NIEUWSBLAD VOOR ZEELAND. No. 97. 1906. Donderdag 25 Januari. 20e Jaargang, CHRISTELIJK- HISTORISCH HEIM Pinkpillen Buitenlandsoh Overzicht. RECLAMES. Gemengde Berlehten. VERSCHIJNT ZESMAAL PER WEEK PRIJS DER ADVERTENTIËN Wed. S. J. DE JONGE-VERWEST, te Goes F. P. D'HUiJ, te Middelburg. OME HAAM. EecSitszakeu. LANDBOÜ W. UITGAVE DER FIRMA 1EDEREN WERKDAG DES AVONDS. van 1—5 regels 40 cent, iedere regel meer 8 cent. Prijs per drie maanden franco p. p1,25. EN VAN Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Wij zijn antirevolutionair. Dat is van ouds onze naam omdat wij ons, ook op staatkundig gebied stellen tegen de Re volutie. Onder Revolutie verstaan wij het staats rechtelijk en sociaal stelsel dat in de Fransche Revolutie zich belichaamd heeft. Hiermede snijden wij af de beschuldi ging als zouden wij zijn tegen elke Re volutie. Wij erkennen dat er oogenblik- ken zijn dat de natuurlijke hoofden des volks kunnen geroepen worden tegen een goddelooze tirannie, waarbij een volk om komt, zich schrap te zetten. Als zoodanig aanvaarden wij in haar goeden grond de Revolutie die hier te lande in 1581 in de afzwering van Filips haar eindpunt vond, in 1689 Engeland zijn godsdienstvrijheid deed herwinnenin 1776 Amerika den vertreder zijner burgerrechten den rug deed toekeeren en in 1813 onze vaderen het Fransche juk deed afschudden Een dergelijke Revolutie is geen ver woestende, maar een behoudende Revo lutie. Geen vernietiging maar herstel van het volksorganisme. Geen onderstboven- keeringmaar vernieuwde bevestiging van den nationalen rechtstoestand. Geen afval van den Heilige maar veeleer een tijde lijke terugkeer tot God. Wat wij wel bestrijden is iedere poging om in en voor den mensch, eerst in hem, dat wil zeggen, in zijn hoofd en hart, daarmee om hem, dat is in zijn huis en land, de gedaante der dingen algeheelijk te verandereneen staat van zaken in 't leven te willen roepen, die vlak het tegen deel is van wat tot dusver alle eeuwen geloofd en beleden is, en als gevolg daar van ons volk te voeren op een weg die zijn eindstation heeft in zijn algeheele losmaking van onder het souverein gezag en de rechts-autoriteit van den Almach- tigen God. En nu was de Fransche Revolutie hier van de machtigste en brutaalste uiting. V andaar dat wij haar als mikpunt kozen voor ons schot. Natuurlijk moet hier wel onderscheiden tusschen het allesbeheerschende van deze blijvende idee der Revolutie en de snel voorbijgaande uiting van die idee in deze êéne gebeurtenis der Fransche Revolutie. Als idee toch leidt de revolutie (omkee ring is het Hollandsch woord er voor) er toe om geheel het rad onzes levens om te keeren, alzoo dat boven komt, wat beneden was, en beneden wat boven had moeten blijven. God onder, de mensch boven.Waar het Woord gezag had, voortaan de Rede. Waar de ordinantie heerschte in huis en werkplaats, in school en kerk, in staat en maatschappij, die ordinantie weg te schui ven, naar onder, om boven te brengen de geheel andere averechtsche verhoudingen en diep zondige ordeningen. Zoo' ook in de wereld van het denken geheel andere denk beelden naar voren doet treden, zóó dat gehoorzamen om Gods wil voor zelf de wet stellen baan maakt. Dat is een revolutie met pen en passer, die vrijwat zondiger is dan de revolutie met schavot en zwaard, die er slechts noodwendig uitvloeisel van is. Wat in 1789 aan het licht kwam, in de schanddaden van de Marats en Dantons, was in de studeercel der Descartes en Rous seau s gezaaid en gerijpt. De idee der revolutie was de moeder van de gebeurtenis der revolutie. Intusschen is 'tniet genoeg dat wij weten tegen ivat wij strijden, wij moeten ook weten, en wij weten het, voor wat wij het zwaard hebben aangegord. En dat duiden wij aan onder dien anderen naam i Christelijk historisch In den naam Christelijk, school niet slechts een evangelische leusmaar de zeer bepaalde belijdenis: dat men den ont redderden toestand, waarin Europa in de 18e eeuw geraakt was, niet toeschreef aan een mislukking van de Christelijke belij denis, maar als een afwijking van het spoor door die Christelijke belijdenis geteekend. Wat de revolutie van 1789 beproefde en tot stand bracht, ter wegvaging van zoo menigen misstand en diep zondige wan verhouding, die schreide ten hemel, mogen wij de leiding Gods die dezen boozen geesel daartoe gebruikte, eeren. Maar dit ver plicht ons niet om nu met de vrijzinnigen van alle gading te gaan zingen van de „ge zegende" Fransche revolutie. En evenzeer is het een fout van deze zelfde vrijzinnigen, wanneer zij leeren dat het Christendom vóór 1789 heeft gefaald, en nu het humaniteitsbeginsel, het Huma nisme leiding behoort te geven bij de volks opvoeding en tot ware volksverbetering en beschaving voortaan het eenige redmiddel zal zijn. Wij die nu al meer dan een eeuw lang in de geschiedenis en in ons eigen leven de mislukking van de Humaniteitstheorie en den triomf van het Christelijke beginsel op elk levensterrein hebben gezien, behoeven ons niet te vermoeien om den tegenstander met zooveel woorden van zijn ongelijk te overtuigen. De revolutie heeft geen geestelijken zegen gebracht. Het modernisme is reeds lang een fata morgana gebleken. Het liberalisme heeft zijn plaats aan de spitse der volksbeweging in de goede richting reeds lang ingeruimd. Het ongeloof heeft in zoo menige kring alle opbloeiend leven verstikt en de vrijheid gedood of in bande loosheid doen ontaarden. Neen voor het volk van Nederland is geen heeling mogelijk dan bij het Kruis van den Man van Smarte. En 't is dau ook dat geloof in den Christus dat ons met allen die dezen Christus als Koning eeren, onder den naam Christelijk vereenigt tegenover allen die dwepen met 't begrip Humaniteit. En Historisch noemen wij ons, omdat onze toestanden niet naar willekeur door ons kunnen geschapen worden, maar het noodwendig product zijn van een verleden waarnaar wij terug willen, waaraan wij ons in ons huiselijk en nationale leven willen aanpassen, om daarin de eere te zoeken van Hem, wiens gangen door de geschiedenis het spoor hebben getrokken, waar langs alleen een volk veilig gaan kan naar Zijn Woord. Uit deze korte uiteenzetting zal duidelijk zijn dat Christelijk-Historisch en Anti- Revolutionair hetzelfde beteekenenhet eerste drukt uit wat men beoogt en belijdt, het ander wat men weerstaat en bestrijdt. Met Groen van Prinsterer verwerpen wij dan ook deze distinctie (onderscheiding) ik ben niet Anti-Revolutionair, maar Chris telijk-Historisch. Wie het eene is, is ook 't ander. In Engeland gaan de verkiezingen maar steeds door de liberalen tevreden te stellen. Dezen hebben nu reeds met de werklieden saam een meerderheid van 190 stemmen. Gekozen zijn 290 liberalen en nog slechts 130 unionisten. Afval der Ieren bezorgde in sommige districten den liberalen can- didaten een nederlaag. Te Algeciras heerscht nog eenstemmig heid. De receptie door den president der Marokko-conferentie Almodovar aangebo den aan boord van den kruiser Carlo Quinto is zeer schitterend geweest. Vanaf drie uur brachten talrijke stoomvaartuigen genoodigden, onder wie vele Engelsche officieren van land- en zeemacht uit Gibral tar, Fransche officieren van de schepen Gallilei en Lalande, burgerlijke en militaire overheidspersonen van Algeciras; alle jour nalisten gekomen voor de conferentie, woonden het feest bij. Almodovar ontving de gasten met bemin nelijke hoffelijkheid in de salon, omringd door de Spaansclie diplomaten en de scheepsofficieren. De muziek speelde het volkslied van elk land bij de aankomst van iedere afvaardiging. De Carlo Quinto was smaakvol versierd het achterdek van het schip was overspan nen door een groote tent, gevormd door de vlaggen van alle landen met de koninklijke kroon in goud. Aan een der zijden was een prachtig buffet ingericht. Het Belgische socialistische blad Het Volk (Le Peuple) bevat het verslag van een onderhoud met Bebel over het voorstel van Vaillant dat in Maart op de conferentie van het internationals socialistische bureau in behandeling zal komen. Bebel zeide dat het partijbestuur zijn houding nog niet be paald had, maar dat dit evenmin als hij zelf iets tegen het voorstel had in te brengen Zeer beslist verklaarde Bebel zich echter tegen een uitbreiding van het voorstel in dezer voege dat de algemeene staking op genomen zou worden onder de middelen dienende om een oorlog te verhinderen. Wij zullen, zei Bebel, gladweg weigeren om de beraadslaging op dien grondslag te voeren. Zelfs als wij voor een oorlog ston den, zou ik niet anders denken, want het geldt hier zaken die niet de internationale, maar de nationaal georganiseerde partij heeft uit te maken. Hiermee worden vragen aangevoerd, die gij Belgen, omdat gij geen patriottische overlevering in den eigelijken zin hebt, op geen stukken na kan beoor- deelen. Een oorlog zou misschien het ver lies van Elzas-Lotharingen en van den linker Rijnoever ten gevolge hebben. Dit is een kwestie van nationale onafhankelijk heid die op alle andere vraagstukken haren invloed oefent en die het proletariaat on weerstaanbaar naar de grens drijft om de nationale onschendbaarheid of, eenvoudi ger gezegd, zijn eigen lijf te verdedigen. U kent de kracht van de strooming dei- openbare meening niet. Toen Liebknecht en ik het na Sedan waagden, om tegen de voortzetting van den oorlog op te komen, kregen wij niet alleen van de regeering twee jaar vestingstraf, maar werden wij door onze eigen arbeiders gehoond en joeg men ons door het venster uit de vergader lokalen. De arbeidende klasse is wel ver anderd sedert dien tijd, maar de internatio nale is niet sterk genoeg, om zich tegen eiken oorlog te verzetten, en de eerste voorwaarde voor de vrije ontwikkeling van het socialisme in elk land is de onafhanke lijkheid en zelfstandigheid van de natie. Groothertog Wilhelm van Luxemburg, die twee maanden geleden, bij het over lijden van zijn vader, groothertog Adolf in het groothertogdom opvolgde, is nog steeds niet in zijn gebied geweest en zal er waar schijnlijk wel nooit komen Hij was reeds jaren geleden, door een be roerte getroffen, gedeeltelijk verlamd. Hij kon zich daarom moeilijk bewegen, en leefde met zijn gemalin en zijn zes dochter tjes op het kasteel Hohenburg bij Frank fort. Sedert eenigen tijd is zijn toestand veel verergerd. De moeilijkheid om zijn rechterarm en been te bewegen, is toe genomen, en bovendien is in sterke mate een gevoel van lusteloosheid, apathie merkbaar. Nu had de groothertog zich voor eenigen tijd laten inenten, en deze operatie op later leeftijd schijnt nadeelige gevolgen te heb ben gehad. De pokken kwamen op en dit verschijnsel ging gepaard met hevige koorts en ontsteking. Was dit reeds abnormaal, het verschijnsel werd nog verergerd door een nicotine-vergiftiging, daar de groot hertog een zeer sterke rooker moet zijn. Hij lijdt aan hersen-anemie, is bemoei lijkt bij het spreken en slikken; het bul-, letin, gisteravond uitgevaardigd, noemt zijn toestand ernstig. Met het oog daarop wordt de vraag der troonsopvolging in Luxemburg door het Handelsblad als volgt beantwoord Zooals bekend is, heerscht in Luxem burg de Salische wet, waardoor vrouwen van de erfopvolging worden uitgesloten. Daarom mocht bij het overlijden van ko ning Willem III, die groothertog van Luxemburg was, koningin Wilhelmina hem daar niet opvolgen. Groothertog Wilhelm heeft slechts doch ters, geboren uit het huwelijk met een Portiigeesche prinses, Marie Anne van Braganzadeze kinderen zijn katholiek, en de grondwet van Luxemburg bepaalt, dat de vorst Evangelisch moet zijn. Twee redenen dus, waarom de dochters van groothertog Wilhelm hem niet zouden kunnen opvolgen. Nu meldt echter de Frankf. Ztg., dat tusschen den groothertog en de regeering te Luxemburg alles is gereed gemaakt, om zijn oudste dochter, prinses Marie (geboren 14 Juni 1894) te doen opvolgen, onder regentschap van haar moeder. Dit zou steunen op den Walframschen huisregel, dat dé Salische wet niet meer van toepassing is, wanneer alle mannelijke afstammelingen zijn uitgestorven. En daar Wilhelm van Luxemburg de laatste manne lijke telg uit het Huis van Nassau is, zou thans in Luxemburg een groothertogin kunnen opvolgen. De godsdienst-quaestie kan geen moeilijkheid veroorzaken, daar het overwegende aantal Luxemburgers katholiek is. Van de 250,000 inwoners zijn er slechts 2000 Evangelisch, en be- hooren er 1500 tot den Israëlietisehen of tot een anderen godsdienst. [;agïïïïr.irfg^ ÖMÜHW2 Acht dagen op de dertig zijn de ongelukkige vrouwen in een voortdurenden toestand van onge makken. Zij lijden erg, lijden in 't geheim, in stilte, en vertrouwen de oorzaken van hun lijden slechts aan hunne intiemste vrienden toe. De Pinkpillen in deze omstandig heid geven aan de vrouwen voor eerst verlichting, regelen hunne werkingen voor de toekomst en stellen niet eene vraag. De vrou wen verzorgen zich aldus zelf en hunne schaamte is beschermd. De Pinkpillen geven bij iedere dosis bloed, een rijk en zuiver bloed. Aan het bloed geven zij de hoe danigheid aan de personen die te weinig bloed hebben geven zij de hoedanigheid en de hoeveelheid bloed die noodig is. Zij genezen bloedarmoede, bleekzucht, neuras thenie, algemeene zwakte, maag kwalen, schele hoofdpijnen, zenuw pijnen, rheumatiek, heupjicht, on- regel m atighed en Prijs f 1.75 de doos, f9.per 6 doozen. Verkrijgbaar bij Snabilié, Steiger 27, Rotterdam, hoofddepót- houder voor Nederland en Apo theken. Franco toezending tegen postwissel. EERSTE KAMER. (SlotA Bepaaldelijk werd aan de regeering gevraagd lo. of de opdracht tot kabinets formatie aan mr. Goeman Borgesius on voorwaardelijk is geweest2o. wanneer en waarom de stelling van premier-formateur is vervallen3o. of tusschen den heer Borgesius en een der betrokken ministers overleg over de zaken van het eventueel door hem te beheeren Departement heeft plaats gehad. Wat de Grondwetsherziening betreft achtten onderscheidene leden dergelijke herziening geheel buiten de orde, omdat de meerderheid der natie daaraan niet denkt en het verlangen daarnaar in den lande niet algemeen is. Bij de financieele beschouwingen, die een breede plaats in het afdeelingsonder- zoek innemen, waren onderscheidene leden ten aanzien van 's Rijks financien pessi mistisch gestemd. De rechtbank te Zierikzee deed uit spraak in de vordering van den kassier M. C. de Crane aldaar tegen de liquida- teuren der coöperatieve zuivelfabriek Luc- tor et Entergo te Zonnemaire, die die vor dering voornamelijk tegenspraken op grond dat de vorige bestuurders dier vereeniging, wier voorzitter de gevorderde gelden leende van gemelden kassier, niet bevoegd was te leenen voor die vereeniging, omdat hij daartoe niet de bij de statuten voor schreven medewerking van het geheele bestuur en de goedkeuring van de com missie van toezicht zou hebben gehad. De kassier De Crane weersprak die be wering op grond van verschillende bewijs stukken en vermoedens, doch riep subsi diair den voorzitter van het vorige bestuur, die zich tegenover hem als daartoe wel bevoegd had voorgedaan, in vrijwaring op, terwijl deze wederom medebestuurders in ondervrijwaring riep. De rechtbank wees de vordering van den kassier toe op grond van diverse bescheiden en vermoedens en nam aan dat het oude bestuur en de com missie van toezicht stilzwijgend de geld opnemingen bij den kassier hadden goed gekeurd. Waarom De Paardenvriend schrijft Waarom worden de spinnekoppen in huis, op erf en in stallen bestookt, hoe wel ze honderden vliegen vangen, die 't.u en uw vee lastig maken? Waarom de koekoek met het geweer verjaagd en gedood, wier beste voedsel bestaat uit langharige rupsen Waarom met den voet den krekel ge trapt, die in uw tuin loopt en daar oorlog voert tegen de vraatzuchtige rupsen, slak ken en meikevers Waarom worden de aardige en zeer nuttige pimpelmeezen gedood ze zijn toch zonder eenigen twijfel de grootste vijanden der duizendpooten en wespen Waarom uw hagel en kruit verschoten aan de spreeuwen, die hun leven lang de insecten-eieren oppeuzelen, uw beesten van ongedierte zuiveren en in den broeitijd honderden schadelijke rupsen verslinden Waarom de meezen in strikken ge vangen, hoewel elk van deze driemaal 'sjaars nestelt en een jonggehuwd paartje ongeveer 12.000 wormen en insecten aan zijn jongen geeft? Waarom de zonnekevers gedood, die zich met boomluizen spijzigen Waarom de pad vervolgd en dikwijls afschuwelijk vermoord, die zooveel slak ken, mieren en keldermotten als een lek kernij gebruikt Waarom de vleermuizen niet gespaard, die toch leven van aardwormen Waarom omdat de meeste menschen niet verder kijken dan hun neus lang is, dikwijls niet op de hoogte zijn van het leven van genoemde dieren en 't daarom niet kennen. Men leest nog niet genoeg tijdschriften, waarin de nuttige en schadelijke dieren en insecten behandeld worden, anders zou men ze niet in den blinde dooden. Middelburg. Het Polderbestuur van Walcheren deelt mede, dat het ijs in watergangen, sprinken en slooten zeer gevaarlijk is, aangezien wegens den Imo gen waterstand met alle sluizen getrokken wordt,

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 1