Nieuw cultureel centrum in Krabbendijke Herstel voor AZVV tegen Krabbendijke mogelijk F eestdag voor T erneuzense woningbouwvereniging Futuristisch schittering beeld van en luxe Veekeuring te Oostburg KRIS 36™ Belangrijke wedstrijden op het korfbalprogramma door Zeeland MARKTBERICHTEN Pag. 4 Eerste steen gelegd voor kleuterschool AUTO'S BOTSTEN IN MIDDELBURG Vogeltentoonstelling Smokkelperikelen Zeven auto's met lekke banden Cursus gewijd aan Rome-reformatie Gongwedstrijd van schaakvereniging Nieuwe voorzitter Chr. Geref. Mannenbond VOETBALPROGRAMMA VOOR ZATERDAG Terneuzense Boys naar Wemeldinge Burgemeester onthulde mozaiik Kontaktavond L.T.S. Aanrijding Scheepvaart Vlissingen OFFICIËLE OPENING KANTOORGEBOUW Imponerendook beangstigend Ploegwedstrijd in W ilhelminapolder Herfstwandeltochten op 1 oktober Geslaagden cursussen Chr. kweekschool Vrijdag 23 september 1960 ZEEUWSCH DAGBLAD KRABBENDIJKE. Met de beperkte mogelijkheden, die er waren, is in de Noordweg, num mer 13, toch een alleszins geslaagd nieuw cultureel centrum verrezen. Met name voor de bejaardensocië teit is nu een uitermate geschikt, fraai en doeltreffend complex tot standgekomen. Met harten vol dankbaarheid en blijdschap is dit gebouw gistermiddag officieel ge opend. Deze eervolle taak was weggelegd voor mevr. Cnossen, de echtgenote van de burgemeester. Als presidente van de plaatselijke afdeling van de vrouwelijke vrij willige hulpverlening zei ze met veel plezier deze taak te willen vervullen. De officiële opening geschiedde overigens zonder enige franje. In de zaal waar een groot gezelschap bijeen was, o.m. de raadsleden met hun dames, de predikanten van de Ned. Herv. en Geref. Kerk, en vertegenwoor digers van de plaatselijke verenigingen, heerste echter een feeststemming. De guirlandes hingen feestelijk boven de hoofden van de aanwezigen en burge meester L. Cnossen hield al evenzeer een feestelijke toespraak. De burgemeester herinnerde er aan, dat het gebouw pas 20 jaar oud is en toch reeds geschiedenis heeft gemaakt. In 1942 werd dit complex neergezet om te dienen als distributielokaal. De stich- tingskosten bedroegen toen 10.000 gul den met 600 gulden voor de grond. Na de oorlog werd in het gebouw het meis jesinternaat van de kweekschool van de Gereformeerde Gemeente gevestigd. Na dat deze kweekschool Krabbendijke had verlaten werd in 1955 het pand eigen dom van de gemeente. Aanvankelijk was het moeilijk om het gebouw te bestemmen als cultureel cen trum, omdat vanwege de woningnood het pand bewoond werd. Toch werd later een NIEUWDORP. In tegenwoordigheid van het voltallige schoolbestuur, het col lege van B. en W. van 's-Heer Arends- kerke, architect Wijga en aannemer A. Blankenburgh heeft het oudste bestuurs lid van de schoolvereniging, de heer J. Polderdijk, de eerste steen gelegd voor de nieuwe chr. kleuterschool. Hierna sprak ds. Zoodsma, die o.a. het gemeen tebestuur dankte voor de ontvangen me dewerking. Burgemeester Vermet prees te voortvarendheid van het schoolbe stuur. De kleuters waren, met f eestmut sen op, bij de plechtigheid tegenwoor dig. Na afloop vond in de consistorie van de Ned. Herv. kerk een gezellig sa menzijn plaats. MIDDELBURG. Om half elf gis termorgen was de Seissmgel het toneel van een aanrijding tussen twee perso nenauto's bestuurd door H. W. R. uit St. Laurens en C. Z. uit Middelburg. R. reed de singel van de Seisweg op, week uit voor een aldaar stilstaande vuilniswagen en reed vervolgens tegen de hem tegemoet komende auto van Z. op. Beide auto's werden beschadigd. Er deden zioh geen persoonlijke ongelukken voor. ST. ANNALAND. De afdeling Tho- len van de Nederlandse Bond van Vogel liefhebbers hield te Sint Annaland een ledenbijeenkomst. Gesproken werd over de diverse problemen, die aan de orga nisatie van een vogeltentoonstelling zijn verbonden. Door het bestuur werd me degedeeld, dat zij door de welwillende medewerking van het gemeentebestuur kan beschikken over het Dorpshuis. Evenals vorige jaren het geval was, heeft de organiserende vereniging ook nu weer hoge verwachtingen omtrent het aantal te verwachten vogels. Deze tentoonstelling zal worden opge luisterd met bloemen. Tevens kon reeds worden meegedeeld, dat de keuring zal geschieden door de heren W. Hiemstra en H. G. van Oorschot, beiden uit Rot terdam. Maar vóór het zover is. dat de ze tentoonstelling op 11 en 12 november a.s. wordt opengesteld, zal nog veel werk door de leden verzet moeten wor den. oplossing gevonden, zodat de verbouwing kon beginnen. Een geheel nieuwe voor gevel werd geplaatst met het „buskot je" voor de bejaarden. De burgemeester was van oordeel, dat ondanks de beperk te mogelijkheden toch een geslaagd ge heel is verkregen. Burgemeester Cnossen ging in zijn be toog ook in op de bestemming van het gebouw. In de eerste plaats dient het gebouw voor het werk onder de be jaarden, waartoe van de stichting Her stel Zuidwest-Nederland en het Nat. Rampenfonds een bijdrage werd ontvan gen. Verder kan het gebouw gebruikt worden voor alle mogelijke vergaderin gen. Ook voor bruiloften. Zich tot de ca féhouders richtend zei de burgemeester dat het geenszins in de bedoeling ligt hen te benadelen: „Dit gebouw is me de een middel tot grotere service-moge lijkheden voor de caféhouders". Na zijn toespraak kwam mevrouw Cnossen aan het woord om de officiële opening te verrichten. Zij vond het van grote waarde, dat er nu een centrum is waar cultureel en maatschappelijk werk bedreven kan worden. Maar ook was zij blij, dat de bejaarden nu een eigen huis hebben gekregen. (Voorheen kwa men de bejaarden naar de consistorie van de Herv. en Geref. kerk.) Mevr. Cnossen verklaarde dat de bejaarden ons aller respect nodig hebben. „Aan de jongeren de taak om de bejaarden de door hen zo welverdiende rust zo aan genaam mogelijk te maken". De heer P. Cok bood gelukwensen aan namens de middenstandsvereniging en namens de bejaarden. Ds. J. van Leeu wen sprak namens de Ned. Herv. Ge meente. Hij merkte op dat de verschil lende bevolkingsgroepen teveel langs el kaar werken en hoopte, dat de vriend schap en de eensgezindheid tussen de bejaarden als een voorbeeld van een hechte dorpsgemeenschap gezien mag worden. Verder spraken gelukwensen uit mevr. A. Eland-Zeilstra uit Vlissin- gen namens de Provinciale V.V.H. en de heer J. Zandijk als raadslid en na mens de Z.L.M. TERNEUZEN. Een afdeling van de vliegende brigade van de Belgische douane kwam bij St. Gillis een smokkel auto op het spoor. De chauffeur van de auto, die zijn achtervolgers opmerkte, keerde de wagen en reed terug in de richting van de Nederlandse grens, ter wijl hij de weg met kraaiepootjes be strooide. Het gevolg was dat niet alleen de wagen va'j de douane I maar ook zeven particuliere auto's met lekke ban den moesten blijven staan. Later heeft de douane met een andere wagen de grensstreek afgezocht. Bij een boerde rij in de buurt van de Klinge (België) werd de auto met een lading van 1100 kg Nederlandse roomboter aangetroffen. De wagen werd in beslag genomen, de bestuurder bleek te zijn gevlucht. MIDDELBURG. In' het komende winterseizoen zal de Hervormde Kerk een aantal cursussen houden welke ge wijd zijn aan de verhouding Rome-re formatie. De avonden beginnen om 8 uur en zullen worden gehouden in' het kerkcentrum. Data en onderwerpen van de lezingen zijn als volgt: Donderdag 29 september: Prof. dr. G. E. Meuleman (V.U., Amsterdam) Is er in Rome werkelijk iets aan het veranderen? (over de zgn, nieuwe theo logie). Vrijdag 4 november: Prof. dr. A. F. N. Lekkerkerker (Groningen): De li turgie bij Rome en in de reformatie. Donderdag 1 december: Prof. dr. J. N. Sevenster (S.U., Amsterdam): Rome en de vrije bijbel. Donderdag 12 januari: Prof. dr. A. A. Ruler (Utrecht): Bisschop of ouder ling? Nader vast te stellen datum in fe bruari: Prof. dr. H. Berkhof (Leiden) Oecumenisch en katholiek. GOES. De Goese Schaakvereni ging hield in haar clublokaal „Hotel Centraal" te Goes, ter inleiding van het schaakseizoen, waarvan de volgende week de onderlinge competitie begint, een gongwedstrijd welke een zeer span nend verloop had. Er werd met veel animo gespeeld. Twee nieuwe leden kon den worden ingeschreven. De uiteindelijke uitslag was als volgt: No. 1 drs A J C Nordlohne, 2 B v Holst, 3 dr Facee Schaeffer, 4 W v Dul- lemen Jr, 5 L Pieterse, 6 J de Lange, 7 J de Kuijper, 8 C W Saaman, 9 P Valk, 10 F de Klerk, 11 J P Strum, 12 C Pleijte, 13 M Dalebout, 14 J C v Zwee- den, 15 A Bonder, 16 J Snoep, 17 R v Hemert, 18 G Driessen, 19 Van Welber gen, 20 H P v Damme. ZWOLLE. De Chr. Geref. Mannen bond heeft op de bondsdag de aftreden de voorzitter ds. C. van der Zaal, be noemd tot erevoorzitter. Ds. v. d. Zaal is 24 jaar voorzitter geweest. Zijn op> volger is ds. I. de Bruyne te Rotter' dam. Ds. v. d. Zaal waarschuwde in1 zijn openingsrede voor vermaterialisering en wees in dat verband op het rumoer rond de toto. Met grote interesse luis terden de mannen op deze bondsdag naar de referaten van ds. J. J. Rebel Uit Haarlem over „Kerkelijk besef" en van ds. J. Venema over „Schuld en boete". Besloten wed de contributie te verhogen met twee gulden per lid per jaar. MIDDELBURG. De schoolvereni ging van de lagere technische school hield gisteren in De Gouden. Poorte haar eerste kontaktavond van het sei zoen. Een cabaret, hoofdzakelijk be staande uit oud-leerlingen, genaamd „De Scherpschutters", o.l.v. Barend de Jonge, verzorgde een gevarieerd pro gramma, dat veel succes had bij de ambachtscholieren. TERNEUZEN. In de Rozenstraat vond 'gistermiddag een aanrijding plaats tussen een bus van de Z.V.T.M. en een personenauto. Een van de oorzaken was dat er een groot aantal auto's stond geparkeerd waardoor er nauwelijks kon worden gepasseerd. Aan beide voertuigen ontstond lichte tchade. Ds. Tigchelaar naar Natal UTRECHT. In de jaarvergadering van de Geref. Zendingsbond in de Ned. Herv. Kerk is meegedeeld dat, met me dewerking van de synode der Ned. Herv. Kerk de eerste zendingspredikant ds. Tigchelaar thans te St. Anthony- polder. binnenkort kan vertrekken naar Natal. De G.Z.B. zal ook in Kenya gaan werken. Hervormingssamenkomsten GOES. De hervormde gemeenten in de ring Goes zijn voornemens op za terdag 29 oktober in Goes een' hervor mingssamenkomst te houden. In de Grote Kerk zal 's middags prof. ds. W. J. Kooiman uit Amsterdam spreken, zal er samenzang zijn en zal een fo rum vragen beantwoorden. De lekespel- groep o.l.v. wika Hiensch zal 's avonds in zaal Krijger een' hervormingsspel opvoeren. Vlissingen aangekomen 21-9 Spa. El Satur- no: 22-9 Lib Comet. Vlissingen vertrokken 22-9 Spa. EI Saturno, Lib. Comet. Gepas seerd naar Antwerpen (Ned. schepen) 21-9 Madjoe. Merak-N. 22-9 Stad Schiedam (Gent). Nike, Colette. Helioo. Ouwerkerk, Meliskerk, Erasmussinget, Egbert Wagenborg. Gepas- •eerd naar Zee (Ned. schepen) 21-9 Wulp, Alkatd. Appingedyk. Eijo-S, Hoogland. Mei doorn. Thuban: 22-9 Neder Waal, Jagersfon tein, Start, Astra, Columbui. TERNEUZEN. Op de hoek van de Axelsestraat-Kastanje- laan waren gistermiddag op uit nodiging van het bestuur van de woningbouwvereniging „Werk- mansbelang" vele autoriteiten en genodigden bijeen gekomen om getuige te zijn van de onthulling van een mozaïektableau, aange bracht op een zijgevel van een huis uit een blok etagewoningen. Dit naar aanleiding van het on langs in gebruik nemen van de duizendste woning voor deze ver eniging gebouwd. De heer J. Meeuwsen, voorzitter van de vereniging sprak zijn dank uit dat dit tableau tot stand had kunnen komen met de financiële mede werking van het gemeentebe stuur. Vervolgens verzocht hij burgemeester H. Rijpstra de ont hulling te verrichten. De burgemeester drukte op een knop, een doek viel weg en in fraaie kleuren vertoonde zich een mozaïek waarop het wapen van Terneuzen was uitgebeeld. Het kunstwerk werd ontworpen door een bestuurslid van de woningbouwver eniging, de heer C. van Minnen. Na de onthulling maakte het gezelschap o.w. het voltallig gemeentebestuur, de heer J. Stenvert met een deputatie van de volkshuisvestingscommiissie, de heer C. Roelands, directeur van de Centrale dienst bouw en, woningtoezicht en ge meentewerken in Oost Zeeuwsch-Vlaan- deren, architect L. de Bruyne, de stede- bouwkundige ir. F. J. Gouweton en de heer D. Stam van de direktie van de volkshuisvesting en bouwnijverheid in de provincie Zeeland en andere autori teiten een rondrit door de Zeventrini- teitspolder, de Zuidlandspolder en. de wijk Java, waar de woningen werden gebouwd. Vervolgens ging men naar het nieuwe kantoorgebouw aan de Van Steenbergenlaan 7. Het wa,s de char mante Nelleke de Putter die de burge meester op een kussen de sleutel aan bood. Op verzoek van burgemeester Rijpstra trad de voorzitter, de heer Meeuwsen, als eerste het gebouw bin- nen. Tijdens de receptie in hotel Des Pays Bas herdacht de voorzitter architect D. J. J. de Bruyne, die een dezer dagen is overleden. De overledene had, meest al belangeloos, heel veel voor de ver eniging gedaan. Op verzoek van de heer Meeuwsen herdachten alle aanwezigen hem staande. De voorzt—ter schetste hierna de totstandkoming van de ver eniging. Voor de oprichting van de vereniging, op 15 januari 1914 op initiatief van de toenmalige burgemeester, de heer J. Huzinga, tot de datum van de aanvang van de bouw van het eerste complex woningen moesten bijzonder veel moei lijkheden worden overwonnen. De Stecnkampiaan met 42 woningen was het eerste projekt dat kon worden uit gevoerd. De vereniging bezit thans 214 voor oorlogse woningen en 812 naoorlogse, in totaal 1026. Binnen enkele jaren zal het totaal aantal woningen van de ver eniging 1232 bedragen. Dit betekent dat er dan duizend nieuwe huizen zullen zijn gebouwd. Door de inspanning van de vereni ging is er een nieuw Teneuzen geko men. Het doel van de vereniging is ech ter steeds geweest de minderdraag- krachtigen aan een behoorlijke woning te helpen. Een bijzonder welkomstwoord sprak de heer Meeuwsen tot de 74-jarige J. van Riet, die de enige overlevende is van de oprichters. Burgemeester Rijpstra prees het bestuur voor het rustig en hard nekkig voortgaan van het bestuur van de vereniging op de ingesla gen weg. Spreker noemde dit een werk van barmhartigheid waar mee de vereniging een essentiële plaats in de Terneuzense gemeen schap had veroverd. ,,Moge uw arbeid nog rijk geze. gend worden" besloot de burge meester zijn toespraak. Dr. Stam sprak namens de heer Glerum die wegens ziekte niet aanwezig kon zijn. Ir. Gouwetor bood een fraai foto album van het nieuw gereed gekomen gebouw aan. Voorts spraken nog de heren Kreek, v. d. Velde en v. Riet. MIDDELBURG. Indien de gesteld heid van de terreinen dat toelaat zal zaterdag de vierde ronde van de voet balcompetitie kunnen worden afgewerkt. In de vierde klasse zuid zal één Zeeuw se derby worden afgewerkt: AZVV— Krabbendijke. De bezoekende club, nog zonder punten, zal het tegen de door tastende ploeg van de Axelaren bijzon der zwaar krijgen. Krabbendijke zou wel eens een derde nederlaag in suc cessie kunnen lijden. Voor een zeer moeilijke opgave staat ook Rillandia, dat Dinteloord op bezoek krijgt. Met een gelijkspel zouden de „blauwen" al heel blij mogen zijn, Nieuwdorp ontvangt WK, een ploeg uit de middenmoot met een sterke verdedi ging. Indien de groen-witten alles op al les zetten, wellicht dat dan misschien een overwinning te bereiken is, mits men natuurlijk niet met een aantal in vallers zal moeten aantreden. Arnemuiden maakt de verre reis naar Sprang-Capelle om te pogen zelf de vierde overwinning in successie te be halen en SSC '55 de vierde achtereen volgende nederlaag te doen lijden. Zijn Poortvliet c.s. ook zaterdag op schot, dan is er geen vuiltje aan de lucht. Smerdiek ten slotte krijgt in Raams- donksveer Good Luck te bestrijden'. Een barre taak, al hebben de Brabanders getoond dit seizoen niet zo sterk te zijn als in het vorige. Misschien dat een puntenverdeling binnen het raam der mogelijkheden ligt. In de eerste klasse Zeeland zaterdag de big-match Wemeldinge-Terneuzense Boys. Een dubbeltje op zijn kant. Een voorspelling is hier uitermate moeilijk te geven. Kennelijk besteden de Boys dit seizoen meer aandacht aan hun uit wedstrijden dan verleden jaar. Wilt u toch een prognose? Wel, een kleine ze ge voor de Terneuzenaren. Colijnsplaatse Boys moet thuis probe ren tegen Mevo iets te doen herleven van de vierde-kiasseglorie. Of dat zal gebeuren, wij trekken het in twijfel. SVDVeere is goed voor een gelijkspel en van Spui—Hoek kan hetzelfde worden gezegd met meer overwinningskansen BEZOEK AAN AUTO ASSEMBLAGE-FABRIEK De N.C.V.B. van Poortvliet is in ledenvergadering bijeengeweest. Na het behandelen van huishoudelijke zaken was het woord aan de heer dr. ter Haar, die een lezing hield over sexuele voor lichting. ANTWERPEN Naarmate de tijd na dert dat de straten van onze steden ver stopt zullen raken met glanzende auto mobielen, vonden we het noodzakelijk om eens een kijkje te gaan nemen in een van de fabrieken waar al dat moois gefrabiceerd wordt. We brachten daar om een bezoek aan de General Motors Continental te Antwerpen. Om iets dui delijker te zijn: We bezochten de fabriek waar de Opeis en Chrevolets worden ge assembleerd. Een bezoek aan dit paleis van schittering en luxe is de moeite meer dan waard. Om te beginnen iets over de fabriek. General Motors in Antwerpen is de mo dernste auto-assemblagefabriek van Eu ropa en de belangrijkste leverancier van personen- en vrachtauto's in de Bene- luxlanden. Dat wil dus zeggen dat de omvang van het bedrijf imponerend en verras send is. Een paleis van schittering en luxe noemden we het, maar daarmee is de helft nog niet gezegd. Een moderne automobielfabriek, waarin - zoals in Ant werpen - ruim 200 wagens per dag van de lopende band rollen, is behalve im posant, groots, futuristisch en misschien zelf beangstigend, ook een laboratorium waarin de meest verfijnde luxe en het grootste comfort dagelijks hernieuwde gestalte krijgt. Het is overigens niet alleen de show room die het oog bekoort en die als vlag de lading van een grauw en troosteloos arbeidspotentieel dekt. Integendeel. De ze fabriek is in geen geval een hel voor de honderden werknemers die er dage lijks hun brood verdienen. Het personeel staat nl. een aantal faciliteiten ter beschikking dat naast de beslist hoge lonen een indrukwek kend beeld geeft van wat op sociaal gebied werd bereikt. Cantines die kun nen wedijveren met de meest moder ne restaurants, een filmzaal gelijkend op een grote-stads-theater, gratis me dische behandeling, goede sociale voor zieningen. kortom, er is niets achter wege gelaten om temidden van de stampende machines een menswaar dig klimaat te scheppen. Er is zelfs Onderwijzer met pensioen AXEL. Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zal de heer A. J. Schieman, onderwijzer aan de „Prinses Marijkeschool" te Axel met ingang van 1 oktober zijn functie neerleggen. Ruim 46 jaar is „meester Schieman" aan de o.l. school te Axel werkzaam geweest. Vrijdagavond 30 september a.s. zal in de Prinses Marijkeschool een bijeen komst worden gehouden waarbij leer lingen en oudleerlingen van de heer Schieman afscheid van hem kunnen ne men. Gezien de populariteit van de „meester" hoeft men er niet aan te twijfelen of velen zullen van deze gele genheid gebruik maken. een speciale service-afdeling waarin de arbeiders die eventueel een auto bezitten - en dat zijn er nog al wat - tegen een zeer geringe vergoeding hun wagen kunnen laten „oplappen" en verzorgen. Een bezoek aan dit bedrijf is dan ook een sprookjesachtige verrassing. De pro ductiecapaciteit (200 wagens per dag) is misschien beangstigend, maar heeft te vens een bijzonderheid waar we nog even op willen wijzen. De lopende band heeft in de volks mond nl. een zeer wrange bijsmaak, Men ziet in z'n verbeelding d-e arbeider als verlengstuk van de machine, die maanden en jaren achter elkaar als een zinneloze automaat dezelfde bewegingen moet herhalen. Niets is echter minder waar. Door elkaar In Antwerpen ligt de zaak tenminste anders. De lopende band biedt daar geen troosteloze en eenvormige aanblik om de eenvoudige reden dat allerlei auto's door elkaar worden geassembleerd. Prae-natale auto's glijden in hun ru dimentaire gedrochtelijkheid langzaam voorwaarts en de opmerkzame toeschou wer merkt al ras dat allerlei vormen door elkaar verder schuiven. Een Opel Kapitan wordt gevolgd door een Chevrolet. Daarachter ontwaren we een Rekord, een vrachtwagen en een Corvair. Afwisseling schijnt hier het pa rool te zijn en we constateren verbaasd dat hieraan een geweldige organisatie ten grondslag moet liggen. Nauwelijks bijgekomen van de over weldigende hoeveelheid indrukken moch ten we buiten niet alleen de Chevrolet Corvair bewonderen, maar er ook een half uur in rondrijden. Deze nieuwe com pact-car met volautomatische transmis sie is enkele slotopmerkingen waard. Het interieur is rustig, de wegligging uitstekend en het uitzicht prima. Opval lend is dat de carrosserie bijzonder laag is, hetgeen overigens in geen en kel opzicht een beletsel vormt voor het makkelijk in- en uitstappen. Een duide lijk nadeel is aan deze wagen nauwe lijks te ontdekken. Het besturingsmecha nisme werkt zo feilloos en licht dat men zelfs met de pink deze auto volkomen in z'n macht kan houden. Alleen kan dat laatste natuurlijk niet aanbevolen wor den. Slechts één ding moet ons van het hart. Bij de volautomatische uitvoering laat het acceleratie-vermogen nog wel iets te wensen over. Men kan de wa gen echter ook met de klassieke scha keling geleverd krijgen en dan is dit bezwaar grondig van de baan. Antwerpen werd voor ons een verrassing en een gevaar. Het enige nadeel van dergelijke gro te ondernemingen is wel dit, dat men bij het grote publiek ver langens kweekt die ver boven de gemiddelde beurs uitgaan. Dat dit een wezenlijk nadeel is moge blijken uit de steeds toe nemende gewoonte om op afbe taling te kopen. voor Spui dan voor Hoek. Wolfaartsdijk kan misschien Kapelle er onder houden. WHS en Vrederust spelen in de eer ste klasse Brabant-Tholen wederom een thuiswedstrijd. Vrederust gaat wel licht een nieuwe nederlaag tegemoet en WHS zal het minder gemakkelijk krijgen tegen ONI dan vorige week. PROGRAMMA 4e klasse zuid: Nieuwdorp—VVN: Rillandia Dinteloord: The GunnersZwaluwse Boys: Good Luck—Smerdiek; AZVVKrabbendijke; SSC'55Arnemuiden. Ie klasse Zeeland: Colijnsplaatse Boys— Mevo; Spui—Hoek: SVDVeere; Wemeldin geTerneuzense Boys; "WolfaartsdijkKapel le. 2e klasse a: Arnemuiden IIMeeuwen I: Kats IKloetinge I: Nieuwland 1Middel burg V; Serooskerke IVCK 1; Zeeland Sport VIBevelanders I. 2e klasse b: Kloetinge IITern. Boys II: Driewegen IAZW II; Heinkenszand I—Ril landia II; Yerseke III—Zaamslag I; Beren I Nieuwdorp II. 2e klasse c: Mevo IIBrouwershaven III; Burgh IIIZeemeeuwen I; WIK IBruse Boys I. 3e klasse a: Meeuwen IIVCK III; Beve landers IISerooskerke II; Zeeland Sport VII Oostkapelle II; Middelburg VI—Nieuwland 3e klasse to: Kapelle II—Borssele I; Oost kapelle I—Waarde I; VCK II—Wissenkerke I. 3e klasse c: Kruiningen IIISVD II: Waar de II—Kloetinge III. 3e klasse d: Bruse Boys IIWIK II; Sino- to IIBurgh IV. 3e klasse E: AZVV III—Driewegen II; Hoek II—Spui II le klasse Brabant-Tholen: SeoltoKogel vangers; VrederustHMC; Sprang IIThe Gunners II; ChrislandiaGood Luck II; WHS —ONI. JUNIOREN Groep A I: RCS A I—Zeeland Sport A I. Vlissingen A I—Middelburg A I, Oostburg A IArnemuiden A I. Groep A II: Vlissingen A IIMiddelburg A II, Serooskerke A IMiddelburg A III, Zee landia A IVlissingen A III. Groep A III: Hulst A II—Hontenisse A I, Tern. Boys A ITerneuzen A II, Com. Boys A I—Hulst A I. Groep A IV: Wolfaartsdijk A I—Kapelle A I, Robur A I—Zierikzee A I. Groep A V: Borssele A IVolharding 32 A I, Yerseke A I—SVD A I, Nieuwdorp A I— Hansw. Boys A I. Groep B I: Zeeland Sport B I—Oostkapelle B I, Domburg B I—RCS B I, Middelburg B I —Vlissingen B I, Veere B I—Serooskerke B I, Zeelandia B IMeeuwen B I. Groep B II: Middelburg B II—Middelburg B IV, RCS B II—Vlissingen B II, Vlissingen B III—Vlissingen B IV, VCK B I—Zeeland Sp. B II, Middelburg B III—Walcheren B II. Groep B III: Middelburg B V—Middelburg B VII, Middelburg B VI—Middelburg B VIII, Vlissingen B VII—Vlissingen B VIII. Walche ren B III—RCS B III. Groep B IV: Arnemuiden B IGoes B I, Borssele B ILewed. Boys B I, Luctor B I— Nieuwdorp B I, Nieuwland B IPatrijzen B Groep B V: Goes B II—Robur B I, Hein kenszand B IBeren B I, Kapelle B IWol faartsdijk B I. Groep B VI: Krabbendijke B I—Hansw. Boys B I, Kruiningen B I—Kloetinge B I, Wemeldinge B IYerseke B I. Groep B VII: Bevelanders B ICortgene B Groep B VIII: Mevo B IBrouwershaven B I, WIK B 1—Burgh B I, Renesse B I—Zee meeuwen B I. Groep B IX: Dreischor B ISinoto B I, Zierikzee B III—Mevo B II, Bruse Boys B I —Zierikzee B II. Groep B X: Corn. Boys B II—Sluiskil B I, Philippine B I—Zaamslag B I, Terneuzen B 1 Ria W B I, Tern. Boys B I—Corn. Boys B Groep B XI: Corn. Boys B IVCorn. Boys B III, Spui B I—Terneuzen B III, Hoek B I— Terneuzen B II. Groep B XII: Hulst B I—Hontenisse B I, Axel B I—AZVV B I, Koewacht B I—Clinge B I, Steen B IVogelwaarde B I. Groep B XIII: Hulst B III—Hontenisse B II, Axel B II—Hulst B IV, Steen B II—Hulst B II. Groep B XIV: Aardenburg B II—Groede B I, Breskens B I—Hoofdplaat B I, Biervliet B ISchoondijke B I, Hetranchement B I— Yzendijke B I, Oostburg B II—Aardenburg B I. Nu de strijd om de titels zich in di verse klassen meer en meer gaat toe- stv'tsen kan W haast niet anders nf voor a.s. zaterdag staan enkele wed- Su'.jden op net programma die van be slissende betekenis kunnen zijn. In de eerste is het zelfs mogelijk dat Tjoba 1 zonder zelf te spelen kampioen zou worden indien Swift 2 kans zou zien om in Goes Togo 1 te kloppen. Overigens lijkt ons deze opgave te zwaar en zal Tjoba 1 het kampioensfeest nog moeten uitstellen tot volgende week wanneer de wedstrijd Togo 1—Tjoba 1 gespeeld aal worden. Zuidwesters 1 kan door van Elto 1 te winnen haar positie opnieuw verbeteren. In 2a zijn we benieuwd jiaar de uitslag van de wedstrijd Vopo Animo 2. Vooral Top zou bij een Vopo nederlaag gebaat zijn maar wij geloven niet dat de club uit Borssele het zover zal laten komen. In 2b gaat aller be langstelling uit naar de ontmoeting tus sen Tjoba 2 en Zeelandia 1. Ongetwij feld zal hier een hevige strijd om de winst geleverd worden. Zeelandia 1, dat zich vorig seizoen op het nippertje een plaatsje in de eerste klasse zag ont gaan zal alles op alles zetten om Tjoba 2 te kloppen waardoor hun kansen op de titel aanzienlijk zouden stijgen. Luctor 1 dat eveneens nog een rol speelt om het kampioenschap zal zich ongetwijfeld tegen Volharding kunnen -handhaven. In 3a komen de kampioens- Klucht der Vergissingen op feestavond G.J.V. MIDDELBURG. Het Gereformeerd Jeugd Verbond hield in het City-theater een feestavond in het kader van de jeugdweek 1960. „Prijst de Here mijn ziel!" Psalmen in de berijming van Ga briel Smit werden voorgedragen door de heer J. P. Wattel, die tevens de lei ding van de avond had en de scholieren Wilma Cevaai, Els de Rijke, Jan Goed hart en Prien van Kamer. Jos Corne- lisse en Ria de Rijk-van Tuijl speelden twee delen uit een sonate voor viool en piano in D van Georg Friedrich Han del. Ds. P. Homburg uit Vlissingen hield een toespraak getiteld: „Zeg, doe jij ook mee?" De Ambonese gemeen schap dansten en zongen krontjongliede ren onder de titel Suara Maluku. De hoofdschotel, een toneelstuk zeer vrij naar Shakespeare's „Comedy of Er rors", bewerkt door dr. P. H. Schroder, liet vermakelijk spel zien door Jan Goedhart als Antipholus van Syracuse en Jaap Walraven en Marius Jonker, die de tweelingbroeders Dromio van Ephese en Syracuse vertolkten. Jan Goedbloed voerde de regie over „De Klucht der Vergissingen". De fraaie de cors waren van Adri de Werk. GOES. Op zaterdag 24 september a.s. zal om één uur het startsein wor den gegeven voor de wedstrijd om het Ploeg-kampioenschap van Zeeland. Behalve de strijd om de Kampioens titel van Zeeland, selecteren verschillen de organisaties uit deze wedstrijd hun ploegers voor de landelijke ploegwed- strijden, Hierdoor krijgt deze wedstrijd een bijzondere betekenis, te meer daar Zeeland dit jaar de eer te beurt valt ook de wedstrijd om het Landskampi oenschap op een terrein in de Wilhel- minapolder te mogen -houden. In de laatste weken hebben in alle Zeeuwse gewesten selectie-ploegwed- strijden plaats gevonden'. De best ge plaatste ploegers uit deze wedstrijden mogen thans om het kampioenschap van Zeeland strijden op een prima ter rein bij het bedrijf „Rotterdam". Er zijn 35 deelnemers, t.w. 4 paardenploegers, 18 traetorploegers in rondgaand ploe gen en' 13 tractorploegers in wentel ploe gen. MIDELBURG. De negende jaar lijkse herfstwandeltochten worden op 1 oktober gehouden. De deelnemers heb ben uit parcoursen van tien, vijftien en 25 km te kiezen. De start geschiedt om half drie 's middags bij café-restaurant Nederlands Koffiehuis, waar het start bureau reeds een half uur van te voren wordt opengesteld. De beloning is een speciaal ontworpen herinneringsmedalje met lint, terwijl groepen van tenminste dertien personen een groepsprijs per vereniging ontvangen. pretendenten niet in het veld. In 3b zal Luctor 2 tegen Blauw Wit 2 haar .goede positie aan het hoofd van de ranglijst zeker behouden. Het volledige programma voor zaterdag met onze verwachtingen uitgedrukt in cij fers luidt als volgt: le kl. Blauw Wit 1—Ani mo 1 (2); Elto 1—Zuidwesters 1 (2); Togo 1 Swift 2 (1) 2e kl.A: Elto 2—Atlas (1): Vo po 1—Animo 2 (1) 2e kl.b: Luctor 1—Vol harding (1); Tjoba 2—Zeelandia 1 (3): Togo 2WKV (2) 3e kl. a: StormvogelsDos 55 (1): Swift 5—Vedo 2 (1) 3e kl.b: Luctor Blauw Wit 2 (1); Olympia 2—Zeelandia 2 (2); Vios 2—VZOD 12) adspirantenprogram- ma: A: Tjoba qVedo a; B: Swift Snel— Animo b: D: StormvogelsDos 55: Animo d —Swift lenig; Swift kwiek—KVL; E: Swift vlotZuidw. b. Advertentie De provinciale afzeteommissie voor Zee land maakt aan de fruittelers bekend, dat op de veilingen kunnen worden aan gevoerd en geveild vanaf maandag 26 september 1960 Emile d'Heyst, alle maten; donderdag 29 september 1960 Laxton's Superb, alle maten, op 5 mm sorteren; Goudreinette, 65 mm en op; Lombart Calville, alle maten, aan voeren a 19 kg per kist; Beurré Alexander Lucas, alle maten; Nouveau Poiteau, alle maten; Saint Remy, alle maten. OOSTBURG. De uitslag van de gehou den veetentoonstelling luidt: Stieren, geboren vóór 1958 lb Willem, eig Fa J de Rijcke Zn te Sluis, la Rotterdam Smits 45, eig KI Ver West-Z-Vlaanderen, Stieren, geboren tussen 31 déc 1958 en 1 ju li 1959 la Graaf Adema, eig H P Wolfert, Biervliet, Kalfvaarzen, geboren tussen 31 de cember 1957 en 1 juli 1958 la Trijntje 5 van Reigershoeve, eig G Doens IJzendijke (werd tot beste vaars verklaard), lb Zuidzandster Lady 32, eig Fr du Bois, Zuidzande, 2a Trijn tje 6 van Réigershoeve, eig G Doens, IJzen dijke, 2b Zuidzandster Lady 33, eig Fr du Bois, Zuidzande, 3 Fokje 10, eig J D Dek- ker-Basting, Schoondijke, Vaarzen en kalf vaarzen, geboren tussen 30 juni 1958 en 1 ja nuari 1959, la Zijlstra 112, eig P van Cruij- ningen-de Bruijne, Zuidzande, lb Selma 7, eig, J de Rijcke en Zn te Sluis, lc Tosca 6 v d Belt, eig A E de Milliano-Plasschaert te Oostburg, 2a Elsje 3, eig A C C Swartilé, IJzendijke, 2b Sjoukje 3, eig H P Wolfert, Biervliet, 2c Kobi van *t Eikenbosje, eig Gebrs Rijckaert te St Kruis, 3a Roza, eig Fa J de Rijcke en Zn te Sluis, 3b Stella 5, eig Fa J de Rijcke en Zn te Sluis, Vaarzen, geboren tussen 31 dec 1958 en 1 juli 1959 la Zuidzandster Lady 34, eig Fr du Bois, Zuidzande, lb Tietje 37, eig L I Basting, Hetranchement, lc Elsje v d Belt, eig A E de Milliano-Plesschaert, Oostburg, 2a Martha 3 v d Belt, eig idem, 2b Boltje 13, eig A v d Vijver, Westerlandkerkje, 2d Corrie, eig E Dekker, Oostburg, 2e Betsie, eig C Salomé- du Bois, Groede, Vaarzen, geboren tussen 30 juni 1959 en 1 januari 1960 la Mietje 113, eig A van de Vijver, Waterlandkerkje, lb Tosca 7 v d Belt, eig A E de Milliano-Plasschaert, Oostburg, Vaarskalveren, geboren tussen 31 dec 1959 en 1 mei 1960 la Zijlstra 114, eig P van Cruijningen-de Bruijne, Zuidzande, MIDDELBURG. - Voor het examen Frans l.o. slaagde dezer dagen mej. S. Mulder te Middelburg. Voor akte Duits l.o. slaagden de heren N. J. Boon en A. A. M. Wisse te Vlis singen en de heer C. H. de Bruin te Middel burg. Voor akte Engels l.o. slaagden de heren C. Flipse en A. Geerse te Goes, J. de Jong te Middelburg en C. M. de Meester te Elle- woutsdijk. Voor akte Wiskunde l.o. slaagden de heren J. Hintzen te Vlissingen en J. de Jager te Aagtekerke. Voor akte Handenarbeid slaag den Zr. Clara te Goes, mej. C. A. van Ka mer te Axel en de heren S. Dorresteijn, J. van Katwijk, F. Muskee en J. Overduin te Middelburg en J. P. Vercouteren te Kapelle. Voor het staatsexamen Nurrige Handwerken slaagden de dames L. Goeman te 's-Heer- Abtskerke, N. Homburg te Vlissingen en N. Kok te Souburg. Al deze kandidaten waren leerlingen van cursussen, gegeven aan de Chr. Kweekschool te Middelburg. Melkgevende koeien, hoogstens 6 maanden gekalfd, geboren na 30 juni 1957 la Elsje 2, eig A C C Swartilé, IJzendijke, lb Dora 4, eig L I Basting te Retranchement, Droog staande koeien, en melkgevende, langer dan 6 mndn gekalfd, geboren na 30 juni 1957 1 Tosca 5 v d Belt, eig A E de Milliano-Plas schaert te Oostburg, 2 Ina van 't Eikenbosje, eig Gebrs Rijckborst te St Kruis, Droogstaan de koeien en melkgevende, langer dan 6 mndn gekalfd, geboren tussen 31 dec 1956 en 1 juli 1957 la Elsje 1, eig A C C Zwartilé te IJzendijke, lb Dokter Lente's Adema, eig J J C de Feijter, IJzendijke, 2 Juliana van Nieuwvliet, eig C Salomé- du Bois te Groede, Doogstaande en melkgevende koeien, langer dan 6 maanden gekalfd, geboren in 1956, la Zijlstra 110, eig Urb Maes te Eede, (Kam pioen), lb Anna 29, eig Fr du Bois, Zuidzan de, lc Dina 3, eig MJ Ingels, Biervliet, ld Nora 3, eig J A Cauwels, te Heille, 2a Kroon tje, eig A C C Swartilé te IJzendijke, 2b Al ma 1, eig Fa J de Rijcke en Zn te Sluis, 3a Marianne 2, eig H Dekker, Waterland- kerkje, 3b Reintjes Sjoerdje, eig A Verhage- Hoste te Schoondijke, Melkgevende koeien, hoogstens 6 mndn gekalfd en geboren in 1955 la Johanna 30, eig L P de Regt, Retranche ment, lb Trijntje 4 van Reigershoeve, eig C Doens te IJzendijke, 2 Irene van de Hogeweg eig E Dekker te Oostburg, Droogstaande en melkkoeien, langer dan 6 maanden gekalfd, geboren in 1955 la Corrie 3, eig A Verhage- Hoste te Schoondijke, 2a Tosca 2 v d Belt, eig A E de Milliano te Oostburg, Melkgeven de koeien, hoogstens 6 maanden gekalfd, ge boren in 1954 la Helma, eig Fa J de Rijcke en Zn te Sluis (Reserve kampioen), lb Mar tha v d Belt, eig A E de Milliano te Oost burg, Droogstaande en melkgevende koeien, langer dan 6 maanden gekalfd, geboren in 1954 la Tini van 't Eikenbosje,v eig Gebrs Rijckborst te St Kruis (de beste keurstam- boekkoe) lb Anna vanVoorahoeve, eig J van Hal te Eede, 2 Lona 2, eig Fa J de Rilcke en Zn te Sluis, Melkgevende koeien, hoog stens 6 maanden gekalfd, geboren in 1953 2a Sonja, eig J van Hal te Eede, 2b Ilva, eig Fa J de Rijcke en Zn te Sluis, 3 Jennv van 't Eikenbosje eig Gebrs Rijckborst te St Kruis, Droogstaande en melkgevende koei- ?n\J?Pg,er £a,n 6 m£*anden gekalfd, geboren ÏSfë la.?uJlna' eiS Fa J de Rijcke en Zn te Sluis, lb Roza, eig J van Hal te Eede, lc. Botermijn, eig A C C Swartilé te IJzen dijke. Melkgevende koeien, hoogstens 6 maan den gekalfd, geboren vóór 1953 la Dina van de Stadsweide, eig M J Ingels te Biervliet, lb Come, eig A Verhage-Hoste te Schoondij ke (de beste koe, super productieklasse), lc Tosca v d Belt, eig A E de Milliano te Oost burg, Groepen van minstens 3 stuks rund vee, ouder dan 1 jaar van 1 eigenaar, la Fa %keTei? Zn te Sluis' lb J van Halte Eede, 2 Fa J de Rijcke en Zn te Sluis, Groe pen van minstens 3 stuks zelfgefokt rund vee, ouder dan 1 jaar van 1 eigenaar, la Gebrs Rijckborst te St Kruis, lb A E de Mil liano te Oostburg, lc A C C Swartilé te IJzen dijke, 2a A E de Milliano te Oostburg, 2b G Doens te IJzendijke, 2c Fa J de Rijcke en Zn te Sluis, Koeien met minstens 3 direkte afstammelingen, 1 A C C Swartilé te IJzen dijke. BERGEN OP ZOOM, 22 sept. Stamboon dubbele princessen I 59, aanvoer 6 ton, idem II 56, aanvoer 1,5 ton, afwijkend 26. ST. ANNALAND. 22 september. Uien middel 703671, uien bonken 6.82. drielingen 9.15, picklers 20.60, alles per 100 kg. Aanvoer 35 ton. ST. MAARTENSDIJK, 22 sept. Eigenhei mers 12.63, bintjes 9.129.37, bonken 16.02, koopmans blauwe 10.10, voer 1.51. Aanvoer 20 ton. Geen uienveiling. ST. MAARTENSDIJK, 22 sept. Tarwe 23 30, gerst 24—28, haver 23—24, groene erw ten 3040, schokkers 3041, blauwmaanzaad KRABBENDIJKE, 22 sept. Bonne loui- se d'avr. I 75-80 31, 70-75 37, 65-70 37, 60-65 37, 55-60 31.20, 50-55 19.80, II 70-75 31, 65-70 34, 60-65 34, 55-60 28—29, 50-55 19, II D 12, III grof 21—24, fijn 616, roet 713; conference I 65-75 50, 65-65 40, II 65-75 40, 55-65 31. II D 15—16, III fijn 8—10, val 6; triumphe de vienne val 12; legipont I 75-85 42, 65-75 44. 55-65 39, III grof 22; doyenne du comice val 11—16; crimson cox I 85-90 34, 80-85 34, 75-80 35. 70-75 38, 65-70 33, 60-65 18; glorie van hol land I 80-85 20, 75-80 22, 70-75 19, II D8, val 3; goudreinette val 8; cox orange I 85-90 51. 80-85 49—52, 75-80 42—58, 70-75 44—60, 65-70 42—54, 60-65 37—50, 55-60 24—28, II 75-80 39 70-75 43, 65-70 42, 60-65 34, II D 8, III grof 1331, fijn 515, kroet 317; james grievt I 75-80 30, 70-75 36, 65-70 29, II D 16, II grol 1016, fijn 12, kroet 9, val 19; ellissons oran ge I 75-85 25 65-75 25. Ill grof 13. fijn 3, kroet 38; verpakt fruit: james grieve I 80- 85 38—40, 75-80 38, 70-75 36. 65-70 31; cox orange II 85-90 57, 80-85 65, 75-75 63. GOES, 22 sept. Export en Industrievei ling: Cox's Orange Pippin KL.I 85—90 51, 80—85: 48—49, 75—80: 52, 70—75: 52. 65—70: 51—52, 60—65 53, 55—60 32, II D 8,50. KL.II 85—90: 43, 80—85: 43—46, 75—80: 4&~48, 70— 75: 48—51, 65—70: 45—47. 60—65: 34—39, 55— 60: 25—26, II D 5. Ellisons Orange KL. 175— 85: 24, 65—75: 27, II D 12. James Grieve KL. II 80—85: 26—31, 75—80 29—31, 70—75: 32, 65—70: 28—29. Bramley Seedling KL.I 80—90: 19. 70—80: 12—13, II D 9. Glorie van Holland KL.I 85—95: 25, 75—85: 27, 65—75: 22, II D 9,50. Transp. de Croncels KL.I 7585: 16, 65— 75: 15, II D 10. KL.II 85—95: 15—16, 75—85: 13—14, 65—75: 13. II D 9. Mank's Codlin KL. II 60—70: 11, II D 9. Laxton's Superbe KL. I 80—85: 22, 75—80: 23, 70—75: 23. Maagde peer KL.I 65—75 21, 55—65: 18. Legipont KL. I 75—85 44, 65—75; 45. 5565 38. Bonne Louise KL.I 70—75 39, 65—70: 39, 60—65 38, 55—60: 36, 50—55: 21. II D 7,50. KL. II 65—70: 33. 60—65 36, 55—60 32, 50—55: 20< II D 9,50. Conference KL.I 75—85: 51, 65—75: 58, 40—58,50, 55—65: 45,70—46,30, II D 13. KL.II 65—75: 48—49. 55—65: 36—37, II D 13—14. Div. appels geplukte kroet 6,50, val 5,50. Goud reinette val 6,90—8. Bramley Seedling val 6. Doyenne du Comice val 6,20—6,30. Gieser Wildeman val 12.40, Legipont, Br. A. Lucas en Br. Hardy val 6,10. Gewone veiling: James Grieve grof 13—20, fijn 8—17. Ellisons Orange grof 10, fijn 8. Transp. de Transp. grof 10—12, fijn 8. Cox's Orange grof 10—23, fijn 15. Legipont grof IS IS. Bonne Louise grof 13—21. fijn 7. Confe rence grof 23—25, fijn 11—13. Doyenne du Comice KL.I 80—85: 69, 75—80: 75. 70—75: 77, 65—70 65. Druiven: Frankenthaler 109, Black Alicante 115120. Op woensdag 21 sept. begint in Ril- land-Bath de levering van suikerbieten De plaatselijke afdeling der N.C.V.B. van Nw. en St. Joosland heeft haar eer ste maandelijkse vergadering gehouden. De leiding had mevrouw DavidseMeij- ers. Spreker was de heer J. A. Weer- heijm, hoofd der Chr. Nat. school. Het onderwerp was „Paranostiek en Hel derziendheid". Woensdagmorgen onderwierpen 9 leden van de vrijwillige brandweer te Wolphaartsdyk zich in het gemeentehuis aan het examen voor brandwacht le kl. Het diploma werd behaald door de he ren: L. de Blaey, P. Houtekamer, Jac. Katsman, J. M. Meyaard, D. L. Ver schuur en J. Wisse. De overige drie werden afgewezen. Mej. T. Stoutjesdijk, hoofdleidster op de christelijke kleuterschool „Marij ke" te St. Philipsland is met ingang van 15 oktober in gelijke betrekking be noemd te Willemstad. De heer H. C. J. Ribbens, directeur van café-restaurant Mondragon te Zie rikzee, is met ingang van 1 november benoemd tot directeur van de Stads schouwburg te Gorkum. De collecte ten behoeve van de kan kerbestrijding heeft in de gemeente 's-Heer-Arendskerke f 885,35 opgebracht. De verdeling van de opbrengst over de dorpen is als volgt: Nieuwdorp f 290.85; Lewedorp f 216,15; "s-Heer Arendsker- ke f 235,95 en 's-Heer Hendrikskinderen f 142,40. In de spaarbank van de coöperatie ve boerenleenbank „Goes" gevestigd te 's-Heer Arendskerke werd in tegenstel ling tot voorafgaande maanden ditmaal meer opgenomen dan gespaard. De spaarders brachten f 351.852,05, de op- nemers haalden f395.732,81, zodat het spaarsaldo van de gezamenlijke spaar ders afnam tot f 11.433.859,88. In het jaar 1960 konden al 180 nieuwe spaar bankboekjes worden uitgereikt. Het Rijdend Bijbelhuis van het Ned Bijbelgenootschap heeft een bezoek aan Schore en Vlake gebracht. Men ontving een bedrag van f 465,21. In de vergadering van de afdeling Koudekerke van de N.C.V.B. heeft dr. Keulemans gesproken over „School en beroepskeuze". De veertienjarige Gerry bij de Vaate uit Bruinlsse won een prijsje in de N.C. R.V.-radioprijsvraag „Doe het zelf'. Voor de lichting 1962 kwamen uit Brulnisse 18 personen voor de keuring. Twee van hen werden afgekeurd, één zal later moeten worden herkeurd. Voor de lichting 1962 zijn uit Ooster- land 10 personen gekeurd. Zeven wer den geschikt bevonden, terwijl twee werden afgekeurd, en één voorlopig. l

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1960 | | pagina 4