NIEUWSBLAD VOOR ZEELAND No. 118, 1906 Maandag 19 Februari, 20e Jaargang. CHRISTELIJK- HISTORISCH RECLAMES. Vosr verzwakte mannen. VERSCHIJNT ZESMAAL PER WEEK Wed, S. J. DE JONGE-VERWEST. te Goes F. P. D'HUiJ, te Middelburg. PRIJS DER ADVERTENTIËN Gemengde Berichten. IEDEREN WERKDAG DES AVONDS. Prijs per drie maanden franco p. pf,25. Enkele nummers0,02". UITGAVE DER FIRMA EN VAN van 1—5 regels 40 cent, iedere regel meer 8 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. De behandeling met de Pinkpillen. Een vierde verstand en drie vierde ge zondheid. Ziedaar de verhouding die een man doet slagen. Drie vierde verstand en slechts een vierde gezondheid, is eene slechte verhouding voor hom die wil slagen. Waartoe zou U zulks inderdaad dienen om flinke plannen te hebben, plannen om U spoedig rijk te doen worden, als gij de kracht niet bezit dezelve tot uitvoering te brengen. De man die drie vierde verstand heeft en een vierde gezondheid, zegt steeds, ja als Als ik de kracht had dit te doen, als ik de kracht had zulk een reis te maken, als ik niet verplicht was op mijne gezondheid te passen. Hij wordt steeds door deze slechte ge zondheid tegen gewerkt en al zijn verstand dient hem ten slotte slechts om anderen te zien profiteeren van wat hij gevonden heeft. Ach! wat zouden deze lieden wel niet willen geven om een goede gezondheid te hebben. Maar ongelukkiger wijze met hun zoo onrustigen geest, zien zij niet wat er rondom hen voorvalt. Zij stellen zich voor dat deze zoo zeer gewenschte gezondheid iets onmogelijks is om te verkrijgen en zij verliezen hunne zoo kostbare tijd met zich te beklagen. Velen dezer lieden hebben geene ernstige organische aandoening. Zij lijden over het algemeen aan een algemeene ziekte-toestand, maagkwalen of neurasthé- nie, die door een behandeling met de Pink- pillen in eenige weken volkomen genezen wordt. Het geval van den heer J. A. Groenendijk mr. metselaar, Rotterdamsche dijk te Schiedam, is het geval van de meeste dezer personen en ziehier wat de heer Groenen dijk schrijft Heer J. A. Groenendijk, volgens portret. „Sedert langen tijd leed ik aan eenen algemeenen zwakte toestand, die mij ver hinderde te werken en mij zeer kwelde. Ik wist niet meer wat te doen om mijne gezondheid terug te bekomen. Ik meende dezelve voor immer verloren, doch ge lukkiger wijze heeft men mij de Pinkpillen aangeraden en ik kan U verklaren dat deze behandeling mij ontzaggelijk veel goed gedaan heeft. Deze pillen hebben mij geheel en al genezen, hebben mij al mijn kracht en energie doen terug vinden. Thans ben ik uiterst welvarend". De Pinkpillen zijn onovertreffelijk tegen bloedarmoede, bleekzucht, neurasthenie, algemeene zwakte, maagkwalen, schele hoofdpijnen, zenuwpijnen, heupjicht. Prijs fl.75 de doos f9. per 6 doozen. Verkrijgbaar bij Snabilié, Steiger 27, Rot terdam. Hoofd-depöthouder voor Neder land en Apotheken, Franco toezending tegen postwissel. Ook echt verkrijgbaar voor Middelburg en omstreken bij Joh. de Roos en voor Goes en omstreken bij Gebr. Mulder, Drogerijen en Verfwaren. Middelburg. Het bericht in een deel onzer oplage geplaatst aangaande de voor genomen vestiging van dr. RolvinkteGoes, eischt eenige aanvulling. Dr. R. vestigt zich te Goes, doch zal na zijn vertrek naar Goes, twee dagen per week zitting houden te Middelburg, zoodat de Walchersche voorstanders der homoeopatische genees wijze niet van homoeop. hulp verstoken worden. Borssele. Donderdag besloot de dijk- raad tot vervanging van 780 M2 Vilvoord- sche steenglooiing door bazaltglooiing, waarvan de kosten zijn geraamd op ruim f 5000. Vlake. Door de Maatschappij tot Ex ploitatie van Staatsspoorwegen is benoemd tot surnumerair aan het station alhier de heer R. C. Jansen te St. Maartensdijk. Serooskerke. Tegenstrijdig Vrijdag morgen kwamen hier vier wilde zwanen, zoogenaamde denen over, wat een zeldzaam heid is en gewoonlijk alleen in strenge winters gebeurt. Des middags ving een jongen een schoongekleurden dagvlinder, welke vroolijk rondzweefde. Wat krijgen wij nu, zomer of winter Bij kon. besluit zijn o.a. benoemd tot surnumerair der posterijen en telegrafie J. H. K. de Lange, J. A. Risseenw, J. L. v. d. Valk, M. Smits, J. A. Joppe, C. J. W. Auer, D. J. Loeff en C. F. L. A. Zandee. Middelburg. Aan den sergeant-onder- wijzer M. J. Jonk, van het 2e Bataljon 3e Regiment Infanterie alhier is ingaande den 1 Maart a.s. een voortdurend pensioen van f243 'sjaars toegekend. In verband met zijne pensioneering gaat genoemde onderofficier op dien datum over bij het reserve-personeel der Landmacht. Vlissingen, De minister van marine heeft zijne bijzondere tevredenheid betuigd aan de kwartiermeesters F. H. Jilleba en I. Kamermans, en de roeiers der le klasse C. H. Lems, P. de Pierre, R. Pot en D. J. Baljó, voor hun manmoedig gedrag bij de redding der bemanning van het Duit- sche stoomschip „Hugo en Clara", op den 4en Februari j.l., welk stoomschip alstoen op de Rassen was gestrand. Vlissingen. De heer J. W. van Bortel, leerling van de Zeevaartschool alhier, is heden geslaagd voor derden stuurman, groote stoomvaart. Terneuzen. In de Vrijdagavond ge houden vergadering der Anti-rev. kies- vereeniging werden tot candidaten gesteld voor den gemeenteraad (vacatures Grenu en van Deinse) de heeren L. de Koeij ex en J. J. de Jager. Tot bestuurslid werd gekozen de heer P. J. van Strien. Bui-gemeester 's Jacob te Rotterdam heeft tegen 1 Mei eervol ontslag gevraagd. In de Groote Wittenburgerstraat drie hoog achter te Amsterdam had een 76- jarige juffrouw vele jaren gewoond, en na een korte ongesteldheid was zij overleden. De buren bewezen de laatste diensten en wachtten op de begrafenis. Een, twee, drie dagen wachtten zij, en nog steeds bleef het lijk liggen. De vierde dag kwam, en de bewoners vóór konden den ondragelijken stank niet meer dulden, en toen bleek bij onderzoek dat voor de begrafenis niet was gezorgd. D.e doode was nooit in een fonds geweest, en de eenige nabestaande was een 16-jarige kleinzoon, die te weinig verdiende om voor de begrafenis te zorgen. De politie werd nu in den arm genomen en eindelijk kwamen er een paar mannen. Het lijk werd gekist en na 5 dagen begraven, tot groot gerief van de bewoners van het perceel. Toen gisteren de heer Eggink, nadat Z. K. II. Pi'ins Hendrik hem de étui, waax-in het officierskruis der Oranje-Nassauorde, had overhandigd, het doosje open maakte, en een bixk wierp op den inhoud, zei hij „Maar Hoogheid, die orde heb ik al". De Prins zeide, daaraan te moeten twijfelen, maakte den heer E. attent op het verschil tusschen het ridder- en het officierskruis, raadde hem aan beiden thuis maar eens op zijn gemak te vergelijken en voegde daarbij eenige vleiende woorden voor de groote diensten, die de heer E. als secretaries de gemeexite Haarlemmermeer lxeoft be wezen. De oudste kellner van Duitschland is de „oberkellner" in het hotel „Baden" te Elbing, die in 1832 geboren is en sedert 60 jaar, vanaf 1846, zijn ambt waarneemt. Een zijner collega's is Salzwedel, die 73 jaar oud is, en reeds gedurende 58 jaar in dienst bij den hotelier van het „Deutsche Hotel". Te Moskou is de 30-jarige schoone tooneelspeelster Nadesjda Tarletskaja uit teleixrgestelde liefde door den neef van den schouwburgdirecteur gedood. De moorde naar schoot zich bij het lijk der actrice neder. Kenschetsend voor de Russische zeden is, dat de lijken bij het overbrengen naar het gasthuis van al hunne kostbaar heden als ringen, geld enz. beroofd werden. De walvischvaDgst in de omstreken van Newfoundland gaat met snelle schreden achteruit. In het afgeloopen jaar hebbexx een groot aantal maatschappijen zich ge noodzaakt gezien te liquideeren. Van de 1 '/2 millioen dollar in visscherij-onderne mingen is gestoken, is ongeveer 1 millioen te loor gegaan. Maar de maatschappijen geven den moed niet op en hervatten de zaken op bescheidener voet, hopende op een verbetering in de toekomst. Alles in één Bakvisck no. 1. Ik trouw slechts met een hooggeplaatst ambtenaar. Bakvisch no. 2. En ik slechts met een officier. Bakvisch no. 3. En ik alleen met een dichter. Bakvisch no. 4. En ik trouw met een hooggeplaatst ambtenaar, die luitenant is bij de landweer en mooie gedichten kan maken Volgens een bericht uit Boegoelma in het gouvernement Samara in Rusland, gelastte de militaire bevelhebber aldaar aan 425 recruten om een marseh te maken naar Boegoeroeslan. Wegens een ver- sehrikkelijken sneeuwstorm vroegen de recruten om uitstel, maar vex-geefs. In lichte kleedij begonnen de mannen toen den tocht. Onderweg bleven 25 recruten achter en vroren dood een groot deel dei- anderen had wouden door de vorst opge daan bij aankomst. De bevolking heeft zich beklaagd bij den minister van ooi-log. In de Vereenigde Staten is sinds ge- ruimen tijd een krachtige agitatie aan den gang voor de invoering van het metrieke stelsel. De beweging heeft een krachtig pleiter gevonden in den persoon van den bekenden electrotechnischen ingenieur Earl Hcring, die zich tot het Congres heeft gewend met een schrijven, waarin hij aan dringt op onverwijlde invoering van het metrieke stelsel. De potloodenfabriek van Johann Proescheis te Neurenberg heeft kaar 100- jarig bestaan gevierd. De tegenwoordige eigenaar heeft bij deze gelegenheid 100,000 Mark geschonken voor een fonds, waaruit aan hulpbehoevende werklieden, allereerst die van de fabriek, onderstand moet worden verleend. Het beheer van het fonds is door het Gemeentebestuur aanvaard. De bekende William J. Bryan, die een paar maal candidaat is geweest voor het presidentschap der Vereenigde Staten, heeft zijn ontslag genomen als curator van het Illunois-College te Chicago. Brj^an, die „democraat" is, maar daarbij sterk gepro nonceerde radicaal-socialistische neigingen heeft, schijnt zich te hebben verzet tegen de aanneming door het college van dona ties, afkomstig van „Carnegie en andere trust-eigenaren". Bryan beweert dat deze rijke Amerikanen met hun schenkingen beoogen, het onderwijzen van economische waarheden te beletten. Hennig, de oude tuchthuisboef, die onlangs een kelner heeft vermoord, wordt nog altijd vlijtig gezocht, inaar niet ge vonden. Eiken dag begaat men met de inhechtenisneming van dubbelgangers of verdacht doende personen de malste ver gissingen. Te Stralsund is een handels reiziger en te Biirwalda een fabrikant voor Henning- aangezien en opgepakt. Maai de man die te Berlijn in zijn hemds mouwen over de daken ontkomen is, weet zich nog altijd schuil te houden. Eii daar hij als vermetel en sluw bekend staat, kan de dolle jacht nog lang duren. Een dame, die in een coupe van den Beriijnsehen Ringspoorweg had plaats genomen, voelde onder het rijden, dat iemand haar voet aanraakte. Zij bukte onder de bank en zag tot haar schrik een manspersoon liggen. Snel trok zij aan de noodrem. De trein stond stil. De man sprong uit zijn schuilplaats en wilde vluch ten, maar de dame hield hem vast en leverde hem aan het toegeschoten trein personeel over. Op dit oogenblik sprong een tweede individu van onder een bank van een andere coupé en rende weg over de rails. De gearresteerde verdedigt zich met de bewering, dat hij een onschuldige aardigheid had willen hebben. Een goede dertig besturen van steden, dorpen en districten aan de kust tusschen Bridlington, aan de kust van Yorkshire in het Oosten, en Rhyl, aan de Welsche kust, kwamen dezer dagen te Londen bijeen om te spreken over maatregelen, die er tegen het afbrokkelen van de kust geno men kunnen worden. Waar 't den heeren voor 't oogenblik vooral om te doen is, is van de regeering gedaan te krijgen, dat zij de kustbescherming als staatszaak er kent, of er althans uit de staatskas toe bijdraagt. Nu moeten de districts- en stads besturen er zelf voor zorgen en de plaat selijke belastingen nemen er bedenkelijk door toe. Op de vergadering werden mededeeliugen gedaan, waaruit men zien kan, hoeveel Engelsehe grond er gestadig door de werking der zee verloren gaat. Op het eind kust van Yorkshire tusschen Flamborough-hoofd en Spurn-punt een afstand van ongeveer 53 K.M., wordt jaar lijks een 1.900.000 ton rots weggespoeld. De ingenieur van Bridlington, dat op dat stuk ligt, berekent, dat er jaarlijks ge middeld 3 M. land weggevreten wordt. In de vorige eeuw zoude er aldus ruim drieduizend millioen ton rots afgebrokkeld en verdwenen zijn. Het dorp Kilsea, bij Spurnpunt, is in dien tijd geheel te loor gegaan. De vertegenwoordiger van Wit- hernsea, dat iets noordelijker ligt, zeide, dat er daar bijna dagelijks huizen in zee storten. Als de regeering niet spoedig helpt zal de stad weldra geheel verdwe nen zijn. Hier en daar spoelt de zee wel meer land aan, maar dat weegt niet tegen het verlies op. Een vertegenwoordiger van Venlnor, op Wight, zeide, dat het kwaad daar, en elders, verergerd wordt, doordat er voortdurend voor het bouwen karrevrachten met steenen van de kust worden weggehaald. Zelfs voor de regee- ringsgebouwen gebeurt dat. Voor een der eerste Parijsehe café's zag men dezer dagen een eleganten jongen heer een dame, die in een rijtuig aankwam, onafgebroken aanstaren. Nauwelijks had deze den koetsier betaald, of zij herkende ook den jongen man en riep zoo luid als zij kon „AdolfVele gasten sloegen met belangstelling het jonge paar gade, dat elkaar na eene lange scheiding terug scheen te zien. De vreugde van het weder zien was daarom zoo groot, omdat de scheiding gedwongen geweest was. Het gerecht had het paar nl., wegens talrijke oplichterijen tot een lange gevangenisstraf veroordeeld. Sedert dien tijd hadden zij elkander uit het oog verloren. Hoewel hun het leven in Parijs voor eenige jaren ontzegd was, hadden beiden de verzoe king niet kunnen weerstaan hun oude, schitterende leven weer opnieuw te be ginnen en als meesters in hun vak hebben zij inderdaad weer verscheidene personen opgelicht. In hun elegante kleeding, aan het tafeltje van een voornaam boulevard hotel dachten zij zich zoo veilig, dat zjj elkaar allerlei verhalen vertelden en hoe meer de champagneglazen weer opnieuw gevuld werden, des te meer vermaakten zij zich over de goedgeloovigen, die de offers van hun bedriegerijen waren ge worden. Onder het levendige gesprek be merkten zij echter niet, dat iemand die dicht bij hun tafeltje zat, oplettend lui sterde. Men kan zich begrijpen, hoe groot de verrassiiig was, toen de heer opstond en bevel gaf hem naar het naastbijzijnde politie-commissariaat te volgen. Zij pro testeerden en verzekerden, dat zij de vicomte de Montfort en de vorstin de Montigny waren, maar het hielp niets. zij moesten naar het bureau. Na een kort verhoor kwam uit, dat de markies een voudig Adolf Troisy en de vorstin Aloisa Tirebonque heetten en beide oude beken den van do justitie waren. Opnieuw wer den zij wreedaardig gescheiden en moesten ieder afzonderlijk naar de gevangenis gaan. Te Pisa heeft een luitenant dezer dagen geschoten op den koopman Balestri, diens schoonmoeder en het twaalfjarig zoontje van eerstgenoemde. Balestri is aan zijn wonden overleden de beide anderen verkeeren in levensgevaar. Aanleiding tot de daad was Balestri's weigering om een wissel, dien hij van Ventura had, nog eens te verlengen. De moordenaar vluchtte na zijn daad, maar werd den anderen och tend le Livorao gepakt. Te Munchen is een tweegevecht op het pistool geleverd. De aanleiding was geweest, dat de een het meisje van den ander beleedigd had. Bij de tweede wisse ling van schoten werd de uitdager door een schot in de hartstreek ernstig gewond. Het zou stellig doodelijk geweest zijn, als niet een medal jon waarin hij een haarlok van zijn meisje droeg, den kogel een andere richting had gegeven. De gewonde viel met een schreeuw op den grond en werd dadelijk naar het gasthuis gebracht. In een proces, hetwelk bijna drie eeuwen heeft geduurd, is thans door het Hooggerechtshof te Leipzig uitspraak ge daan. Het geding betrof een recht van de gemeenten Dabo en Engenthal (op de grens van Elzas-Lotharingen), tot hout- verdeeling uit het bo3ch van Dabo. Dat recht werd dien gemeenten voortdurend door de Staatsoverheid betwist. Na 1870 besloot de Duitsche regeering de quaestie tot eene beslissing te brengen. Een rechts geleerde, de heer Esser, werd met een onderzoek belast. Hij werkte 34 jaren, verzamelde honderden bundels dossiers en twee jaren geleden kwam de zaak voor het Hof van Zabern (Saverne), hetwelk den Staat zijn eischen ontzegde. Dat vonnis werd in hooger beroep door het gerechtshof te Colmar bevestigd en thans heeft ook het hooggerechtshof te Leipzig den Staat in het ongelijk gesteld en ver oordeeld tot de kosten van het geding. Die zullen eenige honderdduizenden Mar ken bedragen. Het Huis te Eisenach, waar Luther woonde xan 1498 tot 1501, zal binnenkort worden geveild. Bij die gelegenheid komen ook de verschillende Luther-relequien, welke het bevat onder den hamer. Daar onder zijn kostbare historische documenten. John. A. Mc. Cal], de vroegere pre sident van de New-York Life Insurance Cy., die naar aanleiding van de gerucht makende schandalen in de administratie zijner maatschappij ontslag had genomen, ligt op sterven. Er schijnt geen hoop meer te zijn op herstelreeds zijn de laatste sacramenten toegediend. Dezer dagen zouden in een St. Pe- tersburgsch meisjes-gymnasium de lessen worden hervat. De langdurige xacantie was blijkbaar den jongen dames goed bevallen, zoodat ze nog niet konden be sluiten de studie weder te beginnen. Toen de leeraars binnenkwamen werd in alle klassen de Marseillaise gezongen en telkens weder herhaald, zoodat van onderwijs geven geen sprake kon zijn. De jeugdige schoonen kregen haar zin, want ze werden weder naar huis gezonden

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 1