Hoeden - Dassen - Boorden - Petten - faraplnie's - enz. thans compleet is. P. S. Voor de afdeeling' en gros speciale conditiën. 1/ I chool" Lwei\s. Ueeren-, Jotigelie®reti= en Hinder- Kleedingstukken, ZOOZMUEDDIE OHSTZIE COLLECTIE V Doet derhalve Uwe inkoopen in de gerenommeerde Heeren-Mode* magazijnen van KREYMBORC1 Co. Coupe, kwaliteit en bewerking in aanmerking genomen zijn onze prijzen pp- beneden elke denkbare concurrentie. i [CHINE, iflraak". 4r~ Wij hebben de eer te bericht en* dat ons groot assortiment uitsluitend eigengemaaakte Ons krachtig systeemgroote omzetkleine winst9 vaste prijzen a contant zonder kortingde gedragslijn zijnde welke zoo gunstig tot het steeds toenemende succes heeft medegewerkt zal voortdurend streng door ons gehandhaafd blijven. en- die 3rd I me ien I lev el. |an or ;en iet en, en lig vraagt eerst ie Rijwielen, pe jEjIE^ IClJTSE, TRG. Ha ALS Wij hebben kosten noch lJl moeite gespaard om eene col lectie in .onze specialiteiten bij een te brengen, welke men in binnen- noch buitenland beter en k grooter zal aantreffen. Voor de afdeeling Kleeding naar Maat hebben wij in voor raad enorme keuze ENGELSCHE, SCHOTSCHE EN FRANSCHE STOFFEN Door het vroegtijdig afsluiten der contracten met onze stoffen- J leveranciers waren wij fortuin- j lijk en zijn wij in staat de prijzen van het vorige jaar te handhaven v li Zooals velen Lekend, zijn de wolprijzen intusschen enorm gestegen en laterrywij van dit voordeel onze cliënten profiteeren. Door het invoeren van onzen nieuwen Coupe, Coupe-systeem Americain, hadden wij in onze zaken enorm succes en lieten wij onze Coupeurs om dat systeem grondig te leeren en in toepassing te brengen in het Luiten- land cursussen volgen, zoodat thans onze gediplomeerde Coupeurs, zoowel technisch als practisch ontwikkeld, met dat uitnemende systeem volkomen vertrouwd zijn. Ook zijn aan onze inrichtingen .verbonden groote Ateliers waar onze werklieden onder direct toezicht staan van eerste klas werkmeesters. Een en ander stelt ons in staat de strengste eischen van deo tegenwoordigen tijd te kunnen bevredigen. HR, chine is, ook solied work- verkrijgbaar IAN TÓO R, |t E 6. i en uitreiking I 26 Maart a.s.; et gebouw der „De Yerge- langstellenden aoodigd. lekeningen en gorden aldaar lesluit van 7 I verloting zijn baar a 25 cent Itaris, tRST J.Jz. aaakt bekend, ling Borstel- kf 5 cent en Diveilen. En Ite sorteering TA en Vazen, prijzen. Komt, i het van ouds Itenmarkt. II k t e e 1 e n. longemalen agere varkens ,1. Ite Maïs. Bij |den van een Voorjaars- en Zomersalson HEEREN-ARTIKELEN, Middelburg, Kretttnborq li - - r.-. V- -i

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 3