NIEUWSBLAD VOOR ZEELAND. No. 96. 1906 Woensdag 24 Januari. 20e Jaargang. CHRISTELIJK- HISTORISCH Ut Diaconieën es ie KinflerwetteD. Buitenlandse!! Overzieht. VERSCHIJNT ZESMAAL PER WEEK Wed. H E R IJ K Middelburg, ook voor St. Laurens en Nieuw- en St.-Joosland, 24, 25, 26, 30 en 31 Januari, 1,2, 6, 7, 8. 9,13, 14, 15, 16, '20,21,22, 23, 27 en 28 Februari, 1, 2, 6, 7 en 8 Maart. S. J. DE JONGE-VERWEST, te F. P. D'HUIJ, ie Middelburg. Goes PRIJS DER ADVERTENTIËN Duitschland. IEDEREN WERKDAG DES AVONDS. Prijs per drie maanden franco p. p. 1,25. Enkele nummers0,02s. II. De zorg door de regeering aan de Kin deren te wijden, betreft hen die hunne natuurlijke verzorgers missen, zoowel als de veriatenen. Tot diegenen die hunne natuurlijke verzorgers missen behooren in de eerste plaats de weezen. Tot na toe zijn weezen wel door de diaconieën verzorgd, maar altijd met een door den rechter benoemden voogd naast zich, die haar zijn pupil ter verzor ging aanbood. Nu is er een artikel 421 in de wet geschreven van dezen inhoud „In alle gevallen, waarin de kanton rechter of de rechtbank een voogd te benoemen heeft, kan de voogdij worden afgedragen aan eene, in het koninkrijk gevestigde, rechtspersoonlijkheid bezit tende, vereeniging, of aan eene aldaar gevestigde stichting of instelling van weldadigheid, wier statuten, stichtings brieven of reglementen duurzame ver zorging van minderjarigen voorschrij ven". De vereeniging, stichting of instelling van weldadigheid heeft ten aanzien van de haar opgedragen voogdij dezelfde be voegdheden en verplichtingen die aan den voogd zijn toegekend en opgedragen, tenzij de wet anders bepaalt. De benoeming van de instelling van weldadigheid tot voogd over weezen moet geschieden door den kantonrechter. Zij kan deze benoeming zelve bevorderen door zich tot den rechter te wenden. Na plaatsing der weezen geeft zij schriftelijk kennis aan den voogdijraad en den Offi cier van Justitie in welke woningen of gestichten de minderjarige, waarover zij do voogdij aanvaardde, zijn opgenomen. Die beide, voogdijraad en Officier van Ju stitie hebben het recht telkens, wanneer zij zulks noodig en geraden achten, de woningen en gestichten,waar weezen onder voogdy van een instelling van weldadig heid verblijf houden, te bezoeken. Een eed behoeft door geen der bestuurs leden van eene instelling van weldadig heid afgelegd te worden. Is het nu zonder twijfel, dat de roeping der Diaconie is om zich als voogdes over de doopleden der Kerk beschikbaar te stellen, niet minder staat de Diaconie in de toekomst voor de taak om diezelfde voogdijschap te aanvaarden voor kinderen wier ouders zijn ontheven of ontzet uit de ouderlijke macht. Verwaarloosde kinderen alzoo, wier ouders of een van beide te kort komen in hun ouderlijke plichten, of door misbruik van macht of slecht levensgedrag der kinderen niet tot opvoeders kunnen geacht worden, staan gelijk met hen die hunne natuurlijke verzorgers missen. De wet stelt voor hen gelijke eischen. Indien de ouders onvermogend zijn dan kan door 'ie diaconie van de regeering een subsidie gevraagd woi den, voor ieder kind van ten hoogste 40 ets. p. d. voor verpleegden tot 14 jaren. 50 van 14-18 25 j) J) j) 19-21 en voor hen, wier verpleging, opvoeding of onderwijs buitengewone onkosten mee" brengen, kan de subsidie worden verhoogd tot 60 ets. per hoofd en per dag. Tegen over de rechten aan de kerkelijke diaco nieën gegeven om voogdijschap te aan vaarden staan natuurlijk ook verplich tingen. Zij moet beantwoorden aan de eischen voor de instellingen van weldadig heid gesteld en jzich onderwerpen aan de van regeeringswege gestelde voorwaarden, welke onderwerping blijken moet uiteen schriftelijke verklaring van het bestuur. De voorwaarden, gesteld aan het opnemen ter verzorging van kinderen zijn voor onze belanghebbende diaconieën van ge noeg beteekenis om hier even te bespreken. De regeering eischt in de eerste plaats zorg voor de gezondheid. De woning die deze kinderen opnemen zal zij gezond van ligging en inrichting, voldoende van ruimte voor de te huis vesten personen, er zij gezond voedsel, behoorlijke kleeding, een afzonderlijk bed, geen meerdere of zwaardere arbeid dan evenredig is aan de krachten der ver pleegden. Voorts zij'gezorgd voor goede genees- en heelkundige behandeling. In de tweede plaats tracht de wet de zedelijkheid te bevorderen, door te bepa len dat als het kind in een gezin opge nomen wordt, het opnemend gezin van goed zedelijk gedrag en behoorlijke be schaving zij. Ten derde vordert de regeering school onderwijs tot 14 jarigen en herhalings- onderwijs tot löjarigen leeftijd, en lessen aan de ambachts-teeken-industrie-scholen of land- of tuinbouwcursussen. En einde lijk eischt de regeering uitgebreid en veelzijdig toezicht. We meenen hierbij een kort samenge vat en duidelijk overzicht te hebben ge geven van datgene wat de regeering zich voorstelt te doen voor het verlaten en verwaarloosde kind, en van den belang rijken invloed dien onze diaconieën zich daarbij kunnen verzekeren. Voor onze diaconieën is er wel niets in deze kinderwetten, dal hen zou kunnen verhinderen er mee in aanraking te komen, ook niets dat hun ongeraden zou doen zijn die wetten mee te helpen uitvoeren. De beginselen waarvan deze wetten uit gaan zijn in geen enkel opzicht met do onze in strijd. Het schijnt wel dat ook hier staats- voogdij wordt in 't leven geroepen of be vorderd. Maar een staatsvoogdij als deze leidt niet, op revolutionnaire wijze, tot vernietiging van de souvereiniteit der ouders in het huisgezin. De staatsvoogdij hier beperkt zich tot een gewenschte be scherming van het kind, de zwakke tegen over misbruik van macht. En verder stelt deze wet het recht van adoptie vast. Het recht tot aanneming van kinderen, wier ouders zich bij rechter lijke beslissing dien naam hebben onwaar dig gemaakt, hetzij dan particulieren of instellingen van weldadigheid. Wie zal bij de schreiende toestanden die we zoo dikwijls hebben te aanschouwen dit wraken P De samenkomst van Ned. Herv. diaco nieën, die verleden Maandag plaats had zette de eerste schrede op een tot nu toe onbetreden pad, maar handelde geheel naar de roeping ons door Schrift en Belijdenis opgelegd. 23 Januari 1906. Onder de meest onzinnige berichten door de vrijzinnige partij-pers met zekere gretigheid opgenomen, behoort een bericht in een Fransche Joodsche courant over de reis van dr. Kuyper in Palestina. Dr. Kuyper zou daar voor de Joden enkele verzen uit den Bybel in het He- breeuwsch hebben opgezegd met af keuring gesproken hebben over de Joden moorden in Rusland en het volk der Hebreën zijn steun hebben toegezegd in de Kamer. Welkome gelegenheid natuurlijk voor eene uit schrik voor den Kuyper-koers beinvloede pers, om te fantaseeren dat een der Kamerleden zal opstaan om den meer gevreesden dan gehaten tegenstander plaats te bereiden. Zoo komt het nieuws hoe ter wereld is het mogelijk uit Tiberias, door het kanaal van de Alliance Israelite Universelle. UITGAVE DER FIRMA EN VAN Uit den tijd. Mr. Levy, de man van het bekende., dreigement aan 't adres der Christelijken, heeft in een zeer slecht bezochte verga ring van voorstanders der openbare school te's-Gravenhageweer eens afgegeven op de vijanden dier school"op de wet Kuyper die het Staatsblad „ontsiert" en op hen dio aan de openbare school een „godsdien- stigen" grondslag gunnen. Levy is een man uit één stuk als weinige, die zichzelf gelijk blijft in zijn liefde en in zijn haat, en dien men maar noeit probeeren moet te bekeeren. Men kan hoogstens tegen zijn opvattin gen protesteerenen dit doen wij bij deze. Dat hij de openbare school voor de alleen zaligmakende houdt wegens „haar staats rechtelijke positie en paedagogische betee kenis" kunnen wij in den veteraan wel dragen. Maar dat hij valsche voorstellingen blijft verbreiden omtrent de richting dei- vrije school, is minder vergeeflijk. Zoo zegt hij onder andere Het dogmatisch onderwijs, dat de clericalen wenschen, fatsoeneert het kind naar een be paalde leer in een bepaalde richting. De paedagogische onwaarde van dat confessioneele onderwijs dient door de liberalen in het licht gesteld te worden. Kant zeide reeds sWat kan men zich meer onpaedagogisch denken dan het kind, dat pas de wereld is ingetreden, reeds te spreken van een vandere wereld". Wat mr. Levy daar zegt van «een be paalde leer" waarnaar de vrije school het kind „fatsoeneert" toont dat hij van onzen strijd voor chr. onderwijs nooit iets be grepen heeft. Zijn schimp op „de andere wereld" teekent den materialist die slechts opvoedt tot eenig vaag begrip van deugd dat met den dood een einde neemt, en daarom haar loon moet zoeken in deze wereld. Hij laat er immers ook op volgen Men brenge het kind die religie, die den onder bouw vormt der verschillende kerkgelooven, die zich uit in den gemoedstoestand en niet in fana tisme, want daarmee kweekt men onverdraag zaamheid onder ons volk. Dit is de weeroprakelingvanThorbecke's beschimmelde ideaal van een „Christen dom boven geloofsverdeeldheid" als de bron der ware verdraagzaamheid. En die zegt mr. Levy kweekt de openbare school. De school, aldus sprak hij verder De school zij het voertuig om den burger verdraagzaam te makenzij leere den burger te meten naar den maatstaf, »wie hij is in ethischen zin en niet welk geloof hij toegedaan is. Dit is de schoone taak der openbare school tegenover de fanatieke actie der clericalen die ook na de Lager-Onderwijs-noveile is blijven voortduren. Verdraagzaamheid En de geloofsvervolgingen der vorige eeuw dan de uitsluitingszucht der oude vrijzinnigende krakeeiingen in den boezem der S. D. A. P.de vrijheidbe- roovingen der Saaksumhuizensche arbei ders, en nog zooveel wat gij om u waar neemt, gepleegd door hen die op de openbare school tot deze „verdraagzaam heid" zijn opgeleid ziet gij ze niet, mr. Levy Herinner u dan wal de man van de fatale schoolwet - dr. P. F. Hubreoht - in Het Handelsblad van 20 Mei 1901 aan zijn vriend Sassen schreef: „In 1882 schreef ik„De openbare lagere school een kweekschool van gods dienstige verdraagzaamheid". „Zij was te dier tijde mijn ideaal, op het voetspoor van en in overeenstemming met den wetgever van 1857 en 1878, maar de wet van 1889 sloeg aan dit ideaal den bodem in, de verwezenlijking van dat ideaal was niet mogelijk gebleken langs den in 1857 en 1878 ingeslagen wegja gelijk ik in mijn Grifo-artikel trachtte aan te toonen bleek zij in plaats van verdraag zaamheid verdeeldheid te hebben ge kweekt". Aanhalingen met meerdere van Pier- son; t, d, WijokCort v. d. Linden j van 1—5 regels 40 cent, iedere regel meer 8 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Holwerdaenz. te vermeerderen, en die genoegzaam bewijzen dat de argumenten van mr. Levy zijn uit den tijd en onjuist. De leider der nationaal liberalen in den Duitschen Rijksdag dr. Paasche heeft in een redevoering bij de behandeling der suppletoire begrooting voor de prolectoraten een en ander omtrent ambtenaren van vreemde koloniale mogendheden gezegd, dat deze, zoo mogendheden als ambtenaren zich niet mogen aantrekken. De aandacht trokken met name deze woorden In vele Fransche, Engelsche en Hollandsche koloniën worden door sommige ambtenaren onrechtmatige inkomsten verworven, of om een Duitsch woord te gebruiken gestolen. Zelfs de eerlijke „Mijnheers" van Holland maken hier geen uitzondering. Het is bekend, hoe men ook daar ambtenaren heeft gehad, die in korten tijd, hoewel hun inkomen slechts duizenden bedroeg, zich millioenen verwierven. Een beschuldiging die hij later als volgt herhaalde Ik heb verder gezegd, dat er onder de Hol landsche koloniale ambtenaren, veelvuldig der gelijke lieden geweest zijn natuurlijk zijn niet alle ambtenaren van zulk een slag, er zijn vele eerlijke en brave lieden daaronder maar inder daad zijn mij voorbeelden genoemd, die onwe- derlegbaar zijn, van lieden die met een betrek kelijk gering tractement uitgezonden na enkele jaren met een vermogen van honderdduizenden zijn teruggekeerd. Deze toestanden zijn alge meen bekend. Hier wordt een smet geworpen op onze koloniale ambtenaarswereld, waartegen terecht onze groote pers opkomt. En wij ondersteunen haar verzoek aan de Volksvertegenwoordiging om bij de Regeering van ons land aan te dringen op een officiëele uitspraak die de ontken ning van deze beschuldiging brengt of zoo zij juist is de belofte inhoudt van spoed te zullen maken met het rei nigen van een Augiusstal, aan het bestaan waarvan tot nog toe geen enkel Neder lander, die op den naam van oud hol- landsphe eerlijkheid trotsch gaat, wenschte te gelooven. Van alle stapeloogsten der wereld neemt de aardappel de eerste plaats in, dejaar- lijksche oogst meer dan 4000 miljoen bus hels bedragende, tegen 2500 mil j oen bushels tarwe, 2600 miljoen bushels maïs, 1300 miljoen bushels rogge en 750 miljoen bushels gerst. Van den geheelen aardappel oogst brengt Europa ruim zeven achtsten voort, hetgeen 2'/2 maal zooveel is als baar tarwe, terwijl haar geheele graanoogst slechts 50 °/o grooter is. In het verbruik van aardappelen staat Ierland aan het hoofd. De gemiddelde consumtie bedraagt daar per inwoner 1467 pond per jaar of 4 pond per dag. Daarop volgt Duitschland met ruim 1300 pond per persoon, en bereikt het geheele verbruik aldaar 1170 bushels of meer dan een vierde van de geheele wereldconsumtie. Dan komt Nederland met verbruik per hoofd van 840 pond daarna Zweden en Noorwegen met 740 pond; Frankrijk met 700 Oostenrijk met 663en Canada met 660 pond. Aan het einde der lijst staat Italië met slechts 48 pond per inwoner. De Vereenigde Staten hebben 250 bushels aardappelen per jaar of 200 pond per persoon noodig. Dit is 38 pond minder dan het gemiddelde verbruik in Groot-Brittannië en ongeveer hetzelfde als dat van Australië. Europeesch Rusland gebruikt 850 miljoen bushels of 481 pond per hoofd. In het verbruik van tarwe is Frankrijk vooraan op de lijst met een hoeveelheid van 300 miljoen bushels per jaar of 467 pond per inwoner. Hierop volgt Canada met 860 pond per hoofd en een totaal van 30 miljoen bushels. In de Vereenigde Staten is het verbruik van tarwe 240 pond of totaal 300 miljoen bushelsin Italië 307 pond per hoofd of 160 miljoen bushels in 't geheel. Duitschland, Rusland, Groot-Brittannië en Hongarije gebruiken elk ongeveer dezelfde hoeveelheid, n.l. 165 miljoen bushels; doch het verbruik per hoofd in Groot-Brittannië bedraagt 250 pond tegen dat van 93 pond in Rusland, 180 pond in Duitschland en 230 pond in Oostenrijk. Japan neemt de laatste plaats in op de lijst met slechts 16 miljoen of '22 pond per inwoner. Wat 't gebruik van rogge aangaat volgen op elkaar: Denemarken 320, Zweden 314, Rusland 307, Noorwegen 224 pond per hoofd per jaar. Italië gebruikt niet meer dan 29 en Duitschland slechts '26 pond, terwijl Frankrijk 53 pond of een totaal van 36 miljoen bushels noodig heeft. Amerika 30 miljoen bushels, of 22 pond per inwoner. Gebruik van haver is aldus Noorwegen 112, Duitschland 97, Nederland 96, Zweden 96, Rusland 90, België 74, Spanje 56, Italië 46, Oostenrijk 45 pond. Vereenigde Staten 77 en Canada 51 pond. Vleesch Vereenigde Staten 11000 mil joen pond of 147 pond per persoon; en wel in ronde cijfers 5000 miljoen pond ossenvleesch4000 miljoen varkensvleesch; en 800 miljoen pond schapenvleesch. Dan volgt Engeland met 100 pond per inwoner. Noorwegen 80, Frankrijk 77, Spanje 70, Duitschland 64, Zweden 62, België 61, Oostenrijk 60, Nederland 50, Rusland 50, Italië 24. Tabak is als volgtBelgië 110, Zwit serland 80, Nederland 51, Duitschland 48, Amerika 43, Spanje 32, Frankrijk 29, Rusland 24, Engeland 23, Italië 22 o.z. per hoofd. Eieren Amerika 10000 miljoen per jaar of 133 eieren per persoon, Canada 90 eieren, Denemarken 80, Frankrijk 78, Duitschland 75, Italië 47, Engeland 39. Rijst wordt genoten in Japan 300, Indië 200 (het district Bombay alleen 547 pond per hoofd, totaal 10000 miljoen pond). Italië 14, Engeland 9, Spanje 5, Amerika 4 pond per hoofd. Suiker Engeland 80 pond per inwoner, Amerika 73, Frankrijk 25, Zweden 20 Duitschland 16, Oostenrijk 15. TheeEngeland met Australië 88 Canada 70, Amerika 24, Rusland 9 oz per hoofd. Koffie Nederland 370 oz. per persoon Denemarken 247, België 176, Amerika 155, Zwitserland 112, Duitsclland 76, Frank rijk 53, Oostenrijk 32, Italië 17, Spanje 9, Rusland 3. BierEngeland 1200 miljoen gallons per jaar of 30 gallons per inwoner. Duitsch land 27, Denemarken 24, Amerika 15. Zwitserland 14, Nederland 8, Blankrijk 6. Wijn: Spanje 35 gallons per persoon, Frankrijk 29,Italië 24,Oostenrijk 3 gallons, Canada minder dan 1 pint per persoon. De kiesrechtbetoogingen in Pruisen, waarvoor men zich in Duitschland zoo bezorgd maakte, zijn zonder ongelukken afgeloopen. De vergaderingen waren overal druk bezocht. Velen moesten zelfs buiten blijven. Vooral Onder de Linden, waar het Keizerlijk paleis staat, was zeer druk van nieuwsgierigen die den optocht naar het Slot wilden zien. Daar had zich ook een sterke macht in positie van aanval en ver weer gesteld, tot in de omringende zijstra ten, particuliere huizen en gebouwen der groote banken. Te Keulen sprak o.a. Klara Zetkin voor een gehoor van meer dan 3000 personente Elberfeld had de politie het aannemen van het eerste deel der motie ten gunste der Russische revolutie verboden. Toen dit met zitten en opstaan toch geschied was, werd de vergadering door de politie ge sloten en ging men in goede orde uiteen. Nu ook dit gevaar weer tijdelijk voorbij is, en vergeten, gaat men weer over wat a- ders spreken, namelijk over de jaarlijk- sche reis des Keizers. De Keizer, zoo zegt men, zal dit jaar geen reis in de Middel-

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 1