NIEUWSBLAD VOOR ZEELAND. No. 142. 1906. Maandag 19 Maart. 20e Jaargang, CHRISTELIJK- HISTORISCH Bultenlandscii Overzicht. VERSCHIJNT ZESMAAL PER WEEK Wed. S. J. DE JONGE-VERWEST, te Goes F. P. D'HUiJ, te Middelburg. PRIJS DER ADVERTENTIËN Gemengde Berichten. Het water in onze provincie. 1EDEREN WERKDAG DES AVONDS. Prijs per drie maanden franco p. p1,25. Enkele nummers0,025. UITGAVE DER FIRMA EN VAN van 1—5 regels 40 cent, iedere regel meer 8 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Zij, die zich met I April op ons blad abonneeren, ontvangen het tot dien datum gratis. 17 Maart 1906. De Maasbode brengt bij de herinnering aan den watersnood in onze omgeving ook de afwezigheid van minister Krans ter sprake. Van vrijzinnige zijde wordt haar dit aange rekend als een slaan van politieke munt. Wij laten dit voor rekening van wie het zegt. Doch ook wij kunnen niet nalaten onzen spijt uit te drukken, dat een zoo zeld zaam technisch bekwaam en ervaren in genieur als minister Kraus, de meest be voegde om hier met raad en daad op te treden, door een - immers door alle partijen betreurden - samenloop van omstandig heden, niet ter plaatse van de ontzettende ramp heeft kunnen tegenwoordig zijn. Wat zeker wel in de eerste plaats dooi de regeering zal worden toegegeven Prachtig juist teekent Braakensiek in de Groene van heden het droeve iiguur der Soc.-dem. Kamerleden, met name van Tak, in de Tweede Kamer bij de behan deling van het Arbeids-contract geslagen. De teekening stelt voor Tak's gang naar Canossa. Tak, die in blad en vergadering de agitatie tegen het volgens hem niet te verbeteren Arbeids-contract had aan gewakkerd, moest in de Kamer bakzeil halen en eindigen met de stem der soc.- dem. voor het Arbeids-contract van door hen voorgestelde verbeteringen afhankelijk te stellen. En daar ligt Tak als weleer Keizer Hendrik IV, in zijn hemd, met de kaars „Arbeids-contract" in de hand, in de ont vangkamer van den Paus, geknield voor diens troon De Paus is Minister v. Raalte aan diens rechterhand staat de oud-minister Loeft'; terwijl de „boeteling" aangediend wordt door 's Pausen „Kamerheer" mr. Drucker deze drie in vol ornaat, zijn nauw betrok ken bij 't arbeidscontract, waarvoor Tak gezwicht is. Op den achtergrond Troelstra en Schaper, welke laatste zijn vriend toe voegt Had jij Tak voor dat malle figuur niet moeten bewaren Generaal Booth, de hoofdman van het Leger des Heils, die ondanks zijn hoogen leeftijd nog groote tochten maakt, inspec tiereizen zouden we ze kunnen noemen, heeft op zijn tournee door ons vaderland ook Rotterdam bezocht en daar zijn denk beelden en meeningen uitgesproken over de behandeling van misdadigers. Te weinig laat men zich doorgaans in met misdadigers. Zij zijn naar veler ge- gevoelen paria's der maatschappij en daar mede uit. Toch is er op dit gebied eenige verande ring ten goede te bespeuren. Langzaam aan begint men zich het lot van mis dadigers en gevangenen aan te trekken. Nu het werd hoog tijd. Bij de behandeling van misdadigers mag wel groot en diep medelijden met hen in de ziel gevonden worden, zal deze hoogst moeilijke arbeid kans van slagen hebben. Medelijden met hun val, hun positie en soms zoo diep bedorven aard. Generaal Booth zou de misdadigers willen straffen, zeker, maar deze straf zou moeten zijn scherp en kort. Mannen en vrouwen eene langdurige gevangenschap opleggen,noemt hij groote dwaasheid. Is toch hun gevan genistijd verstreken, dan zijn ze in de meeste gevallen gebx-oken naar lichaam en geest, zóó gebroken, dat ze om zoo te zeggen niet meer buiten het kwade kunnen leven en van misdaad tot misdaad ver vallen. Ze zijn dan door het lijden der straf ten onder gegaan. Het beste zou volgens Generaal Booth wezen, dat de straf der misdadigers besta Jn het verrichten van zwaren ai-beid, waar mee de misdadiger zelf zijn eigen kost moet verdienen. Immers, wat is nu het geval Iemand, die thans b.v. bestolen wordt, moet bovendien nog belasting betalen voor het onderhoud van den dief. Dat is niet zooals het behoort. Wil de misdadiger eten, dan moet hij door zwaren arbeid daarvoor zelf zorg di-agen. Verder beval de generaal als middel ter verbetering aan het werken op het gevoel, waardoor de misdadiger ge holpen wordt in den strijd tegen het kwade. En vraagt men ten slotte hoe dit alles mo gelijk isV Bij God zijn alle dingen mogelijk, antwoordt de fiere, krasse grijsaard, vol geloof aan het welslagen dezer zwaar wichtige taak. En hij denkt daarbij aan de pogingen in Canada, waar onder leiding van het Heilsleger van een zevenhonderd tal dergelijke ongelukkigen, velen door hun streven thans eerlijke mannen zijn, die op passende wijze hun brood verdienen, en waarvan nog geen twee percent tot klachten aanleiding hebben gegeven, naar hij zijn gehoor verzekert. F r a n k r ij k. (Slot.) Geen enkele familie is gespaard geble ven. Hospitalen heeft men niet noodig, want het aantal gekwetsten is uiterst ge ring. Het is dood of gered meestal dood. Naar men zegt, rust op den directeur, den heer Lavaurs een zware verantwoor delijkheid. Van de 1200 lijken zijn er nog slechts 43 gevonden. De kleederen zijn den slachtoffers veelal van het lijf gebrandmen zag er, waar van boi-st en buik geheel en al waren ontbloot. Armoedig en verwaarloosd uitziende vi-ouwen blijven nog altijd wachtend den geheelen nacht over het terrein zwerven. Die vertoeven daar reeds van Zaterdag toen de ramp voorviel. President Faillières toekende voor de nabestaanden der ramp 10,000 frs., de ministers elk 500 frs. De Kamer van Koophandel te Parijs gaf 5000 fx-s. De studenten te Rijsel heb ben hxxn makkers over de geheele wereld tot steun opgeroepen. Ook uit het buitenland komen verhef fende bewijzen van „practische sympathie" zooals Generaal Booth het noemt. Zoo heeft de gemeenteraad van Weenen be sloten 10,000 kronen af te zonderen voor de noodlijdenden. Het mijnarbeiders-comité in Italië wekt alle Italiaansche mijnwerkers op, hun penning voor de Fransche vakgenooten te offeren. Eenige groote industrieelen in het Rijnsch-Westfaalsche kolenbekken hebben 200,000 mark gezonden. De vakvereeniging van christelijke rnijn- werkers te Essen gaf 5000 Mark. Het lijkt wel, alsof de Fransche socia listen zelfs deze jammervolle gebeurtenis dienstig willen maken aan hun partijbe lang. Er is een oproeping verspreid, waarin de patroons worden uitgemaakt en werk lieden worden aangespoord hun „ver moorde makkers te wreken". Te Rijssel en omstreken heerscht groote opgewondenheidde mijnwerkers vragen 10 pCt. loonsverhooging. Vooral is de beweging groot in de mijnen van Ostri- court, waar de vakvereeniging, gelijk wij reeds meldden, tot eene werkstaking heeft besloten. Er zal teu minste een jaar noodig zijn om de mijnen waarin de brand nog steeds voortduurt, weder in behoorlijken staat te brengen. De renten voor de nabe staanden bedragen volgens de Ongevallen wet van 1898 voor de weduwen 20 pCt. van het jaarloon, voor één kind onder de 16 jaar 15 pCt., voor twee zulke kinderen 25 pCt., voor drie 35 pCt., voor vier 40 pCt. Ettelijke kleine dorpen in den omtrek zijn door de ramp van nagenoeg al hun volwassen mannen beroofd. Het is te begrijpen dat deze ramp alle aandacht van de inventarisatie aftrekt. Toch gaat ook deze laatste geregeld voort. Wij hadden reeds gelegenheid op te merkenRouvier is weg. Sarrien heeft 'm vervangen. Dezelfde firma, een ander etiket, ziedaar alles Want met dezelfde gestrengheid wordt de tegenstand der kerkelijken gestraft. Maar ook het verzet blijft even ernstig. Toen te Chapelle Jauson Maandag in de kerk de boedelbeschrijving zou plaats hebben, zonder militaire hulp, vielen 260 met knuppels en hooivorken gewapende boeren een trein-afdeeling aan van 40 man, die onder bevel van een ritmeester en een luitenant bezig was met oefeningen. Weg met de verbrekers van kerkdeuren, weg met de moordenaars''werd geroepen en een hagelbui van keien volgde. De rit meester, de luitenant en tien soldaten werden gewond en een regimentswagen vernield. De afdeeling moest terug. Zoo blijft 't gaan hard tegen hard. Tot ten laatste 't gezag het wint, doch tot schade voor 't gezag H o n g a r ij e. Het ministerie heeft per publicatie mee gedeeld dat het den Koning niet zal aan raden, verkiezingen te doen plaatsvinden, tenzij en aleer een zeer groote verbetering zal zijn gekomen in den toestand, waar door waarborgen zullen zijn gegeven, dat de bijeenroeping van het parlement niet met zich zal brengen een totale omver werping van de openbare orde en den ondergang van het aanzien van den Staat. Dit is zeer zeker een verstandig besluit en inflien de oppositie in deze richting den volksgeest weet te bewerken, als zij wil, zal dit het sein kunnen zijn tot den vrede. Azië. Uit Canton (China) wordt bericht, dat vier mannen een oproerlingenaauvoer- der en drie anderen die zich schuldig maakten aan den aanval op het huis van den Amerikaanschen zendeling Beattle, te Fati, Dinsdag zijn onthoofd. Wegens het toenemen van het roover- wezen in Mantchourije heeft de Chineesche Regeering besloten er een afdeeling ge regelde troepen heen te zenden. Voor de Japansehe infanterie is dooi de Kamer thans twee-jarigen diensttijd vastgesteld in plaats van drie-jarigen. Bij de Japansche Volksvertegenwoordi ging nu zal een voorstel worden ingediend om aan de drie distrieten Miyage, Fukus- kima en Iwate, waar de hongersnood het ernstigst is, elk een rnillioen Yen te geven tot leniging van den nood. De Keizer en de Keizerin gaven een som van f 66,000 en men hoopt, dat hun voorbeeld de vermogende Japanners tot navolging zal bewegen. Er komen gruwelijke verhalen van de ellende, welke geleden wordt. De men schen eten er plantenwortels, bladeren, eikels, gekookt stroo en zij mogen nog blijde wezen als zij dat hebben. In bet dorp Kawasaki, in Miyagi, waar 5000 inwoners zijn, brachten de rijstvelden verleden jaar ruim M,000 hectoliters op en thans nog geen 2 hectoliter. Het bedenkelijkste was, dat niets liet aanzien dat de oogst zoo slecht zou zijn. De velden stonden schijnbaar goed. Eersj bij het maaien bleek, dat de halmen ver droogd en ledig waren. Amerika. De dreigende kolenstaking in de Ver- eenigde Staten werpt haar schaduw voor uit. De steenkoolhandelaars te New-York zijn alvast begonnen, de prijzen op te slaan met 50 Amer. centen per ton. Naar het heet, hebben de leiders der mijnwerkers-organisatie op vrij krassen toon aan president Roosevelt doen weten, dat zij deze reis niet van bemiddeling zijnerzijds zullen gediend zijn. Men weet, dat bij de vorige staking der kolenwerkers de President optrad als arbiter. Men houdt het hart vast, bij hetgeen ook in Frankrijk en België broeit, hoe veel duurder de steenkolen onder dezen druk weer zullen worden. Zuid-Afrika. In de Hieuwe Courant schrijft een Kaap stadter belangrijke brieven. Aan een daar van naar aanleiding van Bassons moorden en dood waarover wij dezer dagen in ons blad een en ander uit het Zuid-Afrikaan- sche blad Ons Land overnamen, ontleenen wij het volgende: 't Moet voor den lateren Zuid-Afrikaanschen geschiedschrijven een moeilijke arbeid zijn, na te vorschen, welken invloed Johannesburg en Kimberley op het karakter der oude bevolking hebben uitgeoefend. De Hollandsche menschen hier zijn nog ik zou zeggen voor meer dan 80 pCt. wat hun voorvaderetr wareneen voudig, een kalm leven en vrede met God hooger achtend dan rijkdom, schatten en weeldezeer gastvrij, opgeruimd en vrooljk menschen, met een gelukkig huiselijk leven gehecht aan hun familiebetrekkingen (al te zeer misschien, althans huwelijken tusschen volle nichten en neven komen veelvuldig voor, wat als oorzaak beschouwd wordt van het groote aantal doofstommen en idiote kinderen hier), met diep medegevoel voor het leed, dat bloed verwanten, vrienden of kennissen treft. Het opdelven echter der schatten in diamanten en goud sedert 1867 en 1887 bracht ongekende weelde aan enkelenmeestal plotselinge weelde. Het Bijbelwoord„in 't zweet uws aanschijns zult gij brood eten", scheen onjuist, 't werd „met een ons slimheid en een pond geluk wordt ge rijk". Geld was vroeger schaarsch, de weelde van een Boer was even als die van Abraham zijn groote kudde vee, een goed huis, 4000 morgen veld en een talrijk gezin. Doch de geldweelde kwam, en zij bracht luxe-meubels, luxe-paarden en -rijtuigen, enz. De aarde was geen dal der tranen meermen kon het leven genieten. En droomen van en een onrustig verlangen naar rijkdom werkten ontaardend op de goede oude zeden bij velen. De leuze: „geniet van 't leven, want 't is kort", onder mijnde menig gezin. Liefde voor land en volk, voor kerk en taal verflauwden, ja verdwenen soms, waar de geldweelde en speculatiegeest ten troon kwamen. Wat al droeve staaltjes zouden hiervan te vertellen zijn Hier treft de nuchtere kijk van dezen liberaal op het ideaal leven en op de werke lijkheid. Doch wij gaan voort. Verder lokten en lokken de minerale schatten van dit land zoovele ongehuwde mannen naar Z.-A., die gevoelen, dat verwanten en kennissen hier geen controle over hun zedelijk leven uit oefenen, mannen vaak met een bevlekt verleden, en met een gloeiend verlangen naar rijkdom. Als prospecteerders komen ze met den Boer in aanraking. Engeland zou er niet aan denken dezen gelukzoekers bij verkiezingen een stem te geven van dezelfde waarde als die van den huisvader, den ruggegraat van het land, als het niet zoo benauwd voor dep Boer was en zoo akelig beleefd voor den mjnmagnaat. leder, die in Z.-A. eenige jaren heeft door gebracht, zal voorbeelden kunnen bijbrengen van den verderfeljken invloed van Johannes burg en de speculatiegeest op de oude bevol king. Zonder dien geest ware misschien ds. S. J. du To it, eens Superintendent van Onderwijs in Transvaal, een goed Afrikaander gebleven. Hij woont thans te Dal Josaphat (Paarl) de bisschop van een stuk of tien afgescheiden kerkjes, waaronder nog altijd een paar Nationale scouts gemeentetjes een ver acht man. Zijn bladen »D i Patriot" en »D eKolonis t"zfjndood.»0 n s K 1 e i n tj i" leeft nog flauwtjes. In 1903 werd te Middelburg de Airikaander Du Plessis opgehangen wegens moord op zijn vrouw. Zulke misdaden kwamen vroeger niet voor. In 1898 verdronk een boer in 't district Middelburg (Transvaal) zijn vrouw en huwde zijn onderwijzeres een uiterst tragitsch-romantische geschiedenis de oude vrouw kwam »terug"-spokenlater stierf de jonge vrouw in het Burgerkamp in K., de boer stierf van wroeging, na op zijn doodsbed alles bekend te hebben. Ik woonde nabij die plaats in 1899. Doch nooit hebben in Z.-A. speculatiegeest of zucht naar genot tot zoovele en gruwelijke moorden aangezet als bij Pierre Basson, onzen Kaapschen moordenaar. Eerst Zaterdag voor 8 dagen werd hij ontmaskerd en schoot hij zich een kogel door het hoofd toen de detec- tieven het _lijk van zijn laatste slachtoffer op groeven in het kippenhok. mmm—ÊÊmmmmmmmmmmmmmmmÊ—O P. B. was 26 jaar oud sinds een 8-tal jaren had hij slechts één leuze »ik zal rijk worden, al kom ik er ook voor op de Breekwater" (gevangenisof liever de havenpier waar de misdadigers werken). De Bassons hebben over 't algemeen een zeer goeden naam in de Kaapkolonie, ook deze familie. Doch de goudkoorts had Pierre vast voor niets deinsde hij terug om geld te krijgen. Vier jaar lang is hij al aan 't moorden en eerst den ioen Februari is men zeker ge worden dat hij een moordenaar was, zoo slim wist hij zijn ongehoord brutale daden te ver bergen, Eerst duwde hij zijn jongsten broer van een gevaarlijke klip in zee te Gordons- baai na op hem een hooge levensverzekering te hebben gesloten, Zoo kreeg Piere 3500 pdst. want zijn vader was dood en hij was hoofd van het gezin. Eenigen tijd later gingen P. B. en een ander die 100 pnst. bij zich had over het eenzame Karroeveld om vee te gaan koopen. Die ander verdween plotseling en P. B. kwam alleen terug, rijker dan te voren. Weer later spoelde het lijk van zekeren Mills te Zoutrlvier aan 't strandook deze had geldzaken met P. B.deze had hem een 20 pdst. geleend op diens levensverzekeringspolis. Aan P. B. werd ruim 300 pdst. uitbetaald. In December 1905 kocht P. B, de hoeve van den heer Schaefer, een der 200 Duitsche emigranten van de Wijnbergsche vlakte. Den 22en Januarij.l. ging S. naar Basson om het geld, de 8000 pdst. te halen. P. B. betaalde ze en kreeg zijn qui- tantie, doch S. kwam nooit weer thuis. P. B. gaf hem een bedwelmend drankje en chloro formeerde hem toen, worgde hem daarna en begroef hem bij 't huis in 't hoenderhok, waar hij daags te voren, op Zondag notabene, met zijn kaffer een graf van 8 voet diepte had ge dolven waarin hij 's Maandags een zak on- gebluschte kalk wierp. Het lijk werd naakt daarin gelegd de kleeren werden verbrand. Deze Afrikaan besluit zijn verhaal met de opmerking dat de Jingo-bladen met geen enkel woord gewag maken van den verdexfelijken invloed dien de thans heer- schende speculatiegeest op veler gemoe deren uitoefent. Hij schrijft dit toe aan de mijnindustrie met haar speculatiegeest. En waar zou 't andei's van daan komen Gierigheid is de wortel van alle kwaad. Wie rijk willen worden vallen in den strik en in menigerlei verzoekingen. De beste Boer en de slechtste Jingo staan hierin gelijk. Het Provinciaal Watersnood Comité verzoekt ons bekend te maken, dat het in overleg is getreden met het Algemeen Watersnood-Fonds te Amsterdam, zoodat dientengevolge vanaf heden alle hulp zal verstrekt worden door tussehenkomst van het Provinciaal Comité, en de Burge meesters in de noodlijdende gemeenten in aansluiting met het door hen van het Algemeen Fonds ontvangen telegram ver zocht worden alle verdere aanvragen om hulp toe te zenden aan den Secretaris- Penningmeester van dat Comité, Dam Noordzijde te Middelburg. Andere bladen worden uitgenoodigd dit over te nemen. Goes. In de gisterenavond gehouden vergadering van het voorloopige Goesche watersnood-comité is besloten te werken als sub-comitie van het provinciaal comité. Benoemd tot voorzitter dhr. J. E. de Koning Kooij (burgemeester), tot secretaris dhr. I. D. Fransen v. d. Putte en tot penning meester dhr. Jos. Witkam. Ook werd be sloten nog 3 heeren bij dit comité te vragen zoodat de commissie bestaat uit bovenge noemde heeren en J. M. Kakebeeke, M. de Jonge Jz., J. de Witt Hamer, Joh. van Asperen Vervenne, L. Duvekot en D. D. van den Bout. Tevens ontving het comité f1150 zijnde tot heden de opbrengst van de gehouden inschrijving in De Nieuive Zeeuivsche Courant, welk bedrag heden is opgezonden naar het provinciaal comité. Nog werd besloten Woensdag a. s. een collecte te houden in de stad, welke col lecte dringend wordt aanbevolen. Wij hopen dat allen krachtig zullen bijdragen opdat de nood eenigszins gelenigd kan worden. De Nieuive Zeeuwsche Courant ontving reeds tot een totaal van f1500,

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 1