NS NIEUWSBLAD VOOR ZEELAND. n eland. No. 144. 1906. Woensdag 21 Maart, 20e Jaargang. s ¥IELEN- IELBURG CHRISTELIJK- HISTORISCH beten Tlasland 000000000 G A Z IJ N en .RIJSCHOOL - F 62 T. Beddentijken. lurde BEDSPREIEN. U IJ S M A N S. KOOP KOOP KOOP KOOP iarnmolen, bij ABR. e p o 1 d e r. in Tarwestroo |fkoe te koop, VERSCHIJNT ZESMAAL PER WEEK Wed. S. J. DE JONGE-VERWEST, te Goes F. P. D'HUIJ, te Middelburg. PRIJS DER ADVERTENTIËN Meid gevraagd. 4 f aankomende Knecht ie Wed. A. STROO, ik BalMitckf, ermansknecht, LANDBOUW. ft 3 3 «J sa-S 1 s g Gemengde Berichten. Het water in onze provincie. urg. ie Oelft 19. in Zeeland verzoekt llijke verdeeling der aan gelden, welke men ten enden aan den penning- dB ROOT, Voorzitter, retaris-Penningmeester, rg- ONDERHUIZEN OKKEN. voor SCHORTEN, JAKKEN en ROKKEN. Aanbevelend, haten, rek. Maart, en lustaards, bij 1'. YAN oudekerke. chtige Zeug, rekening bij JAC. LOUWERSE, d e r bij Yeere. late blauwe Zeiaard- (uienplanten en roode 1 Adres: J. SANDERSE, genaarstraat. HUUR IHILIPSE, S c h o r e. koop, IANSE, Biggekerke. van haar 7e kalf, bij Koudekerke. 1EDEREN WERKDAG DES AVONDS. Prijs per drie maanden franco p. p1,25. Enkele nummers0,02s. UITGAVE DER FIRMA EN VAN van 1—5 regels 40 cent, iedere regel meer 8 cent. Familieberichten van 15 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. egen Mei 1IJN IERSE, Nieuw-sf^" Iet Mei m eid WIELEMAKER, Wc-st» fee. Iet Mei i s i n g e n. tegen Mei a.s. HOEVE, Mr. Bakker Ikend met boerewerk, lerskneelit benoo- ilJGERS, te 's - H e e r Jonge Ver west Goes, Zij, die zich met I April op ons blad abonneeren, ontvangen het tot dien datum gratis- Watersnood. Wij ontvingen van Een onbekendef 3, welk bedrag door ons aan den Penning meester van het Comité is ter hand gesteld. 20 Maart 1906. Het doet ons Zeeuwsche hart goed en het zal tot in geslachten de populariteit van Oranje bevestigen dat H. M. onze beminde Koningin met haar doorluchten gemaal persoonlijk Haar deelneming is komen be tuigen aan de ellendigen op het eiland Tholen, die door de ramp van 12 Maart zoozeer werden getroffen. Oranje en de Zeeuwen Het was in tijden van beproeving en druk steeds de ervaring dat zij bij elkander behooren. Herhaaldelijk werden deze geteisterde streken door zonen of dochteren uit dit J?e,tbemde Stamhuis bezocht. Saam hebben zij telkens weer geleden, gebeden, gestreden Zij waren in lief en leed lotgemeen Ons Zeeuwsche volk is van eeuwen her. daarom niet het minst, aan zijn koninklijk Stamhuis gehecht. En onze Koningin Wilhelmina, haar naam Beschermster getrouw, heeft de traditie van haar Huis ook hierin willen hoog houden dat, gelijk zij zich, met name te Vlissingen, met de blijden te verblijden wist, zij ook in het zwaarbeproefde Oud-Vossemeer wilde weenen met de weenenden Dat zal Zeeland, dat zal Tholen, dat zal Oud-Vossemeer nooit vergeten Uit de jaarcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de geboorten in ons land in de laatste dertig jaren geregeld verminderen. In 1876 wer den er op de 1000 inwoners 87 geboren. Sedert daalde dit cijfer geregeld tot het in 1905 nog geen 31 bleek te zijn. Dit is de vrucht van het al meer door brekende Neo Malthusianisme. Zoo gaat Nederland Frankrijk achterop. En de administraties der vrijzinnige bladen gaan maar geregeld voort met het schaamteloos adverteeren van voorbehoed en andere middelen. Een feit dat ons opnieuw aanleiding geeft de verdwijning te betreuren van het Christelijk kabinet, waarin de minister Loeff zitting had, die dit kwaad doorzijn wetsontwerp trachtte te fnuiken. Een wetsontwerp dat, helaasdoor zijn opvolger werd ingetrokken Emigratie naar California. Door den consul te San Francisco wordt aan hen die naar Californië wenschen te emigreeren aangeraden lo. geen grond in die streken van uit Nederland of Europa te koopen op prospec tussen of kaarten, maar zelf de terreinen ter plaatse te komen uitzoeken 2o. geen grond te koopen alvorens ter plaatse een leertijd te hel ben doorgemaakt, daar de landbouw aldaar anders is dan hier te lande. Zoodoende zullen zij in staat zijn over de hoedanigheid en de waarde van den grond te oordeelen 3o. alleen te gaan en hun gezin eerst te laten overkomen wanneer zij besloten zijn om zich er voor goed te vestigen 4o. rekening te houden met de tempera' tuur, welke des zomers in het binnenland zeer hoog is- Te Stockton, te Fresno en in het algemeen in het grootste gedeelte van de dalen van de Sacramento en van den San Joaquin bedraagt zij meestal 100° 4,115" Fahrenheit. Verder verdient het aanbeveling om niet te emigreeren, zonder voorzien te zijn van het noodige geld om in staat te zijn in den eersten tijd althans te kunnen leven onaf hankelijk van de verdiensten. Belanghebbenden wordt overigens in bun eigen belang aangeraden om niet naar Californië te emigreeren zonder van te voren omtrent de streek waarheen zij wenschen te gaan en de vooruitzichten aldaar, inlichtingen te hebben ingewonnen bij den consul der Nederlanden te San Francisco, aan wien in het Nederlandsch kan worden geschreven. Op den briefomslag moet alleen gezet wordenTo the ronsulate of the Netherlands, San Francisco, Californ ia, S. A. Afschaffing der tienden. Een zeer belangrijk wetsontwerp is bij de Tweede Kamer ingekomen en wel strekkende tot afschaffing der tienden, d.i. van de zakelijke verplichting des grond eigenaars om een evenredige hoeveelheid van vruchten aan een derde af te staan. De nadoelen van dezen last, welke op den bodem rust, zijn reeds lang erkend, zoodat verschillende maatregelen zijn beraamd om de tienden te doen verdwijnen. Volgens het Burgerlijk Wetboek zijn alle tienden, die na invoering van dat Wet boek (1838) zijn gevestigd of voorbehouden afkoopbaar, ook al is het tegendeel be dongen. De toen reeds bestaande bleven dus gehandhaafd, maar op hun afschaffing is, na 1848, lierhaalhellj K aangedrongen. Als overgangs-maatregelen zijn daarna eenige wetten uitgevaardigd, welke alle tienden afkoopbaar stelden een van 1849 voor de staatsdomeinen, een van 22 Decem ber 1865 voor het kroondomein, en een van 12 April 1872 voor alle vóór 1838 bestaande rechten van dien aard. Men hoopte dat aldus allengs de tienden geheel zouden verdwijnen. In de eerste 10 jaren werd voor meer dan 7millioen afgekocht; maar in de volgende 21 jaren te zamen slechts iets meer dan 2 millioen aan kapi- taalswaarde. Naar een berekening van 1898 bleef toen nog voor een waarde van 15 millioen bestaan. Wil men binnen een niet al te langen tijd tot een volledige opheffing van den tienddruk komen, dan zijn derhalve andere maatregelen noodig dan de bevoegd heid om dien af te koopen. Daartoe strekt nu de ingediende regeling welke door een commissie uit het Neder landsch Landbouw-comité is ontworpen, behoudens enkele wijzigingen door de regeering er in aangebracht. Het bepaalt dat geen tiendplichtigheid meer kan worden gevestigd en dat alle nog bestaande ver vallen. Er wordt van Staatswege aan de tiendheffers een schadeloosstelling ver leend, in hoofdzaak volgens de nader uitgewerkte regelen die thans reeds in het Burgerlijk Wetboek voor de adosbaar- heid zijn bepaald. Voor de gronden, die zoodoende van den tiendlast bevrjjd wor den, treedt daarvoor in de plaats een „tiendrente", welke gedurende 30 jaren aan den Staat moet worden opgebracht en alB een bijslag op. de grondbelasting wordt ingevorderd. Deze tiendrente wordt gesteld op 5,55 pCt. van bet bedrag der schadeloosstelling, die aan den vroegeren tiendheffer is uitbe taald. Daarin is naar de memorie van toelichting becijfert nog een geldelijk voordeel voor de tiendplichtigen gelegen, omdat de Staat voor betrekkelijk lage rente de gelden voor de schadeloosstelling kan opnemen. Het daarvoor noodige bedrag wordt op ongeveer 20 millioen gulden geraamd. De grondeigenaar zal tevens binnen de genoemde jaren 't recht erlangen de tiend rente af te koopen voor hare waarde, en wel naar een rente van 3'/2 pCt. Deze belangrijke wetsvoordraebt, welke in 73 artikelen het onderwerp nauwkeurig regelt, zal door den landbouw zeker met ingenomenheid worden begroet. (H.) Militie - Lichting 1906. Nu de tijd weder gekomeD is dat onze dienstplichtige jongelingschap buis en haard verlaat voor de garnizoenoefeningen, vraagt men ook in ons blad een plaatsje voor het onderstaande. Omdat hier een middel geboden wordt om den band tusschen den afwezige en het huisgezin zijner herkomst te doen blij ven geven we aan dit verzoek, zoo noodig met aanbeveling onzerzijds gaarne plaats. Meermalen werd er reeds op gewezen, dat vele ouders en voogden weinig belang stelling toonen in het zedelijk en gees telijk welzijn hunner zonen of pupillen in militairen dienst. In de meening, dat velen der eersten meer in dat opzicht zouden doen, wanneer zij maar wisten, op welke wijze dat ge schieden kan, schreef de Nat. Christen- Onderofficieren Vereeniging een „Gids voor Militairen", (Inlichtingen en wenken voornamelijk voor Ouders en Voogden,) welk boekje bij P. Mobach te Breukelen voor den prijs van 0,10 is te krijgen. Wij willen er vooral op wijzen, hoe goed ja hoe noodzakelijk het is, dat de ouders en voogden zich in verbinding stellen met de huisvaders in de Tehuizen voor mili tairen en trachten moeten hunne kinderen trouwe bezoekers te doen worden van die Tehuizen. Wanneer zij in de eerste weken hunne brieven adresseeren aan de Tehui zen, komen de jongens daar vanzelf en wordt de huisvader in de gelegenheid ge- Lo»»:. ««wttar. Ook tot onderstaande adressen kan men zich wenden, om inlichting en medewer- king. Amersfoort. J. Rens, Adjudant o.o. le Regiment Veld-art. Arnhem. J. Beeftink. Driekoningenstr. 5. Assen. L. Roele, sergeant-majoor, Inf. j Bergen-op-Zoom. M. C. Vos Mil. Tehuis. Breda. H. Best, Wilhelminasingel 52. Deventer. G. v. Keule, Waehtm. Huzaren. Doesburg. H. A. Burgers, Serg. maj. Inf. Gorinchem. J. Steenhouwer, Serg. Vest.art. Gouda. J. Mulder, Serg. Inf. j 's-Gravenhage. J. E. van_Leeuwen, Ser geant majoor, Jagers. Den Helder. C. Kwikkei, serg. Hosp. Cie. Hoorn. J. Batema, serg. Inf. Haarlem. Wierda, Serg. Inf. Kampen. S. de Groot, serg. Inf. Leiden. H. J. Lamers, serg. Inf. Maastricht. J. Dijkstra, Brusselschcstr. 27. Middelburg. M. Meeuwse, Adm.Mil. Hosp. Naarden. KI. van Veen, Serg. majoor Inf. Utrecht. C. Wattel, Serg. Vesting art. Verüo. H. Dekker, lioermondstraat 17. Vlissingen. Den Otter. Adjudant o.o. Iuf. lu de plaatsen met j geteekenk zijn Te huizen voor militairen bovendien in Delft, Dordrecht, Groningen, 's-Hertogenboseh, Zutfen en Leeuwarden, terwijl in 's-Gra venhage twee Tehuizen zijn één in de Heemskerkstraat 42 en één (voor mil. van Geref. huize) in den Practizijnshoek 4. In vele garnizoenen hopen de afdeelin- gen en leden van de N. C. O. O. V. dit jaar onder de jonge mil. te verspreiden een boekje: „Onze Gids", dat bedoelt een leidsman te zijn voor jonge militairen, maar ook in breeder kring meer bekend heid te geven aan de bepalingen in Chr. geest in het leger en de zoo hoog noodige belangstelling van 'tChr. volksdeel te wekken in onze Weermacht, opdat een dam worde opgeworpen tegen de verder felijke theorieën, die bedoelen den Chr. nationalen geest te vernietigen en het leger tot bondgenoot te maken van socialisme en anarchisme. Dez,e Gids, die rijk geïllustreerd wordt, en waarvan de inhoud vele bijdragen be vat, van mannen van naam, zal tot een beperkt aantal tegen f0,25 te verkrijgen zijn, terwijl de prijs voor Chr. Vereeni- gingen en corporaties, bij bestelling van minstens 10 exemplaren op f 0,20 is gesteld. Het Dag. Bestuur der N. C. O. O. V. G. B. BEEFTINK, Voorzitter. L. BURGER Jz., secretaris. v. d. Bosehstr. 10 Utrecht. Wij ontleenen het volgende aan het „Verslag over den toestand der Paarden fokkerij in Zeeland in 1905", 1. De verplichte keuringen van dek hengsten voor den dienst 1905 werden gehouden van 1217 September 1904 en 6 en 7 Februari 1905, terwijl nog eene buitengewone keuring plaats had den 16den Maart 1905. Over het verloop dier keuringen geeft de volgende staat een volledig overzicht. Datum Gemeente Aangegeven j Voorgebracht Goedgekeurd Afgekeurd j Uitgesteld Goedgekeurd,! ond. comage j 12 Sep. Middelburg 11 ii 10 i 13 Sep. Oostburg 30 28 20 5 3 14 Sep. Kattendijke 15 15 12 2 1 id. Cortgene 6 6 5 1 15 Sep Zierikzee 7 7 5 2 16 Sep. St.-Maart.d. 9 7 6 1 17 Sep. Hulst 34 30 23 3 4 6 Feb. Kattendijke 7 5 2 1 1 1 7 Feb Hulst 43 87 17 20 16Mrt. Kattendijke 3 3 2 1 Totalen 165 149 102 37 9 1 bloedige hengst Aldarik II, goedgekeurd was ondanks cornage. Van deze 103 hengsten zijn er 15 niet voor de fokkerij in deze pro\ incie gebruikt. Er bleven dus over 88 dekhengsten, die in de verschillende deelen der provincie gedekt hebben. Enkele hengsten van Bel gische eigenaars bleven gestationneerd in België en kwamen van tijd tot tijd rond bij de hofsteden, waar men hunne tegen woordigheid verlangde. Nadere bijzonderheden daaromtrent vindt men in de volgende tabel. q30qUIE)S 1100 UI UOAOJqOS -oSui UOJS -Sueq jEjuey jsSuoq Jod jqopa3 SOUJOUI |E}UBB pjoppiuior, 03 O Pd lO O O» w H w E-i U5 g o SR. 1 S W Q fz; p? r. ft o 3 O w H w ft P3 3 H P <1 Q ft lO ID CC iO CO O rH Cl lO Cl OO D— Cl 1-1 v—t v—t C> rH Cl <0 CD F- Cl CO SO CD G5 CD Cl Cl lO Cl rH rH Cl O: Oï I> N N C» F- CD tJ* Oï CO kO vH rH d vN I> OO CD CO O O OO CO O Oi Cl OOP-iODOO^ v—I vH Cl Cl OS O 00 lO L— C3 SD t- OO Cl »o 05 CD OO Oï O rH Cl Cl t- Ir- iO os o se rH Cl Cl CD OO 0 aS co Q« 0 .EiCH rtf 0 0 S =>5 a T3 _3 o o Op TJ 0 03 __j ei rö r—M 0 a 'Tn r-0 21 g N N OO OO <0 O H Van vorenstaande hengsten zijn er ge boren in de provincie 25 in Nederland buiten Zeeland 2 ingevoerd uit het buitenland 61 Feitelijk behoorde geen enkele hengst aan eene hengsten-associatie. In Schouwen-Duiveland, in St.-Philips- land en in Aardenburg heeft men heng- stenvereenigingen, die een hengst huren. Onder de opgegeven hengsten zijn 86 koudbloedige en 2 warmbloedige. Het dekgeld wordt in de meeste geval- fé len gesplitst in dek- en veulengeld. Voor zoover ons bekend wordt slechts door één hengsfhouder geen dekgeld gevorderd en ontvangt deze dus alleen veulengeld, waar van bij 't verwerpen slechts de helft behoeft betaald te worden. Het totaal bedrag van dek- en veulen geld loopt van f 8,50 tot f 15. Voor merries, die in eenig erkend stam boek opgenomen zijn, mag bij dekking door bekroonde hengsten niet meer ge rekend worden dan f 12,50. Het dekgeld loopt zeer uiteen van f 1 tot f 10daarmede evenredig daalt het veulengeld van f 14 (f 11,50) tot f 5, (f 2,50.) De beide warmbloedige hengsten zijn gekruist met het Oldenburgsche ras. Een is goedgekeurd ondanks eornage. Van de koudbloedige zijn 60 hengsten opgenomen in een erkend Nederlandsch Stamboek, van de warmbloedige 1. In het Stamboek v. h. Zeeuwsch-Belgisch trek paard zijn er opgenomen 44. Niet inge schreven in eenig stamboek dekten er 47. 8 merries werden in 1905 in Noord brabant gedekt door 2 koudbloedige heng sten en 4 merries werden uit Zeeland naar 3Yinfllh«lfn ifgtr^Ttlaaaf-géstdablitifeeTuen warmbloedigen hackney-hengst Oan Leno. Het totaal der gedekte merries bedraagt dus 9539, verdeeld als volgt Gedekt door86 koudbloedige hengsten in de provincie 94362 koudbloedige hengsten buiten de provincie 82 warm bloedige hengsten in de provincie 911 warmbloedige hengst buiten de provincie 4. Totaal gedekte merries in Zeeland 9539. De warmbloedige hengsten zijn gestati onneerd in Tholen en in Walcheren; zij voorzien ruimschoots in de behoefte. In de behoefte aan merries van beide slagen wordt zooveel mogelijk voorzien door het toekennen van aanhoudingsbijdragen voor één en tweejarige merries. Bovendien wor den door verschillende fokkers tweejarige merries aangekocht in België. (Slot volgt). Tholen. De red. van de Middelburgsche Courant geeft een levendige beschrijving van haar bezoek aan Oud-Vossemeer. Het slot va.n haar verbaal nemen wij hier over Bij onze terugkomst in Tholen hebben we een kijkje kunnen nemen in de lokalen waar de slachtoffers worden verpleegd. Wel te verstaande allerarmsten onder hen. Want van de 2000 bewoners van Oud-Vossemeer zijn de meesten onder ge bracht bij familie en kennissen over het geheele eiland. De allerarmsten, de ge zinnen van de arbeiders zijn meest allen in Tholen. Het moet Dinsdagmorgen een droeve in tocht in Tholen zijn geweest. Toen men hoorde dat de bewoners nit Oud-Vossemeer vluchtten werd per omroeper een verzoek gedaan om paarden en wagens beschikbaar te stellen. En die waren er spoedigIn middels waren de Tholensche visschers er ook heengevaren, hadden booten over den dijk gesjouwd. Zij hebben zich vooral kranig gedragen om de menschen te redden, die meestal bij het naar boven brengen van de meubels op hun zolder opgesloten waren. Op het oogenblik dat de noodklok het teeken gaf dat ook de laatste dijk be zweek, moet er een onbeschrijfelijk gegil van alle kanten zijn opgestegen. En waar schijnlijk heeft de groote paniek er ook toe bijgedragen dat ae meeste weinig meer gered hebben dan de kleeren die ze aan hadden, hoewel het een paar uur duurde eer het water het dorp bereikte. Angstige uren zijn er echter doorgebracht. „Och, meneer", vertelde ons een vrouw, „wat heb ik een angst uitgestaan toen ik met negen kindertjes op zolder zat, en toen ik om hulp riep, zonder dat iemand me hoorde". Maar gelukkig zijn allen gered. Iq

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 1