Buiten en binnen moeten één zijn minder nuchter HEIN SALOMONSON: DE RELATIE TUSSEN MENS EN OMGEVING Vrijdag 6 maart 1959 WONINGBIJLAGE ZEEUWSCH DAGBLAD RCHITECTUUR en interieur staan zeer nauw met elkaar in verband. Verantwoord wonen is ook in onze tijd alleen mogelijk, wanneer er tussen het uiterlijk, de indeling van een huis en de 'inrichting daarvan eenheid wordt bereikt, op eigentijds niveau en naar de mens gericht. Internationaal houden vele architecten van naam zich ook intensief bezig met het aanzien van het interieur en met het ontwerpen van meubelen, die daarbij een rol spelen. Ludwig Mies van der Rohe, Corbusier en in ons land G. Rietveld, zijn daarvan voor beelden. Met enige Nederlandse ontwerpers van eigentijdse meubelen kunt u op deze pagina kennis maken. HEIN SALOMONSON is een bekende Nederlandse architect, die zich via het interieur ook met het ontwerpen van meubelen is gaan bezighouden. KHO LIANG IE is een jonge Nederlandse interieurarchitect van JBjtoj--. Chinese afkomst, die voor enkele grote Nederlandse indu- strieën nieuwe meubelen ontworpen heeft. F. MUNTENDAM schept nieuwe vormen voor meubelen, sterk aan de ambachtelijke traditie verwant, zoals dat in Denemarken het geval is, brengen deze drie be- langrijke ontwerpers hier Ifffil hun mening naar voren. riEIN SALOMONSON die een bouwkundige opleiding kreeg aan de Middelbaar Technische School in Den Haag, werd in 1910 geboren. Hij voltooide zijn architecto nische studie bij Josef Hoffmann in Wenen en werkte enige tijd bij Corbusier. Eerst voerde hij enige interieur-opdrachten later is hij zich echter intensief op de architectuur gaan toeleggen. Een interieur van Hein Salomon- son. Ook de meubelen zijn door hem ontworpen. Op de voorgrond een oeroud schemeltje. „Mijn huis mag wel mooi zijn, als ik er maar geen last van heb". Natuurlijke materialen met eigen expressie. De fraaie tekening van palissander kreeg bij deze kast, door Muntendam ontworpen, een eigen expressie. meubel iets gespierds te geven zegt hij, en het spel van krachten dat er in optreedt in een zo sierlijk mo gelijke vorm te bundelen. In ons land is het grote gevaar voor een goed interieur tegenwoor dig vooral het oppervlakkige mo dernisme. Het is allemaal zo goed bedoeld met de moderne woning inrichting maar in vele opzichten zo slecht afgelopen, want nagenoeg alles wordt onmiddellijk gevulga riseerd. terieur zou elke vorm op zichzelf weer meer betekenis moeten krij gen. Meer sensueel kontakt met de materialen die men gebruikt, is bovendien wenselijk. Het zou nuttig zijn wanneer wij de natuurlijke materialen zodanig zouden kunnen bewerken, dat deze even resistent, even solide en prak tisch als de kunststoffen worden. Pas op voor moderne kitsch, zou ik ieder die naaf een goed interieur streeft willen aanraden. Nu de be langstelling voor -modern wonen in ons land zo is toegenomen, schuilt daarin voor de wooncultuur vooral een groot gevaar. Opdringeriger nog en onaangenamer dan old finish is de moderne namaak, waarmede het publiek nu dreigt te worden over stroomd. ECHTER EN STILLER Wat ik hoop voor de toekomst is, dat het allemaal wat echter, wat stiller zal worden. Minder, rumoerig ook wat de kleuren aangaat, want die zijn in de moderne woning dikwijls een rinkelbel. In het in- Eigenti jdsc meubelen op ambachtelijke tra ditie afgestemd, zoals hetgeen men in Dene marken maakt voor het moderne interieur, ont werpt de in Arnhem gevestigde binnenhuis architect P. Munten-- dam vooral. „Allemaal wat echter en wat stiller' (Hein Salomonson) Tot de jongeren onder de Nederlandse binnenhuisarchitecten die reeds veel van zich deden spreken, behoort Kho Liang Ie. Hij is van Chinese afkomst en werd in 1927 in Magelang geboren. Na zijn opleiding was hij in 1954 een jaar lang als binnenhuisarchitect aan de Stichting Goed Wonen verbonden. Twee jaar geleden richtte hij met de graficus Wim Crouwel een ontwerpbureau op. Aan enige Nederlandse industrieën is hij nu als „Consulting designer" verbonden. De traditie van het vakmanschap, ook bij deze Nederlandse stoel. EIGENTIJDSE maar tegelijk ook vrij tijdloos zijn die meube len, wat men ook van de Deense produkten op dit gebied kan zeggen, die vooral in de traditie van een gedegen vak manschap hun bekoring vinden, hoewel de vormgeving op eigen tijd is afgestemd. Er worden in ons land veel Deense gooien, is onverstandig. Landen die meubelen in licentie gemaakt, die toonaangevend op het gebied van overwegend inderdaad belangrijke moderne meubelen zijn, houden die aanwinsten voor het hedendaagse juist ook sterk in ere. Nederlandse interieur zijn. Toch zou het nuttig zijn wanneer men minder over het hoofd zou zien, dat wij ook hier nog wel degelijk JH over ontwerpers van meubelen be- JhHH schikken, die in dit genre originele jH Nederlandse nieuwe vormen kunnen introduceren. voert enkele ontwerpen van hem uit. In samenwerking met de staf van Wagemans en Van Tuinen heeft hij zojuist een Europese collectie meu belen samengesteld, op de eisen van de Euromarkt afgestemd. Daarin zijn ontwerpen van Pierre Paulin, Alain Richard en Joseph Motte opgenomen LIJN EN SPANNING RUSTPUNT Muntendam heeft bijvoorbeeld stoe len ontworpen, die met het beste wat in Denemarken tot stand komt zijn te vergelijken, hoewel men er de eer lijke originaliteit dadelijk in herkent. Menig raadhuis heeft Muntendam de laatste jaren ingericht, vooral in Gelderland waar in vele kleine plaat sen door zijn toedoen een juweel van een interieur achter de gevels van de gemeentehuizen te vinden is. In Beuni'ngen, in Hoevelaken, in Lichtenvoorde, Neede en Herwijnen bijvoorbeeld, treft men interieurs aan van Muntendam. Voor de inrichting van die officiële gebouwen ontwerpt deze binnenhuis architect ook dikwijls speciale meu belen. Muntendam past daarbij graag natuurlijke materialen toe, waarvan de eigen expressie hem inspireert. In palissander ontwierp hij bij voorbeeld enige kasten, waarbij de tekening va'n die houtsoort fraai werd uitgebuit. Dat gebeurde ook bij de wortelnoten tafel, die in de Raf- feisen Bank te Utrecht staat, waar voor hij het interieur verzorgde. MINDER VLAK EN NUCHTER Aan de inrichting van het Provin ciehuis in Arnhem heeft hij meege werkt en verder is het inrichten van ziekenhuizen zijn specialiteit. Moderne meubelen dienen lijn te hebben en spanning in de vormge ving zegt Muntendam. Naarmate de belangstelling voor moderne inte- rieurs toeneemt, lijkt het gevaar van vervlakking groter te worden. Het interieur wordt daardoor te onvrien delijk en te nuchter, wat zeker kan vermeden worden, hoe eigentijds een inrichting ook is. Naar mijn mening gaat men het detail te veel verwaarlozen, 'ik bedoel het detail dat niet uit versierings drift voortkomt maar een funktie heeft in het totaal. Een modern meu bel hoeft zeker niet de spanning te missen, die het expressie geeft. De vaktraditie geheel over boord te I-n verband met de kleine huizen dient men bij het ontwerpen van meubelen thans ook zeer bewust met de schaal van de moderne wo ningen rekening te houden, -zegt Kho Liang Ie. Als machine en materiaal in de industrie goed gebruikt wor den, kan men ook via dit produktie- proces meubelen maken, die de mens met plezier om zich heen heeft. De groeiende belangstelling voor een eigentijds inferieur is zeker te waarderen, maar men zou in ons land nog meer moeten leren, minder te wonen voor de show. In Noordwolde worden deze stoe. len naar een ontwerp van Munten dam vervaardigd. Advertentie Interieur van Kho Liang Ic: "menselijker schaal' Inplaats van te streven naar een interieur, dat tege'nover de buiten wereld een demonstratie is van „kijk eens, dat heb ik allemaal", zou men de woning meer als rustpunt moeten gaan zien. Wanneer men er meer toe komt in zijn huis zichzelf te zijn, zullen er ook meer eerlijke interieurs voor complexvrije mensen ontstaan. MENSELIJKER Vriendelijker interieurs, met meu belen die ook menselijker van schaal zijn. Dan zou men zich ook meer tot de essentie van de inrichting weten te bepalen, waardoor de ruimte een eigen plaats krijgt toegekend. Wie bewust en persoonlijk durft te wonen, heeft voor zichzelf reeds de belangrijkste basis gelegd voor een goed interieur. Woonhuis in Boekelo, door Hein baiomonson ontworpen. Het is uitgevoerd in baksteen en redwood, een Canadese houtsoort. „Geen keurslijf van vor men. die niet tegen het leven zijn opgewassen". Enige tafels voor 't Spectrum ontworpen

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1959 | | pagina 11