Bestand in Palestina onvoor aanvaard. Wijziging Pensioenwet. Nederlandse regering aanvaardt Ren- vilIe-overeenkosist onvoorwaardelijk FIETSEN ZONDER TE TRAPPEN. Welleman komt er goed af. Verontrustende cijfers. Bernadotte wil vredesconferentie op Rhodos beleggen. Gottwald volgt Benes op 14 jaar voorKo Dekker. Met motortjeeen op honderd. PROTESTANTS CHRISTELIJK BLAD VOOR ZEELAND DONDERDAG 10JUNI 1948 Sowjetprotest aan Neder" landse en Amerikaanse regeringen. Uitgave Stichting „Zeeuwsch Dagblad". Hoofdkantoor: Goes, L. Vorst- str. 70, Tel. 2438, Giro 274289. Kantoren: Vlissingen, Walstraat 83, Tel. 168; Middelburg, Korte Noordstraat 35, Tel. admini stratie 2009; Telefoon redactie 2347; Terneuzen, Vlooswijkstraat, Telefoon 2052. ZEEUWSCH DAGBLAD 4e JAARGANG No. 968 Abonnementsprijs 3.50 p. kwartaal Advertentieprijs 14 cent per m.m. Rubriek Kabouters 5 cent per woord Hoofdredacteur: R. ZUIDEMA Directeur: JAOQ. DE SMIT Met vaste medewerking van: Mr W. F. E. BARON r. d. FELTZ, Middelburg, Dr K. HUIZEN GA, Middelburg, D» J. KARELSE te Goes, Ds R. SLOFSTRA te Vlissingen en Ds W. VROEGINDEWEY te Poortvliet. Op- en ondergang van Zon en Maan. Vrijdag: Zon op 4.20 u., onder 20.59 u. Maan op 8.16 u., onder 0.40 u. Hoogwater Vrijdag 11 Juni. Vlissingen: 4.29 u. 2.25 m., 16.47 h. 2.11 m. Wemeldinge: 6.28 o. 1.88 m., 18.51 u. 1.69 m. Het was voor ons volk een goed bericht toen onlangs Lon worden medegedeeld, dat het sterftecijfer aan tuberculo se ongeveer gedaald was tot dat van voor de oorlog. Vlak na de bevrijding werd wel gevreesd, dat tengevolge van de terugkeer van enige honderdduizenden mannen en jongens uit het buitenland en andere tijdens de oorlog door de Duitsers bezette landen, ernsti ge volksziekten aan het licht zouden treden. Ook de uitput ting van ons volk door het ont zaglijk leed in de winter 1944- 1945, deed het ergste op het gebied van de volksgezondheid vrezen. Dank zij de voortreffelijke maatregelen van overheidswe ge en de hulp van onze dokters weid dit kwaad voor een groot deel bezworen. Wij kunnen daarvoor niet dankbaar genoeg zijn. In de laatste maanden ech ter begon zich een toename van het aantal tuberculosepatiënten te vertonen. Aanvankelijk daal de in 1947 het aantal patiënten, zodat gehoopt mocht worden, dat het hoogste punt bereikt zou zijn. De laatste berichten zien er niet zo gunstig uit. Het fondsbestuur „Draagt Elkanders Lasten", een stich ting van het Christelijk Natio naal Vakverbond heeft bij de verzorging van de tuberculose patiënten dezelfde ervaring op gedaan. In het jaar 1946 werd ten bedrag van ruim f 100.000 aan hulpverlening uitgekeerd. Een jaar later, dus 1947, keerde het fonds bijna 1220.000 uit. Nu is het ledental toegenomen met ongeveer 15 pet, zodat de toe name van het uitgekeerde be drag niet kan worden toege schreven aan de toename van het ledental. Het eerste kwartaal van '48 steeg het aantal aanvragen te genover dat van 1947 opnieuw belangrijk. Dit was voor het fondsbestuur aanleiding om te onderzoeken of dit verschijnsel alleen maar bij „Draagt Elkan ders Lasten" geconstateerd werd. Contact werd gezocht met de afdeling statistiek van de hoofdinspectie van de Volks gezondheid. En ook daar was geconstateerd, dat er in de laatste maanden een snelle toe- namt was van tuberculose-pa- tienten. Bij de consultatiebu- reaux waren in 't eerste kwar taal 158.348 personen onder zocht. Daarvan bleken er 4873 aan actieve tuberculose te lij den. De cijfers over de maanden Januari tot April zijn resp. 1593, 1522, 1759 en 1896. De hoofdinspectie verwacht, gelet op de waargenomen verschijn selen, een toename over 1948 tot een aantal van 20.000 nieu we patiënten die aan tubercu lose lijden. In de kringen der volksge zondheid ziet men de zaak dan ook niet rooskleurig in. Het aantal t.b.c.-patienten wordt in ons land door deskundigen geschat op plm. 80.000. Dit zijn voor de volksgezond heid in het algemeen inderdaad verontrustende cijfers. YXJaarom vestigen wij op deze cijfers de aandacht? Niet alleen om te alarmeren, maar om de aandacht van over heid en volk op deze dingen te vestigen. Is dat nodig? Blijkbaar wel. Van de zijde van een onzer grootste sanatoria werd de aan dacht van de Minister van Fi nanciën gevestigd op het stre ven naar bezuiniging door dit departement, met het oog op de noodzakelijke uitbreiding van sanatoria. Daarnaast werd geconstateerd, dat bepaalde nood-sanatoria worden opgehe ven. De slechte financiële toe stand zou daarvan oorzaak zijn. Dat alles zijn alarmerende be richten en fnuikend voor de volksgezondheid. Want 't aan tal patiënten, dat thuis kuren moet is belangrijk hoger dan voor de oorlog. Bij het fonds van het C.N.V. is de situatie thans zo, dat drie kwart van de ruim 1000 pa- tienten die het fonds helpt ver zorgen thuis verpleegd worden. Er is nog een tweede reden om op deze verontrustende cij fers de aandacht te vestigen. Het bekende „Centraal Ar chief" te Amsterdam heeft ver leden jaar aan de gemeentebe sturen geadviseerd geen open bare collecte toe te staan aan de fondsen „Draagt Elkanders Lasten" en „Herwonnen Le venskracht". Laatste instelling gaat uit van de Katholieke Ar beidersbeweging. Dit advies is oorzaak geworden, dat de in komsten van het fonds belang- tijk gedaald zijn. Ook nu zijn er weer gemeentebesturen die zich .van de vertogen van het fonds bestuur niets aantrekken en zonder meer het advies van 't Centraal Archief opvolgen. Dit betekent, dat het fonds niet op de gewone wijze kan blijven voortgaan met helpen, terwijl de hulp door de stijging van het aantal patiënten toch zo drin gend nodig is. Nu heeft Minister Drees la ten mededelen, dat hij over weegt om de uitkeringsduur voor Sanatoriumverpleging te verlengen. Dit wordt gewaar deerd. Maar wat baat het als de patiënten toch niet kunnen geplaatst worden? Terwijl de lasten voor de verpleging door thuis-verpleging verschoven worden naar de fondsen der ar- Zowel de Joodse als de Arabische autoriteiten in Palestina hebben het bevel van de Veiligheidsraad tot een bestand van vier weken onvoorwaardelijk aanvaard. Dit heeft graaf Folke Bernadotte, de bemiddelaar van de V. N., Woens dagavond aan de V. N. medegedeeld. Het „staakt het vuren" en het bestand zullen ingaan op Vrijdag 11 Juni te zes uur g.m.t. In zijn boodschap aan de betrokken regeringen heeft Ber nadotte uiting gegeven aan zijn hartelijke dank voor de prachtige samenwerking bij het volbrengen van zijn taak. Bernadotte verklaarde: Dit is nog slechts de eerste stap, wij gaan thans aan de slag om te pogen vrede tot stand te brengen in Palestina. Hij zal Vrijdag naar Amman gaan, daarna naar Jeruzalem en Zaterdagmorgen wederom naar Amman, vanwaar hg door zal vliegen naar Rhodos. Op Rhodos wil hij een vredesconferentie be leggen. Zestig A zeventig waarnemers havens aanwezig zijn. Met de res Amerikaanse, Franse en Belgi sche zullen Bernadotte terzijde staan bij het houden van toezicht op de naleving van het bestand. Zij zullen voornamelijk posten be trekken langs de grenzen van Pa lestina en ook bij de Inscheplngs- Klement Gottwald, de commu nistische premier van Tsjecho- Slowakije, zal Dr Edvard Benes als president opvolgen. Antonin Zapotocky, thans vice- premier en vakverenigingsleider, wordt premier. De nieuwe grondwet, die giste ren van kracht werd, is door Gott wald getekend. De nieuwgekozen assemblee komt vandaag voor de eerste maal bijeen. Zij zal de wet goedkeuren betreffende de verkie zing van een nieuwe president, a.s. Maandag. Het communistische blad „Mlada Fronta" meldde, dat Be nes door een nieuwe arts zal wor den verzorgd. Dit schijnt de ge ruchten te bevestigen, dat Dr Klinger, die Benes jarenlang heeft behandeld, het land heeft verlaten. Gottwald heeft de grondwet ge tekend op grond van een oude constitutionele bepaling, dat bij het vacant komen van de presi dentsfunctie de uitvoerende macht, totdat er een nieuwe pre sident is, geheel in handen komt van de regering. Nader wordt bericht, dat de so ciaal-democratische leider Zdenek Flerlinger plaatsvervangend pre mier wordt. duizenden Zweden het voorbeeld van mijn vader gevolgd hebben en voor mij hebben gebeden tijdens de afgelopen veertien dagen. Zon der de hulp van de almachtige God zou ik niet geslaagd zijn. Te Lake Success legde men er de nadruk op, dat er in feite al leen nog maar sprake is van een staken van het vuren, en dat in de komende vier weken over een meer duurzaam bestand onder handeld moet worden. Het feit, dat de aanvaarding van de ge vechtspauze door de Joodse rege ring vergezeld ging van een aan-1 tal opmerkingen, deed functiona- j rissen te Lake Success er toe nel gen de situatie met reserve te be schouwen. In diplomatieke kringen te Lake Success is men geïntrigu- eerd door berichten uit Londen, dat de Britse regering haar poli- De pas afgetreden Afrikaanse premier, Generaal Smuts, die op 18 Juni het ere-doctoraat van de Leidse Universiteit in ontvangst Joods-Arabische botsingen in Marokko. pectieve regeringen wordt onder handeld over het beschikbaar stel len van een zestal kustvaarders. Over eventuele hulp van Sow- jet-Russlsche militaire adviseurs zou de Veiligheidsraad moeten be slissen, aidus verklaarde Trygve Lie. Vijf Zweedse officieren zullen de leiding voeren over de groep waarnemers. Graaf Bernadotte verklaarde tegenover een correspondent van Reuter: Myn vader is 88 jaar. Hij gaf mij een Bijbel voor ik uit Stockholm vertrok en zelde, dat hij zou bidden voor het welslagen van mijn zending. Ik weet, datnen treffen. tlek gewijzigd zou hebben en er thans bij koning Abdoelah van Transjordanië op aan zou drin gen de controle in handen te ne men over het Arabische gedeelte van Palestina en de staat Israël te erkennen. Volgens deskundigen ligt de grote moeilijkheid tot nog toe hierin, dat de Arabische staten klaarblijkelijk niet tot overeen stemming kunnen komen over de instelling van een Arabische re gering in Palestina. Over het algemeen zijn de func tionarissen van de V. N. er van overtuigd, dat het succes van het bestand grotendeels zal afhangen van een eventuele regeling welke Groot-Brlttannië en Amerika via diplomatieke kanalen met de Jo den en de Arabieren zullen kun- Tweede Kamer. 3e regering kan niet verder gaan. De Tweede Kamer heeft gisteren de behandeling vaa de Pensioenwet voortgezet. In verband met de voorgestelde paalde amendementen overleg ta verbeteringen, verklaarde de mi nister van Binnenlandse Zaken, dat de regering niet verder kan gaan, dan is voorgesteld, De geuite verlangens zijn redfe- lijk en de regering weet, dat er spanning en armoede zijn in veel gezinnen. Maar bestaan die alleen in de gezinnen der ambtenaren en gepensionneerden Is er elders aanpassing aan de hogere levens standaard, bij rentetrekkers bij voorbeeld. De minister meent, dat het tegendeel het geval is. Hij wijst verder op de conse quenties, o.a. ten aanzien van de militaire pensioenen en de pensi oenen voor de verzetsslachtoffers. Zo zou het in de tientallen millioe- nen lopen. zal nemen, vertoeft nu in Enge land. Smuts' aankomst op het Northolt vliegveld nabij Lon den, waar hij verwelkomd wordt door Luchtmaarschalk Lord Tedder. o Bronzen kruis voor Middelburger. H. M. de Koningin heeft op voordracht van de minister van j ning van het pensioen, oorlog het bronzen kruis toege- Pensioen voor een gescheiden kend aan de dienstplichtige ser- echtgenote besprekend merkt de geant-majoor der infanterie Pie- minister op, dat een gescheiden De inkoop van wachtgeld acht de minister onjuist. Een wacht gelder ls een ontslagen ambte naar. Het ls onlogisch wachtgeld te doen Inkopen voor de bereke- Vandaag republikeins antwoord? Minister-president Beel heeft op een vraag van de correspon dent van Aneta te 's-Gravenhage geantwoord, dat de Nederlandse regering met stelligheid kan ver klaren, dat zij b|j de onderhande lingen met de Republiek zich strikt biyft stellen op de door beide partijen onvoorwaardelijk aanvaarde 12 beginselen en 6 ad ditionele beginselen van de Ren- ville-overeenkomst. Het spreekt vanzelf, dat iedere mogelijkheid om tot een overeen komst te geraken verloren gaat, waneer men telkens weer kan te rugkeren op hetgeen is overeen gekomen. Er zijn verschillende vaste steunpunten voor de regering, welke voor haar onaantastbaar Zoals reeds gemeld, hebben in zijn en naast de aanhangige Marokko botsingen tussen Joden grondwetsvoorstellen en het be en Arabieren plaats gehad, waar-t ginsel-program^van^Llnggadjat 1 by 39 personen gedood en 25 ge-' wond werden. ter Dingenus Verburg uit Mid delburg, werkzaam ter griffie van de Krygsraad te velde-Noord te Assen, voor diens dapper gedrag tydens de verdediging van de Maas bij Sambek. o Binnenkort weer gelegen heid tot aanvragen van werkkleding. Het C.D.K. deelt mede, dat op rader plaatselijk te bepalen da gen wederom individuele aan vragen om werkkleding kunnen plegen met zijn ambtgenoot van financiën. Bij de replieken kondigt da heer Koenen (C.PU.) een amendement aan om het maxi mum van het eigen pensioen te brengen op f 6000. De heer Van S 1 e e n (Arb.) dient een motie In, waarin ge vraagd wordt voor de voorlopig gepensionneerden bij het onder wijs eenzelfde regeling te treffen als voor de gepensionneerden geldt. Op voorstel van de voorzitter wordt daarna besloten de beraad slagingen over het wetsontwerp te schorsen, opdat de minister zich nader kan beraden en overleg kan plegen met zijn ambtgenoot van financiën. o Coloradokever-invasie vanuit zee. Gisterenmorgen ontdekte men op het strand te Scheveningen een zwerm coloradokevers, die door de zee waren aangespoeld De ge meentelijke plantsoenendienst en overeenkomst, die zij met de Sow- Yorden ingediend door personen, jet-Unie gesloten heeft. Daar-1 GIe werkzaam zijn in een zelf- tegenover staat, dat met name,^eroeP if* bedrijven wat betreft de uitwerking van j minder dan vijf werkkle- - ding dragende arbeiders. In aan merking komen slechts zij, die sedert 31 Januari 1948 geen werkkleding hebben ontvangen. Tumult in Italiaanse Kamer. Woensdagavond heeft een for mele veldslag zich afgespeeld ln de Italiaanse kamer van afge vaardigden, die 20 minuten duur de. 200 afgevaardigden waren hierbij betrokken. Er werd ge slagen, geschopt en met meubi lair gesmeten. Afgevaardigden rolden over de vloer en Inktpotten en zware lede ren actetassen vlogen door de zaal. Drie afgevaardigden moes ten na afloop op een eerste hulp post behandeld worden. Het tu mult ontstond naar aanleiding van een uitwisseling van sarcas tische opmerkingen, waarbij de communisten toespelingen maak ten op beïnvloeding van de chris ten-democraten door het Vati- caan. De aanhangers der regering bleven het antwoord niet schuldig, waarop de communisten en uiterst linkse socialisten als één man hun plaatsen verlieten en hun tegenstanders te lijf gingen. Premier de Gasperi en de leider der communisten, Togllattl, keken vanaf hun plaatsen toe. NederlandZweden: 1—0. zijn gesteld met betrekking tot de vormen de 18 RenvlUe-beginselen één van die steunpunten. De huidige moeilijkheden sprui- Gisteren hebben zich opnieuw n voort uit het feit, dat op het onlusten voorgedaan, waarbij j ogenblik nog gewacht wordt op 37 Joden om het leven zijn ge- jhet antwoord van de republikein- komen en enige honderden ge- se regering op de vragen, die haar wond werden. Een eskader is over het gebied gevlogen om het herstel der orde te hand haven. De ongeregeldheden begon nen te Djerada en Oedja. De Joodse wijk van Oeja is bijna geheel verlaten. De meeste in woners zijn naar de Europese wijk gevlucht. o Radio-Moskou meldt, dat de Sowjet-Unle protesten heeft ge zonden naar de Nederlandse en Amerikaanse regeringen naar aanleiding van tot oorlog aanhit sende persartikelen. Het protest aan Nederland be treft een artikel in „Het Vrije Volk" van 13 April, dat volgens de Sowjet-regering provocatief ls, tot oorlog aanhitst en zou aan dringen op het laten vallen van Amerikaanse atoombommen op Sowjet-Russische Industriële cen tra. Het protest aan de V. S. ver wijst naar ongebreidelde propa ganda voor een nieuwe oorlog, die in de V. S. wordt gevoerd. Af schriften der protesten zijn aan Trygve He overhandigd. fiets te hebben, waarop men met een behoorlijke snelheid vooruit komt zonder steeds maar te moe ten trappen. Vóör de oorlog zijn verschillende systemen van gemo toriseerde fietsen geprobeerd. Men herinnert zich nog wel de, wat in te voldoen. Thans schijnt men het vraag stuk van de gemotoriseerde het bestand vooruitgang wordt geboekt. Antara verneemt uit betrouw bare bron, dat het antwoord van de Republikeinse regering heden door Mohammed Roem en de Sul tan van Djocja naar Batavia zal worden gebracht. Ook zullen zij een brief van Hatta aan de luit.-gouverneur- generaai overhandigen, welke brief verband houdt met de mo gelijkheid van een bezoek van Hatta aan Van Mook voor infor mele besprekingen. Hatta zou volgende week voor een bezoek naar Batavia vertrekken. En 7 jaar voor Lenshoek. Het Bijz. Gerechtshof deed gisterenmorgen uitspraak in de zaak tegen Ko Dekker, de ex- commandant van de landwacht, die werd veroordeeld tot een ge vangenisstraf van 14 jaar met aftrek van het voorarrest van af 21 Mei 1945. Besch. kreeg het recht van cassatie. De eis in deze zaak was 20 jaar en 15.000.boete. Ex-burgemeester C. E. P. Lenshoek kwam er beter af. Hij werd veroordeeld tot een gevan genisstraf van 6 jaar met af trek vanaf 8 Mei 1945. Bovendien kreeg hij een boete van f 50.000, subs. 1 jaar hech tenis. Hij werd ontzet uit de rechten voor het leven. De eis was hier 7 jaar met aftrek en f 50.000.boete. o Bilaterale overeen komsten met Amerika. Naar Reuters diplomatieke cor- I seerd te worden. Het model van respondent van betrouwbare zijde het frame heeft veel overeen- verneemt zullen deze week te komst met dat van een dames Washington de onderhandelingen aanvangen over de bilaterale overeenkomsten, welke de landen, die aan het plan-Marshall deelne men met de Ver Staten zullen sluiten. echtgenote geen echtgenote meer ls. Recht op pensioen vervalt dus, aan^al vrijwilligers trokken er dat is een consequentie van de (^rec^ op uit om de schadelijke echtscheiding. i ^secten te verdelgen. Er zal een commissie worden benoemd om de wet leesbaar te maken en om er onjuistheden uit weg te nemen. De commissie wordt binnenkort geïnstalleerd en zal opdracht krijgen binnen een half jaar met een nieuwe Pensi oenwet te komen. Dat lijkt Spr. voor technische kwesties een be tere werkwijze dan parlementaire behandeling. De minister adviseert niet met amendementen te komen en het ontwerp aan te nemen, zoals het er ligt. De amendementen kunnen beter tot een later en beter tijd stip worden uitgesteld. Bovendien zou het mogelijk zijn dat spr. schorsing der beraadslagingen zou moeten vragen om over be- Later vernamen wij, dat langs de hele kuststrook van Hoek van Holland tot Zandvoort colorado kevers zijn gesignaleerd. Ook op de Zeeuwse kusten worden veel colorado-kevers ge signaleerd. In de meeste kust plaatsen op Walcheren, Beveland en Schouwen krijgen de school kinderen vrij af om de schadelijke insecten te gaan vangen. Verder worden ook padvinders en andere jeugdorganisaties ingeschakeld. Het is altyd het ideaal geweest heid geven van 22 km. per uur. van de meeste wielryders om een De bediening is hoogst eenvou dig. Door een handle aan het stuur met de rechterduim in te drukken en los te laten licht men de klep by het aantrappen en re gelt men de gastoevoer. De aan drijving van het rywiel geschiedt de volksmond heette, „hoestbui op door middel van een carbarun- wielen" en ook de fietsen met een dumrol, welke op de voorband lichte motor op een kleiner derde rust. wiel, dat naast het achterwiel van ■»-% de fiets voorthuppeide. Geen van aanschaffingsprijs zal wei deze systemen bleek op de duur 1:cht voor velen nüg een bezwaar zijn, ongeveer driemaal zo duur als een gewone fiets maar ai.ders zag men spoedig heel Nederland op een fiets, waarbij fiets te hebben opgelost. Een j trappen overbodig is geworden. Franse fabriek heeft er jaren ,r,g aan gewerkt e'i na de oor- log is deze fabriek begonnen ïr.et haar vinding onder het pu-I JUUA bliek te brengen. En zij blijkt I te voldoen, want in Parijs en!j U l F II lil 0 omstreken rijden reeds enige li I L 11 W U tienduizenden van deze gemoto riseerde rijwielen. Ook in ons land zal men dit „rijwiel-Solex" spoedig langs 's Heren wegen zien rijden, want ae fa. Stokvisv. d. Heem is thans bezig ze onder Franse li centie te vervaardigen. Dit nieuwe gemotoriseerde rij wiel heeft een speciaal gebouwd frame, omdat gebleken is, dat geen 10 pet. van de gewone rij wielen geschikt is om gemotori fiets, zodat het gemotoriseerde De Britse en de Amerikaanse regeringen hebben de aanbevelin gen der zeslandenconferentle te Londen betreffende de toekomst van Duitsland goedgekeurd. Ook de commissie voor buiten landse zaken der Franse Natio nale Vergadering hechtte (met restricties) haar goedkeuring hieraan. Maar de Gaulle heeft op buitengewon scherpe wijze zijn afkeuring over de Londense voor stellen uitgesproken. Hij vindt, dat Frankrijk nieuwe onderhande lingen moet afdwingen. En de Franse communisten zijn een fel- rijwiel zowel door dames alsIe campagne tegen de overeen- door heren kan worden here- komst van Londen begonnen. den. De motor, welke slechts één De Russen zullen het Berlijnse liter benzine op 100 km. ge bruikt, kan aan de fiets een snel- Niet verantwoordelijk voor deportatie van Zeeuwen naar Duitsland? Gisterenmorgen verscheen voor het Byzonder Gerechtshof te Middelburg de 43-jarige ex-directeur van het Gewestelyk Arbeids bureau te Middelburg, Ir. Machiel W. Welleman. Aangezien een tweetal verraadzaken, die hem, tezamen met het bevorderen van de uitzending naar Duitsland van 4 h 5000 mannen, ten laste wa ren gelegd, niet bewezen werden geacht, werd door de proc.-fiscaal slechts 4 jaar tegen hem geëist. De uitspraak luidde ten slotte 8 jaar en 7 maanden, hetgeen neerkwam op onmiddellijke invrijheidstelling. Hij werd voor het le ven uit de rechten ontzet. DE GETUIGEN. Bij het getuigenverhoor in ver band met uitzending naar Duits- I land kwam vast te staan, dat be- De voetbalwedstrijd Nederland Zweden eindigde gisteravond teschuldigde slechts enkele vrijstel- Amsterdam in een 10 overwin ning voor Nederland. By de rust was de stand eveneens 10. beidersbeweging. Die kan bo vendien nog geremd worden door de adviezen van het Cen traal Archief. Het is te hopen, dat zowel de Minister van Financien als het Bestuur van het Centraal Archief hun standpunt, gelet op de stijgende nood, met spoed zullen herzien. Daarmede zal de volksgezond heid, een zo waardevol goed, bevorderd worden. J. SCHIPPER. lingen had verleend en degenen, die persoonlijk daarom bij hem kwamen, had afgewezen. Eén der getuigen verklaarde, dat Welle man hem gedreigd had, dat, wan neer hfj de volgende dag niet naar Duitsland zou vertrekken, de Ges tapo zou worden gewaarschuwd. Een ambtenaar van het G.A.B., M. de Klerk, verklaarde, dat besch. geen doortastend mens was ln de ogen der N.S.B., terwijl hij veelal ln onmin leefde met de be ruchte Mittelstenscheid. Boven dien zou besch. nooit N.S.B.-ers op belangrijke posten hebben be noemd. VERRAAD? Besch. was ten laste gelegd, dat hij anti-Duitse uitlatingen van een inwoonster van Krabbendijke ter kennis had gebracht van Miinzer. Münzer, die ln deze zaak getuig de, kon geen pertinente verkla ring afleggen, dat het Welleman was geweest, die hem over deze zaak had opgebeld. Hetzelfde was het geval met de aangifte over sabotage van wet houder Brand van Domburg. Ook hier kon niet worden bewezen, dat het Welleman was geweest, die via de S.D. order had gegeven Brand te arresteren. Als getuigen a decharge waren nog gedagvaard de vroegere di recteur van het Rijksarbeidsbu reau Knetsch en de ambtenaar van het G.A.B. Middelburg J. A. Ton. WELLEMAN ONTKENT. Besch., die in 1940 tot de N. S. B. was toegetreden bekleedde tal- reclasserlngsrapport. rijke functies in Nat. soc. organi saties. In April 1942 had hjj gesollici teerd naar do post van Directeur van bet G.A.B. te Middelburg met de gedachte, dat de Fachberater wel spoedig zon verdwijnen. Hij wilde daarna de zaak reorganise- kou' De hoogste temperatuur se- 7fl fooe ir» Ko<rln Tnnl 5 a rrn omroepgebouw niet ontruimen, zo hebben zij de Britten medege deeld. In het Lagerhuis heeft Bevin zich verzet tegen de op richting van een onderzoekcom missie in de zaak van kolonel Ta- sojef, die volgens Tass in Duits land met geweld zou zijn ontvoerd en door de Britse geheime dienst mishandeld. Het is heet in Mos- ren. Bovendien verklaarde besch., dat hjj betreffende de tewerkstel ling e.d. niet zelfstandig besliste, doch dat dit alles het werk was van Mittelstenscheid, met wie hy veel over hoop lag. De verraadzaken werden door besch. ten stelligste ontkend. REQUISITOIR. De proc.-fiscaal kwam in zijn requisitoir tot de conclusie dat het verraad niet was bewezen, dert 70 jaar in begin Juni Is ge constateerd: 33 graden C. in de schaduw. Huisvaders opgelet! De derde Zondag in Jui^j zal voortaan (in navolging van Ame rika) als vaderdag gelden. Wat kiest u: sigaren, een stropdas of gebakjes? Dat laatste kan ook, want er komt veel suiker in Ne derland aan. In Rotterdam Woensdagavond een partij van 3 millioen kg. met het m.s. „Mar ken" uit Indië, de grootste partij, die na de oorlog in Rotterdam arriveerde. Truman is door een Belgische bezwaren tegen indijking van de Braakman. Belgische en Nederlandse Waterstaatsautoriteiten hebben dezer dagen, aldus de „Volks krant", de toestand van de zoge naamde Isabellasluis en Bou- chautshaven nabij Philippine in Zeeuwsch-Vlaanderen in ogen schouw genomen in verband met de komende plannen tot Indijking van de Braakman. De Bouchautshaven, liggende op Nederlands gebied, maar uit sluitend dienende voor de Belgi sche mosselvisserij is dusdanig verzand, dat zij niet meer te ge bruiken is. Van Nederlandse zijde wil men zo spoedig mogelijk tot algehele indijking van de Braak man overgaan, doch van Belgi sche zijde bestaat daartegen be zwaar. terwijl het aantal door bemidde- republikeins woordvoerder van ling van besch. naar Duitsland „onverantwoordelijk gepraat" be- weggevoerde personen niet zo schuldigd. Hij zou n.l. gezegd heb- groot was als de dagvaardiging ben, dat het tegenwoordige Con- vermeldde. Dit nam niet weg, aldus Jhr Verspijck, dat door besch.'s toe doen veel kwaad is gedaan en dat hij de verantwoordelijkheid draagt voor de tewerkstelling van velen. De eis was 4 jaar met aftrek. Mr A. H. Kuipers wees in zijn verdediging vooral op het feit, dat uiteindelijk niet zijn cliënt, doch de Fachberater verantwoor delijk was voor de uitzendingen. Hij vroeg onmiddellijke invrijheid stelling mede op grond van het gres het slechtste is van die hij BONNENLIJST. Geldig van 13 t.m. 26 Juni 1948. Bonkaarten KA, KB, KC 806. 440 algemeen: 500 gr. suiker, bo terhamstrooisel enz., of 1000 gr. jam, stroop enz., of 500 gr. ver snaperingen. 441 algemeen: c.a. 225 gr. huis houdzeep of 180 gr. toiletzeep. 442 algemeen: 400 gr. brood of 1 rantsoen gebak. 443 algemeen: 100 gr. bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder meel. 444 algemeen: 400 gr. brood (gel dig t.m. 19 Juni). 445 algemeen: 1600 gr. brood (geldig t.m. 19 Juni). 447 algemeen: 2 eieren. 433 reserve: 1200 gr. brood (gel dig t.m. 19 Juni). 436 reserve: 400 gr. brood (gel dig t.m. 19 Juni). Bonkaarten KD, KE 806. 940 algemeen: 500 gr. suiker, bo terhamstrooisel enz., of 1000 gr. jam, stroop enz., of 500 gr. ver snaperingen. 941 algemeen: c.a. 450 gr. huis houdzeep of 360 gr. toiletzeep. 942 algemeen: 400 gr. brood of 1 rantsoen gebak. 943 algemeen: 100 gr. bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder meel of kinderbiscuits. 944 algemeen: 400 gr. brood (gel dig t.m. 19 Juni). 947 algemeen: 2 eieren. 933 reserve: 800 gr. brood (gel dig t.m. 19 Juni). 936 reserve: 500 gr. bloem of zelf rijzend bakmeel of kindermeel of kinderbiscuits. Tabaks- en versnaperingen- kaarten enz. QA, QB, QC 802. 61, 62, 65 tabak: 2 rantsoenen si garetten of kerftabak. 63 versnaperingen: 200 gr. ver snaperingen of 200 gr. suiker, boterhamstrooisel enz., of 400 gr. jam, stroop, enz. 66 versnaperingen: 100 gr. ver snaperingen, of 100 gr. suiker; boterhamstrooisel enz., of 200 gr. jam, stroop enz. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 11 Juni worden gebruikt. Niet-aan gewezen zijn en vernie tigd kunnen worden de bonnen: 392, 394, 395, 894, 895 melk, 400, sedert het eerste gekend heeft. :}Q- 904 906 907 reser- Die Truman toch! Marshall Marshall heeft andere taal gesproken: hij keurde goed, dat 25.000 vreemde lingen by het Amerikaanse leger worden ingelijfd. Het Britse Hogerhuis ls weer in de oppositie door het verwerpen van een wets ontwerp betreffende beperking van zijn bevoegdheid de wetge ving op te houden. Prof. Dr S. U. Zuidema heeft gisteren zijn ambt als buitengewoon hoog leraar aan de V. U. aanvaard. ve, 917, 919 algemeen. DE BILT ZEGT: Droog weer. Weersverwachting, geldig tot vanavond: Droog weer met enkele over drijvende wolkenbanken. Meest matige wind tussen Noord en Oost. Ongeveer dezelfde tempe ratuur ais gisteren.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1948 | | pagina 1