zoodat gevreesd wordt voor den springvloed van morgen. Voor de tweede maal is de aanbesteding gehouden voor het dichten van den zee dijk bij den Isabellapolder onder Philippine en telkens werd het werk niet gegund. De eerste maal was de laagste inschrijving f17,000 en de tweede maal f37,000 met steenglooiing. Het gevolg hiervan is, dat bij eiken vloed de huizen gedeeltelijk onder water komen, zoodat zij niet bewoonbaar zijn. Eigenaardig is het, dat die al- of niet gunning sleohts van één persoon af-

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 1