NIEUWSBLAD VOOR ZEELAND No. 117. 1906 Zaterdag 17 Februari. 20e Jaargang, HISTORISCH CHRISTELIJK- Suitenlandseb Overzicht. RECLAMES. VERSCHIJNT ZESMAAL PER WEEK Wed. S. J. DE JONGE-VERWEST, te Goes F. 9. D'HUIJ, te Middelburg. PRIJS DER ADVERTENTIËN Gemengde Berichten. 1EDEREN WERKDAG DES AVONDS. Prijs per drie maanden franco p. p1,25. Enkele nummers0,025. UITGAVE DER FIRMA EN VAN van 1—5 regels 40 cent, iedere regel meer 8 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. H E R IJ K Middelburg, ook voor St. Laurens en Nieuw- en St. Joosland, 20, 21, 22, 23, 27 en 28 Februari, 1, 2, 6, 7 en 8 Maart. 16 Februari 1906. Een openbaar onderwijzer en zijn aan randers. De onderwijzer Leeuwenburg te Putten is dezer dagen, naar het Ov. W. meldt, door een aantal Putter inwoners op den openbaren weg lastig gevallen en bedreigd. Met stokslagen en vuisten werd hij zoo danig in 't aangezicht en aan andere liehaamsdeelen verwond, dat zijn genees heer hem verbood, zijn arbeid terstond weer te hervatten. De oorzaak van de mishandeling moet gezocht worden in een vers, getiteld „Achterland'', dat met initialen gelijk aan de zijne onderteekend, in het sociaal-de mocratisch dagblad Het Volk heeft gestaan en waaraan vele bewoners van Putten, getuige de ingezonden stukken in de „Putter Ct." zich hebben geërgerd. Het vers en een uittreksel uit de in gezonden stukken laten wij hier volgen. Achterland. In '1 achterland leven de menschjes maar matigjes: Hokkend in krotten, vervuilend in lompen, Slurpend hun koffie met klokkende klanken, Lurkend hun pijpen, z' uitkloppend op klompen. Einde des weeks komen z' ai naar de dorpskerk 'k Hoor in de dorpsstraat hun klossende klompen, Zie naar die suffe of sluwige koppen, 't Logge bewegen der traagzame rompen. Dringen in drommen door slokkende kerkdeur. Schuiven in verveloos-gelige banken, Zoetiglijk nikkend de suffige koppen Om 't holle vergalmen der bluffende klanken. Zingen er psalmen in stromplende galmen, Buigen gedwee bij den zalvenden zegen, Dringen naar buiten en haasten naar kroegen, Laten naar huis op de eenzame wegen, Hoort nu, gij zwoegers die geestelijk ver schrompelt, Hoort naar het woord, dat u schrikt uit verdoo ving, Effent de groeven der stramme gelaten, Stijg' ook uw jubel met duizender loving. Hoorl naar het woord, dat in bruisende zwelling, Gaat door de wereld als storm van geluid ^Werkers staat op, gij sinds eeuwen verdrukten, Eeuwen vertrapten en uitzuigers buit". Krachtig uw stappen en recht uw gestalte, Strijdt met uw lijden en weet: Gij verwint. Merkt hoe de Oostelijke kimmen reeds klaren: Eerste gewijfel van Dag die begint. Putten. A. P. L. Een inzender in de Putt&nsche Ct. schrijft: Geachte Redaktie. Verzoeke beleefd op name voor bijgaande verzen, voorkomende in het Zondagsblad van „Het Volle'' 14 Januari. Blijkens de onderteekening is de her komst uit Putten, en de inzender naar ons vermoeden de Heer Leeuwenburg, onder wijzer aan de school te Huinen. Is dit vermoeden waar, wat we niet betwijfelen, dan staan we hier voor een treurig feit, dat in die verzen verdachtma king, leugen en laster schering en inslag zijn, om verder in zeer opruiende taal te eindigen. En dat van iemand die volgens voor schrift der Openbare School geroepen is kinderen op te leiden tot Christelijke en Maatschappelijke deugden. O, ouders die nog gevoel hebt voor de waarheid, wij zouden U willen toeroepen weiger als éën man Uw kinderen onder dergelijke leiding te geven. Want wat men buiten de school is, is men ook daar binnen, neutraal is niemand. Bevreemden doet het ons echter, dat iemand van die richting (die wars is van alle veinzerij zich niet ontziet, om toch maar in zoo'n achterland een betrekking te krijgen, voaraf bij Gemeenteraadsleden de vrome Jan gaat uithangen, om des te zekerder te zijn van zijne benoeming, O, bittere ironie 1 Bovenstaande namen wij uit De Graaf- §chapper over, met de opmerking bet zeer te betreuren dat deze Puttersehe aanran ders zeer revolutionnair opgetreden zijn door zich in de plaats der overheid te stellen, ja zelfs boven de overheid, die nimmer een beschuldigde onverhoord zal oordeelen. Gods woord zegt toch zoo duidelijk „Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft den toorn plaats"; en verwijst naar „Hem die ala Hij gescholden werd, niet wedersehold en als Hij leed niet dreigde, maar gaf het over Dien, die rechtvaardig oordeelt." De N. C. verneemt dat L. van den Com missaris der Koningin in Gelderland verlof bekomen heeft een revolver te dragen Oostenrijk. Wij wezen gisteren reeds op de m»ei- lijkheden die de Keizer-Koning ontmoeten zal bij een mogelijke ontbinding van den Hongaarschen Rijksdag. Thans heeft ook zijn kabinet slag voor slag te kampen met een onwillige Oosten- rij ksche Kamer van Afgevaardigden. Dinsdag werden in de zitting dier Kamers tooneelen afgespeeld, die zelfs daar, waar men toch tot dusver voor geen kleinig heid vervaard was, verbazing wekten. Graaf Sternberg hield een redevoering, zoo ruw en onbeschoft en met zulke on gehoorde uitvallen tegen den Keizer, als iu deze Kamer, die op het stuk van par lementaire vormen toch niet verwend is, nog nooit was gehoord. Na hem nam minister-president Gautsch het woord om de schandelijke uitlatingen van den vori- gen spreker aan de kaak te stellen. Daarop ontstond een helsch rumoer. Scheldwoor den en beleedigingen vlogen door de zaal, meestal geuit door de Al-Duitschers. Minuten lang kon de minister zich niet verstaanbaar maken en dicteerde hij zijn redevoering den stenograaf. Het merk waardigste in deze was, dat geen enkele partij protest aanteekende tegen't woeste optreden der Al-Duitschers, wier woord voerder Stein o. a. zelfs verklaarde, dat zijn partij een Oostenrijk wenschte, dat staatsrechtelijk met het Hohenzollern-rijk (hij bedoelde Duitschland) was vereenigd, eerst dan zou ze de noodige credieten voor de recruteering toestaanvoor de Oostenrijksch-Hongaarsche monarchie in haar tegenwoordigen toestand wenschten ze geen cent en geen man te geven. Het moet zeker den ouden vorst wel droevig stemmen dat nu ook op 't Duitsche element in de Kamer niet meer te reke nen valt. WaardeDuitsehers, met den eisch dat zij alles te zeggen zullen hebben, zoo tegen hun Vorst die toch ook Duitscher van afkomst is, uit het geslacht der Habs- burgers, opponeeren, hoe moeten daar de vertegenwoordigers van de Magyaarsche volksstammen dan wel niet optreden Engeland. Weer is een Engelsch Parlementslid overleden A. F. Jeffreys, oud-lid van het ministerie-Balfour. Meer nog trekt de aandacht het schrijven van Balfour aan „mijn besten Chamber lain'' waarin hij zich tot de protectionis tische staatkunde van zijn vriend bekeerd verklaart, en daardoor de gelegenheid opende dat de City hem candidaat zal stellen voor 't Lagerhuis. Nog meer, dat de oppositie nu hereenigd onder de een stemmige leiding van haar twee beste voor mannen in 't Parlement zal knnnen op treden. Toch vinden nog velen de inkleeding van Balfours brief veel te politiek en den brief zelf vol slimheden. F r a n k r ij k. De gemeenteraadsverkiezing te Limo ges heeft als voorproef gediend van wat vermoedelijk bij de algemeene Kamer verkiezing in Mei gebeuren, zal. De soci aal democraten hadden te Limoges tot dusver door hun verbond met de radica len de overhand boven de gematigden. Nu echter op het jongste socialisten con gres besloten is slechts zuiveren in de leer tot candidaten te stellen en niet meer de „lauwe" radicalen, hebben bij de verkiezing van Zondag jl. de candi daten der vereenigde burger-partijen 7800 stemmen verkregen tegen 7500 die op de socialisten waren uitgebracht. Bij de a. s. herstemming zullen nu de radicalen, die in de minderheid bleven en afvielen, den doorslag geven. Jaurès tracht hen te be wegen op de socialisten te stemmen, door het dreigement dat anders bij de Kamer verkiezingen de reactie de bovenhand zal erlangen. Men verwacht echter dat de radicalen, die zelf voor reactionairen zijn uitgemaakt door de socialisten, niet op dezen zullen stemmen maar op de gema tigden en dat ook bij de Kamerverkie zingen een andere groepeering der par tijen en een slachting onder de socialis tische candidaten niet onwaarschijnlijk is. De Fransche justitie is in een moeilijk geval gebracht. Men zal zich herinneren, dat onlangs een 26-tal jaersonen zijn ver oordeeld wegéns ophitsing van recruten tot ongehoorzaamheid en het schieten op hnn officieren, als bij werkstaking de troepen worden gebruikt. Thans is weder zulk een ophitsend stuk aangeplakt en wel gericht tot de soldaten in het algemeen. Maar het draagt niet minder dan 2317 onderteekeningen, met de bijvoeging dat de adressen voor de justitie te verkrijgen zijn bij het bestuur van den „internatio nalen anti-militaristenbond". Zal men nu al die 2317 personen vervolgen Gambetta heeft eenmaal gezegdhet clericalisms is de-vijand. Maar dat was mis. Het liberalisme, dat was de vijand, die, hoe en waardoor dan ook, het anarchisme voorbereidde. In plaats van de ordebroeders en kloos terzusters hadden al sedert lang dergelijken als de enderteekenaars van die aanplak biljetten moeten vervolgd zijn. Doch de regeering durft ze niet aan. En Frankrijk is nu, gelijk in 1789 de voor trekker, de vechtgeneraal van de andere landen. Heden Frankrijk, morgen zij geldt voor alle landen waar slappe regee ringen weigeren principieel positie te kiezen tegen allen wier beginselen indrui- schen tegen het recht Gods en het gezag der Overheid. A I g e c i r a s. Het gaat weer beter. De Fransche en Duitsche vertegenwoordigers hobben de onderhandelingen weder opgenomen en men verwacht dat Amerika als bemiddelaar zal optreden. White, de gedelegeerde der Vereenigde Staten, verklaart, dat hij vol vertrouwen het resultaat vau de conferentie tegemoet zietmaar daartoe behoort ge duld, niet alleen bij de regeeringen en haar gedelegeerden, maar ook bij de pers en vooral geen berichten, die onjuist'of half juist zijn en daardoor tot verwarring aan leiding geven. White verklaarde: niet te willen in grijpen voordat hij volkomen zeker is, dat de belangen der beide landen te vereeni gen zijn. Dan zal hij zijn voorstel indienen. Reeds nu worden bemiddelingsvoorstel len gedaan, Frankrijk eischt niet meer de geheele politieregeling voor zich alleen, maar wil Spanje doen opdragen de politie organisatie in enkele gedeelten, Duitsch land en Magador, de haven aan den Allantischen Oceaan in de andere haven plaatsen en aan de Algerijnsche grens zou de politie dan onder Fransch beheer ko men. De Duitsche regeering zou zich met dit denkbeeld kunnen vereenigen, en En geland zou er zijn toestemming aan ge geven hebben. Duitschland zou ook het recht krijgen in Mogador een kolenstation aan te leggen, wat door geen der andere mogendheden als een bedreiging hunner belangen zou worden opgevat. Inmiddels is de conferentie weder aan den arbeid gegaan. Het antwoord van den Sultun van Marokko op de voorstellen omtrent de onderdrukking der smokkelarij is ingekomen. Het antwoord stelde slechts enkele wijzigingen voor het belangrijkste amendement van den sultan wil de ge smokkelde wapens, die in beslag genomen zijn door de douane, niet doen vernietigen, maar gebruiken voor de bewapening der Marokkaansche troepen of in het buiten land verkoopen ten voordeele der Marok kaansche schatkist. De conferentie keurde deze wijzigingen goed. Vervolgens werd het reglement op de douane in Marokko behandeld De tien artikelen, die bepalingen be vatten voor de formaliteiten welke door kapiteins van handelsvaartuigen moeten worden in acht genomen bij aankomst in Marokkaansche havens, voornamelijk wat betreft de declaratie van de lading en de visitatie door de douane-ambtenaren, _be- nevens hot optreden der consuls, wanneer de declaratie verzuimd wordt of onjuist bleek, werden achtereenvolgens goedge keurd. De artikelen 11, 12 en 18 diedesrraf- bepalingen bevatten wegens overtreding van de voorschriften (boete, gevangenis straf en verbeurdverklaring der lading) werden eveneens behandeld. De strafbe palingen gelden in de haven3 die vcor den handel geopend zijn, zoowel als in andere havenplaatsen, bij smokkelarij en poging tot smokkelarij, voor het invoeren en uitvoeren van goederen, waarvoor rechten moeten worden betaald. Deze straffen waren door de commissie van redactie zeer hoog gesteld de confe rentie verzachtte de strafbepalingen, maar verhoogde de borgtochten. Het slot van het douane-ontwerp, dat de artikelen bevat die betrekking hebben op speciale rechten, wordt Zaterdag be handeld. Zuid Afrika. Het zwarte gevaar in Engelsch Zuid- Afrika dreigt, en wordt dreigender. Dat blijkt weder uit een brief, dien een En- gelschmau uit Zuid-Afrika naar Londen zond, en die door Engelsehe bladen wordt gepubliceerd. Daarin schrijft de bedoelde Eugelsehman: „De donkere wolk in Zuid-Afrika is niet de Boeren-quastie, maar de inboor- lingen-quaslie. 80.000 gewapende Basoe- to's staan aan de grenzen. Zij hadden ontwapend kunnen worden, toen Lord Roberts nog met zijn leger in Afrika was. Met de thans beschikbare strijdmacht is dat niet mogelijk. De inboorlingen in Natal zijn oproerig, omdat hun een zware hoofdelijke belas ting is opgelegd de wetgevende macht voteerde eerst de belasting, en liep loen de negerhoofden samen in het raadhuis te Durban, om hen te vragen of zij met die belasting instemden. Zij verklaarden dat zij die niet goedkeurden, en dat zij haar niet zouden betalen. Toch wordt nu de invoering doorgedreven. Bovendien trekt hier een troep Ethiopi sche vogels rond, uit Amerika en Siberië gekomen, die als geestelijken optreden en meenen daaraan het recht te ontleenen de kleurlingen tot opstand aan te zetten. Nu wordt gemeld, dat Engeland 30,000 man troepen naar Bloemfontein zal zenden dat is hoog noodig om tegen den opstand der zwarten voorbereid te zijn. Vroeger of later zal die opstand uitbreken Ook andere stemmen worden vernomen, die waarschuwend klinken. Engeland zal nu wel langzamerhand beginnen in te zien, welk een groote misdaad het beging, toen het om een schijnrede de beide kleine republieken aanviel en de negers wapende in den strijd tegen de blanke Boeren. Thans keert de stroom zich en wie zal haar tegenhouden 1 DE DANKBAARHEID van een bewoner van Aagtekerke. Uit dankbaarheid voor de verkregen weldaden en met den wênseh dat velen nut mogen trekken van zijne ondervin ding, machtigt ons een inwoner van Aag tekerke zijn volgende verklaring le pu- bliceeren. De heer M. v. d. Driest, wonende Hof stede te Aagtekerke, meldt ons: Het is mij aangenaam U te kunnen mededeelen dat Uw Foster's Rugpijn Nieren-Pillen waarvan ik mij op aanraden van een mijner vrienden een doos heb laten komen, het eenige middel geweest is dat ik met goed gevolg gebruikt heb. Sedert ruim. drie jaren had ik verschrikkelijke pijn te doorstaan in de lendenen en in den rug, onophoudelijk had ik snijdende en stekende pijn, ik sliep slecht en gevoelde mij meer dan afgemat gedurende den geheelen dag, doch speciaal 's morgens bij het opstaan. Ik had dikwijls aanvallen van duizelingen en zweetingen, welke door plotselinge hui veringen gevolg werden. De urine was erg troebel en kwam met een pijnlijk', branderig gevoel; mijn eetlust was totaal verdwenen en het was zelfs zoo erg met mij dat ik totaal geen werk meer kon doen. Ten einde raad maakte ik gebruik van Uw veel besproken pillen en ik moet eerlijk zeggen dat ik na deze eene week te hebben gebruikt, volkomen genezen was van mijn ellendige ziekte. Uit erken telijkheid zal ik deze gaarne aan iedereen aanbevelen, die mocht lijden zooals ik zelf voorheen. Ik ondergeteekende verklaar dat liet bovenstaande waar is en machtig U het publick bekend te maken op elke wijze die U goeddunkt. De pijn die gelijkt op een dolksteek in den rug spruit voort uit de nieren en duidt aan dat ze erg aangetast zijn. Het urinezuur heeft zich in de nieren zelf ge- kristallieerd en de bijtende en snijdende oneffenheden der kristallen veroorzaken hevige pijnen. De bestanddeelen waaruit Foster's Rugpijn Nieren-pillen samenge steld zijn, lossen spoedig het urinezuur op en helpen de nieren in de afvoeriug uit het lichaam van dit vergif, welke afvoe ring plaats grijpt bij het urineeren. Verzeker U dat inen U de echte Foster's Rugpijn-Nierenpillen geeft, dezelfde die dhr. v. d. DRIEST gehad heeft. Ze zijn te Goes verkrijgbaar bij de firma NATHAN EMANUEL, en te Middelburg bij der. heer JOH. DE ROOS, Vlasmarkt K 157. Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel a f 1.75 voor één- of t'10 voor zes doozen. Goes. Donderdagavond trad in een openbare door den heer Buijse gepresi deerde vergadering van de anti-revolutio naire Propagandaclub voor ruim een 200tal hoorders, waaronder een zestal dames, op de heer da. R. v. d. Kamp van Axel, met het onderwerp „Ons Grondwettig Konings schap". De spreker lichtte uit de geschiedenis der vorige eeuw toe dat de verandering in de Grondwet van 1815 van het woord Sou- vereiniteit (welke is en blijft opgedragen aan het Huis van Oranje) in het woord Kroon niet een andere beteekenis van dat woord heeft ingevoerd. Wij anti-revolutio nairen houden dan ook staande, dat met Kroon bedoeld wordt Souvereiniteit. Thor- becke, schoon erkennende dat de naam souvereine Vorst aan onzen eersten Koning volkomen paste bij de omstandigheden, en bij de macht hem verleend, heeft, en op zijn voetspoor heeft de liberale partij deze ge lijke beteekenis ontkend. Hij zeiKroon beteekent niet souvereiniteit. Van de sou vereiniteit van het Huis vau Oranje te gewagen, komt mij niet juist voor, Geen

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 1