PIETERSEN WIST TE VEEL VERSPERRINGEN IN ALGIERS VERDWIJNEN mm III III II II 1 III Adenauer (86): nog lang geen afscheid Kapitein Rijhiner: memorandum is juist Oproer in Venezuela leger van onderdrukt m lm „Van der Putten vecht voor een goede zaak maar hij houdt te veel van publiciteit" Ook al aan de sigaar? Drie doden bij treinramp in Engeland het geheim Nieuwe Vlaamse mars op Brussel HWATTA Garmt Stuiveling weer voorzitter Letterkundigen Mentaliteit veranderen Ik mocht al vroeg zo nu en dan'n sigaartje roken. Nu, op wat je mag, wordt je niet gauw wild. Maar op mijn sigaar ben ik toch altijd bijzonder Korte strijd werd snel beslecht van genoegens PROTEST VAN RUSSEN TEGEN KERNPROEVEN Maandag 4 juni 1962 ZEEUWSCH DAGBLAD Pag. 5 GEJUICH VOOR PRINS ANDREW Vierde slachtoffer van kolendamp in be j aardentehuis „Geen wilde beesten meer m circussen Corruptie Bescherming Bang Geheime leger verliest aanhang K WAT TA J Aon de pijp geraakt old boy g Staat je goed bij GENTLEROY WEL EEN TWEEDE VOORZITTER VOOR DAGELIJKSE WERK A APELDOORN. In onze officiële letterkundige wereld blijft alles bij het oude: prof. Garmt Stuiveling is zaterdagmiddag in Apeldoorn op de jaarvergadering van de Vereni ging van Letterkundigen met 63 te gen veertig stemmen als voorzitter herkozen. Deze jaarvergadering was met span ning tegemoetgezien. Na de gerucht makende affaire Stuiveling—Marj a had een aantal leden waaronder prominenten als Bloem en Roland Holst een nieuw bestuur voorge steld met A. den Doolaard als voor zitter, A. Koolhaas als penningmees ter. Na de verhitte discussies, waarbij de erevoorzitter, prof. dr. N. A. Don kersloot de persoon en het werk van Stuiveling verdedigde, werd het resul taat van de stemming bekendge maakt: 63 stemmen voor Stuiveling, veertig tegen en zeven blanco. Het gevolg was dat de opposanten zich te rugtrokken en dat het oude bestuur werd herkozen met uitzondering van mr. dr. Herman van den Bergh, die bekend had gemaakt dat hij niet her kozen wenste te worden. Noodlot Hij werd opgevolgd door prof. dr. S. Dresden, toevallig een van de kan didaten van de oppositie. Daar prof. Dresden niet op de vergadering aan wezig was om zijn benoeming te wei geren doet zich nu het merkwaardige feit voor dat een man die door de oppositie als toekomstige voorzitter was bestemd zitting heeft in het be stuur dat hij ten val had willen brengen. Zo is echter het noodlot van de vergadertechniek. Als gezegd: alles blijft bij het oude. De zeer omstreden prof. Stuiveling blijft aan, de nog meer omstreden Marja blijft lid en de storm schijnt voorlopig te zijn uitgewoed. PARAMARIBO (ANP). Kapitein b.d. H. D. Rijhiner heeft bevestigd dat het memorandum, gevoegd bij het dossier over adjudant Pietersen dat de heer F. H. van der Putten aan de minister van defensie heeft gezonden, van zijn hand is. De heer Rijhiner, drager van "de Militaire Willemsorde, is indertijd hoofd geweest van de veilig heidsdienst bij de Legerproduktiebedrijven in Kiaratjondang. Hij bekleedt thans een overheidsfunctie in Paramaribo. Oud-kapitein Rijhiner zei het memorandum jaren geleden te hebben geschreven .Hij kon zich niet voorstel len hoe de heer Van der Putten het in handen had gekregen, want hij had in 1950 al met hem gebroken. (Ingezonden mededeling gesteld geweest. Wild niet. 'n Mens houdt trouwens al vrij gauw op met wild te zijn. Ik denk wel eens: ais hij serieus begint te vlijen. Dan gaat hij zijn ver antwoordelijkheid voelen. Mijn vader liet zijn knevel staan toen hij de vrouw van zijn keuze had gevonden. Toen hij ge trouwd was, ging die er af, maar hij bleef aan de sigaar. Sigaren hebben altijd gezag meegebracht. Wie een sigaar rookt, is een persoonlijkheid De knevel weg, maar de sigaar handhaafde zich. De knevel is nu weer terug. De sigaar hand haafde zich. Dat zal zij blijven doen, terwijl knevels gaan en komen. 'n Sigaar staat nu eenmaal boven de mode. In de Zandvoortse grammofoon- platenfabriek Agram heeft gistermid dag brand gewoed. Het is gebleken dat er in de fabriek was ingebroken. Deu ren waren geforceerd, elektrische lei dingen vernield en enkele machines waren kapot geslagen. Om sympathie te betuigen met de stakende arbeiders in Spanje hebben duizend Spaanse arbeiders die in West- Duitsland werken, een mars door Keu len gehouden. pjET was koningin Elizabeth's dag, maar de kleine prins Andrew stal de show. Engeland vierde zaterdag de officiële ver jaardag van de koningin. Het befaamde „trooping the colour" was juist achter de rug. Terwijl straaljagers in een strenge for matie over Buckingham Palace daverden, wuifde koningin Eli zabeth vanaf een balkon de voor het paleis verzamelde menigte toe. Het gejuich dat opging gold echter goeddeels haar jongste zoon, die aarzelend meewuifde. Het was zijn eerste optreden in het publiek. Van onze correspondent GORKUM. In het streekzieken huis Prinses Beatrix is zaterdagavond de 85-jarige J. Vos uit het bejaarden tehuis in Almkenk aan de gevolgen van koolmonoxyde overleden. Daar door is het aantal slachtoffers van de kolendampvergiftiging in het bejaar dentehuis gestegen tot vier. De 76-jarige mevrouw M. Brouwer, die nog in het streekziekenhuis wordt verpleegd, is nog steeds niet buiten levensgevaar. VENEZUELA (Reuter) Voor de tweede maal binnen een maand tijds is er in Venezuela een opstand on der de strijdkrachten uitgebroken en onderdrukt. In tegenstelling met voorgaande opstandige bewegingen tegen het bewind van president Be- tancourt die van rechtse zijde geïns pireerd heetten, zouden de beide jongste opstariden linkse steun ge had hebben. Het is een bekend feit dat zeer velen in Venezuela het niet eens zijn met B»tancourts vijandige houding tegen over het regime van president Castro op Cuba. Het oproer van het afgelopen week einde heeft zich afgespeeld in de vloot basis Puerto Cabello. waar twee com mandanten met vierhonderd man aan hang de bevelhebber van de basis ge vangen zetten. In de hoofdstad Caracas pleegden enkele aanhangers van de rebellen aanslagen op politiemensen, waarbij zij overigens bijzonder weinig succes oogstten. De muiterij in Puerto Cabello, waar zich de bemanning van een torpedo- bootjager bij aansloot, liep al na korte tijd dood op de weigerachtigheid van andere officieren om met de rebellen gemene zaak te maken. Het duurde niet lang of veertig tanks, straaljagers met raketten, regeringsge trouwe infanterie uit Caracas en vier torpedobootjagers waren onderweg naar Puerto Cabello. Enkele beschie tingen vanuit de zee, vanuit de lucht en door houwitsers waren voldoende om de rebellen op de vlucht te jagen. Ze lieten twintig doden achter: de regeringstroepen verloren twee man. VLUCHT Aan weerszijden en bij de burgerij van de havenstad raakten ruim hon derd mensen gewond. Toen een deel van de muiters omsingeld was. gaf hun bevelhebber. Majoor Molina zich met zijn mannen over. De anderen zagen kans in de bergen te ontkomen. Ook de muitende torpedobootjager gaf zich na enkele waarschuwingsschoten van de achtervolgende jagers over. Later gaf ook de commandant van de naar de bergen gevluchte rebellen, kapitein Ro driguez. zich gewonnen In Caracas had de regering inmid dels talrijke arrestaties onder com munisten en linkse politici laten ver richten. Van onze correspondent LONDEN. Drie mensen verlo ren in de nacht van zaterdag op zondag het leven bij een treinramp die zich bij de stad Lincoln in Mid den-Enigeland afspeelde. Even bui ten deze stad ontspoorde de snel trein die zaterdagavond uit Londen naar Edinburgh was vertrokken. Op twee na alle wagons liepen uit de rails. De meeste kantelden en kwa men links en rechts van de spoor baan terecht. De diesselloco-motief bleef in de rails Drie passagiers werden zeer ernsig gewond, vier iets minder ernstig. De ze mensen lagen gisteravond nog in een ziekenhuis in Lincoln. Een kleine zeventig anderen behoefden alleen maar te worden verbonden omdat ze lichte verwondingen hadden opgelopen Een der omgekomenen werkte als be diende in de trein die geheel uit slaapwagons bestond. Met snijbranders Bijna iedereen sliep toen de trein door nog niet opgehelderde oorzaak uit de rails liep. Er volgde een reeks zware schokken. Weldra klauterden de eerste gewonden, in pyjama gekleed, uit de wrakstukken. Bij velen was het nachtgewaad met bloed bevlekt. Som migen zaten meer dan een half uur tussen de stalen en houten binten van de trein bekneld. Van alle kanten stroomde hulp toe; het duurde niet lang of de eerste ge wonden werden met ziekenauto's weg gebracht naar Lincoln. Brandweer lieden gebruikten snijbranders om de wrakstukken van de trein open te scheuren. Sterke lamipen zetten de plaats van de ramip in een luguber fel licht. Drie grote mobiele kranen van de opruimingsdienst arriveerden tegen de ochtend bij Lincoln om de gekantelde wagons weer overeind te zetten. Versplinterd Op tientallen meters van de spoor baan waren onderdelen van de trein terecht gekomen. De drie mensen die zijn omgekomen bevonden zich in de zelfde wagon. Verscheidene wagons zijn volkomen versplinterd bij het on geluk. .,Ik vind het vervelend", zo zei de heer Rijhiner, „dat Van der Putten mij er weer heeft ingehaald, maar zo is hij nu eenmaal. Zodra hij in het nauw zit, sleept hü er andere mensen bij." De heer Rijhiner heeft in de jaren na de tweede wereldoorlog te Bandoeng nauw contact gehad met de heer Van der Putten. Van der Putten is een kei harde vent die ik niet altijd op prijs kan stellen, omdat hij te veel houdt van publiciteit. Hij vecht voor een goe de zaak, maar hij wil zich zelf altijd in het middelpunt hebben." „In de zaak Aernout had hij veel voor de weduwe kunnen doen, door bijvoorbeeld een steunfonds op te rich ten, maar in plaats daarvan plaatste hij zichzelf op de voorgrond. Door dit optreden heeft hij „de zaak-Van der Putten" zelf gecreëerd. Het heeft geen zih om als enkeling tegen de stroom op te roeien. Daarvoor moet eerst de mentaliteit van het mensdom drastisch veranderen. Dan alleen zal men een wereld aantreffen, die Van der Putten nu wil forceren." ingezonden mededeling) Het is volgens de heer Rijhiner in derdaad juist dat generaal Spoor zou hebben gezegd dat een groot percen tage van de mensen in Indië corrupt was en dat hij daaraan niet veel kon doen. Van tijd tot tijd werd slechts een klein mannetje van de een of an dere werkplaats ingerekend en daarna werden de „zuiveringsacties" weer voor lange tijd stilgelegd. Over de zaak-Aernout zei de heer Rijhiner dat bij hem het eerste rapport van de dood van deze vaandrig was ingediend. Het werd ingediend door de toenmalige basiscommandant met wie de vaandrig het weekeind zou doorbrengen om de verschillende rap porten, die Aernout had opgemaakt, te bespreken. Deze Aernout, aldus de heer Rijhiner, was een fanatieke jonge man, die „overal zijn neus in stak". De basis commandant zou hem daarvoor heb ben gewaarschuwd. Het moest de heer Rijhiner van het hart, dat de politie bij het onderzoek naar de doodsoorzaak van vaandrig Aernout grote en grove fouten had gemaakt. „Men kan moeilijk aan de indruk ontkomen dat deze fouten op zettelijk werden gemaakt." Over de in het dossier van moorden, rampokpartijen en collaboratie met de vijand beschuldigde sergeant-majoor (thans adjudant bij de luchtmacht op het vliegveld Welschap), zei de heer Rijhiner, dat over deze man indertijd zoveel klachten waren binnengekomen, dat een arrestatie niet kon uitblijven. Volgens kapitein Rijhiner zoi hij bij de uitvoering van het plan tot arrestatie zijn tegengewerkt, vooral door de basis- commandant, die „de man in bescher ming nam". (Na zijn terugkeer in Nederland in 1950 zou de heer Rijhiner opnieuw van enkele mensen in kringen van de mili taire luchtvaart tegenwerking hebben ondervonden. Het waren voornamelijk mensen, die hij had leren kennen in zijn Bandoengse tijd.) Met medewerking van parachutisten was kapitein Rijhiner er tenslotte in geslaagd de Knil-militair, die tevens majoor was bij het leger van de Indo nesische republiek, de T.N.I., te grij pen. LUNTEREN De Nederlandse ver eniging tot bescherming van dieren heeft de regering in een motie ver zocht het doen optreden van wilde die ren in circussen te verbieden. Het hoofdbestuur van die vereniging meent dat een dergelijk optreden in een be schaafd land niet voor mag komen. De motie werd aangenomen op de 99ste jaarvergadering van de vereni- relt in Lunteren. In zijn openingsrede ging in het congrescentrum De blije we- zei prof dr. S. Hofstra dat de vereni ging ook regeling en beperking van de vivisectie en een regeling voor het ver dwijnen van de handel in kleine dieren wenst. ft* p- :;;yV:VA „Toen ik de man eenmaal in het ge vang had, werd van alle kanten ge probeerd hem weer vrij te krijgen, vooral in kringen van de militaire luchtvaart was men daarop zeer ge brand. Hoge officieren kwamen zelfs uit Batavia om uit te vinden waar ik hem had opgesloten," aldu„ de heer Rijhiner. De krijgsraad veroordeelde de mili tair. Hij werd naar Nieuw-Guinea over gebracht om zijn straf uit te zitten. „Mijn verbazing was wel bijzonder groot toen ik later hoorde, dat de mi litair was vrijgelaten en dat hij was bevorderd tot sergeant-majoor bij de Koninklijke landmacht. Maar ja. deze man wist veel en blijkbaar was men bang voor hem", aldus de heer Rijhi ner. Van onze correspondent BRUSSEL Op 21 oktober zal een tweede „Vlaamse mars op Brussel" worden gehouden om de wensen van het Vlaamse landsdeel onder de aandacht van overheid en volk te brengen. Het Vlaamse comité voor Brussel en taal grens. dat de betoging organiseert, ver trouwt dat er twee maal zoveel beto gers naar Brussel zullen optrekken als tijdens de eerste betoging in het begin van het jaar. Toen trokken er een zes tigduizend door het centrum van Brus sel. De bedoeling is te protesteren tegen al te veel voordelen die de Fransspre kenden in Brussel en in het Vlaamse land eromheen ten koste van de Vla mingen worden verleend in de bij het parlement aanhangige wetsontwerpen over het taalprobleem. Van onze correspondent PARIJS. Hoewel in Oran en in andere steden van Algerije de strijd tussen Europeanen en Arabieren verder ging, bleven in Algiers ook gisteren de wapens rusten. Voor de eerste maal in vier maanden gin gen zaterdag de bioscopen weer open voor avondvoorstellingen en in de Rue Michelet de O.A.S.- boulevard krioelden de Arabie ren en Europeanen weer door el kaar. In wijken met gemengde be volking, zoals Belcourt, en zelfs op bepaalde punten rondom de kasj- bah haalden Arabieren en Europe anen gezamenlijk de prikkeldraad versperringen weg, die vier maan den lang beide gemeenschappen ge scheiden hielden. Militaire patrouilles, die hun kogel vrije vesten in de kazernes hadden gelaten, mengden zich weer tussen de bevolking van Bab-el-Oued. De jonge meisjes zochten daar weer toenade ring tot de soldaten. Volgens vele Al gerijnen zal de ingetreden ontspan ning zo lang duren, als de contacten tussen de F.L.N .en de O.A.S. gehand haafd zullen blijven. Zeer vele Ara bische werklieden, ambtenaren en ka derleden stelden zich in verbinding met hun ondernemingen en met de openbare instellingen, waar zij reeds enige weken niet meer verschenen waren. Zij meldden dat zij maandag weer aan het werk zouden gaan. Het Euro; "se personeel van Air France en van het vliegveld van Algiers, dat al geruime tijd in staking was, ver schenen weer op het werk. Breuk Er moet een fikse breuk zijn ont staan in de O.A.S. Volgens sommige Europeanen in Algiers zou een van de burgerlijke leiders van de O.A.S. erin geslaagd zijn zijn militaire collega's schaakmat te zetten en hen te dwin gen Algiers te verlaten. Kolonel Godard zou er onder dez„ omstandig heden de voorkeur aan hebben gege ven naar Oran te vertrekken om daar de strijd „op militaire wijze" tegen het Franse gezag en tegen de F.L.N voort te zetten. Het lijkt waarschijnlijk, dat na de arrestatie van Salan, die in feite de grote coördinator van de beweging was, de O.A.S. veel aanhang heeft verloren. De Europeanen hebben over al in Algerije hun vertrouwen in de leiders van de O.A.S. opgezegd en deels een goed heenkomen naar Frankrijk gezocht. Sommige leiders zijn gedwongen zich met de Arabie ren te verstaan over een „vreedza me samenleving" na he, referendum van 1 juli. Veel druk is vooral uitge oefend door ondernemingen en vak verenigingen. „De duivel" De :ontacten, door de O.A.S. in Al giers met de F.L.N. gelegd onder dwang van de Europeanen, waren on danks het niet al te hoge niveau toch vruch.oaar. Een bijzonder grote rol vervulden hierbij 'iet voorlopig be stuursorgaan. Dat rechtvaardigde daarmee zijn bestaan volledig. Dit was voor het grootste deel te danken aan de kwaliteiten van zijn president, de heer Farès, die rog slechts enke le weken geleden verklaarde, dat hij bereid was om met iedereen te onder handelen over de terugkeer van de rust en orde in Algerije, „zelfs met de duivel zelf". Gisteravond uitte de O.A.S. in een clan destiene radiouitzending het dreige ment dat zij haar vrijheid van han delen dinsdag een minuut na midder nacht zou hernemen. De O.A.S. had volgens die uitzending besloten de Europeanen elk contact met het voor lopige bestuur van Algerije, behalve dat op het hoogste niveau, te verbie den indien er geen positieve ant woorden waren gegeven aan de Euro- ne voorstellen voor het genoemde tijdstip. Op een echt bestand, aldus de uit zending van de O.A.S., waren politie ke manoeuvres gevolgd en een poging verdeeldheid onder de Europeanen te zaaien en de verzetsbeweging te ont wapenen. LONDEN. De Sowjetunie heeft ge protesteerd tegen het voornemen van de Verenigde Staten, op zeer grote hoogten boven de Stille Oceaan kernexplosies te weeg te brengen. Die hoogten liggen tus sen 80 en 800 kilometer. Volgens een ver klaring van de Russische regering zouden deze proeven een „nieuwe fase in de kernbewapeningswedloop" inluiden. De Sowjetunie, die enige maanden ge leden de wereld vrees inboezemde met de explosie van een kernwapen van bij na zestig megaton op enkele kilometers hoogte, gewaagt in het protest tegen de voorgenomen Amerikaanse proeven van „zeer rampzalige gevolgen" die deze proe ven zouden kunnen hebben. De proeven zouden ernstige konsekwenties kunnen hebben voor kosmonauten. Radioverbin dingen zouden lange tijd gestoord kunnen worden. Het evenwicht in de hogere luchtlagen zou erdoor kunnen worden verstoord, en dat zou wellicht onpretti ge meteorologische gevolgen hebben. De eerste van de voorgenomen Ameri kaanse proeven werd het afgelopen week einde wegens ongunstig weer uitgesteld. (Ingezonden mededeling) .voor 10 soldaatjes (Ingezonden mededeling) WjfmSISm1 V» X m Van onze correspondent BONN. De 86-jarige Westduitse kanselier Adenauer heeft gisteren zonneklaar laten blijken, dat hij er niet aan dacht op korte termijn af te treden. Alle recente verwijten aan zijn adres en alle suggesties van politici en vrienden „dat het nu toch wel tijd werd" veegde de krasse, zelfverzekerde politicus in een rede op het congres van de C.D.U., zijn partij, in Dortmund van de tafel. Dit partijcongres stond desondanks nog altijd in het teken van de opvol ging van Adenauer, wie men afne mend gezag en gebrek aan politiek be leid verwijt. Aan de andere kant neeft de C.D.U. dertien jaar lang dan toch maar bestaan bij de gratie van de merk waardige aantrekkingskracht en de po litieke successen in binnen- en buiten land van deze oude tacticus. „PUBLIC RELATIONS" De kanselier zelf ging er gisteren van uit, dat hij het plan ondersteunde om naast hem als voorzitter van de partij, een tweede voorzitter te plaat sen, die zich met de dagelijkse gang van zaken intensief zou bemoeien en die van de C.D.U. een ledenpartij met een reële aantrekkingskracht zou moe ten maken Die man is Dufhues een viiftiger, die minister van buitenlandse zaken van de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen is. De kanselier zag gisteren nog kans de nieuwe functie van Dufhues (die bijna evenveel macht in de partij zal krijgen als Adenauer), af te doen als een „pubiic-relations"-baantje! Verder wilde Adenauer gisteren niet gaan. Van zijn heengaan is voorlopig geen sprake. Agressief, met de blik op de toe komst gericht, verklaarde de 86-jarige: „Toen ik als 73-jarige in 1949 voor het eerst tot kanselier werd gekozen, vroeg ik mijn dokter of ik dat op mijn leef tijd wel een jaar zou volhouden. Hij gaf me anderhalf jaar. Nu is het dertien jaar later en in die tijd ben ik drie maal herkozen. Men kan aan de barm hartigheid van God geen grenzen stel- len." NOG NIET VOORBIJ Adenauer herhaalde zijn belofte van september 1961: „Bij de volgende ver kiezingscampagne, in 1965, zal ik niet meer meespelen." Gisteren zei hij bo vendien: „Ik zal mijn werk op zoda nige wijze verrichten dat mijn op volger voldoende tijd heeft om zich in te werken. Een datum van aftre den heb ik nimmer genoemd. Het zal afhangen van een reeks binnenlandss en persoonlijke omstandigheden He< tijdperk-Adenauer is nog niet geëi» digd!"

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1962 | | pagina 5