NIEUWSBLAD VOOR ZEELAND. No. 133. 1906 Donderdag 8 Maart. 20e Jaargang. CHRISTELIJK- HISTORISCH Buitenlandscb Overzicht. VERSCHIJNT ZESMAAL PER WEEK Wed. S. J. DE JONGE-VERWEST, te Goes F. P. D'HUIJ, te Middelburg. PRIJS DER ADVERTENTIËN IEDF.REN WERKDAG DES AVONDS. Prijs per drie maanden franco p. p1,25. Enkele nummers0,02'. UITGAVE DER FIRMA EN VAN van 1—5 regels 40 cent, iedere regel meer 8 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. 7 Maart 1906. Geen ministerie van sociale hervormingen hebben ivij. Dat zegt mevrouw Holst, een der „lei ders" van de sociaal-democraten. En omdat wij zulk een ministerie niet hebben, zegt zij ook Geen agitatie voor regeling van den arbeids duur Er was namelijk in het manifest van het Partijbestuur gezwegen over arbeidsduur en in de partij was een stem (De Stem des Volks) daartegen opgegaan. „Zeker", zoo schrijft mevrouw Holst daar tegenin »Zeker, er zou niets tegen geweest zijn in het manifest ook over de noodzakelijkheid van de verkorting van arbeidsduur te spreken Maar er is op het oogenblik onder de arbeiders geen bijzone ere be weging voor dezen eisch merkbaar. En wij hebben niet een ministerie dat, onder de vlag van sociale her vormingen gekozen, kans biedt dat door een flinke beweging een stuk werkelijk-goede arbeiders beweging bereikbaar i s". Een bekentenis die wij onthouden moeten. Deze heeren (en dames) agiteeren alleen wanneer er een ministerie is dat kans biedt op 't bereiken van „een werkelijk-goede arbeiderswetgeving" Zou hierin soms het geheim liggen van de agitatie tegen het vorige kabinet, en de sparende critiek over het tegenwoordige In de Tweede Kamer heeft de voor zitter meegedeeld dat de wetsontwerpen tot verzekering van landbouw- en zee- visscherij-arbeiders voorloopig niet in de afdeelingen zullen onderzocht worden. Dat komt wijl minister Yeegens een wijziging der ongevallenwet in studie heeft, waarbij hij bedoelt de indiening van een ontwerp ziekteverzekering te doen voor afgaan. Zoolang de Kamer aldus sprak de voorzitter die wijzigingen in de onge vallenwet niet kent, gaat het niet om de ontwerpen voor landbouw- en visscherij- verzekering te behandelen. Uitstellen dus. En de veldarbeiders hebben er in te berusten Hoe jammer toch Immers de vorige regeering had het ontwerp tot verzekering van onze land- bouwarbeiders en zeevisschers klaar. En dat niet alleen. Ook de wijziging der ongevallenwet en het ontwerp ziekte verzekering waren door haar ingediend. Maar nu trekt de nieuwe minister deze beide laatste in en neemt de ontwerpen over die veldarbeider en zeevisscher te hulp moeten komen. En zie nu kunnen ook deze niet aan de orde komen. Als dat nu geen zonde is, dan begrijpen wij er heelemaal niets meer van. Dat het den oud-minister, thans gou verneur van de West, Idenburg, ernst is met de bestrijding der openbare ontucht, blijkt uit de mededeeling in „De Suri namer" dat hij den procureur-generaal heeft opgedragen de uitzetting van vreemde prostituees (onkuische vrouwen) te be werken. Speciaal heeft ZExc. op het oog die van Javaanschen landaard. Voor zeker soort inzenders in vrijzin nige bladen weer een zaakje om over op hun poot te spelen. Maar wij zeggen de gouverneur heeft gBiijk en verstaat zijn roeping. f)og altijd gaan de voormannen van de sociaal-democraten voort om hun best doen de legende ingang te doen vinden, alsof het ministerie-Kuyper zich aan trouw breuk heelt schuldig gemaakt tegenover het spoorwegpersoneel na de indiening der zoogenaamde dwangwetten. Het spoor wegpersoneel zoo vertelde klakkeloos weg de heer Schaper op eene meeting te Rot terdam, toen hij n.l. voor het spoor- en tramwegpersoneel aldaar optrad, het spoor wegpersoneel is door de christelijke regee ring, bedoeld wordt natuurlijk hetkabinet- Kuyper, eenvoudig weg «bedrogen". Bij de spoorweg-staking in 1903 toen dit ministerie de „booze daad" verrichtte, werd, zoo sprak dhr. Schaper, het spoor wegpersoneel geknot in zijn recht tot staken, ofschoon dit personeel geen staats ambtenaren waren, alleen personen in loondienst bij particuliere maatschappijen. De staat had er zich dus buiten moeten houden. Zeker, zoo ware het voor de stakers le meilleur des mondes geweest, 't Is wonder, dat de heer Schaper er ook niet bijvoegdeen de menschen d. i. de stakers, eenvoudig hun gang moeten laten gaan. En laat-maai-waaien systeem van regeeringswege toegepast. Alsof hierbij het algemeen belang niet in de eerste plaats was betrokken. De staat heeft toch te zorgen voor geregeld spoorwegverkeer. Of moet het raderwerk telkens kunnen stilstaan Dat de dienst wordt uitgeoefend door bijzondere maatschappijen en het spoorwegpersoneel geen staats-ambtenaren zijn in reehtstreekschen zin, doet hier niets ter zake. Het brengt ten minste geen wijziging of verandering in den_ aard van den dienst, welke onder staatstoezicht wordt uitgeoefend. En daarom kan men ook niet zeggen, dat er voor den staat geen reden was om tusschenbeide te komen. Die wa.s er wel. In den pennestrijd tusscken Wijnkoop en Hugenholtz hebben deze sociaal de mocratische leiders elkaar verweten, mis bruik te maken, de een van zijn positie als Kamerlid, en de ander van zijn post als partijbestuurder. Te wiens koste? Dat hebben zij er niet bijgezegd. Wij zouden meenen dat de arbeiders in de S. D. A. P. dat wel eens zouden kunnen zeggen. Het beboort ook tot de tactiek der sociaal-democratische partij de nuchtere waarheid te verzwijgen en in dikke woor den heil te zoeken. Het woordenboek van de sociaal-demo cratische arbeiderspartij is gevuld met groote woorden. Een van deze is, dat „de dag der dagen" komende is dat de eind strijd nadert dat de staatsmacht van het kapitalisme ten einde spoedt dat „groote dingen" staan te geschieden. Een van de invloedrijkste leden der partij, het kamerlid Schaper, heeft op het onware en onwaardige van deze strijdwijze gewezen en wenschte dat door het partij bestuur een waarschuwing tegen deze niet te vervullen profetiën zou uitgaan. Het partijbestuur heeft de behandeling van een desbetreffend voorstel op het congres geweigerd. Om welke reden is ons onbekend, maar dat er nog geen reden bestaat om de victorie als haastelijk aanstaande te ver kondigen kan Duitschland ons leeren. Nergens is de sociaal-democratie in aan tal machtiger als daar, maar nergens ook is de invloed op het staatsbestuur onbe duidender dan juist daar. Nergens klaagt de sociaal-democratie zoo luide. Bijna iedere wéék verneemt men uit plaatsen en plaatsjes in de Rijnstreek van meer of minder gevorderde plannen tol oprichting van christelijke scholen. Dit bericht uit een onzer dagbladen kan niet anders dan ons van harte verheugen. Zoo gaat het goed. .Ook in onze provincie wordt langzamerhand de belangstelling voor het christelijk onderwijs grooter. Waar nog geen fonds voor schoolstichting is, wordt het opgericht, hier en daar wor den unielezingen gehouden, en vereenigin- gen geslicht, met het doel zoo spoedig mogelijk aan eene christelijke school te komen. Er is ook op het gebied van het christelijke schoolwezen een moment, dat men niet voorbij mag laten gaan. Grijpen moet men ook hier als het rijpt. En gun stiger tijd kan men schier niet verwach ten voor dit noodzakelijk werk. De chris telijke [scholen zijn als het ware de kas- teelen, op verschillende punten gebouwd, om de geheele linie te kunnen bestrijken. Het christelijk onderwijs, naar den eisch van Gods woord gegeven, is een krachtig, als voor de hand liggend middel, om een dam op te werpen tegen de materialistische strooming, welke meer nog dan velen ver moeden, terrein inneemt en verovert. En daarom niet verzuimd, om dit middel, thans meer dan ooit onder het bereik ge bracht, met beide handen aantegrijpen, in het besef, dat God bet werk op dit gebied met zijnen onmisbaren zegen wil kronen. Ook hier en daar in onze kringen begint zich meer en meer hooge ingenomenheid uit te spreken met de voortbrengselen onzer nieuwe letterkunde. Het gaat waarschijnlijk velen onzer lezers als ons, dat ons de onduidelijkheid en de onverstaanbaarheid het genieten belet. Als proeve van het smeden en aan elkaar koppelen van duistere woorden, moge hier een proeve volgen van een der meest ge vierde dichters der nieuwere school, de heer P. Boutens. Hij vertaalde een beroemd treurspel der oudheid, waarin de volgende regelen „En toen dan ook als noodweer tegen schellen Storm ziener anderen, den heerschren bitter- Maatregel prees, [feilen Artem is oorzaak wees, Dat der Artreiden scliepteren met doffen Slag de aarde troffen, Niet te weerhouden traan in oog in rees, Toen hief te spreken der Koon'gen ondre." Het komt ons voor dat deze regels war taal zijn, waarvan we geen enkele regel begrijpen. En nu moge men verkondigen dat geen goed en geen schoon zonder in spanning verkregen wordt, of dat alleen beklijft en ons geestelijk eigendom wordt wat we door eigen denken of nadenken verkregen hebben. Alles goed en wel, maar onverstaan baarheid is toch geen voorwaarde voor het schoonere. Als de heeren letterkundigen Grieksehe treurspelen vertalen, dan zal het toch wel zijn opdat we ze genieten en verstaan zouden. Maar op die wijze vertaald dan blijft het toch wel even onmogelijk om ze te verstaan en ze te genieten alsof ze alleen in het oorspronkelijke bestonden. Reformatie en Revolutie. Dat zijn de twee groote en machtige ver schijnselen op aarde, waaruit alle verschijn selen voortkomen op ieder levensgebied. Ze zijn toch niet maar feiten, die eens zyn geschied, het eene in 1517 in Duitsch land en het andere in 1789 in Frankrijk, neen, want die feiten zijn ook slechts ge volgen van de reformatie en revolutie, die beide zoo oud zijn als deze wereld is, met dit verschil, dat het eene van boven en het andere van beneden is, en met deze over eenkomst, dat niets of niemand zich aan haar werking kan onttrekken, zoodat wat niet reformeert hier revolteert en omge keerd. Het vreeselijkst hoogtepunt heeft de revolutie bereikt onder het kruis, waar alle geesten in opstand zijn tegen den eenig wettigen Koning, en de heerlijkste hoogte bereikt de reformatie aan het kruis, van waar de krachten der reformatie als een levensstroom uitgaan over de aarde. Daar wordt het woord van Jozef tot zijn broeders vervuld wat gij ten kwade hebt gedacht, heeft God ten goede gedacht, om een groot volk in het leven te behouden. Want wat menschen daar tot revolutie hebben gedacht, onder den invloed van den overste dezer wereld dat heeft God voor de mensohheid tot reformatie gedacht, Dit wonder vermocht alleen God en wat ten deze aan het kruis is geschied, dat is de leidende gedachte der wereldgeschie denis gebleven, zoodat altijd wederom uit het kwade der revolutie het goede der re formatie is geboren geworden. Wij mogen daarom het kwade der revo lutie niet doen, noch prediken, opdat het goede der reformatie daaruit geboren worde. Reformatie is niet slechts een feit, maar een levensbeginsel en daarom wordt het gezien, dat waar geen plaats voor reformatie is, de revolutie rondom zich grijpt. Daarom verkrijgen sommige landen alleen door ge weldige revolutie, wat andere landen als zoete vrucht der Hervorming geleidelijk in den schoot is gevallende samenwerking van alle deelen van het volk tot welzijn van het algemeen. Hier wordt de vervulling gezien van het woordniet door kracht of geweld, maar door Mijnen Geest zal het geschieden, en wat niet door den Geest gereformeerd wil worden, dat kan toch niet blijven staan. Geen land of volk kan in de groote ont wikkeling der dingen tot de andere zeggen ik blijf waar ik ben en wandel niet met u mede. Revolutie is het surrogaat der refor matie en Frankrijk kreeg door haar in 1789 wat Engeland reeds langen tijd bezat, gelijk Rusland nu ook door haar bekomen zal, waarin bijna alle volken voorgegaan zijn samenwerking der deelen voor het groote geheel. Prof. Van Veen in zijn Christelijk Feminisme. Wapens. De Edelen hadden oudtijds het recht Om een wapen als onderseheidingsteeken te voeren. Bij het ontstaan der steden en verdere gemeenten werd het ook aan dezen vergund. De Edelen versierden met dit wapen hunne schilden, banieren, zalen en rijtuigen en deden het uithouwen voor de poorten hunner Kasteelen. Het was in den beginne zeer eenvoudig, soms enkel in twee of meer vakken verdeeld en mocht slechts zamengesteld zijn uit twee metalen goud en zilver, en uit vier kleuren blauw (azuur) rood (keel), groen (sinopel) en zwart (sahelj. Daar de jongste zonen uit een adelijk huis, hetzelfde wapen voerden, maar met verandering van metalen of kleuren of door bijvoegingen, werden de wapens meer zamengesteld en door vereeniging zelfs in in kwartieren (wapens van aanverwante familiën afgedeeld. Vrijhandel of protectie. We lezen in 't „N. v. h. N". Vrijhandel of protectie 't Is de vraag, die hoe langer zoo meer om beslissing gaat vragen in bijna alle landen van de wereld. Dat dit zoo is, wijst op misstanden overal, misstanden, die een gevolg zijn van allerlei oorzaken, die maar niet zoo eventjes zijn op te noemen maar hun ontstaan kunnen vinden in allerlei zaken en omstandigheden, die zoo gecompliceerd zijn, dat een ontwarring vaak niet moge lijk is. Soms vindt het toepassen van een be schermend tarief zijn oorzaak in het streven om werkelijk deinlandschenijverheid,land bouw, veeteelt of visscherij te beschermen, soms ook vindt het zijn oorzaak in hel stre ven naar weerwraak, Daar vergelding tegen over buitenlandsche maatregelen, dan weer en dit is meestal het geval worden deze twee oorzaken gecombineerd gevonden en wordt daardoor het geval te ingewikkel der, maar hoe het ook zij, de gevolgen zijn bijna steeds dezelfde, namelijk duurder levensstandaard voor het geheele volk, dat /beschermd" wordt. En dit is meestal de Aehilles-hiel van het geheele systeem. Als werkelijk alles duur der wordt, alle loonen en salarissen even redig omhoog gingen met de prijzen der benoodigde artikelen, als de huren der gronden en huizen iu een goede verhou ding daarmee gelijken tred bleven houden, als er dus geen verkeerde verhouding kon ontstaan en de regeering, die invoerrecht heft, het in hare macht had om direct, wanneer zij dat meent te moeten doen, het tarief te verlagen en daarmee ook weer den levensstandaard naar beneden te zetten, dan ja dan zou een groot bezwaar wegvallen, dan kwam'de malaise niet, maar bleef alles in hoofdzaak zooals het was. Maar dit kan nu eenmaal niet. Econo mische maatregelen werken pas uit na lange jaren. Daar zit zooveel aan vast, dat niemand van te voren berekenen kan hoe. het uitvalt en juist omdat dit een lang tijdverloop eischt, daarom is het zoo ge vaarlijk om te beginnen. Alles wat kunst matig wordt tot stand gebracht, mist vol doende levenskracht en is daarom te ver- oordeelen. We moesten dit wel een zeggen in ver band met wat in Duitschland gebeurt. Daar treedt met 1 Maart het nieuwe tol tarief in werking. Men heeft een massa buitenlandsche artikelen belast en wil daardoor den binneDlandschen landbouw, de veeteelt en ook de industrie bevoor- deelen. Maar het doel wordt niet beTeikt. Nog onder het huidige tarief zijn er voor beelden dat machinefabrieken hier te lande van Duitsch metaal dingen vervaardigen, die ze met de invoerrechten erop, nog goed- kooper in Duitschland kunnen importeeren dan de Duitsche machinefabrikanten ze kunnen leveren. En zoo betaalt de Duit- scher de import toch zelf. De schroef wordt nu nog sterker aan gedraaid, maar nog niet sterk genoeg en zoo moet de minister van financiën nog naar meer bronnen zoeken in het binnen land. Enfin, hij verhoogt de levensstandaard der Duitschers en kan dus nu weer wat meer van hen halen. Maar wat te belasten Spoorkaartjes, prentbriefkaarten, quitanties, eetwaren, groenten, letterlijk alles is reeds belast. Ten einde raad, stelt men nu weer een belasting voor op advertenties. Burck- hardt, lid van de economische vereeniging heeft dat uitgevonden. De uitgevers zullen bij een oplage tot 2000 exemplaren 2'/2 pet., lot 10000 exemplaren 5 pet., tot 25000 exemplaren 7' 2 pet. en tot nog groo ter oplage 10 pet. van den betaalden prijs voor advertenties moeten geven aan het rijk We moeten afwachten of men er op in zal gaan, maar prijzen ons zelf gelukkig, dat we nog niet gedwongen zijn om Duitsch land op dien weg te volgen. F r a n k r ij k. Wegens het verzet der principieel katho lieke bevolking in de streken der Cevennen, Alpen en Pyreneeën tegen de boedelbe schrijving in de kerken heeft de regeering besloten in gemeenten, waar de opwinding zoo groot is, geen inventarisatie te doen plaats hebben, vóór de bevolking tot rede zal zijn gekomen. Een socialistische interpellatie over deze toegeeflijkheid van den minister van Bin- nenlandsehe Zaken staat te wachten. Hetgeên te begrijpen is bij de ervaring hoezeer godsdienst en socialisme elkander verdragen als viiur en water. Want de vervolging der kerk is niets dan een open baring van haat tegen den godsdienst, tegen God en Zijnen Christus. Het is onmogelijk al de incidenten te vermelden, die zich bij de boedelbeschrij ving overal voordoen. Wij vermelden er enkele van. Te St. Denis moest de ambtenaar der belastingen door politie worden beschermd om de kerk binnen te komen. Id den oploop die daarbij ontstond, werden acht personen in hechtenis genomen, onder wie een 16-jarig meisje. De pastoor weigerde de deuren der sacristie te openen, waarop

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 1