Irovincig^/i?» Stichting „Provinciaal Ophouworgaan in Zeeland" Verzoeken 'vrijstelling dienstplicht Vlake-Iirüg weer in gelsralk genomen. Gemeenteraad van Goes. DE GROTE REIS van^j m f&ÜX een overkoepelende organisatie, i waarmede overleg kon worden gepleegd. Ware zulks wèl het geval geweest, dan zou sprake Tijdens een bespreking, welke geweest zijn van een zuiver or- geruime tijd geleden plaats vond ganjsche opbouw van dit or- omtrent de stichting van een I gaan en <jan zou tevens bereikt Provinciaal Opbouworgaan ter zijIli <jat in de „top" een federa- behartiging van de sociale en tieve samenwerking voor de so- culturele belangen in Zeeland ciaal-culturele belangen van werd de Commissaris der Konin- Zeeland tot stand was gekomen, gin geadviseerd een aantal per-Hier ]jgt <jus 0 ra, een taak voor sonen vertegenwoordigend de de christelijke sociaal-culturele onderscheidene geestelijke stro- instellingen. mingen in Zeeland, uit te nodi- i Tenslotte kan nog worden me- gen in het voorbereidend comité j degedeeld, dat in het definitieve zitting te nemen. Op verzoek bestuur de Zeeuwse Kamerle- van de Commissaris verklaar- (ien (mr fjr Mes, mr Baron v. d. den zich bereid hiertoe: J. S. j ]reitz en de heer Hommes) zit- en Plantkunde afd. Tuinbouw Goes. Nadat de voorzitter de heer K. Goudzwaard verschillende mede delingen had gedaan, w.o. het feit, dat de tuinbouwcursus met een 10-tal deelnemers is aange vangen en dat de op 11, 12 en 13 Sept. in het Schuttershof gehou den bloemententoonstelling een groot succes is geworden, vond de keuring van de voor de Chrysantenwedstrijd ingezonden planten plaats. De prijzen werden als volgt verdeeld: P. Herman le pr., D. A. Schrijver 2e pr., G. J. van der Kuyl 3e pr. en M. F. Herrebout 4e pr. Er was een behoorlijke hoe- ting zullen hebben. MIDDELBURG. Filmavond „Achilles". Dinsdagavond j.l. organiseerde Visscher, dir. Prov. Volksher stel en lid Prov. Staten van Zee land, mevr. J. A. Vlamingde I Koek namens Prov. Volksher-1 stel, dr J. R. v. d. Borgh te Mid- delburg, geneesk. insp. voor Zee land voor de Volksgezondheid, de Turnvereen. „Achllles" een J. C. Corver, dir. Gewestel. Ar-filmavond in het Schuttershof.» beidsbureau te M'burg, J. M. A.Na een welkomstwoord van C. v. Dongen, burgem. van Aar- de voorzitter, de heer de Vries, denburg, ir J. D. Dorst, secr. werden diverse mooie gymnas- van de Stichting v. d. Landb. in tiek- en athletiekfilms ver- Zeeland, mr A. C. v. Epenhuy- toond. Na de pauze werden en- sen, voorz. Raad van Arbeid te1 kele kleurenfilms gedraaid en Middelburg, R. Gerritsen te Zie-1 ook de film van de „Olympische rikzee, voorz. der Ver. „Scho-1 Dag 1947". De zaal was goed ge duw" en ds J. S. Hartjes, Ned Herv. pred. te Vlissingen. Na mens Ged. Staten hadden de he ren A. Schout en mr A. J. v. d. W eel zitting in dit voorberei dend comité. Van Rooms-Katholieke zijde zijn ernitige bezwaren inge bracht tegen de wijze, waarop de organisatie van dit Opbouw orgaan tot stamjl werd gebracht. Men was n.l. van mening, dat de organisaties zelf in de gelegen heid moesten worden gesteld hun vertegenwoordiger(s) aan te wijzen. In die tussentijd is te Terneuzen tijdens een vergade ring besloten over te gaan tot oprichting van een Katholieke Centrale voor Maatschappelijke en Culturele Zorg, waartoe reeds geruime tijd plannen beston den. Het voorlopig bestuur van deze Katholieke overkoepelende organisatie heeft thans overeen stemming bereikt met het col lege van Ged. Staten wat be treft de samenstelling van liet Opbouworgaan. Genoemde Ka tholieke instelling zal nu afvaar digen mr dr A. J. J. M. Mes te Heinkenszand en burgem. van Dongen van Aardenburg. De mogelijkheid tot het aan wijzen van vertegenwoordigers door de protestants-christelijke zowel als door de humanistische (Van onze Haagse cor respondent.) Naar wij vernemen is er een nieuwe regeling op komst voor het indienen van verzoeken om uitstel of ontheffing van dienst plicht. Moesten deze verzoeken tol op heden onmiddellijk na de keuring worden ingediend, straks zal men zijn verzoek eerst kunnen indienen na ont vangst van de oproeping. Men is tot deze maatregel overge gaan, daar gebleken was, dat de veelheid plantenmateriaal aanwe- toestand zich vrij stérk wijzigde zig voor bespreking, waarvan m <je lange periode tussen keu- druk gebruik werd gemaakt. rjng en in diensttreding. Daar in de rondvraag werd beslo-<ioor kon het in theorie gebeu- ten, de bollen voor de aanstaan- len> dat verzoeken om uitstel rlci uinHci-riirl nontronl in ta nlon I i- 3 de wedstrijd centraal in te plan ten om betere controle te kun nen houden. Een tweede Hervormde School. Ter aanvulling van wat wij gisteren berichtten omtrent de plannen tot het stichten van een tweede Herv. School (in bouw plan III) kan nog worden mee gedeeld, dat het aantal leerlin gen aan de bestaande school zich de laatste jaren zéér sterk en organisaties bestaat en het zal aan deze instellingen zelf hg- heer C. Moerman een gen, of zij hiervan al dan nietdrijf in luxe artikelen, gebruik maken. vuld. Amersfoort helpt Middelburg. Zoals bekend heeft Amersfoort de gemeente Middelburg geadop teerd. Deze adoptatie heeft ook op kerkelijk terrein plaats gehad. Zo bracht een aantal jonge lid maten der Ned. Herv. Kerk al hier het afgelopen week-end een bezoek aan de Jonge Kerk van Amersfoort en legde zo ook het contact tussen de groepen der twee steden. Tijdens dit bezoek is vooral ge sproken over de eventuele steun die door Amersfoort zou kunnen worden geboden hij het jonge lidmatenwerk in Middelburg. Restauratie van het Stadhuis vordert. Medio November zullen de eerste dakspanten geplaatst wor den van het te restaureren go- thische dakgedeelte van het Middelburgse stadhuis. Dit zal met enige plechtigheid gepaard gaan, waarbij het Col lege van B. en W. vertegenwoor digd zal zijn. VLISSINGEN. „De Meermin". In het geheel door de firma Muijs en De Winter gerestau reerde pand in de St. Jacobstraat opent Vrijdagmiddag om 2 uur de filiaalbe- van dienstplicht werden inge- willigd, terwijl op het ogenblik i van opkomst er geen behoefte I aan was, terwijl anderzijds jon- gebeden tijdens de keuring geen 1 belangstelling hadden voor uit stel en dit derhalve niet aan vroegen, maar nog voor de wer kelijke opkomst de omstandig heden dusdanig waren gewijzigd, dat uitstel redelijk zou zijn ge weest. Voorts vernemen we nog, dat snel uitbreidt. In de jaren 1945 CL thans gekeurden in Maart en en 1946 werden bij het begin van September onder de wapenen de cursus resp. 78 en 69 leerlin- zu]ien worden geroepen. Uitzon gen geplaatst en moesten meer- i beringen worden gevormd door dere aanvragen tot plaatsing we- gegadigden voor sommige on- gens gebrek aan lokaalruimten1 derdelen der luchtstrijdkraeh- worden afgewezen. j ten> die reeds in Januari of Fe- Daarbij komt nog dat de tot1 biuari een oproep kunnen ver- nu toe gebruikte lokalen van de wachten. Evang. Kerk voor het geven van onderwijs zijn afgekeurd. Veertien ton D.T.T.-oplossing Vergiftige rogge. zijn vandaag per vliegtuig uit De politie maakt de vinder van Griekenland naar Egypte overge- een zak rogge, die van een bode-1 bracht. De Griekse regering heeft wagen is gerold, er op attent, dat Egypte bijna 100 ton geleend, deze rogge zwaar ontsmet is en welke voor liet begin van het ma- derhalve voor consumptie zowellaria-selzoen in Griekenland in door mens als dier hoogst ge- j de lente teruggegeven moeten vaarlijk. zijn. Belangrijke verbetering van verkeerssituatie. Zonder officieel vertoon is gis termorgen de brug bij VlaUe weer in gebruik genomen. Dat dit een belangrijke voor uitgang betekent in de verkeers situatie in onze provincie behoeft geen betoog. Immers, van nu af kan het ver keer zonder oponthoud het ka naal door Zuid-Beveland passe ren en hoeft men niet meer van de Postweg gebruik te maken. Op de brug wapperde vrolijk de vlaggen, die aanduidden dat weer een mijlpaal in Zeelands herstel bereikt was. Het interieur van deze smaak- Helaas ontbreekt, z< ker op I voj geëtaleerde zaak, die geheel protestants-christelijk terrein, een samenbundelende organisa tie. Als wij wel zijn ingelicht is één van de voornaamste praeti- sche overwegingen geweest van de door de Commissaris der Ko ningin aangewezen leden van G S., om niet over te gaan tot uitnodiging van vertegenwoordi gers der talrijke afzonderlijke organisaties het ontbreken van WEGHERSTEL OP THOLEN. De weg TholenOud-Vosse- meer wordt momenteel hersteld, hetgeen voor de bewoners van het eiland Tholen zeer belang rijk is. De voortzetting van deze weg, naar St. Annaland, en wel spe ciaal het gedeelte Oud-Vosse- meerSluispolder behoeft ech ter evenzeer hoognodig een grondige reparatie. Daar de uitvoering hiervan op moeilijkheden blijkt te stuiten, heeft de A.N.W.B. zich tot Ge deputeerde Staten van Zeeland gewend met het dringende ver zoek, - al het mogelijke in het werk te willen stellen om ten spoedigste een oplossing te vin den, opdat met de werkzaamhe den een aanvang kan worden gemaakt. zonder verplichting tot kopen is te bezoeken, is verbluffend. Pla fond, vloer en wanden zijn alle in frisse moderne tinten gehou den, de toonbank vitrines alle met gebogen glas, zijn een be koring van de bezoeker. De ver lichting is indirect en in plafond en verkoopvakken apart te ont steken. De voorradige artikelen, waar van verschillende unica's zijn, dus waarvan meestal maar één enkel exemplaar voorradig is, zijn smaakvol geëtaleerd. Van de meeste soorten heeft de heer Moerman het alleenverkooprecht voor Vlissingen. Delfts blauw, van „De Porceleine Fles", kunst aardewerk van „de Sphinx", Fries uitsnij-aardewerk, een apar te collectie tin, alles van beroem de Nederlandse en Belgische hui zen, is er volop te bewonderen. De bovenverdieping is geheel in warme kleuren gehouden en be stemd als expositiezaal voor schilderijen en andere kunstvoor werpen. GOES. Mü. voor Tuinbouw en Plantkunde. Dinsdagavond „De Landbouw" vergaderde in de Mij. voor B. en W. stellen voor wel subsidie te verlenen aan de Z.V.U., maar niet aan plaatselijke verenigingen. IH3r P. Dieleman voor zijn rechters. Op Maandag 24 November a.s. des voorin. 10 uur zal Mr P. Dieleman, in het Gerechtsgebouw te Middelburg voor het Bijz. Ge rechtshof terecht staan. Hij wordt er van beschuldigd, dat hij tijdens de vijandelijke be zetting van het Rijk in Europa: 1. Zich omstreeks Mei 1941 als begunstigend lid of als begunsti ger heeft aangesloten bij de Ne derlandse S.S. en later met deze organisatie is overgegaan naar de Germaanse S.S. 2. Openlijk heeft doen blijken van ingenomenheid met de vijand. 3. Hulp heeft verleend, althans getracht heeft te verlenen aan de vijand en of diens handlan gers, en hij op grond van dit zijn handelen geacht moet worden zich desbewust te heben gedra gen in strijd met de belangen van het Nederlandse volk of des- bewust afbreuk te hebben ge daan aan het verzet tegen de vijand en diens handlangers. Als raadslieden zullen optreden Mr Bordewijk en Mr. Bolle. Men zal zich herinneren dat de brug die in 1939 in gebruik werd genomen in 1940 werd verwoest, evenals de beide spoorbruggen. Ze werden echter weer hersteld en in Juli en Augustus van 1944 opnieuw vernield. Bij de bevrij ding legden de geallieerden een pontonbrug over het kanaal, die later werd vervangen door een Baileybrug. Om de brug definitief te kun nen herstellen moest de Bailey brug weggenomen worden en werd het verkeer omgeleid over de Postbrug. Op enkele noodpeilers, die naast de resten van de oude brug stonden, bouwde men toen het nieuwe brugstuk. Inmiddels wer den de oude peilers hersteld en kon tenslotte de brug van de noodpeilers geplaatst worden op zijn definitief voetstuk. Men is thans bezig met het herstel van de spoorbruggen. Daartoe zal half November de Zuidelijke brug vervangen wor den door* de Noordelijke, terwijl op de noodpeilers de tweede brug gebouwd wordt, die op de plaats van de Noordelijke gelegd zal worden. Dit jaar zullen de werk zaamheden hiermede echter niet klaar komen, ook al gaan ze zo vlot als die.aan de verkeersbrug, die voor de verwachtte datum in gebruik kon worden genomen. SCHEEPVAARTBERICHTEN. 21 Oct.: Te Vlissingen aange komen: m.s. Aktjo; m.s. Vader land; m.s. Glashaven; m.s. Java, alle van Antwerpen. Van Vlis singen vertrokken: m.s. Horst naar Odensee; m.s. Java naar Waterford; m.s. Aktjo naar Drobak. Gepass. naar Antwer pen: m.s. Noordkaap van Lon den; m.s. Prinses Marijke idem; m.s. Oranje van Noorwegen; m.s. Violette Erica van Pernis. Gepass. van Antwerpen: s s. Axeldijk naar Rotterdam; m.s. Doggersbank naar Ipswich; m.s. Keizersgracht naar Helsinky; s.s. Kedel naar Rotterdam' m s. Prins Bernhard naar Londen- m.s. Nijenburgh naar Gothen burg. 22 Oct.: Gepass. naar Antwer pen: m.s. Jozo van Rotterdam: m.s. Nado idem; s.s. Oranjefon tein van Southampton. NEDERL. PASSAGIERS SCHEPEN. Alhona, 21/10 van Montevi deo naar Santos. Johan de Witt, Amsterdam Java, pass. 22/10 Malta. Kota Baroe, JavaRotterdam, 21/10 van Aden. Kota Gede, pass. 21/10 5 uur Finisterre, wordt 23/10 22 uur aan de Hoek van Holland ver vracht. Tamo, 21/10 van Bahia naar Rio Grimde. toegezonden afsehrïjvingsbewïj- —16; Le curê 1015 alles per Kg. zen moeten echter mede worden ingeleverd. Officiële Publicaties. In de raadsvergadering d.d. 24 September namen B. en W. voorlopig terug hun voorstel om op het verzoek der Zeeuwse Volksuniversiteit om voor het jaar 1948 een subsidie te mogen ontvangen van f 1000 in zoverre zij haar systeem om de aller eerste krachten op dit gebied te engageren voor een tournée door de gehele provincie. Echter heeft zij niet kunnen voldoen aan haar aanvankelijke opzet, alle onkosten uit contri- gunstig te beschikken, dat voor i buties en entréegelden te dek- gemeld jaar een bijdrage worden gegeven van f 500. Dit geschiedde omdat intussen verzoeken om subsidie waren entvangen van de Goese Ope retteveren. f 1000 of vrijstelling stedel. belasting b.v. tot een zelfde bedrag) en van het Chr. Gemengd Koor ad f 500. Meer dere aanvragen zullen waar schijnlijk volgen. B. en W. spreken als hun oor deel uit, dat op het gebied van toneel en muziek, de uitvoeringen van de Z.V.U., ongetwijfeld over het geheel genomen op een ho ger kunstzinnig peil staan dan die, welke door de plaatselijke verenigingen worden gehouden, ai willen zij hierbij in geen en kel opzicht tekort doen aan hun waardering voor de praestaties der werkende leden dier vereni gingen. Daarom dienen h.i. de verzoe ken dier verenigingen terzijde te worden gelegd en uitsluitend te worden overwogen, of en zo ja, in hoeverre aan het verzoek der Volksuniversiteit kan wor den voldaan. De Z.V.U. heeft gedurende haar bestaan op het gebied van toneel en muziek veel te genie ten gegeven, hetwelk voorheen ken. Zij heeft h.i. meer gedaan dan uit een financieel oogpunt bezien, verantwoord mocht he ten, en is dientengevolge in ern stige financiële moeilijkheden geraakt. B. en W. zijn van mening, dat deze fout niet mag worden herhaald en dat de Z.V.U. op de duur zal moeten trachten te komen tot een sluitende begro ting, zij het dan wellicht, dat zij daardoor genoodzaakt zal zijn om haar praestaties wat in te krimpen. Het is om deze reden, dat B. en W. voorstellen om voor het jaar 1948 een subsidie uit de ge meentekas toe te kennen van f 500 onder de uitdrukkelijke oepaling, dat door het bestuur der stichting de uiterste moeite moet worden gedaan om in vol gende jaren zonder subsidie de exploitatie te voeren. Tevens stellen B. en W. voor om op de bovenaangehaalde verzoeken van particuliere ver enigingen afwijzend te beschik ken. Een minderheid ifThet college heeft voorgesteld om jaarlijks op de gemeentebegroting een vast bedrag uit te trekken voor culturele doeleinden, door B. en alhier moest worden ontbeerd i W. te verdelen over diverse aan en ook door het particulier ini-sreun behoefte hebbende instel- tiatief niet geboden noch doorlingen en verenigingen, wier plaatselijke verenigingen te zien j deel het is kunst en cultuur te resp. ten gehore gebracht kan j brengen. De meerderheid ge worden. Zij kan zulks doen dank voelt daar evenwel niet voor. Ned. Herv. Kerk. Beroepen te Noordwijk (Gr.) en te Oldeberkoop, F. J. Los te Noordwolde; te Ulrum (toez.), J. J. P. Valeton te Vrouwenpul- der. Aangenomen naar Beemster, G. Oldeman te Tiel. Geref. Kerken. Beroepen te Landsmeer, J. C. Derksen te Ten Post; te Veen- dam, A. S. Timmer te Apel doorn. Bedankt voor Oosterend (T.), H. Smit te Rottevalle; voor Maartensdijk, H. J. Heersink, le- gerpred. met verlof; voor Amersfoort (3e pr.pl.), dr L. Praamsma te Stadskanaal. Geref. Kerken (Art. 31 K.O.") Beroepen te Zwijndrecht, G. van Rongen te Waardhuizen. Chr. Geref. Kerk. Beroepen te Nieuw-Vennep, J. van Genderen, cand. te Gou- driaan. Aangenomen naar Almelo, J. v. Doorn te Urk; naar Boskoop, P. J. de Bruin te Veenendaal. Elneritaat. De classis Deventer der Geref. Kerken heeft aan ds J. van Hoe- gee te Enter wegens voortdu rende ongesteldheid eervol eme ritaat verleend, zulks met in gang van 1 Febr. a.s. Vergadering Tweede Kamer. De Tweede Kamer is bijeenge roepen tegen Woensdag 5 Nov. des namiddag te één uur. Aan de orde komen o.a. het wetsontwerp tot nadere vaststel ling van het bedrag van de ac cijns op bier en het voorstel van de heer Van der Goes van Na- ters tot het houden van een en- quete naar de gebeurtenissen, verband houdende met de Duitse inval in Nederland en naar het beleid der opeenvolgende kabi netten te Londen. College van curatoren der Landbouwhogeschool geinstalleerd. De minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening heeft Dinsdagmiddag in zijn ka binet het college van Curatoren der Landbouwhogeschool geïn stalleerd. In zijn installatie-rede wees de minister op de grote moeilijkheden voor welke de Land bouwhogeschool zich na de bevrij ding zag gesteld ere. op de proble men, die ook thans nog om een oplossing vragen. De president- curator, Dr Ir D. E. Huizinga, be antwoordde de installatie-rede van de minister. Korenopslag verbrand. Dinsdag is brand ontstaan in de korenopslagplaatsen op het landgoed „Oisterwijkse Hoeve", onder de gemeente Enschot. De gehele oogst van twee op dit landgoed liggende boerderijen gingen verloren. Voorzitter C. N. V. naar Duitsland. Dinsdag zijn de heren M. Rup- pert en F. P. Fuykschot, voor zitter en secretaris van het Chr. Nationaal Vakverbond in Neder land naar Duitsland vertrokken om daar contact op te nemen met de in oprichting zijnde chris telijke vakbeweging. Voorts zul len zij besprekingen voeren met een aantal leidinggevende man nen in de Evangelische Kerken in de Westelijke zones van Duits land. De reis van de „Prins Frederik Hendrik". De „Prins Frederik Hendrik", de nieuwe Nederlandse vracht boot van de maatschappij „Oran je", die Zondag op haar maiden trip met 12 passagiers en een al gemene goederenlading uit Rot terdam te Montreal was aange komen, is Maandag naar Chicago en andere grote havens aan de meren vertrokken. De „Frederik Hendrik" wordt tussen 10 en- 15 November te Montreal terug verwacht alvo rens het schip naar Nederland terugkeert. Hinderwet. Verdaging der beslissing op een verzoek om vergunning. B. en W. der gemeente Vlissin gen; gelet op het verzoek, onder dagtekening van 26 Augustu: 1947 ingediend door Shell Neder land N.V. te 's-Gravenhage, waar bij vergunning wordt gevraagd tot het uitbreiden van de bestaan de benzine installatie met een on dergronds reservoir en een elek trisch gedreven bovengrondse af tapinrichting, op het perceel Ka dastraal bekend gemeente Vlis singen, sectie A, No. 2988 - 3215, plaatselijk gemerkt Coosje Bus- kenstraat 49-51; overwegende, dat de beslissing op dit verzoek niet kan worden genomen, binnen de termijn, bepaald in art. S, eer ste lid, der Hinderwet, op grond dat het technisch onderzoek nog niet is beëindigd, gelet op art. 8, tweede lid, der Hinderwet; beslui ten de beslissing op voormeld ver zoek te verdagen. B. en W. der gemeente Vlissin gen; gelet op het verzoek, onder dagtekening van 26 Augustus 1947, ingediend door de N.V. Ne derlandse fabriek van Bronswer- ken v.h. Becht Dyserinck, al hier, waarbij vergunning wordt gevraagd tot het oprichten van een werkplaats voor het vervaar digen van centrale verwarmings- installaties en sanitaire installa ties, waarin zullen worden ge plaatst vier electromotoren; resp van 0.5, 1.5, 2 en 3 P.K. voor het drijven van een boormachine, slijpmachine en 2 draaibanken in het perceel kadastraal bekend ge meente Vlissingen, sectie E No. 2115, plaatselijk gemerkt Lange Zeike 41; overwegende, dat de be slissing op dit verzoek niet kan worden genomen, binnen de ter mijn, bepaald in art. 8, eerste lid, der Hinderwet, op grond dat het technisch onderzoek nog niet is beëindigd, gelet op art. 8, tweede lid, der Hinderwet; besluiten de beslissing op voormeld verzoek te verdagen. Distibutiekring Zierikzee. Indiening aanvragen toeslag voor bijzondere arbeid 13e periode 1947 en le periode 1948. De Directeur van de Distribu tiekring Zierikzee maakt be kend, dat het indienen van aan vragen bijzondere arbeid voor de 13e periode 1947 en de le pe riode 1948 als volgt dient te ge schieden; Afhalen formulieren: Alle aanvragen moeten wor den ingediend op nieuwe aan vraagformulieren. Deze nieuwe aanvraagformulieren moeten door of namens de werkgevers worden afgehaald gedurende de bekende zittingsuren in de week van 27 October tot en met 1 No vember 1947. Indiening formulieren: Het invullen van de formulie ren moet geschieden door de werkgevers. Op elk formulier is aangegeven, wanneer dit moet worden ingeleverd. Toeslag bijzondere arbeid voor personen werkzaam in de land- of tuinbouw: Ook voor personen, werkzaam in de land- of tuinbouw kan op bovengenoemde wijze toeslag bijzondere arbeid voor de 13e periode 1947 en de le periode 1948 worden aangevraagd. Prins Karei naar Parijs. Prins-regent Karei van België heeft, volgens mededeling van het Franse ministerie van buiten landse zaken, de uitnodiging van de Franse regering voor een be zoek aan Parijs aanvaard en zal op 28 October in Parijs arrivepen voor een verbloijf aldaar van vier dagen. Uitslagen van Zaterdag Oct. 1947: le kl.: Swift 1Vios 1 90. 3e kl. A: To vosDios 1 23; Madjoe 2—Sinoto 6—2; V.K.V. 1—Swift 3 3—0. V.KV. kampioen 3e klasse A. Wedstrijdprogramma voor Za terdag 25 Oct.: 2e kl. A: Swift 2—S.S.S. 2e kl. B: Volharding 2Zee- li'ndia. 3e kl. A: Madjoe 2Top. 3e kl. B: V.Z.O.D.—Kats. Kampioenscompetitie 2e kl.: B.K.C.Luctor. Promotiecompetitie 2e kl. A' OlympiaV.K.V. Burgerlijke Stand. VLISSINGEN. Ondertrouwd: D. van Leuverden, 20 j. en A. F. Breel, 18 j.; W. J. Rozenberg, 54 j. en J. Jacobse, 50 j.; F. J. Stroo, 24 j. en M. K. van der Leeuw, 21 j.; M. Grim, 48 j. en C. Brosens, 42 j. Gehuwd: J. M. Linders, 25 j. en J. Schets, 23 j.; A. van Duin, 33 j. en E. de Jonge, 24 j.; D. van Wolferen, 29 j. en A. Cats- man, 23 j.; M. Korver, 28 j. en W. A. Maas, 20 j. Bevallen: A. Vroonlandvan 't Westeinde, d.; L. G. - van HouckeHowson, z.; A. K. de PriesterGubbels, d.; J. J. Bar- tenvan Loon, z.; M. E. Borgs Bos, z.; M. IzeboudKwekke- boom, z.; L. de JongeGernaert, d.; M. AspeslagGooijen, z.; L. M. van Miliingen. z.; J. LooiseMaas, z. Overleden: M. Th. A. Korn- dörffer, 51 j., vrouw van J. Chr. Gabrielse; J. P. M. de Wijs, 62 j., vrouw van J. B. Hootsmans. ZIERIKZEE. Geboren: An- dries S., z. v. B. Kloet en S. Bil; Anna M. J., d. v. L. M. S. Leij- dekker en L. Segers; Marinus, z. v. D. Kouwenberg en A. D. Stoutjesdijk. Overleden: M. den Haan, j., echtg.e van J. v. d. Welle. Gehuwd: J. v. Herwijnen, 3 en E. den Boer, 20 j.; Blommaert, 27 j. en M. M. C. Wanrooij, 26 j. Druiven: Alicante 104110 per Kg. Tomaten: 1840 per Kg. GOES. Veiling van 21 Qsi. Appels: Cox Oranje Pippi» S3— 65, Jonathan 2065, Sterappels 12—35, Allington Pippin 1340, Laxton Superbe 1035, Goud- ieinetten 1543, Zure Bellefleur 1325, Bramly Seedling 11 14, Golden Delicions 1035, Zoete Campagner 2431, Pom- me d'Oranje 3540, Zoete Bel lefleur 1629, Goudreinetten (fabriek) 11,60, Zure Appels (fabriek) 8,30, Kroetappels 6,20, alles per 100 kg. Peren: Doyenne du Comise 1253, Br. d'Anjou 1227, Comtesse de Paris 1019, Maag deperen 20, Nouveau Poiteau 515, Groene Chaumontel 5 3 0, Br. Alex. Lucas 1122, Zwijndr. Wijnpeer 717, Emile d'Heyst 812, Jodenpeer 712, Kleiperen 1122, Pondsperen 1417, Winterlouwtjes 1622, St. Remy 12-22, Kweeperen 621, alles per 100 kg. Diversen: Blauwe Druiven 102—120, id. afw. 54—86, Mis pels 1322, alles per 100 kg.; Noten 3,70—5,60, dubb. Noten 9,10 per 100 stuks. 58 V eilingsberichf en. MIDDELBURG. Veiling van 20 October. Groenten: Andijvie 519; Stok- snijbonen 114176; Stokprinces- sen 145145; Idem 70135; Boe- rekool 710; Rodekool 617; Sa voy e kool 518; Witte kool 8 14; Peen II 48; Postelein 51 51; Prei 3537; Snijsla 23; Spinazie 1842; Uien 1822; Koolrapen 1012 alles per Kg. Bloemkool I 3151; Bloemkool II 17—31; Bloemkool UI 18—22; Kaskomkom. II 1212; Kaskom- kom. m 10—14; Sla I 2—4; Sla Iï 24 alles per stuk. Kroten 4 13; Bospeen 925 alles per bos. Appel: Jonathan 2027; Bram- ley Seedling 1516; Gron. Kroon 1924 alles per Kg. Peren: Comtesse de paris 12 24; Gieser Wildeman 2225; Em. d'Heyst 47; Nouveau Poiteau 4 War brengt de radio? Vrjjdag 24 October. HILVERSUM I, 301 m.: 8.00 Nieuws; 9.00 Kamermuziek; 10.00 Morgenwijding; 10.30 Voor de vrouw; 11.15 Voordracht; 11.30 Marsen en walsen; 12.38 The Sky- masters: 13.15 Ensemble; 14.00 Kookkunst; 15.00 Dichters; 15.30 Orgel; 16.30 Tussen 12 en 16; 17.00 Orgelspel; 18.30 Nederl. strijdkr.; 19.15 Accordeonorkest; 19.30 Het geloof van de oude kerk; 21.00 Gezellige gram.; 22.40 Mej. Dr Bruining; 22.45 Avond- wijding; 23.15 Symph. concert. HILVERSUM n, 415 m.: 7.15 Ochtendgymn.; 7.30 Orgel; 7.45 Woord van de dag; 8.00 Nieuws; 8.15 Eerst een lied; 8.30 Vrolijke gram.; 9.15 Voor jonge zieken; 9.35 Concert; 10.30 Morgendienst; 11.00 Vioolrecital; 11.30 Harmo nieorkest; 12.15 Metropole orkest; 13.00 Nieuws; 13.15 Musette or kest; 14.00 Trio; 14.20 Schrijvers; 14.40 Gram.; 15.00 Kamerorkest; 16.00 Declamatie; 16.20 Pianoduo; 16.50 Ensemble; 17.20 Serenade; 18.15 Alcoholbestrijding; 18.20 Strijkorkest; 18.30 Geestelijke lie deren; 18.45 Bijbelvertaling; 19.00 Nieuws; 19.45 C.M.B. kwartier; 20.00 Nieuws; 20.15 Orkestmu ziek; 20.45 Hoorspel; 21.30 Ge wijde Eng. muziek; 22.00 Vragen aan voorbijgangers; 22.45 Over denking; 23.15 Avondklanken; 23.40 Slotaccoord. SAMENVOEGING AMSTER- DAMSCHE BANK EN INCASSO-BANK. In de gisteren gehouden verga dering van aandeelhouders van de Amsterdamsche Bank N.V. werd het voorstel tot een nauwe samenwerking met de Incasso- Bank met alg. st aangenomen. In de vergad; ng van aandeel houders van de Incasso-Bank N. V., waar eenzelfde voorstel aan de orde kwam, kon niet tot sta tutenwijziging worden besloten, daar het vereiste quotum (ten minste 3/5 der geplaatste aande len) niet aanwezig was. Op 31 October zal nu opnieuw worden vergaderd. Amsterdamsche Effectenbeurs. medegedeeld door: Incasso Bank N.V. Goes. Nederl. 1938 100(4 100% Scheepv. Unie 196% 197% Dito 1947 99'A. 99% Rott. Lloyd 171% 173% Dito 1937 99% 99% Stv. Nederl. 175% 176 Dollarlening 1017« 1017.. H.V.A. 250 247 Ned. N.W.S. 82% 82% Java Cult. 128 127% Spaarcert. 101% 101% N.I.S.U. 131 129% Indië 1937 96'7>« Vorstenl. 67% 66% Kol. Bank 114% 110% D. Bat. Mij 118% 150% N. I. Hand. Bk. 113% 111% Dell Mij 175% 176% N. Hand. Mij 146% 147 Senembah 157% 158% A.K.U. 179 179 Muller Ie 194% 195 Bergh Jurg. 307% 306% Dito He 173% 174% Berkel Pat 126% 126 A'dam Bank 157% 159 Calvé Delft 183 183 Holl. Bk. Unie 210% 210% Centr. Suik. 231 Incasso Bk. 160% 160% Fokker 200 200 Rott. Bank 160% 158% Gelder Zn. 176 Tw. Bank 169% 165 Hoogovens 202 201% Anaconda 37 37 Unilever 305% 304% Beth. Steel 96% 96% Ned. Ford 416 405 Chrysler 136 Ned. Kabel. 307% 309 Gen. Motors 63% Philips Gl. 396 394 Inter. Nick. 30% Wilton F. 223% Kennecott. 50 49% Billiton Ie 485 487 Rep. Steel 30% 29% Dito lie 415 407 U. S. Steel 80 79% Dord. Olie 450 449 Cit. Service 42% 41% Kon. Olie 478 477 N. American 25% A'dam Rubb. 170% 168% Cont. Oil 50% 50% Band. Rubb. 159 155% Midcont. 49% 49 D. Bat. Rubb. 126 130% Phil. Oil 65 64% O. Java Rubb. 91 93% Shell Un. 31% 32% Serbadjadi 101% 103 Tide Wat 25 24% H. Am. Lijn 190% 190 Baltimore 13% 13% J. C. Japanl. 164%, 165 Miss K. T. 4% K. N. Stoomb. 182% 183 Pennsylv. 18% 18% 1 Kon. Paketv. 182% 183 N. Y. Centr. 15% DOCP TON EN JOOP SCHELTENS 127. In de haven van Lissa bon is het druk. Het vrachtschip moet hier kolen inladen en wa ter en eten. De passagiers kijken naar de drukte. Ties en Thijs hangen ook over de railing. „Wat 'n mensen, hé? Kijk die es, wat draagt die een grote kist". „Jazeg Ties, hier in de buurt moet die schat verstopt liggen....'.." „Laat nog 'es zien, wat er pre cies op staat", vraagt Ties. 128. Thijs haalt het papiertje te voorschijn. Samen lezen ze 't vreenjfle briefje Maar de matroos, die de jon gens een dag geleden samen had zien praten, achter op de boot, staat dicht bij hen. Hij heeft alles gehoord. Zijn ogen flikke ren begerig En terwijl de jongens het briefje lezen, komt ineens de matroos een paar stappen naar voren en graait met zijn grote hand het papiertje onder de neus van de jongens weg

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1947 | | pagina 3