Verkoop a Contant zonder korting. Voor de aldeeling En Gros, speciale conditiën. „DE 11 Lange Delft A 94, Middelburg'. 23 nieuwe Vulkachels, - Openbare Verkonping eei i pTiacjViiq aAAOTit jmeir t Tvi&TLWA' te Aan deze atdeeling zijn verbonden beproefde bekwame Coupeurs en eerste klasse werklieden waardoor wij in staat zijn liet geachte publiek accuraat en degelijk te kunnen bedienen. Wij waarborgen de soliditeit der stojfen en garandeeren voor fijne bewerking en goed passen BIJ NAAST HOTEL DE FLANDRE. OPENBARE VERKOOPINGEN marktberichten. If 1-44-10 I1ECT. BOUWLAND, NOTARISHUIS 75 zware Olmeboomen, 3 Canadaboomeru 14 Esschenboomeii, i k Spli RECHTSZAKEN Ons Huis. Burgerlijke Stand. publiek verpachten verkoopen: Maandag 13 Nov. a. s. NAJAARS- eu WINTER- MANUFACTUREN, Maandag 13 Nov. a. s., De Groot <Sr Hondius. >opW oensdag 29 November 1899 AFDEELINC KLEEDIHG HAAR MAAT. Gostuums, Demi-Saisons, Winterjassen, Pantalons etc. M I" Maandag 13 Nov. Kattemiyke, op de hofstede Domburg by L. Korstanje door not. Pilaar 1 uur 2 vare koeien, 1 kalfvaais, 3 vette vaarzen, 6 anderhalfjarige, 5 jaarlingen, 1 jarige os enz. Middelburg, door not. de Vos. Notaris huis, ook Dinsdag en Woensdag 10 uur manufacturen. Inl. de Groot en Hondius. Dinsdag 14 Nov. Middelburg, Notarishuis ook Maandag en Woensdag 2 uur najaars- en winterma- nufacturen, dekens, dames- en kinderman tels, 23 nkuwe vulkachels. Woensdag 15 Nov. Oudelande, voor Fransen v. d. Pul te Zn. door not. v. d. Kloes 10 uur 65 canada's aan den Westdyk van den Storrn- polder. Beginnen bü P. Driedjjk. Heinkenszaiid, half 11 Meikotschen dyk door not. Bresser 260 canada's. Willielmiuadorp, by v. Dyke 2 uur door not. Mulock Houwer lo. voor dhr. J Blok, de molen de Koning met stoomketel 14 pkr., met stal, wagenhuis, varkenshok, vruchtboomen. En het woonhuis 5C5 cA, 2o. voor dhr.Nieuwenhuizeeen buis. sehuui- en erf 1132 cA. van P. Staal en wed Karelse. Middelburg, 8 uur inde Vergenoeging door not. de Vos 4 huizen Noordweg R 74 75, 78, en Arnemuidsche voetpad T 84 Be zichtiging 15 November 10—12 en 2—4 uur Donderdag 16 Nov Middelburg, door not. Huvers en Wisboom Verstegen in de Vergenoeging 8 uur lo. een huis, erf en plaats Nieuwstraat G 2232o. een huis, erf en tuin Segeers- weg V 33a. En om 2 uur aan gemeld huis meubelen. Te zien 10—12 en 2-4 uur daags voor den verkoopdag; no. 1 ook daarop. 's Gravenpolder, tusschen de polde s Ouden Hoondert en Middel Zwake door not. Paardekooper Overman voor mevr. Lenshoek Zwake 10 uur 220 canada's. Baarland, half 11 in de weide vanPompoene voor A. Moerdyk doordsurw. Hollmann 150 damplanken, 2 by 0,08; schuierdeelen enz Vrydag 17 Nov. Aagtekerke, 10 uur door not. de Vos nieuwe houtwaren. lVestkapelle, half 1 by v. Rooyen door not. de Vos nieuwe houtwaren, meubelen, veeren bedden, enz. Wisseukerke, half 11 door not. Roe lof op Vlietenburg opgaande olmen en esschen en 2 canada's. Aanwijzing v. d. Berg de pachter. Middelburg, 10 uur aan de stoomhout- zagery by Alberts Co. door not. Tak Ame- rikaansche grenen afval, geschaafde en on geschaafde bekantrechte vuren delen, schalen achterdelen, latten enz. Ileinkcnszaiid op du hofstede De Kouse door not. de Ronde Bresser 10 uur voor dhr. C. Risseeuw 44 populieren en 25 canada's. 8ckore, 10 uur bij Rottier door not. Prins 49 canada's en in den Smokkeihoek 7 abeelen. Zaterdag 18 Nov. Ovezand, 11 uur door not. Bresser voor dhr. J. M. Kakebeeke olmen en esschen 's Heerenhoekschen dyk. Maandag 20 Nov. Middelburg, in de Vergenoeging 3 uur door not. Tak voor den curator in 't faillissement van dhr. Doesburg het recht op de renten van een kapitaal groot f9850 in 't 3procent8 Grootboek gedurende het leven van den langstlevende van 2 personen oud 61 en 58 jaar. Ilcinkenszand, half 11 by Alle ne- kinder? door not. de Ronde Bresser voor erve.i mr. J. C. R. v. d. Bilt lo. een hee- r» nhuis met koetshuis, tuin, aanleg en 46 A 44 cA',2o. een huis, schuur en tuin de Warande .0320 H. 3o. 1.6640 H. bosch en bouwgrond Clara's pad4o. 9360 cA. bouwl. aldaar; 5o. 5640 cA. beplant weiland Moolwegje. 6o. 495 cA. tuin Kerkpad. 7o. l.,3030 Hbouwl. in pacht by Nysse 8o. 5,3410 H. id. in pacht by Koens9o. 2.7690 H. id. in pacht by Oudendijk10o- vyf perc. bouwland in Oude Kamer en 1 per ceel. id. in Nieuwekamer, saam 9,3440 H In pacht by Braamse in 6 perceelen. Dinsdag 21 Nov. Goes, 3 uur in de Prins van Oranje door den ontvanger der registratie verpach ten voor 7 jaar de dijken langs het Banaal en gras- en bouwland en recht tot rapen en afsteken van schelpdieren in de buiten havens van het Kanaal, in 24 perc. Inl. de ontvanger te Goes. Middelburg. Notarishuis door not. Ver hulst 10 uur voor de heeren Polvliet, c. s. rasduiven. Inl. de Groot en Hondius. Woensdag 22 Nov. Aoord-Kraaiert 10 uur by Jacob de Jpger door not. Bresser 21 olmen, 150 tronk- boomen, 17 vruchtboomen. En om 1 uur naby Buitenlust 60 canada's. Donderdag '23 Nov. Middelburg, in de Vergenoeging door not. Verhuist 8 uur een huis en erf Lange delit, 2 winkelhuizen Lange Noordstraat en Gravenstraat. Een bergplaats by den Segeers- singel. Te zien 22 en 23 Nov. 10 12 en 2-4 uur. 's Gravenpolder, door not. Paarde-' kooper (Jverman 10 uur voor het R. C armbestuur 300 canada's achter J. Remyn En voor C. Polderman 49 canada's, 2 olmen en 1 linde. Voor de herv. diaconie 28 canada's aan den straatweg naar Kadam. En voor M. Burger 27 canada's. Vrydag 24 Nov. Krulninge, 11 uur Zanddijk door not. Prms olmen en canada's. Zaterdag 25 Nov. Wemeldinge, 10 unr op Slagveld door not. L. Liebert voor dhr. P. Dekker by Joh v. Stel 40 olmen en 50 canada's. Dinsdag 28 Nov. Goes, half S by L. Rjjk voor erven J. Meyler Az. door not. Mulock Houwer een huis, wagenmakerfj waarin rytuighandel. Voorstad, groot 5.38 c. A. Middelburg 10 uur Notarishuis door not. Verhuist inboedel. Inl. De Groot en Hondius. Arrondissements Rechtbank te Middelburg Heden, Vrijdag, zijn veroordeeld wegens overtreding tan rijksbelastingen: P.J.R., 29 j., handelsagent, IJzendijke, tot f10 b- i s. 3 d. h., Th. J. S., bierhuishouder Vlis- "ingen, thans te Gorinchem, tot f 15 b. s. 5 d. h., en J. H., 53 j., vleeschhouwer, Vlissingen, tot f25 b. s. 5 d. h.; mishandeling C. V., 15 j., arbeider, Phi lippine, (Posthoorn), tot f5 b. s. 5 d. h.; beleedigiug van ambtenaren: I. C., 35j., arbeider, Retranchemeht, tot f8 b. s. 8 d. h.; wederspannigheidC. F., 21 j. kleermaker Kruiningen (Hansweert) tot 8 d. gev. straf, en F. de K., 17 j. werkjongen, Middelburg, tot f 8 b. s. 8 d. h. vernieling J. M., ,25 j., werkman, Goes, tot f8 b. s. 8d, b.; kindermoord: E. van W., 20 jarbeid ster, Westdorpe, thans te Middelburg in hechtenis, tot 1 jaar gev. straf, met mindering der preventieve hechtenis; en mishandeling van een dier: F. A., 64 j. wed. van C. J. M. v. d. W., Middelburg, tot 8 d. gev. straf. Ontslagen van rechtsvervolgingA. W., 77 j., zonder beroep, Meliskerke, beklaagd van overtreding van rijksbelastingen. VrijgesprokenL. v. H., 33 jkuopman in vee, Eede, beklaagd van mishandeling. In zaken J. M., 23 j., werkman, en H. J. 26 j. sjouwer, beiden Vlissir.gen, op 8 September 1899 beiden wegens weder spannigheid veroordeeld de le tot 2 m. en de 2e tot 4 m. gev. straf, en daarvan in verzet gekomen, is het vonnis van den len bekrachtigd en het verzet van den 2en vervallen verklaard. Bakker Zegers te Harscamp, gemeente Ede, die zijn vrouw door vergif ombracht teneinde met zijn meid te kunnen trouwen, is door de Arnhemsche Rechtbank veroor deeld tot levenslange gevangenisstraf en ontzetting van de vaderlijke macht. VLISSINGEN, 10 Nov. 1899. Boter f 1.25 a f 1.30 per kilo. Eieren 17.20 af—.— per 104 stuks. ZIERIKZEE, 9 Nov. 1899. BOTER. Hoogste koers f-.57'/s af—.— Laagste koers? f .45 a fKIPEIEREN Hoogste koers f 1.50 a f Laagste koers fl.- a f-.-. EENDEIEREN. Hoog ste koers f—a f Laagste koers a f de 25 stuks. MIDDELBURG, 9 Nov. 1S99. Er was weinig aanvoer hoofdzakelijk witte boonen die 25 cent lager verkocht werden. Jarige en Nieuwe tarwe prijshoudend tot f6 a f6.25 gekocht. Nieuwe rogge niet ter maikt. Dito Wintergerst 5.75 a f5.50. Dito Zomergerst f5.10 a 15.20. Witte boonen f 10.10 a f 10.15 in puike soort gekocht. Bruine boonen in pu.ike ronde soort fll! Lange dito 19.25 af 950. Dito kleine groene kookerwten puik f8 a f 8.25. Mesting 16 25 a 16.50. Kroonerwten f8.50 a f8.75. Koolzaad f9 aangeboden. Chevaliergerst tot f9.50 per 100 kilo geveild, Haver eu Paar- deboonen niet ter markt. Boter 11.10 a f 1.20 per kilo. Eieren f6.— afper lOOstuks. LEESTAFEL. Omtrent de uitgaven der firma Callenbach hebben wij nog een kleine aanvulling te geven aan onze beoordeeling in no. 16 van ons blad. Het boek Winterbloemen (wij meldden abusievelijk Wonderbloemen) is slechts verkrijgbaar tegen toezending van 25 cents voor hoofden van Zondagsscholen. Ook bevatten deze uitgaven niet chromo- litographieën, maar chromo-<(/pographieën. Wy noemden deze plaatjes schynbaar mfn der fraai, wy bedeelden hiermee dat zy op den eersten oogopslag minde- fraai (dan de gewone gechromo-litografeerde van dezen eu andere uitgevers) schynen, doch dat dit slechts schijn was, te meer wyl hier een proeve van uitvoering door middel van de (boek)drukpers gegeven werd. Men maakt er ons attent op dat dit al meer dan een eeuw alzoo geschiedt. [Wel is dit een proeve van kleurenplaatdruk door den boekdrukker. En als zoodanig achtten wy deze proeve belangryk. Wy haasten ons deze vergissingen te herstellen en handhaven daarby onze mee ning dat genoemde firma zeer degelyke lectuur aanbood, trouwens van haar is men dit gewoon. De leesavond van den heer Wibaut wordt Zaterdagavond a. s. te zijnen huize gehouden. Op Zaterdagavond 11 November a. s. des avonds te 8 uur Zangcursus voor beide klassen in „Ons Huis." Van 9 en 10 Nov. 1899. MIDDELBURG. OndertrouwdJ. Sonne- vylle jm. 27 j. en J. M. de Brauwer jd. 27 j. P. Willeboer jm. 28 j. en D. J. Aaamse jd. 24 j. P. H. Broerse jm. 29 j. en C. P. Degens jd. 28 j. Getrouwd: P. A. Eiff jm. 23 j. en J. Bosschaart jd. 28 j. J. Idsenga jm. 25 j. en A. K. Suvaal jd. 20 j. - M. R. Kop- pejan jm. 23 j. en A. J. van Sluys jd. 23 j. P. J, L. Seidenspinner jm. 21 j. en A. C. Krings jd. 32 j. Bevallen: J. S. Timmerman geb. Brandt z, J. H. van Aartsen geb. Wage z. P. Leport geb. Koster d. - J. Crucq geb. Schipper d. E. van der Sluys geb. Tiel- rooy z- J. Polak geb. Braasem z. Overleden: A. Kesteloo 68 j. wede van C M de Ryke. J. Floresse 3 j. z. P. C. Franscoys 6 mnd. d. T. Reynierse 17 j. d. GOES. Ondertrouwd: 9, Pieter Hendrik van Kogelenberg 23 j. jm. te Goes en Anthoninu Potter 24 j. jd. te Ellewoutsdyk onlangs te Goes. Ovei leden 10, Gillis Martinus Smolders 69 j. geh. met Anna Pieternella van der Does. Over de m:.and October 1899. GRIJPSKERKE. Bevallen P. S. Jakobsen geb. Melis d. P. de Lange geb. Looise d. F. Jobse geb. Minderhout d- P. Bostelaar geb. Sturm d. OverledenCornells Adriaan Bastiaanse 7 mnd. Notaris LIEBERT te Kapelle zal op des avonds 7 uur in de herberg by J. Hanson te Kapelleten verzoekt van Mej, de Wed. P. Staal, voor 7 jaren, onder Katteudijke aan den Plasweg in 5 perceelen. Middelburg. De Notaris J. DE VOS zal en volgende dagen telkens des namiddags ten 2 ure uitgebreide collectie DEKENS, MANTELS, BUKSKINS enz. Te bezichtigen des morgens voor den verkoop. des namiddags ten 1 uur verkooplng van n.l. de weiken „S .cces", „Vendóme". „Ster", etc. s namiddags te 2 nren, te Kloetinge in de herberg van W. Akkenaab, voor den heer M. Burger, ten overstaan van den Notaris MULOCK HOUWER van waaronder 1 van 2,23 M.en verschillende van 2 M. omtrek. van 2,90, 2,82 en 2,20 M. omtrek. waaronder 1 van 2,15 M. omtrek. I)e Olme- en Esschenboomen en 1 Cana daboom staan in de gemeente Kloetinge in Gasjeshoek, 1 Canadaboom in een bosch aan de leiding en 1 dito aan het padie naar Abbekinderen. De boomen worden 'verkocht in 17 perceelen. van „Aldus diei de volksbela weren te strij mocrntische a aankomt, noo „Het amen hoe verdienstt in 't belang maar tegen d. „En wy w geschiedenis v als 't op dadi opwerpt. Dal Onderwijl i beschuldiging wy even de i terwyl wij o< op de eerste. De afkeuri per wordt h door eenige partij waarv en verdienste Men zal ot dat wy ons d Te meer tegenstander gaarne zal toe trent zijn am hadden mogen paste althans De antirev gedaan dan zi mantel. Zy i getrouw gew ministerie-Ta toonde, geste den tegenwo landsche zaki voerd tegen s len van 't mi Dat zij mei heeft aanvaar het verschil cratie tusschi tionaire voor Natuurlijk alle „democr liberale minii ongevallen we dat het onze liet antirevoli cipieel als w buiten sluiter ning van de v grooter gevaa neming van cl Doch steed verstaan wer in a) zijne antirevolution wyding deze het tegendeel bewyzen. Haar verzr weet men w leerdwangont juist door de selen gemotr Juist, dew wenscht zij z wet, die een lasten oplegt Hier, gely het 't Staati geering, de r initiatief, all der ware dei antirevolition blyven dwin Toch zal zi is, trachten te redden w heeft zy get< Over den werp zwijger Het heeft was als wy Het nu hi breken. Nog niet is de klacht Pers en Kamt is on-Nederlai seerend. Het amen ging in de ee culier initiat houden om t Het wet8o: culier i.iitiati Rijksbank, wi En dan de verzekeringsi Maar dat i Eilieve hee groot-industrii initiatief En zyn de industrie? He gint het seha spreken? Is t Zeer zeker ook byvoorb Middelburgse merteden tj strevend mir Het amem zakelyk in h Toegegevei

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1899 | | pagina 4