Ëji OBAIJE-IASSAU-BYPOTHEEKBAIK. M. 2. de putter van gerdes. Kippenvoeder. Windkorenmolen met Galerij, 's-Gravenhage. A° 1893. Reserve f 109.661.98. op Vrjjdag 5 Januari 1906, Aantelen in lieaireclten op polen Cement - Tegelfabriek, Handel in Bouwmaterialen. Prpoiralei op aanvraae fraaeo. solieie Agenten gevraagd. Mapzijl jjbohihdbaaF" een zware Notenboom twee Canada's Populieren MIDDELBURG, P. Sluis' Octate, ZrStata Plaile- en Paardeboonen prima niter Lijstaten ea -Heel, een Paveljoensclnut, eti aaataeiÉ MeriMt een aaitmde MMnecIt een aateuieaie WapmalmHt, - - - Een Gulden - - - A. S. J. DEKKER, Goes. 090000000 He t beste adres voor Manufacturen is dat van L. E. RIVIERE G-roote Markt hoek Gravenstraat Middelburg. ÖÖCÖÖCÖÜÖ Openbare Verkoopiiig Erf, Tuin, Boomgaard, Bouw en Weiland, Oost- en West-Souburg. 2. Een HUIS met SCHUUR, VAR KENSHOK en TUIN, even buiten Oost-Souburg, aan den straatweg naar Ritthem, groot 0.1758 H.A. (134 r.) Waal-, IJsel-, Rijn- en Belgische steen, Drijfsteen, Hardsteen. Porselein en Muurtegels O® UIT DB HAND TB KOOP: geeft 4 pCt. PANDBRIEVEN uit tegen den koers van 100'|.j in stukken van /'1000./'50G. en f 100.Coupon 1 Juni en 1 December. J. F? O B B E, BERGEN OP ZOOM. Prijs per IOOO stuks f 1^25. Ui j». ecu le IDteiendieiistmeitf een Smidsknecht een Bakkersknecht. een Km echt een gehuwde Opperknecht, v 5,22 v 5,32 v 5,40 v 5.52 v 6,3 v 6,24 v 6,33 v 6,46 a 6,50 v 7,20 v 7,43 v 8.2 a 8,30 7,- 8,5 s SANGU1NOSE is beslist het beste middel tegen bloed armoede, zenuwzwakte en al hare gevolgen. Mijne Heeren, Gaarne verklaar ik, dat Uwe Sanguinose mij uitnemende diensten bewezen heeft, lk was na de vermeerdering van mijn gezin zoo verzwakt, en de zenuwen namen zoo de overhand, dat ik machteloos ineenzonk. Vele medi cijnen die ik gebruikte hadden mij niets geholpen, maar de Sanguinose heeft van mij een ander mensch gemaakt. Ik zal uw middel aan alle zenuwzwakken aanbevelen. U kunt van dit schrijven «aar goedvinden gebruik maken. Rijswijksche weg, Hoogachtend, Den Haag. Mej. VAN VOORST. In d© meeste gevallen is tweemalen por dag een eetlepel (15 gram) vol doende. Dan duurt een flacon tien dagen, en kost U de behandeling slechts 12'12 of 15 ets. per dag. Dat is goedkooper dan eenig ander dergelijk middel. Prijs per fl. f 1,50 6 fl f8,-; 12 fl. f 15,— Te Zierikzee M. S. Polak. Tholen bjj Groenewegen. Te Ierseko bij Dooren- bos. Goes bij alle Apothekers en Drogisten. Te Middelburg bij Schutte, Korte Delft; R. M. Smits, Lange Giststr.Joh. de Roos, VlasmarktW. Robrechtse, drogist. Te Vlissingen bjj S. Luitwieler. Te Breskens bij v. d. SaudoMonjé, Te Axel bjj Jos. de Feyter. Te Ter Neuzen bjj v. Overbeeke Leunis. A. Roose, Winkelier, Koudekerks (Walcheren). ,J. J. Lebbe, Oostkapelie. M. Goffan, Rilland. W. Rouw, Kade, Veere. Zuidvlict, Womeldinge. VAN DAM Co., fabr., Den Haag. Commissarissen: Mr. H. WALLER, Lid der firma de Koek Uyt den Bogaard, Amsterdam. AUG. KALFF Azn., Lid der firma Jan Kalfi Co. Amsterdam. Mr. J. A. A. BOSCH, Raadsheer in het Gerechts hof 's-LIertogenbosch. W. E. HI.IINK, Notaris, Nijmegen. Jhr. Mr. R. A. P. SANDBERG TOT ESSEN- BURG, Colmschate. Jhr. Mr. J. W. D. SCHUURBEQUE BOE1JE, Rechter in de Arrondissements-Rechtbank, Ztenkzee. H. L. A. VAN DEN WALL BAKE, Muntmeester, Utrecht. Wie helpt een net persoon, oud 22 jaar, aan een groenten- zaakje, liefst in de omstreken van Middelburg; eenigszins met het vak op de hoogte. Brieveu gelieve men te zenden onder letter A. li., aan het Hulpkantoor Wolphaartsdijk. D. V. hoopt ds. J. VAN ANKEN van Wezep a.s. Donderdag 4 Ja nuari, des avonds te 6 ure, in 't kerkgebouw van de Geref. Kerk te HEINKENSZAND op te treden, tot het houden van een rede in 't be lang van 't Christelijk Onderwijs. HET BESTUUR. des voormiddags te 10 uren, te Goes, op het „Slot Oostende", ten overstaan van Notaris MULOCK HOUWER, van staande in de gemeente Nisse, in den Kruiningepolder, met 51 H.A. 94 A. 99 c.A. gelegen in de gemeenten Nisse, Ovezande en lïaarland, verpacht aan dhr. W. L. de Vrieze tot 1 Maart 1910; en in de gemeente Cortgene, als5den blok in den Frederikspolder, lsten en 8sten blok in den Oud-Cortgenepolder, 2den blok in den Oostpolder, lsten blok in den Adriaanpolder en 2en en 3en blok in den Willem Adriaanpolder. Veilingboekjes met kaart en alle in lichtingen zijn te bekomen bij genoemden Notaris. m De Notaris Mr. JAN LOEIT zal Woensdag m zfiPWr's 10 Januari 1906, des namiddags om 1' uur, te OOST- EN WEST- tr"" - SOUBURG, in /Dorp- zicht", in het openbaar te koop aanbieden in de gemeente 1. Een RENTENIERS-WONINGI met SCHUURTJE en verderen OPSTAL en TUIN met honderdefijne VRUCHT- BOO MEN, op het dorp Oost-Souburg, wijk A nr 18, groot 0.2176 H.A. (166 r.) 3. 0.4290 H.A. (1 g. 28 r.) WEILAND, aan d?n Zaaihoekweg. 4. 0.1780 H.A. (136 r.) MOESLAND, aan den Ritlhemscben Weg. De koopers komen aan het gebruik van pere. 1 van het Schuurtje terstond, van den Tuin den 15 Februari 1906 en van het Gebouw 1 April 1906, van perc. 2 1 Mei 1907, van perc. 3 25 Nov. 1906, van perc. 4 terstond. Te bezichtigen Dinsdag 9 Januari 1906, ook inlichlingen en plakbiljetten verkrijg baar ten kantore van den Notaris te Koudekerke. Kijkdagen 8 en 9 Januari 1906 van 10-12 en 2—4 uur, EERSTE ZEEUVVSCHE TER NEUZEN en VLISSINGEN. Groote voorraad. Ruime lceuze. ■Prijzen beneden alle concurrentie. Albums en prijzen op aanvrage franco. BESTE ADRES VOOR Alle soorten PANNEN en VORSTEN. Uitgebreide sorteering voor boogvullingen en wandbekleeding ATTEKTIE. Op alle plaatsen tot op de kleinste dorpen Zij, die een of meer dagen per week disponibel hebben en eenige ruimte tot het plaatsen van goederen iu depot, ge nieten de voorkeurruime provisie. Br. fr. Colportage-Boekhandei Gort straat, Middelburg. Hoek Langeviele. Middelburg Alle soorten gemalen en ongemalen GRANEN. Puik Brui 11 meel voor magere varkens a f3,00 per baal. Rrima mooie droge platte Maïs. Bij partijtjes lage prijzen. Jhr. Mr. P. R. EEITH, Raadsheer in den Hoogen Raad der Nederlanden, 's-Gravenhage, (Voorz.) Mr. J. C. J. Ridder VAN RAPPARD, Vice-Pre sident van het Gerechtshof 's-Gravenhage, (Onder-V oorzitter). Mr. A. J. E. A. BIK, Advocaat en Procureur, Lid van den Gemeenteraad, 's-Gravenhage, (Secretaris). A. D. VOIGT, Oud-Notaris, 's-Gravenhage.* J. M. PIJNACKER HORDIJK, Oud-Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 's-Gra venhage. S. J.VAN DEN BERGH, Notaris,'s-Gravenliage. K. G. GOEDEWAAGEN, Directeur der Incasso- Bank, Amsterdam. De Bank verstrekt gelden onder eerste Hypothecair verband van huizen in grootere gemeenten, landerijen, boerenplaatsen, enz. en geeft uit4 pCts. PANDBRIEVEN, in stukken van 1000, 500 en ƒ100, niet of eventueel met premiën uitlotend, verkrijg baar: te 's-GRAVENHAGE, ten kantore der Bank, Kettingstraat 16; te AMSTERDAM, ten kantore van de INCASSOBANK, van de H.H. JAN KALFF Co., en van de H.H. DE KOCK en UYT DEN BOGAARD te ROTTERDAM, aan het Bijkantoor der Bank, Wijnhaven 151, en bij de H.H. KOLFF en VAN DER VEN, en voorts bij H.H. Agenten en Correspondenten en Commissionairs in Effecten in bet geheele Rij. De Directie: J. G. L. WATELER. Mr. A. G. N. SWART Slechts ƒ1.zes keurige werk jes van GERGES en Groote Ka lender voor slechts ƒ1. 1. De Man van de Zilvervloot, een verhaal uit de jaren 15781629. 2. De Noordbrabantsche Ossen- kooper in 1570. 3. Vier onschuldigen vermoord, een verhaal uit den tijd der Inquisitie. 4. Oranje in 't Land, Historisch ver haal uit het jaar 1813. 5. De Franschen te Woerden, een tafereel uit het jaar 1813. 6. Noord en Zuid. Historisch verhaal. 7. Groote Christelijke Scheurkalen der op prachtig schild. mr De 500 eerst aanvrageuden ont vangen nog een fraai boek van ƒ1 op den koop toe. DPMffT er aan otn z°ker y'Ün °°k 11 £1R li 1 het boek van er bij toe te krijgen. Te bekomen bij D. BOLLE, Bazaar van Goedkoope Boeken te Rotterdam. Franco na ontvangst Postwissel slechts ƒ1, waarop te melden: Pakket 500. Voor eene groote Belgische Suiker fabriek wordt terstond gevraagd een alleszins bekwaam en soiled persoon om als Hoofdagent werkzaam te zijn bij den aankoop van BEETWORTELEN op de Zuidelijke havens en het kanaal van Zuid-Beveland en Walcheren. Brieven met uitvoerige inlichtingen onder No. 77, bureau DE ZEEUW, Goes. EN bij JAN MARIJS, Biggekerke. Verkrijgbaar bij H.H. Effectenhandelaren, alsmede ten kantore der (Bank(Rouaansche Kade G 151. De Directie Mr. A. A. DE VEER Gz. H. WORST Jr. Zuivelstraat over het Postkantoor. MAGAZ IJ N V A N Barometers en Therm meters, Melk en V'oebt wegers, Leesglazen, Passer- doezen, losse Passers en Tr-kpennen, Too: eel- en Veliik(jkerp, le kwal. Gouden, Zilveren, Stalen en Nikkelen Brillen i-n PinO'-Nez. Roimo keuze Oog-, Neus-, Oor- en Laveusei,(spuiten, Wind- ringen, elastieke Dij-, Koie- en Enkelkousm. Ondoordring baar Wiegondoek, Urinalen en verder alle a orten artikelen voor ziekenverpleging, Prachtige collecte fi/ne Snijwerken, als: Dolk-, Zak Tafel-, Dessert-, Slagers-, Be- schuil-, Brood- en Voorsnijmessen. Prima kwal. Scheermessen, Trocartsen, Vljjmen Borduur-, Nage1- en Knoopsgater.scbaren, FondfUS"? nieuwste Kapperschaar. Voor Breuklijders een ruime keu/e in enkel-1, dubbele, Navel- en Kinder-BreukbaDdon. Buik- en Gezondheidsgordels. Lovert op voorschrift en onder contróle van H.H. Doctoren. Niemand heeft het recht op mij 11 naam te reizen. kunnen onbepaalden tijd goed be waard worden. DROGISTERIJ „DE STER", Vlasmarkt. Middelburg. De voordeelen van het toedienen van een week ochtendvoeder, 's morgens als eerste maaltijd, aan kippen en andere hoenders, ter bevordering der eierpro- ductie, zijn in de vakbladen, in dag- en weekbladen in de laatste jaren reeds zoo dikwijls op wetenschappelijke en bevat telijke wijze bepleit, dat die als algemeen bekend mogen worden geacht. Grooter moeilijkheid is het dikwijls voor de gebruikers, om ,;it de velerlei verschillende fabrikaten, tegen zoo veler lei verschillende prijzen aangeboden, eene goede keuze te doen. Want hot moet erkend, door het steeds hooger op voeren van het eiwitgehalte, hebben vele fabrikanten uit het oog verloren, dat de andere bestanddeelen daaronder te veel lijden, en de juiste voederverhouding geheel uit het oog verloren. Bij het toedienen van zulk voeder worden zeer dikwijls ziekten, als hardnekkige diar- rhee, vervetting of andere kwalen in het leven geroepen, en het behoeft nauwelijks betoog, dat van het leggen van veel eieren dan geen sprake is en het doel dus totaal gemist wordt. handel gebracht, is nog al die jaren onveranderd van gehalte aan Eiwit en Vetstoffen, Koolhydraten en minerale be- bestanddeelen, en handhaaft daardoor nog steeds zijn ouden roem, als een der beste, zoo niet de beste, en zuiverste die in den handel zijn. Het succes met dit voeder is waarlijk verrassend. De kippen, hiermede gevoed, leggen minstens 1/g meer dan met eenige andere voeding, terwijl de kosten bijna niet hooger zijn dan met gewone graan- voedering10 kippen hebben slechts 27i ons per dag noodig, terwijl de kosten hiervan aan graanvoeder worden uitgespaard. Meer hierover, benevens gebruiksaanwijzing, prijzen en attesten vindt men in eene brochure van 40 pag. die op aanvrage aan ieder gratis en franco wordt toegezonden. De prijzen zijn5 kilo f 0.90, 10 kilo f 1,80, 25 kilo f4,-, 50 kilo f 7,25 bij de depothouders. Naar plaat sen waar geen depothouder is, worden zakken van 10, 25 en 50 kilo franco naaste station van de lijn Roozendaal— Vlissingen zonder prijsverhooging, door mij direct van de fabriek toegezonden. Proefzakjes van 5 kilo door geheel Nederland franco per post, na ont vang van postwissel a fl.— P. SLUIS, voorheen Evorsdijk, N. Z. Voorburgwal, Amsterdam. Gevestigd 1823. 262 medailles. Depots te Middelburg, D. Alewijnse Sr. Goes, L. Versé; Zierikzee, M. J. C mstandse Tholen, Abr. du Burck St. Annaland, Johs. Goedegebuur Kapelle, J. A. GelokKrabbeudijke, Adr. Wabeke Ter Neuzen, P. J. van Strien de Koning; Rilland, J. Vogel. Depots kunnen op alle plaatsen bij iederen solieden grutter of kruidenier op zeer aannemelijke voorwaarden ge vestigd worden, J is alleen vorkrijgbaar bij OPNIEUW ONTVANGEN in verschillende kwaliteiten. STEEDS VOORHANDEN alles aan concurreerende prijzen. A. POLDERMAN, Vlissingen. UIT DE HAND TE KOOP groot 48 scheepston, met completen Inventaris, zijnde in goeden staat, lig gende in de haven alhier. Adres C. M. BOUW, boekhandel, O 0 1 ij n s p 1 a a t. TE KOOP AANGEBODEN een lliaken steenen HUIS en SCHUUR, J dat een goed bestaan oplevert, iu de provincie Zeeland. Brieven fr., lett. M, bureau DE ZEEUW, Goes, Tegen 1 Mei a.s. benoodigd, tegen ho<~g loon, bij M. VAN LIERE, Nisse. Terstond gevraagd, bij T). MEULENBERG, bakker, MiddelburgLangeburgt C 96. Terstond of met Mei benoodigd, bij J. DE MEIJER, gedipl. hoefsmid te Sluiskil (Ter Neuzen). Tegen 1 Maart a.s. biedt zich aan Adres letter P, Hulpkantoor Krui- ningen. Met Mei benoodigd, bij J. WISSE, St. Laurens. Aan 't zelfde adres een Karnhond te koop. Met 1 Mei r.s. gevraagd, bij J. DE PREE, Kortgene. Terstond of met Maart P. G.en terstond eene HUIS HOUDSTER gevraagd, niet be neden de 40 jaar, bij A. ADRIAANSE, te Veere. Gevraagd tegen Mei a.s. liefst met workend gezin, tegen hoog loon, bij H. VAN GORSEL, landbouwer, 's-Heer Arendskerke (Sloe). BROUW ERSH. Brouw.h. Zonnem. Noordg. Schuddb. Zierikr. Nieuwk. Oosterl. Bruiniss. Zijpa Anna Ja. Philipl. N.VoËtn. Sreenb. STEENB.— ROOSEND. 7,30 10,20 2,7 4,10 7,55 7,40 10,30 2,17 4,20 8,5 7.50 10,38 2,25 4,28 8,13 8,5 10,50 2,37 4,40 8,25 8,21 11,2 2,53 4.58 8,40 8,4211,23 3,14 5,19 9,1 8.51 11.32 3,23 5,28 9,10 9,4 11,45 3,36 5,41 9,23 9,8 11,50 3,40 5,45 9,27 12,5 6,-10,2 12,26 6,23 10,22 12,44 6,42 10,34 1,10 7,1011,2 Steenb. v 5,50 N.Vosrr. v 6,15 Phiiip8l. v 6,29 AnuaJa. a 6,50 Zy'pe v 7,36 Bruiniss. v 7,38 Oosterl. v 7,51 Nieuwk. v 8 Zierikz. v 8,26 Schuddb. v 8,37 Noordg. v 8,49 Zonnem. v 8,57 B ouw.b.a 9,8 Steen bergen v Roozendaal a Roozendaal v Sperbergen a 9,30 9,58 10,18 10,40 11,5 11,8 11,21 11,30 11,53 12,4 12,16 12,24 12,35 5,32 6,37 7,43 8,50 4,15 4,37 4,55 5,15 1,35 5,45 1.38 5,48 1,51 6,1 2,- 6,10 2,25 6,36 2,37 6,47 2,50 6,59 2,58 7,7 3,8 7,18 9,5 1,- 10,10 2,5 11,8 2,35 12,13 3,40 7,25 7,47 8,5 8.25 8,40 8,43 8,58 9.7 9.26 9,37 9,49 9,57 10,5 4,10 5,15 5,57 7> 11,15 11,40 11.53 12,10 12,30 12,3a 12,46 12,55 1,21 1,32: 1,44 1,51 2- 9,40 10,45 Druk Firma De Jonge-Verwest Goes,

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 4