NIEUWSBLAD VOOR ZEELAND. No. 134. 1906. Vrijdag 9 Maart 20e Jaargang CHRISTELIJK- HISTORISCH Snitenlandscb Overzicht VERSCHIJNT ZESMAAL PER WEEK Wed. S. i. DE JONGE-VERWEST, te Goes F. P. D'HUIJ, te Middelburg. PRIJS DER ADVERTENTIËN IEDEREN WERKDAG DES AVONDS. Prijs per drie maanden franco p. pf,25. Enkele nummers0,02'. UITGAVE DER FIRMA EN VAN van 1—5 regels 40 cent, iedere regel meer 8 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. 8 Maart 1906. Het Bestuur der Vereeniging tot Christe lijke verzorging van krankzinnigen in Zeeland heeft per circulaire aan de afdee- lingsbesturen meegedeeld„dat het door Gods goedheid geslaagd is in het aan- koopen tegen zeer billijken prijs vaneen geschikt, ruim, gezond gelegen terrein, waarop straks de verzorging onzer Zeeuw- sche krankzinnigen geheel naar eisch zal kunnen geschieden". Na velerlei onderzoekingen, onderhande lingen, boringen, samensprekingen, enz. was 't gebleken, dat in Zeeland geen ge schikt terrein te bekomen is. Het bleek 6f te klein óf te weinig drinkwater be vattend. Op advies van de inspecteurs is toen een onderzoek ingesteld in de om geving van Bergen-op-Zoom, tvaar een terrein van ruim 110 Hectaren geschikt be vonden en aangekocht werd. Het terrein munt uit door een zeer ge zonde ligging, het bevat veel dennenbosch, goed bouwland, en de bodem is voor de bearbeiding door de patiënten uitnemend geschikt. Het drinkwater is er best en overvloedig.Het terrein ligt namelijk een half uur gaans langs een goeden straatweg- van het station Bergen-op-Zoom, dat met treinen en trams uit verschillende deelen van Zeeland gemakkelijk kan worden bereikt. Wij wenschen de Vereeniging en het Bestuur geluk met deze gelukkige oplossing. Inderdaad komt ook ons de keuze een zeer goede voor. Veel gemakkelijker en vlugger dan Walcheren is Bergen op Zoom door de overgroote meerderheid der Zeeuwsche bewoners te bereiken. Schouwen-Duiveland, Tholen, en voor een groot deel ook Zuid-Beveland, winnen er bij. Noord-Beveland en een deel van Axelland verliezen er niets bij. Alleen Walcheren en een deel van Zeeuwsch- Vlaanderen zijn er mee achterop. Maar nu per trein haast elk uur van den dag Bergen op Zoom vlug te bereiken is en Walcheren wel niet heelemaal in 't tramnet zal worden opgenomen, kan 't verschil voor niemand heel groot zijn. Artsen en verplegers zullen ook liever in N.-Brabant, dichter bij Dordt en Rotter dam, dan in een uithoek van Zeeland hunne tenten willen opslaan. En daarom, nog eens, de keuze wil ons best bevallen. Ons ongeloof is wel een weinig be schaamd in dezen want wij hebben nooit durven denken dat 't zóó ver komen zou. Het bestuur hebbe dank voor zijn vele en velerlei bemoeiingen in deze. De tweede stap is nu gezet. Eerst 't constitueeren van de vereeniging. Nu de aankoop van terrein. Zij nu voortvarende leuze. En dat zal 't wel zijn, bij de bekende voortvarendheid van het bestuur, een voortvaren met niet al te tragen, schoon kalmen gang. Het uitstel der ongevallenverzekering voor landbouw en zeevisscherij, dewijl een ontwerp ziekteverzekering moet voor gaan, brengt het woord van den Apostel in herinneringMen behoorde van Creta niet afgevaren te zijn. Reeds in 1900, toen Lely's ongevallen wet bij de Kamer in behandeling kwam, waarschuwde dr. Kuyper al dat dit spaak zou loopen, en dat de ziekteverzekering behoorde voor te gaan. Men luisterde niet en ging door. P.^8) 'n 1906, gaat men inzien dat bij gelijk had en dat het werkelijk spaak loopt, indien men op den ingeslagen we°- voortgaat. Nu was in 1905 dr. Kuyper klaar met zijn ziekteverzekering en "met de veldarbeiders- en zeevisschersverzeke- ring beide. Doch men bestreed hem en zond hem heen Met welk gevolg? Dat de veldarbeiders en zeevisschers yoorloopig niet geholpen zijn, en de ziekte verzekering bij den vrijzinnigen opvolger van dr. Kuyper in studie is. Zou men aan vrijzinnige zijde niet gaan inzien dat men in 't moeras zit, en de arbeiders hier voorloopig kind van de rekening zijn Tegenwoordig is het reizen zoo alge meen en zoo gemakkelijk, dat men een tocht naar andere landen, zonder eenige bedenking onderneemt. Anders was het in vroegere eeuwenReigersberg verhaalt dat de Zeeuwen hunne koopvaart in de eerste helft der 15e eeuw heinde en ver, tot Spanje toe, uitstrekten. Maar, ten aan zien der tochten naar dat land, voegt hij er bij, dat alsdan: „al datvolck van den schepen hen lieden eerstmael plagt te biechten, ende ten H. Sacrament te gaen, eer sijlieden die reijse aennamen, want alsdoen was 't een groote reijse gheacht van hier in Spaengnen te varen, ende wederom te komen, want die vaert uijt Zeelandt alsdoen niet zeer bekent ofte ghemeijn en was". Het aantal Joden der wereld. In de jongste aflevering van het „Zeitschrift fiir Demographie und Statistiek der Juden" berekent de redacteur, dr. A. Ruppin, dat de Joodsche bevolking der aarde bij den aanvang der 20e eeuw ongeveer 11,110,000 zielen telde, de Abesynische Joden, wier aantal onbekend is doch niet zeer groot kan zijn, niet medegerekend. Over de werelddeelen was dit totaal cijfer aldus verdeeld Europa 8,806,115 Amerika 1,484,883 Azië 472,061 Afrika 380,432 Australië 16,850 Totaal 11,110,341 Bijna de helft van dit totaalcijfer vormen de Russische Joden, te weten 5,215,805 waarvan 5,110,548 in Europeesch en 105,257 in Aziatisch Rusland. Daarna volgen de Ver. Staten met 1,418,813, Oos tenrijk met 1,224,899, Hongarije met 851,878, Duitschland met 586,813, Rumenië met 269,015, Groot Brittanië met 238,275, Eur. Turkije met 188,896, Marokko met 109,712, Nederland met 105,983, en Frank rijk met ongeveer 100,0ü0 Joden. Alle andere landen tellen er minder dan 100,000. Het cijfer voor de Ver. Staten, waar thans ruim 13 percent van alle Joden leven, wijst op sterke verschuiving der Joodsche bevolkingvóór 50 jaren leefden er daar te lande nog slechts 50,000 Joden, en vóór 25 jaren niet meer dan ongeveer 230,000 of 25 percent van het totaal. Neemt men alle landen waar de Engelsche taal over- heerschend is te zamen, dan blijkt liet aantal Joden daar in de laatste 50 jaren van nog geen 100,000 tot 1,800,000 of 16,2 percent van het totaal gestegen te zijn. In het Slavische taalgebied leven thans 6,200,000 of 55.8 percent van alle Joden; in hel Hongaarsche taalgebied 850,000 (7,6 percent), in het Duitsche taalgebied 849,000 (7,6 percent), in het Turksche en Arabische tnalgebied 655,000 (5,9 percent), in het Fransche taalgebied 200,000 (1,8 percent) en 556,000 (5,1 percent) in andere taalgebieden. De Bijbel in het Yiddisch. In de Babylonische ballingschap hebben de Joden de Hebreeuwsche taal verloren. Sinds dien tijd wordt deze taalrechts ver staan door de geleerden, de Schriftgeleer den. In den regel heeft het gewone volk de taal aangenomen van het volk, waar onder zij leefden. Wel kunnen vele Joden Hebreeuwsch lezen, gelijk zij deHebreeuw- sche Psalmen en gebeden lezen, maar de beteekenis der woorden verstaan de meeste niet. Daardoor is bij het Joodsche volk in zij n geheel de kennis zijner Heilige Schriften verloren gegaan. In de middeleeuwen leefden vele Joden in „het heilige Roomsche, Duitsche Rijk", en dezen spraken Duitsch. Door zware ver volgingen gedreven, trokken zij uit en vonden in het Poolsche rijk, dat toen zeer liberaal geregeerd werd, een nieuw tehuis. Hunne Duitsche taal, die met Hebreeuwsche woorden en uitdrukkingen vermengd was, behielden zij. In hunne nieuwe omgeving werd zij nog met Slavische woorden ver rijkt, en zoo ontstond eene nieuwe taal, die Yiddisch genoemd wordt. In haar wezen is zij dus Duitsch, met Hebreeuwsche en Sla vische woorden vermengd. De Yiddisch sprekende Jood zal dus ieder, die goéd Duitsch spreekt, verstaan. Meer dan zes millioen Joden wonen tegenwoordig in het voormalige Poolsche rijk, dat thans voor het grootste deel tot Rusland behoort, en Yiddisch is hunne moedertaal. Een ander dialect is het Joodsch-Spaansch. Terwijl Yiddisch door de Joden van Noordelijk Europa gesproken wordt, spreken de Joden van Zuidelijk Europa en Noord-Amerika Joodsch-Spaansch, dat van Spanje uit ver breid wordt en thans door 2 a 3 millioen Joden gesproken wordt. Dientengevolge is de Bijbel in de He breeuwsche taal slechts voor weinig Joden nuttig, evenals de Bijbel in het Latijn slechts weinig Duitschers nut zou doen. Van honderd Joden verstaan gemiddeld maar vijf Hebreeuwsch. De vertaling van den Bijbel in het Yiddisch en Joodsch- Spaansch heeft tot gevolg, dat negen tiende deelen van het Joodsche volk daardoor met den Bijbel bereikt kunnen worden. Deze taak heeft Markus Bergmann te Londen ondernomen. De overzetting in 't Yiddisch is voltooid en wordt reeds in duizenden exemplaren verspreid. Die in een ander Joodsch dialect is gevorderd tot het Boek der Koningen. De Hope Israels. Rusland. Te Warschau is een schoolinspecteur door revolverschoten zwaar gewondmen heeft den dader gepakt. Te Lodz zijn de commissaris van politie en een hoofdagent vermoord, zonder dat men de moordenaars heeft ontdekt. Trepof, de gouverneur-generaal van Petersburg, bevindt zich te Berlijn. Hij bezichtigde den Rijksdag en woonde een vergadering bij. Men zegt, dat hij studiën maakt voor het bijeenkomen van de Doema. De krijgsraad te Odessa vonniste 30 artilleristen, beschuldigd in openlijk op roer gedurende het oproer geweigerd te hebben de kannonnen tegen de revolu tionairen te gebruiken. Zes hunner werden tot straffen van tien tot twintig jaar dwang arbeid in Siberië veroordeeld, 24 tot plaat sing in strafbataljons. Om zijn eer te verdedigen is Gapon naar de Russische hoofstad teruggekeerd en presideerde zonder door de politie te wor den lastig gevallen een vergadering van arbeiders. Het ging daar woelig toe, toen de quaestie der 30,000 van de regeering ontvangen roebels ter sprake kwam. Tsjeremoekin, op wien de verdenking rustte, dat hij 5000 roebels had verduis terd trok staande de vergadering een re volver en schoot zich voor het hoofd. Gapon heeft in een open brief verklaard dat hij zich zal laten vervolgen, opdat de waarheid aan den dag moge komen. Te Warschau hebben een 20-tal ge wapende lieden het hospitaal in de voorstad Praga overrompeld en een politiek gevan gene, die daar verpleegd werd, bevrijd. Een nachtelijke huiszoeking te Peters burg heeft een geheimen voorraad van 150 bommen, waarvan verscheidene met dynamiet geladen waren, aan het licht gebracht. De politie heeft in verband hier mede 60 personen in heehtenis genomen. In Jekaterinenburg houden meer dan 30 politieke gevangenen een hongerstaking. Sedert zes dagen hebben zij niets gegeten. Engeland. Na den dood van den Koning van Dene marken is de waardigheid van „grootvader van Europa" vacant gekomenen het heeft er veel van dat Koning Eduard zich in dit opzicht wijlen Christiaans opvolger zal toonen. Prinses Ena van Battenberg, die den 2en Juni a.s. zal trouwen met den Koning van Spanje, is de vijfde nicht van Koning Eduard, die vorstin is of het vermoedelijk wordt. De Tsaritsa is de jongste dochter van wijlen prinses Alice van Engeland, van geboorte groothertogin van Hessen-Darm- stadt. De kroonprinses van Griekenland is de derde dochter van wijlen de Princess- Royal (Keizerin Friedrich). De Kroon prinses van Roemenië is de oudste dochter van wijlen den hertog van Edinburg en Saxen-Coburg Gotha. Prinses Gustavus Adolphus, de a.s. Koningin van Zweden, is de dochter van den hertog van Connaught. Neemt men wijders in aanmerking, dat de Koningin van Noorwegen de jongste dochter is van Koning Eduard, dat de Duitsche Keizer, de regeerende groothertog van Hessen-Darmstadt en de hertog van Saksen Coburg-Gotha neven zijn van den Koning, dan moet worden erkend, dat Eduard, wat zijn vermaagschapping aan gaat, op weg is, de positie te verkrijgen, door den dood van Koning Christiaan vacant geworden. Te Gambela, in den Boven-Soedan, is (gelijk wij gisteren reeds kortelijk meld den) dezer dagen overleden de generaal- 5najoor Sir William Forbes Gatacre, een der bekendste Engelsche generaalshij was 62 jaar oud. Gatacre was een der aanvoerders van het ouderwetsche sabreurs type maar hij had de algemeen bekende eigenaardigheid, veel te veel lichamelijke inspanning te eischen van zijn soldaten. Hij hield er n.l. de fraaie theorie op na, dat zijn manschappen het best vochten met een leege maag en in doodvermoeiden toestand. Hij was dan ook in het leger bekend onder den spotnaam „generaal back-achter(generaal rugpij niger), maar desniettemin hielden de roodblaadjes wel van dezen aanvoerder. Gatacre onderscheidde zich op vele slag velden, o. a. in de Hazara-expeditie ('88), de Burmasche Tohon-expeditie ('89'90), de Chitral-expedite ('95), den Soedan-veld- tocht ('95), en bij Atbara ('97). Maar toen kwam met den Zuidafrikaan- schen oorlog ook voor Gatacre de ver plaatsing naar het Zuiden, dat graf van Engelsche reputaties. Begin December 1899 leed Gatacre bij Stormberg de bekende verpletterende nederlaag, en het volgend jaar werd hem misschien ten onrechte door Roberts de schuld gegeven van de ramp bij Red dersburg: een van De Wet's kranige stukjes. Gatrace moest „huis toe". Na nog korten in Engeland zelf te hebben gediend, nam hij 19 Maart 1904 zijn ontslag. Maandag vertrok van Halifax (N.-Sch.) naar Liverpool het stoomschip „Lake Champlain" met de laatste soldaten van het imperiale Britsche leger aan boord, welke nog op Canadeesch grondgebied gestationeerd waren. Dit laatste contingent bestaat uit 100 man Royal Engineers", onder bevel van majoor Cartwright. In heel Canada bevinden zich nu nog enkel Canadeesche troepen. Noorwegen. Het is een bewijs van wederzijdsch wan trouwen, wanneer een Kabinet aan de Volksvertegenwoordiging de quaestie van vertrouwen stelt. Dat geeft altijd een ernstig oogenblik voor de betrokken partijen. Zij nemen dan wat op zich Maar ietwat comisch is de indruk er van wanneer de regeering die aldus doet, er eene is van een goede zes weken, en in een staat slechts een paar maanden oud. Dan al een quaestie van vertrouwen Wat moet het in zoo'n land stormen eer het zoo oud is als Oostenrijk 1 Bedoelde jeugdige staat is Noorwegen. Daar toch heeft het kabinet in het Stor* i i Q thing de kabinetsquaestie gesteld bij het ingediende regeeringsontwerp over de di plomatieke vertegenwoordiging. Oostenrijk-Hongarijë. De Keizer-Koning benoemde drie nieuwe leden in het Hongaarsche Kabinet, die gisteren te Weenen den eed hebben afge legd. Tegelijk vroeg Fejervary nieuwe volmachten om nog scherper tegen de on willige gemeentebesturen te kunnen op treden. Karei Eötvüs, lid van het hoofdbestuur der coalitie, is eveneens afgetreden en heeft zich bij Banffy aangesloten. De burge meester van Debreczin, die zich tegen bevelen van den koninklijken commissaris verzette, heeft zijn ontslag thuis gekregen. De boerenonlusten beginnen meer en meer van Rusland naar Galicië over te slaan. Zoo zijn in het dorp Hulcze, district Sokal, onlusten ontstaan. Een groot buiten werd in brand gestoken. In Galicië zijn trouwens de economische toestanden ten plattenlande bijna even ellendig als in Midden-Rusland. Met de onderhandelingen met Servië wil het nog niet vlotten. Minister Draskowitsj is zonder wat te hebben uitgewerkt naar Belgrado teruggekeerd. De Servische re geering heeft als voorwaarde voor het voor loopig handelsverdrag den eisch gesteld, dat men zekerheid zou hebben aangaande de veekeuringsconventie, doch is na een weigering van Oostenrijksche zijde daarvan teruggekomen. Thans vraagt zij, dat ge durende het voorloopig verdrag 35,000 varkens, 6000 stuks vee, 200,000 kilo var- kensvleesch en 100,000 kilo rundvleesch in de monarchie zullen mogen worden inge voerd. Men vreest voor een voortzetting van den tarievenoorlog. Daar de ministers van Koning Peter onmogelijk tot de afsluiting van een voor loopig handelsverdrag met Oostenrijk konden medewerken, hebben zij hun ont slag ingediend, hetwelk door genoemden Servischen koning is aangenomen. Voor de eerste lezing van de Oosten rijksche kieswet hebben zich 260 leden der Kamer als sprekers laten inschrijven. Dat kan dus eenige weken duren. F r a n k r ij k. Dat men overigens voorzichtig moet zijn met quaesties van vertrouwen bewees gisteren de ervaring van het Fransche kabinet Rouvier alweer. Gelijk men weet is men daar de laatste weken van regeeringswege bezig de schei ding van kerk en staat te voltooien, en de kerk om te zetten in een bij de wet erkende vereeniging. Daartoe moeten de bezittingen der kerken worden opgschre- ven. Deze inventarisatie lokte verzet uit doch de regeering ging door. Natuurlijk waren de roodsten in haar partij daar mee gediend. Doch van oud- liberale zijde kwam verzet. Een inter pellatie, een scherp debat en een motie van afkeuring waren het gevolg. De Kamer was doof voor de waarschuwing der ministers. De premier Rouvier wees elke motie van orde af, welke verzocht de inventa risaties te schorsen. De regeering, zeide hij, zal de wet met wijze tact en voor zichtigheid toepassen. Hij verzocht de Kamer de motie-Feret aan te nemen, welke de verklaringen der regeering goedkeurt, doch deze werd verworpen met 2 -'4 tegen 267 stemmen. Rouvier zeide daarop, dat de regeering zich niet meer interesseerde voor den verderen loop van het debat en verliet de zaal, gevolgd door de overige ministers. De ministers dienden bij pre sident Fallières hun ontslag in. Dit werd aangenomen. De meerderheid die het kabinet ten val bracht, omvat de geheele rechterzijde, de gematigde helft der republikeinen en progressisten met Ribot (een persoonlijk tegenstander van Rouvier) de meeste so cialisten voor wie de regeering niet forsch genoeg optreedt tegen de kerk, en enkele radico-socialisten.

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 1