NIEUWSBLAD VOOR ZEELAND. No. 128. 1906. Vrijdag 2 Maart. 20e Jaargang. CHRISTELIJK- HISTORISCH Buitenlandseh Overzieht. VERSCHIJNT ZESMAAL PER WEEK Wed. S. J. DE JONGE-VERWEST, te F. P. D'HUIJ. te Middelburg. Goes PRIJS DER ADVERTENTIËN Gemengde Berichten. aea IEDEREN WERKDAG DES AVONDS. Prijs per drie maanden franco p. p1,25. Enkele nummers0,025. UITGAVE DER FIRMA EN VAN van 1—5 regels 40 cent, iedere regel meer 8 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. 1 Maart 1906. Naar mijn meening moeten gods dienst en politiek niet worden ver mengd, wanneer men onder gods£ dienst verstaat kerkelijk leven, cultus en al wat daarmede in verband staat. Het verband tusschen politiek en godsdienst ligt m.i. hierin, dat iemand, die God wil dienen, zulks doet in alle zaken, dus óók in zaken van Staat. En wat men ook moge zeggen, de vrijheid kan daardoor nimmer worden bedreigd. Er is geen grondslag voor de politiek, welke meer de beteekenis der persoonlijkheid doet uitkomen en die persoonlijkheid hooger eerbiedigt dan in de christelijke religie. TALMA. Om het zeldzame, ook om het zeldzaam schoone, dient wel ook op deze plaats, opdat de tijding niet onder de gewone berichten wegschuile, vermeld te worden dat één Rotterdammer de kapitale som van een ton gouds, honderd duizend gul den heeft geschonken aan de in die stad bestaande vereeniging tot bestrijding van tuberculose. Deze vorstelijke gift is geschonken om te doen strekken, voor de helft tot op richting van een cee-hospitum en voor de .andere helft als bijdrage tot vorming van een kapitaal, waaruit de exploitatie-kosten van die instelling kunnen bestreden worden. Zoodanig weldoen is zeldzaam, ook voor niet velen mogelijk. Het stemt ongetwijfeld in menigen kring tot dankbaarheid aan den onbekenden weldoener. Bij menigeen is uit onze kinderjaren eene herinnering aan de rooversromans. of rooversverhalen overgebleven, toen Jan Katoen en zijn bende Zeeland onveilig maakte, en alles in de weer was om den ongrijpbare te vangen. De verhalen van een burgerwacht, die vrijwillig dienst deed, en zich als alarm klok een vuilnisblik of kookpan aanschafte, behooren tot die fantastische voorstellingen Iets dergelijks hebben we dezer dagen in Nederland aan de hand. Er loopt in ons goed georganiseerd en geadministreerd land een vagebond rond en niemand kan hem vinden of grijpen. Hij is hier geweest en daar geweest, maar geweest. Ongeveer op denzelfden tijd meent men hem in Groningen en in Gel derland gezien te hebben. Daar is geen politie-agent en geen dorpsveldwachter of zij zijn in 't bezit van het portret of sig nalement van dezen mysterieusen persoon. Gansch het leger van ambtenaren dat politie of justitie dient is mobiel verklaard. Die allen zien met duizende oogen ieder vreemdeling aan, vergissen zich natuur lijk wel eens, maar vinden niet wien ze zoeken. Wie die belangstelling geldt Een Haarlemmer burger. Frans Rosier, bijgenaamd Haarlemsche Frans. Deze vervolgde trekt niet voor niemendal de aandacht, want hij heeft al wat op zijn kerfstok en neemt de justitie bovendien nog bij den neus. Voor de tweede maal speelde hij, in arrest genomen, den krankzinnige met ta lent en succes, want de justitie goedig als altijd, beval zijne opneming in het rijkskrankzinnigengesticht te Medemblik, om zijne toerekenbaarheid te beoordeelen. Daar voedde men hem kunstmatig, want hij weigerde zijn mond te openen om te eten, maar hij aarzelde niet toen de kans hem veilig scheen de plaat te poetsen. ,.Tot schrik van velen liep hij weg en hij is nog steeds op, of onder weg en 't is al verscheidene dagen geleden. Hij bezorgt vele autoriteiten onrustige dagen en nachten. Moge Zeeland van zijn bezoek ver schoond blijven. De rooverijen en aanslagen zijn in Rus land niet van de lucht af. Aan het bericht over den sensationeelen roof te Helsingfors kan huiten het Reuter-ielegram van hedennacht nog worden toegevoegd, dat het gestolen bedrag aanmerkelijk grooter is gebleken t. w. 170,700 roebels! Buiten de in het bosch gepakte roovers zijn ook op het station Kerwo vier ver dachten opgemerkt, die een gendarme doodschoten toen men hen wilde arrestee ren. Na een gevecht en een klopjacht werden ze gepaktze bleken 4000 roebels bij zich te hebben. In Lodz zijn eergisteren zeven staats- brandewijnwinkels geplunderd het aan wezige geld werd meegenomen. Op het station Gatsjina werd een hoog geplaatst ambtenaar der Warschausche spoorweg-maatschappij door een aantal lieden aangevallen en zwaar gewond. De vluchtende daders, vermoedelijk ontslagen spoorwegbeambten, die wraak wilden ne men, schoten nog een politieagent neer en kwetsten een tweede. In Warschau zijn drie personen gearre steerd, die waarschijnlijk schuldig zi jn aan den moord op den directeur der Weich- sel-spoorwegen Iwanof. Te Sosnowiee werd een agent gedood en werden er twee gekwetst. Zeventien revolutionairen, die uit de Oostzeeprovinciën naar Helsingfors waren gevlucht, hebben een inval gedaan in de filiaal der Russische Rijksbank daar ter stede. Zij stalen 75,000 roebels, vermoord den een wachtmeester, kwetsten een ander persoon en wisten onherkend te verdwijnen. Van het geld behoorde 85,000 roebels aan de Finsche Unionsbank. Iets dergelijks gebeurde in de buurt van Tiflis, waar vier personen den advokaat Heydemand overvielen, die met een rijtuig van de Rijksbank terugkeerde, waar hij 15,000 roebels had opgenomen. Een be diende werd neergeschoten en de roovers gingen met het geld er van door. De krijgsraad te Werchnendniski in Transbaikaiië heeft 30 spoorwegbeambten gevonnistvier hunner werden tot dwang arbeid, negen anderen ter dood veroor deeld. Van deze laatsten kregen er vier gratie van generaal Rennenkampf, de vijf anderen werden ter dood gebracht. Onder presidium van den Tsaar heeft gisteren op Tsarskoje Selo een minister raad plaats gehad, waarop waarschijnlijk een manifest is behandeld, dat op 4 Maart zal worden afgekondigd. Het Engelsche Lagerhuis miste gisteren zijn leiders. Wegens de ongesteldheid van •Balfour en Chamberlain is het debat over de fiscale quaestie, dat voor morgen op de agenda stond, uitgesteld. Bannerman is eveneens door een ongesteldheid ver hinderd de vergaderingen bij te wonen. De Fransche Kamer bezorgde gisteren den radicalen ministers een nederlaag. Zij behandelde het voorstel om de oefeningen der reservisten en van de landweer terug te brengen op resp. 15 en 6 dagen en nam de hiertoe strekkende voorstellen der commissie achtereenvolgens aan en daarna het geheele voorstel. Daarna vroeg Breton, dat de beide aangenomen artikelen zouden worden ge hecht aan de Begrootingswet. Rouvier maakte zich daarop boos en verklaarde, dat de regeering geen minuut op haar post zou blijven, indien de Kamer deze motie aannam. Rouvier verwierp dit voorstel, omdat het de Grondwet trachtte te ontduiken, door voorstellen in de Begrootingswet op te nemen, die niets met de begrooting te maken hadden om op die wijze den Senaat te dwingen. Het is hem onmogelijk de verantwoordelijkheid tegenover het land te aanvaarden, wanneer de Kamer een voorstel aanneemt, dat kan worden uitge legd als verzwakkende de levende strijd macht van het land of als een minachting van militaire vraagstukken. De regeering zou geen minuut-aanblijven, wanneer de Kamer dit voorstel bij de Begrootingswet wil inlijven. Nadat Breton was blijven aandringen, verklaarde Rouvier, dat de regeering zich niet zou leenen tot een manoeuvre, welke de strekking had, den Staat van een deel harer prerogatieven te beroven. Do Senaat zal het voorstel bespreken en dan aan nemen of verwerpen. Het voorstel-Breton werd daarna ver worpen met 360 tegen 167 stemmen. Doumer bracht daarna opnieuw in stem ming het geheele voorstel waarbij de oproepings-termijn van reserve en land weer wordt bekort tot 15 en 6 dagen. Rouvier verklaarde, dat nu hij de genoeg doening heeft dat de inlijving bij de Begrootingswet is verworpen, hij de Kamer verzocht ook het geheele voorstel te ver werpen. Dit werd echter aangenomen met 344 tegen 174 stemmen, hetgeen veel leven en opwindmg veroorzaakte. Nog valt te vermelden omtrent de dicta tuur in Hongarije Fejervary bevindt zich op het oogenblik te Weenen, waar hij onderhandelt over de wijze van oproepen der Hougaarsehe recruten, welke begin Maart zonder de machtiging van het parlement zal plaats vinden. De regeeringsraming van uitgaven en inkomsten is verschenen. De uitgaven zijn zëèr krap geraamd de gewone uit gaven en de uitgaven voor openbare werken zijn 10 millioen kronen minder dan in het toch reeds karige jaar 1905. Zelfs werken, waaraan men reeds bezig is, zullen worden gestaakt, mogen althans zonder uitdrukke lijk verlof van het kabinet niet worden voortgezet. Zulks niet alleen uit zuinig heid, doch tevens om in den lande het verlangen wakker te houden naar betere dagen. Wat Amerika betreft, wenschen wij ons overzicht met het onderstaande uit De. TH. te besluiten De dochter der republiek. In den bloeitijd van Venetië was de dochter van den doge een persoonlijkheid geworden als een prinses van koninklijken huize. De naam „dochter der republiek" toont dit reeds aan. Eens werd een poli tiek verbond tusschen "Venetië en Byzan tium door de teedere hand van zulk een dochter der republiek tot stand gebracht. Washington is geen Venetië. Een pre sident der Vereenigde Staten is geen doge. En toch is Alice Roosevelt bij haar huwe lijk een internationale hulde ten deel ge vallen, als ooit een dochter van Venetië. Keizers en koningen, de tsaar, de paus en de mikado hebben hare republikein- sche hoogheid miss Alice Roosevelt de kostbaarste huwelijksgeschenken aan de voeten gelegd. Het schouwspel is nieuw. Toen Thomas Jefferson in zijn ambt als president werd ingewijd, reed hij een zaam, zonder eenig gevolg, van het Witte Huis naar het Kapitool, bond zelf zijn paard aan het hek vast, legde den eed af en keerde op dezelfde eenvoudige wijze naar zijn residentie terug. Toen Theodoor Roosevelt een eeuw latei- dezelfde ceremonie volvoerde, was de stad getuige van een gedrang als bij de troons bestijging van een Europeesch vorst. Hoeveel indrukwekkenderwas de eenzaam heid bij Jefferson vergeleken bij het ge drang om Roosevelt De scène, dat de president der republiek geheel alleen de trap van het Kapitool besteeg, was grootsch en blijvend in de herinnering van vele generaties. Roose velt's triomftocht was banaal, de indruk na drie dagen weggewischt. De eenvoud .der republiek is in de Ver eenigde Staten reeds lang verdwenen. Weelde, pracht, verkwisting, vieren de boventoon. Het goud, gewonnen uit katoen, vet, koper en petroleum, dient als lokaas voor aristocratische schoonzoons en hoof- sche praal lokt de dochters van millionairs naar de hoofdsteden der oude wereld. Van alle gevaren, die de Amerikaansche repu bliek bedreigen, zijn de gevaren van den rijkdom de ergste. De plutocratie wordt steeds meer merkbaar. Het pronklievende Frankrijk heeft de wisseling der presidenten in voornamen eenvoud laten gebeuren. Washington kan van Parijs leeren wat republikeinsche een voud is. Toen voor twee jaar Grover Cleveland in het Witte Huis bruiloft vierde, ontving de jonge vrouw geen hulde of geschenk van koningen en keizers. En nu is het al voor de dochter, dat de oudste dynastiën buigen Een historische anecdote is dikwijls leer rijker dan een heele collectie diplomatieke akten. De protocollen over de conferentie van Algeciras zullen de komende geslachten niet veel meer belang inboezemen dan de verhandelingen van den Regensburgschen Rijksdag in de 18e eeuw. De lijst van Alice Roosevelt's huwelijksgeschenken is daaren tegen een historisch document, een interes sant evenement in de geschiedenis der eeuwen. Middelburg. In de raadsvergadering van Woensdag j.l., onder voorzitterschap van dhr. burgemeester, was dhr. Gratema met kennisgeving afwezig. De notulen worden gelezen en goedgekeurd. Ingekomen stukken. Daaronder behoort een dankbetuiging van dr. Wagner voor zijne benoeming tot leeraar aan het gym nasium, en het antwoord van den heer v. Dunné omtrent het werk aan de Vlis- singsche singel en van Vader om schade loosstelling voor zijn afgekeurd kalf. Nog is ingekomen een brief van het bestuur der Godshuizen inzake de gasthuiskwestie. Wordt straks behandeld met gesloten deuren. Mededeeling van de Kamer van Koophandel van de benoeming van den heer J. P. Fokker tot voorzitter en tot vice- voorzitter den heer H. P. den Bouwmeester. Het gevraagde eervol ontslag van den heer J. I. Nierse, hoofd aan school B, wordt verleend op eervolle wijze. Adressant vraagt dit ontslag op grond zijner ziekelijke toestand, daar hij zijne betrekking niet naar behooren kan vervullen, en zijn arts hem geheele rust heeft voorgeschreven. Dit wordt hem verleend. Eervol ontslag wordt verleend aan mevr. Schorer-Plaat, als lid der commissie van toezicht op de scholen voor lager onderwijs en in verband daarmede wordt benoemd als lid dier commissie mevr. M. Appel- Deibel met 14 stemmen, met wie was voor gedragen mevr. D. A. van Teijlingen-Op ten Noort, die 1 stem bekwam. Staat oninbare posten belasting op de inkomsten 1901 bedraagt f 1049,505. Wordt goedgekeurd. Staat oninbare posten schoolgeld scholen A, C, G en J, schooljaar 1904/1905 bedraagt f 180,54. Wordt goedgekeurd. Suppletoir kohier belasting naar het geschatte inkomen 1905. Vastgesteld. Suppletoir kohier hondenbelasting dienst 1905. Vastgesteld. Bezwaarschriften tegen aanslageh in de belasting naar het geschatte inkomen, dienst 1905. De Bruin 5e klasse, Dene kamp van de 25e naar de 14e klas terug te brengen, Hoege te plaatsen in de 15e klasse, Houwes ingevolge verzoek tot af te voeren besloten. Vaststelling jaarverslag, ingevolge art. 11 kon. besluit van 19 November 1900, (Staatsblad 202), betreffende art. 35 Leer plichtwet. Uit het jaarverslag der Ver eeniging „Kindervoeding'' blijkt dat in den winter 1904/1905 37583 porties voedsel zijn verstrekt aan schoolgaande kinderen, waaronder 61 van school B, 3 van school C, 86 van school I, 158 van school K, 22 van de R. C. school en 15 van de school Molenwater, de kosten van het voedsel »Tf bedroegen f 3754,72'/2 of ongeveer 99/i0 cent per portie. Goedgekeurd. Rekening 1905, Kamer van koophandel en fabrieken bedroeg aan ontvangsten f 350, uitgaven f 34'5,08'/2, batig slot van 1' 6,91'/a werd goedgekeurd. Wijziging begrooting van het Burgerlijk Armbestuur voor 1905, goedgekeurd. Ontwerp-besluiten tot wijziging der be grooting voor 1905/1906. B. en W. stel len voor in te trekken het besluit van 13 Nov. 1905, wordt aangenomen en daar na goedgekeurd. Voorstel van B. en W. tot wijziging der tarieven, waaronder door de Gasfabriek en de Duinwaterleiding buizen enz. wor den geleverd. De heer Ermerins vraagt of het een bezwaar is een gedeelte over te laten aan B. en W. De heer Schorer heeft geen bezwaar in het besluiten voor het voorstel vanB. enW. het mag volgens Spr. niet gedeeltelijk worden overgelaten aan B. en W. De voorzitter zegt dat binnen 14 dagen weer vergadering is en er dan een goedo oplossing mogelijk is. De heer Sprenger zegt dat het hem gewenscht is dat de Raad thans besluite het materiaal te verhoogen met 40 percent en met het andere te wachten, hiermede vereenigt de Raad zich. Naar aanleiding van het antwoord van B. en W. aan den heer v. Dunné zegt deze dat hij daar niet mede tevreden is, altijd krijgt men eene begrooting voor de werken die in dit jaar worden verricht, dit is niet gebeurdde Raad is niet ge kend, wat noodzakelijk is, de verantwoor ding van B. en W. is niet de juiste. Aangehouden voorstellen betreffende de regeling van de bezoldiging der agenten van politie. B. en W. deelen mede dat het voorstel van den heer v. Teylingen niet word ge steund door de Commissie, daarom kan dit niet worden behandeld, alsnu wordt het voorstel van B. en W. behandeld, art. 1 wordt aangenomen alzoo ook art. 2, bij art. 2c zegt de heer Schorer zich niet te kunnen vereenigen met dit art., hier toch is sprake van verhooging der sala rissen, wanneer de agenten dit verdienen en dit wordt overgelaten aan het hoofd der Politie, dit is niet zegt Spr. wensche- l(ik, vooral niet door hem te straffen in zijn beurs, dat mag niet, straffen is wel goed maar daiKniet op deze wijze, Spr. vindt dit niet goed. De heer v. Dunné is het voor een groot deel eens met vorige Spr., de Raad stelt eene verordening vast, doch de straf wordt overgelaten aan het hoofd der Politie, en wel in zijn gezin, het komt hem wen- schelijk voor dit art. weg te laten. De heer Fruin is het niet eens met de vorige sprekers, het komt hem wel ge wenscht voor, dit voorstel is zuiver. De heer v. Dunné antwoordt nog, dat als de Raad deze bevoegdheid hield hij hier wel mee mede kon gaan. De heer v. Teulingen is het eens met B. en W. De voorzitter doet het genoegen dat er over dit art. het woord is gevoerd. Zooals het wordt voorgesteld, is het eene prikkel voor de agenten om hun plicht te doen, zooals het is besproken, wordt en te veel op de woorden gelet. De persoon die volgens dit oordeel niet in aanmerking komt, blijft niet altijd ver stoken van verhooging, maar blijkt het dat hij zijn diensten naderhand goed doet, dan krijgt hij toch zijne verhooging. De heer Schorer is het niet eens met de voorzitter, het straffen in de beurs is niet billijk, men moet ook de keerzijde der medaille ook laten zien, al krijgt hij later toch verhooging, het is en blijft onbillijk. De voorzitter verdedigt nog eens het voorstel, het is een zeer goede maatregel deze straffen. Het wordt in stemming gebracht en aangenomen met 11 tegen 5 stemme»

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 1