nnm SIOUK VAN HOLDINGE Nederlandse belangstelling voor Tunesië m tic. aag< P*CJ* beschuldigd van tendentieuze berichtgeving* Winnaars Olympische Spelen. ■H on ma CUSTA«®-J^J1 Pagina 2 Brand onüer verdachte omstandigheden. KERK Oosterpolder krijgt grootste gemaal van Nederland. Verhaal uit de tijd der Kerkhervorming. HIER VEILINGBERICHTEN ij'! 0 puddingsmjsp- fles ZELFSTANDIGE KRUIDENIERS Donderdag 24 Juli 1952 ZEEUWSCH DAGBLAD Pagina vermoeiende glas water, bn en Maar- lens Maartje, io; IA: 7.00 en weer- feor de huis- Waterstan- mensen", VARA: 11.00 Voor- J2.0Q Dans- üouwmede- "ïose. 12.48 dedelingen Jrkestcon- „1 Pagli- gkbespre- Jrgei en ÏT.ÜÜ Gram. zikale cau- 6ien. 18.30 5 „Denk nomheid, Tie. 19.45 serie. 20.00 flken. 20.15 lux". 20.40 |rie. VARA: nuziek. ^lympi- sover- causerie. vs. 5.00 y.30 too njde Hen. 1.30 11.30 ilksiTWziek. Üeaeiingen. gelui. 13.00 [Tziek. 13.45 |gte planten. Pianoduo. oordracht, viool. 16.30 Verzoek- |0 Militair* ese uitzen- 'rumentaal Ukkwartet. daring en lacüokrant. hten. 20.10 beikwartet. 21.15 Con- bkoor. 22.00 |.45 Avond- 23.15—24.00 ENBARNE- [A BAROE JINTEN 22 iK. Cal» atw.; LIS- rèin verw.; tos; ORAN- YFONTEIN 1ssum 22 )AK 22 te Jigton naar pnua/Port- ^rk/R'dam Douthamp- PE? 22 van 22 van Londen. n. Antw.; JGEZAND Carlstad; elsdijk, Qth; HAL- Leldijk, len; 23 im- Jille; ARI- n. idem; 'gh I leed behaalde, t, nu Zee- itrijden en errein een De Zee- it pad der Velocitas h genood- t de com- ns gebrek aster over e zich met erves van as 11 zijn -6 klopte. docitas I; IStorm- IIBurgh .oa..d. 1. .o.a.d. il Franse bezwaren tegen Arabische uitzendingen» (Van onze correspondent Alfred van Sprang). Tunis, Juli 1952. De Arabische nieuwsuitzendingen van P.C.J. hebben in officiële Franse kringen in Tunis dermate ontstemming gewekt, dat ernstig overwogen wordt, stappen bij de Nederlandse regering te doen teneinde er tegen te protesteren. Bet gaat om de dagelijkse programma's in de Arabische taal welke hier (en overal elders in Noord-Afrika) met veel belangstelling- beluisterd worden. Vele malen hebben Arabieren mij hun waardering laten blijken voor deze uitzendin gen, die over het algemeen goed overkomen en op een uur, dat er weinig anders hi de aether is. Ingezonden Mededeling (adv.) De Fransen zijn echter allesbehalve enthousiast. De luisterpost van de Franse resident-generaal .copieert de nieuwsuit zendingen regelmatig en een analyse er van onthult volgens de ambtenaren daar een zeer tendentieuze berichtgeving. „Men kan niet zeggen, dat ze anti-Frans zijn, maar ze geven over het algemeen jlechts de Arabische zijde van het nieuws «n altijd in een voor de Arabieren gun- Stig licht", zei één van de met het be luisteren belaste ambtenaren mü. Een collectie van de meest karakteris tieke bewijzen van deze beschuldiging is aan de Quai d'Orsay gestuurd. De B.B.C. heeft een tijdlang ook dergelijke pro gramma's uitgezonden en de Franse re gering heeft daar toen in Londen tegen geprotesteerd. Sindsdien is de inhoud er van sterk verbeterd. „Er zijn perioden geweest, dat het nieuws van P.C.J. Hilversum feller en aggressiever was dan dat van gerenom meerde anti-Westerse stations als Cairo Jn Karachiverzekerde de officiële 'ranse woordvoerder mij. De laatste maanden is er echter een verbetering waar te nemen, al bevat het nieuws nu «n dan nog uitgesproken subjectieve ele menten. De Fransen begrijpen niet, waar om Hilversum een dergelijke voor de Fransen uiterst onaangename houding aanneemt. De verhouding tussen beide landen is op ander gebied uitstekend. De Fransen weten niet of de P.c.J. opzettelijk bovengenoemde tendens in haar berichten legt dan wel de dupe is van onbetrouwbare vertalers of omroe pers. Het is daarom zeker wenselijk, dat er van Nederlandse zijde een onderzoek naar deze beschuldigingen ingesteld wordt en zo nodig maatregelen genomen worden. Maandagnacht is brand uitgebro ken in een eenzaam gelegen boerderij onder het gehucht Kronenberg in de Peel. Het had de aandacht getrokken, dat een zekere H. P. één der eersten was, die hulp verleende, omdat hij niet ln de buurt woonachtig is en on langs bij een boerderijbrand te Horst ook al hulpvaardig de inboedel naar buiten had gesleept. Op het vermoeden van brandstich ting werd P. door de politie aange houden, maar hij verzette zich zó he vig, dat men slechts met een over macht en na grote inspanning erin slaagde hem de boeien aan te leggen. Bij onderzoek bleek hij in het bezit te zijn van een aan de eigenaar der boerderij toebehorende portemonnaie, zodat het vermoeden van roof met brandstichting rees. Ofschoon de ong. 25-jarige jonge man hardnekkig blijft ontkennen wordt onderzocht, of hij zich ook te Horst aan brandstichting schuldig heeft gemaakt. Generaal Batista, president van Cuba, zal zich bij de presidentsverkiezingen in November 1953 candidaat stellen. Mevr. Else Missong, die als attaché voor immigratie en culturele zaken aan de Westduitse ambassade te Rio de Jan- neiro is aangekomen, heeft verklaard te hopen, dat 170.000 gezinnen van land bouwers uit West-Duitsland naar Brazilië kunnen emigreren. Bewogen ochtend op Lange Voorhout. Het plein voor het Paleis Lange Voorhout is gistermorgen niet zonder bijzondere gebeurtenissen gebleven. Allereerst werd Jhr Mr F. Beelaerts van Blokland op weg om door H.M. de Koningin ontvangen te worden, voor het paleis door een bakfiets aan gereden. Hij was blijkbaar zó met zijn gedachten bij de Kabinetsformatie, dat hij het voertuig te laat zag. Hij kwam te vallen en werd haast door een auto overreden. De bestuurder van deze auto kon nog op het laatste ogenblik stoppen. De heer Beelaerts had geen letsel opgelopen. Kort daarna begon een van de beide paleiswachten, ge stoken in ceremonieel tenue, op zijn benen, te wankelen. De marechaussee liet kletterend zijn sabel op het pla veisel vallen en dreigde flauw te val- en. Omstanders, onder wie enkele journalisten, schoten toe en onder steunden de wacht, die even later het paleis werd binnengedragen. Een an dere wacht nam zijn plaats toen in. DE MEEST GEROOKTE SIGARET DANK ZIJ DE CONSTANTE KWALITEIT Fransen besluiten maatregelen te nemen. (Van onze correspondent Alfred van Sprang) Er blijkt in Nederland zoveel belangstelling te bestaan voor werkge legenheid in Tunesië, dat de Franse autoriteiten hier besloten hebben om bemiddeling te verlenen bij het aanwerven van Nederlandse werkkrachten. ending Men heeft voor dit doel contact opgenomen met alle organisaties, die in aanmerking komen voor het in dienst nemen van Nederlanders en hun verzocht een opgave te verstrek ken van behoeften, condities, moge lijkheden, enz. Nederlanders, die graag in Tunesië zouden willen gaan werken (zoals bekend is er vooralbe- Nationalistisch China protesteert bij Veiligheidsraad. De minister van Buitenlandse Za ken van nationalistisch China heeft bij de leden van de Veiligheidsraad protest aangetekend tegen het feit dat de regering te Peking de Geneef- se conventie inzake de behandeling van krijgsgevangenen en het protocol betreffende het gebruik van bacte riologische wapens en gifgassen heeft onderschreven. Volgens de minister is de bekrach tiging van deze overeenkomsten door de regering van nationalistisch China de enige wettige. Links: De Italiaan G. Dordoni, met de handen boven het hoofd iutnnaar van de gouden medaille voor de 50 km snelwandelen. Hij vestigde een nieuw wereld record door deze afstand af te leggen in 4 uur 28 min. 0.78 tec. Aan zijn linkerzijde de Tschech J. Dolezal, die tweede, en aan zijn rechterzijde de Hongaar A. Roka, die derde werd. Rechts: De winnaars van de 400 meter horden. In het midden de Ameri kaan Charles H. Moore, winnaar van de gouden medaille op dit nummer ln 50,8 sec. Links van hem de Rus J. Lituev en rechts de Nieuw Zeelander J. H. F. Holland, die respectievelijk tweede en derde werden. hoefte aan gespecialiseerde arbeiders zoals tractor- en bulldozerchauffeurs, automonteurs en metselaars) kunnen zich voor nadere inlichtingen wen den tot Cabinet Diplomatique, Rési- dence Générale de France, Tunis. Men moet er echter rekening mee houden, dat een antwoord wel enkele weken op zich kan laten wachten. De Franse autoriteiten zouden het in dit verband op prijs stellen, indien Nederland van zijn zijde eveneens meehielp door het benoemen van een beroepsconsul in Tunis. De werk zaamheden aan emigratie verbonden zijn te uitgebreid om door een ho noraire consul behartigd te kunnen worden. Op 30 Juli a.s. wordt aanbesteed het bouwen van het eerste gemaal en van een schutsluis voor de Oosterpol der. Dit gemaal en deze schutsluis worden gebouwd in een bouwput, die ongeveer in het midden van de kom van het IJselmeer ligt op een punt ongeveer 20 km van Harderwijk, Urk en Marken en wel op de plaats waar de toekomstige hoofdstad van de zuidelijke polders is geprojecteerd. Het gemaal zal het grootste zijn, dat tot nu toe in ons land en op een enkele uitzondering na, ook in Euro pa is gebouwd. De schutsluis zal van het toekomstige zg. middenkanaal af (tussen de Oosterpolder en de toe komstige in het Noordwesten ont staande Westerpolder) toegang geven tot de Oosterpolder. De schutsluis krijgt een breedte van meter en een schutlengte van 65 meter. De sluis heeft een verval van ca. 6 m. Het gemaal zal vier door dieselmo toren (elk van 1000 pk) aangedreven centrifugaalpompen bevatten, die in staat zullen zijn bij een opvoerhoogte van 6 m. tezamen 2000 kubieke m water per minuut buiten de Ooster polder eerst op het IJselmeer en la ter op het zg. middenkanaal brengen. De Westduitse regering heeft de OEES medegedeeld, dat zij van plan is de vrije invoer uit de landen, die bij de OEES zijn aangesloten, uit te breiden van 75 tot ca. 80 van de totale Invoer uit deze landen. Ingezonden Mededeling (adv.) Tfllïfï- Krabben en peuteren 1 maakt de kwaal steeds 111T Slilffl erger. De helder vloeibare UClLlia^ D.D.D. dringt diep in de poriën door, zuivert, ontsmet en geneest de huid. GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN En m de grote keuken werd ge kookt en gebakken. Met verhit gelaat stond Janke, de keukenmeid, doorlo pend bij het vuur. Bouke mocht het braadspit draaien. Uit de kokentuin bad de tuinman kool en kroten in grote menigte gebracht, benevens ver schillende kruiden; geurige selderij, uien en knoflook was eveneens voor handen. De viskenij 1scheen leeg ge vist en het kippenhok geplunderd, selfs de duivenmat2) had het moe ten ontgelden. Uit de brouwerij wa ren grote vaten bier gebracht, speciaal voor Holdinge State gebrouwen. Dat immers was een van de voorwaarden, waarop de brouwer vergunning had ontvangen water uit de brouwsloot 3), die aan heer Gabbe behoorde, te ge bruiken. Maar betere drank dan bier was ook voorhanden. In de grote kel ders lagen vaten wijn. Sjouk hielp flink mee. Ze was druk bezig een grote kast uit te pakken. Rondom op de grond stonden bokalen van zilver en van glas. Zo meiske, druk aan 't werk?" een opgewekte stem. „Heit!" Een blijde uitroep klonk, ojouk vergat haar werk en snelde op haar vader toe. „Ga je mee, Sjouk? Ik moet naar 'ens- t Is prachtig weer. Sijbrig kan 'voor die rommel zorgen w" v,ag"' S'ihrig kwam net de keu- S binnen. Sijbrigjij wilt nog r-eze bokalen en roemers afwrij ven, hè...." „Ik heb het al zo druk, kind. Er moet nog zoveel gebeuren Sjouk keek sip. ga maarDan moet ik laar een beetje vlugger." „Je bent een lieverd, Sijbrig." sjouk gaf de oude vrouw een klin kende zoen. Dan danste ze de kamer uit. Een ogenblik later kwam ze bin nen. Ze had haar korte jurk verwis seld voor een rijkleed. Naast zijn dochter reed heer Gab be. Hij was thans midden in de vijf tig, nog in de kracht van zijn leven. Eerbiedig werden ze gegroet. Het was een heerlijke November- DOOR SIBE VAN AANGIUM morgen. Helder scheen de zon aan een schier wolkenloze hemel. „Heb je zin aan morgen, Sjouk?" begon heer Gabbe het gesprek. „Ik denk, dat zeer velen gevolg zullen ge ven aan mijn uitnodiging. Maar ik merk wel, dat ik je niet hoef te vra gen of je naar de dag van morgen ver langt." Sjouk lachte vrolijk. Hè ze vond het heerlijk zo te rijden met Heit. En morgen was het feest. Dan kwa men vrienden en buren op Holdinge State ter jacht. Dat was reeds een oude gewoonte. Maar morgen zou zij Sjouk mee mogen rijden. Heit had aanvankelijk heel wat bezwaren geopperd. Doch zij had alle bezwaren weggeredeneerd, zolang tot eindelijk Heit had toegegeven. „Hield grootvader ook al zulke jachtpartijen, Heit?" „Nou, kind, zulke grote niet. Je moet niet vergeten, dat mijn grootvader, dat is jouw overgrootvader, niet van adel was. En de tegenstelling tussen de adel en de niet-leden was toen groot. Wel behoorde ons geslacht al sinds onheuglijke tijden tot de voor naamste geslachten. Mijn vaders grootvader was in 1449 reeds grietman van Oostdongeradeel. Dat was ook een Gabbe. Doch langzamerhand kwam er toenadering. En toen mijn vader met Graets Pietersdochter van Cammingha trouwde en de Holdinge burcht bouwde, werden wij geheel in de kring der edelen opgenomen en nu hoop ik, Sjouk, dat jij ook een goed huwelijk zult doen." „Ik, Heit?" Oprechte verbazing klonk in Sjouks stem. „Ja, Sjouk. Je bent al achttien jaar. Toen jouw moeder zo oud was, kregen wij verkering, En nu hoop ik, dat mijn dochter een man van adel kiest en een trouw zoon der kerk." „Maar ik denk er nog niet aan. Ik hoop nog menig jaar bij Heit te blij ven Ikneen...." Sjouk zweeg verward. Ze kleurde. Neen, ze kon Heit toch niet vertellen, dat er een jonkman was, aan wie ze veel dacht. Ze wilde niet aan hem denken, maar zijn beeld liet zich niet verdringen. Doch alles was nog vaag. Verkering of trouwen was ver uit haar gedachtenkring. Het scheen haar een soort heiligschennis, dat een an der er over sprak. 1) Visvijver. Een gedeelte van de visvijver is nog aanwezig, alsmede de kokentuin". 2) Duiventil. 3) Deze brouwsloot is nog aanwe zig. Ned. Herv. Kerk. Beroepen te Haarlem (voor bijz. werkzaamheden), J. Heijdinga, voorg. Ver. Vrijz. Herv. aldaar; te Poortvliet G. van Estrik, cand. te Maurik. Aangenomen naar Amersfoort A. den Hartogh te Scherpenzeel. Geref. Kerken. Aangenomen naar Uithoorn G. T. Rothuizen, vlootpredikant te Den Hel der. Chr. Geref. Kerken. Beroepen te Eemdijk: P. M. Vlietstra, cand. te Hoogeveen. Olympisch record sneuvelde tweemaal. De Britse verspringster Shirley Cawley heeft met haar eerste sprong in de kwalificatieronde van het num mer verspringen het Olympisch record, dat met 5.69 m. op naam stond van de Hongaarse Gyarmati, verbeterd met 4 cm. Lang mocht het Britse meisje het record niet in haar bezit hebben, want de op haar volgende springster Aleksandra Chudina (Rusland) sprong 5.77 m. en over de grenzen Naar de „Times" meldt zullen duizen den inboorlingen van Brits Rhodesia thans, nu de oogst achter de rug is, over gebracht worden naar nieuwe tehuizen in nieuwe gebieden, waar zij zich her- vestigen zullen voor de komende zaaitijd. Meer dan vier millioen acres zijn voor hen beschikbaar gesteld. De Ierse regering heeft het invoerver bod voor uien, tomaten en komkommers uit Nederland en voor uien uit Spanje, dat 2 maanden geleden werd afgekondigd, ingetrokken. De Westduitse bonds regering heeft gisteren de ratificatie-oorkonde van het plan-Schuman op het Fran se ministerie van Buiten landse Zaken gedeponeerd. Premier Churchill is tegen verhoging van de salarissen der Britse parlementsleden. Enige leden, die geen an dere bronnen van inkom sten hebben dan dit salaris van ongeveer 10.000 gulden per jaar, hebben onlangs 'n campagne voor salarisver hoging gevoerd. Bij een onderzoek ten huize van een communist in Parijs zijn documenten ge vonden, die betrekking heb ben op de Franse defensie. De communist is ter be schikking van de justitie ge steld, aldus meldt A.F.D. De Zandvoortse politie neemt thans aan, dat Maan dagmiddag omstreeks drie uur ten Noorden van het tentenkamp de 12-jarige scholier J. G. Feysener uit Haarlem, in een mui is te rechtgekomen en verdron ken. De verklaringen van 'n vijftal vriendjes van de jon gen liepen zo uiteen, dat ook met andere mogelijkheden rekening moest worden ge houden. Het stoffelijk over schot is nog niet aange spoeld. Te Haarlem wordt vanaf heden tot 1 September een expositie, getiteld: „Vijf eeuwen tekenkunst" gehou den in het museum van Teylers Stichting. Het college van rijks bemiddelaars heeft zijn goedkeuring gehecht aan 'n C.A.O. voor 't handels- en kantoorpersoneel in dienst van de grootwinkelbedrij ven in textiel. Van 1623 Augustus a.s. zal in het jeugdhuis van het Luthers Buitencentrum te Bennekom wederom een werkweek voor kerkmuziek gehouden worden, die staat onder leiding van Willem Mudde en Freek Houtkoop. Willem Meybaum geeft les sen in blokfluit en samen spel en Rom Kalma zal een cursus solozang leiden. De koorstemvorming wordt ge leid door mevr. Toni Jaa- nus-Rebel, terwijl Betty de Jong (sopraan) als soliste medewerking verlenen zal. Er staan voorts op het pro gramma een kamermuziek avond en een lezing van Willem Mudde. De morgen en avond wij dingen worden verzorgt door ds A. A. J. Allan en ds L. G. Chr. Gra- brandt. De slotuitvoering vindt plaats in de Lutherse kerk te Ede. DESKUNDIGE KOMT RUIKEN. De president van de Haagse recht bank heeft het oordeel gevraagd van een deskundige, die heeft te onder zoeken of de cosmetische fabriek in Leiden werkelijk ernstige hinder zou veroorzaken door geuren te versprei den, die het meel van de nabijgelegen meelfabriek zouden bederven. Zoals bekend is er een kort geding gaande tussen de meelfabriek en het cosmetische bedrijf. Dodelijk ongeval in Rotterdam. Dinsdagmorgen was de 67-jarige G. Takkenberg uit Rotterdam aan het raam zemen buiten het raam op de 2e etage in de Hoofdstraat, waar hij woonde. Hij stond daarbij op een plank, die hij over een droogrek had neergelegd. Het droogrek brak af, met het gevolg dat de man op straat viel. Hij werd naar het ziekenhuis Coolsingel vervoerd, maar bleek bij aankomst reeds te zijn overleden. President Truman heeft Benjamin Fairless, president van de „United Sta tes Cy", en de vakbondsleider Philip Murray voor een bezoek aan het Witte Huis uitgenodigd. De president zal van daag een persoonlijke poging doen om een einde te maken aan de staking in de staalindustrie. MIDDELBURG. 23 Juli. Aardap pelen: bonken 1011.60; grote 710; drielingen 47; kriel 4—6; Bintjes bonken 1011; grote 89; Doré bon ken 1011; grote 810; BI. Eigenh- 910; Rode Eerstelingen 9; Fruit; To maten 1663; Pruimen: Early Laxton 1570; Czarpruim 3851; Golden Ja pan p. st. 611; Orangepruim 1128; Tollenaars 1920; Appelen: Yellow Tr. 1743; Eerly Victoria 1521; Perzik rode Zomerappel 2326; Appels kroet 325; Peren: Oomskinderen 3145; Langstelen 1921; Witte kruisbessen 8 35; Rode kruisbessen 3740; Rode bessen 6590; Witte bessen 6568; Frankenthaler 2.072.10; Ananasme loen 80; Suikermeloen 69; Netmeloen 1748; Kersen: Dubb. Eierkrieken 53 59; Klerken 7280; Zure Morellen 29; Bramen kg. 66—1.10; id. p. doos 2747 Frambozen p. kg. 1.441.56; id. p. doos 2435; Perziken p. stuk 325; Groen ten Bloemkool A 3462; B 1244; C 822; Komkommers A 1422; B 16 20; C 1018; kg. krom 817; Sla 2 15; Stoofsla 18; Postelein 2234; Ra> barber 5—15; Andijvie 7—18; Prei 35. Dubb. Princ. bonen 2050; Snijbonen 2472; Saxa's 1832; Bospeen 1032. Boskroten 26; Kroten kg. 46; Rode kool 6—13; Savoyekool 820; Spits kool 810; Augurken 468; Zilver uien 2333; Snijbiet 621. GOES, 23 Juli. Grote veiling. Rode bes sen 42.40; Zure morellen 40.4541.10; Dubb. Princessebonen I 32.4035; id. II 30.95. Verpakt fruit: Beauty of Bath AA 53; A 4755; B 4352. Fruit v. export: Yellow Transp. A 44.70; BC 39.10—39.30; I 38.80—40; II 26.10—26.60; Perzikrode Zomerappels BC 31; Early Victoria I 23.4024.10; II 12.60; Beauty of Bath BC 35.10; C 26—26.20; I 30—37; II 17; Ooms- xmaerenpeer B 38; I 30.6038; II 21 21.10. Gewone veiling: Yellow Transp. '131; Early Victoria 1113; Beauty of Bath 1231; Oomskinderenpeer 1631; Klerken 7780; Eierkrieken 3063; Zoe te morellen 52; Rode bessen 2551; Kruis- oessen 2123; Bramen 4575; Frambo zen 5098; Oranjepruimen 1723; Tolle naars 1523; Okkeianen 1317; Engelse Krozen 1623; Early Laxton 1568; Czarpruimen 55Vb; Ontario 5573, per 100 kg.; Groenten: Komkommers 1623; Kropsla 211; Bloemkool 831; Meloe nen 4172, per 100 stuxs; Bospeen 8—16; Kroten 27, per 100 bos; Groene kool 610; Rode kool 310; Andijvie 89; Stoksnij bonen 4849; StamsnijDonen 22 24; Saxabonen 29; Dubb. Princessebonen 3041; Tomaten 405b; Kroten 5; Augur ken 4967; Aardappelen a10; idem drie lingen 8.509, per 100 kg. KAPELLk. 23 jon. Export veiling: Zure Morellen ontsteeid 43.20; Duitse Zure Bessen 42.2046.20; Bramen 40; Frambozen (vat) 50.15; Dubb. Princ. bonen I 35.10—36.80; 11 33.60; aiw. 20; Appels: Yellow Transp. A 48.30; BC 40.50—41.20; I grol 39; I lijn 37.20— 37.60;II 24.60—26.80; K 30; F 20.35; Kroet 8.10; Val 12; Perzikr. Zomerap pel A 41; BC 35.40; I 32—32.20; II 19.10; K 19.10; F 18; Kroet 2.20; Eerly Vict. I grof 22.50—24.10; I fijn 17.60—22.50; K 14.20—14.30; F 13.—; Val 3.70; Oomg- kinderenpeer A 42.6042.90; B 38 38.70; 1 31.70—33.20; 11 22—22.70; K 26.90, alles per 100 kg. KKABBENDIJjxe. zó Juli. Export veiling; Plantuien 15.10; Yellow Trans parant A 42.70; BC 32.50—40.40; I gr. 39.50; I 60-70 38.20; II 22.70; Early Vict. I 60-70 15.20; Perz. Rode Z-appel A 37.60; BC 28.10; I gr. 32; I 60-70 28; Bonen I 41—41.30; II 36.60—37.20; Bin- nenl. veiling: Yellow Transp. 333; Perz. rode Zomerappel 1227; Early Victoria 310; Beauty of Bath 1632; Oomskinderen 1336; Early Laxton 21 52; Prolific 4875; Frambozen 52; Bramen 2246. ZIERIKZEE, 21 Juli. Aardappelen 9.00 11; Andijvie 16; Princ.bonen 3237; Stoksnij bonen 62; Tomaten 3652; Zw. bessen 60; Kruisbessen 2528; Yellow Transp. 1235; Early Victoria 15; idem Laxton 2364; Morellen 54; Oomskinde renpeer 1638; Kropsla 14; Bloemkool 3 35; Komkommers 1726; Bospeen 21; Boskroten 8, per 100 kg, stuks of bos. Frambozen per doosje 23 ct.25 ct.; Bra men per doosje 31 ct. ST. MAARTENSDIJK, 22 Juli. Eig. I 9.70—10; id. II 8.14—8; Bintjes I 9.30— 9.10; bonken 8.60; Doré I 10.10; Eersteling I 9.20; kriel 4.60. Aanvoer 30 ton; dubb. bonen 38. ST. ANNALAND, 23/7. Eigenheimers gew. 9.209.97; Gewone afwijkend 8 8.95; Drielingen 8.44; Voer 5.10; Blauwe eigenheimers gew. 10.7410.98; Bintjes gewone 8.528.82; Gewone afwijkend 7.747.94, alles per 100 kg. Aanvoer 50 ton. Bonen 38 per 100 kg. SCHERPENISSE, 23/7. Eerstelingen gewone 9.02; Doré gewone 9.149.54; Ge wone afwijkend 8.028.08; Eigenheimers afwijkend 8.208.31; Gewone afw. 7.01 7.51; Drielingen 7.20; Voer 4.82; Blauwe eigenh. gew. 9.8310.11; Bintjes gewone 8.088.56, alles per 100 kg. 27 ton aan voer. VISMIJN VEERE. 23 Juli. Exportgarnalen 947 kg. 1.321.88; Handelsgarnalen 126 kg. 62 —78; 73 schar 33—40; 27 bot 17—30; 70 tong 72—1.83; 340 rog 25—40; 14 vis 25—31; 1% paling 1.20; 18 schol 19—41; 24 herder 71—72. K aa': :'a met 10°/o voordeel! peef fleur aan Uw maaltijden. Tracteer Uw gezin op een fris en zomers toetje. DE SPAR heeft voor elke dag een andere lekkernij. Dat brengt afwisseling. Doe voor feestelijke dagen een keuze uit de fflnste smaken pudding, zoals ananas, fruitmix, amandeltjes, etc. Luxe toetjes voor weinig geld. Bovendien op al deze artikelen steeds 100/0 voordeel ln Sparzegels. Maar niet alleen hierop spaart U bij De Sparop alles wat U dagelijks nodig hebt krijgt U zoveel Sparzegels dat U 100/„ voordeel heeft. PUD701S^^19' voorstee^001 ifNlMKlG 'ii tXE DRUPS LUX zeer attractieve jq ct ,t smaken p. 21 ct y ct 18 en 23 ct 31 ct O e

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1952 | | pagina 3