Gillette is er weer l Vervagende contouren. De doodenboeken van tegen ziekten. Pe Rechtsstaat Groote order voor onze scheepsbouwwerven. Het Prinselijk Paar De extremisten op Java worden door Japanners geholpen. Offieleela verklaring van Minister Logeman. Provifidenieüws Bevordering Vreemdelingenverkeer. Vertrouwelijks inlichtingen ever Indië. Nederlandsche krijgsgevangenen ter dood gebracht Te weinig zin vsor erde en tucht. Er i§ al heel wat tc doen ge weest CYsr hst inenten, ot im- muniseeren. Heele boeken zijn tr over vei geschrjyeri, In het algemeen ka.» men1 zjisaoa, gat inenten te» doei ■Witt een !ev*nd wezen oavat» baar te swkess voor eest infec tieziekte hem of haar te im- muniseeren. Het is eigenlijk dit: dat men iemand ongevoe lig maakt voor een bepaald ver- gif» Wie rookt heeft er de eerste keer vee! last van. Langzamer hand wordt het beter. Misse lijkheid en braken komt niet meer voor en men kan rookea zooveel men bijna wil. Wat is nu gebeurd? De per soon in kwestie heeft zich ge-I immumseerd tegen nicotine Het beteekent natuurlijk niet ditdat men nu levenslang te gen elke dosis nicotine kan. Maar wel ditdat wie het roo- i ken onderhoudt, van nicotiue- vergiftiging met zoo veel la3t heeft als iemand die af en toe eens rookt, Men kan het ook zoo zeg gen: in het lichaam zijn nu antitoxinen gevormd, ot tegen- gaten. Die anti-toxinen maken het toxine of gif onschadelijk, zoodra dit het lichaam binnen komt. Y.00 kan men iemand gewen nen aan morphine-injecties. Uok tcggjj slangenvergif kan men iemand ongevoelig maken enz. Nu heeft men dit tegengif bij dieren kunstmatig opgewekt. B.v. men spuit een hond in met slangengif. Dit slangengif wekt tegengif op bij dit dier, Dit te-, gengif gebruikt nu de arts om anderen, die door een slang ge beten zijn, te helpen tegen den dood. Het antitoxine van den hond helpt de gebeten man tegen den vergiftigingsdood. Ieder gevoelt van hoeveel be. lang dit is. Duizenden levens zijn op die wijze gered. Duizen den menschen hebben hun le ven te danken aan het feit, dat anti-toxinen of tegengif bij hen kunstmatig is opgewekt, zoodat ze onvatbaar, of zoo goed als onvatbaar waren te gen het typhusgevaar of dipthe- riegif, dat bij hen binnendrong. Inderdaad is deze vinding een gave Gods te noemen. Nu willen we over de ver- schillende vormen van inenting, van immuniseeren niet uitwij den. Maar wel iets zeggen over de bezwaren die sommigen te gen inenten hebben. Als vrijheidslievend volk verzetten wij ons tegen Lederen opgelegden dwang van boven. We willen baas Zijn over eigen lichaam. Bi met recht. Maar een ieder gevoelt dat dat niet in absoluten zin het geval kan zijn. Iemand die een baccillendrager is, een levensge- vaar voor zijn medemcnsch, moet gemeden worden. Hij wordt fit het ziekenhuis geïso leerd. Hier geldt een hoogere ordede orde Van de naastenliefde. Wc mogen onze medemensehes niet aan gevaar bloot stellen in dien we dit kunnen vermijden. En wanneer nu in dezen tijd er inderdaad gevaar dreigt, dat dipthenc en typhus een epide mie kan worden, wanneer wij gevaar voor anderen kunnen opleveren, dan komt d« vraag op: Hoe kunnen wsj dat ver- ragden. Staan ons anddele» ten dienste om voor onze omgeving geen dreiging te zijo en zelf ge wapend te zijn tegen 't gevaar. En dan is daarop het positief antwoord: ja, door inenting. Neen we zeggen niet dit: dat de middelen alssoluut zijn. Vol strekt onfeilbaar. Dat is de Heerc alleen. Hij moet de mid delen zegenen. Maar wij moe ten in zijn dienst instrumenten willen zijn om de middelen zoo gunstig mogelijk te laten wer ken; we moeten medewerken. En wanneer nu op ons eiland het eenparig oordeel van me dici is, dat we door inenting ge varen kunnen voorkomen voor ons zelf en voor anderen, dan moeten we deze verantwoorde- lijkhcid niet van ons afschui- ven door goedkoop te zeggen my zal het welniet treilen. Neen we moeten positief onze verantwoordelijkheid willen dra gen door dit te zeggenlk wil de middelen gebruixen, die God me geeft om een ramp te voor. komen en op deze wijze ook me dewerken aan den wederop bouw van Nederland. Dr A. H. OUSSOREN. Neen, 't was geen vlucht 1 't Was in de donkere Mei dagen van 1940. Uns volk was diep onder den indruk van de overweldiging door de Duitsche legermachten en vooral van het vertrek van de Koninklijke Familie naar Engeland. Wij gevoelden ons als ver weesd. En toen tewam daar plotse ling het treffende en bemoedi gende lied van den grijzen hof prediker Ds Weiter: „Neen, 't was geen vlucht, die U dien weg deed gaan, Maar volgen waar God riep.." Dat sloeg in. 't Gaf in breede kringen weer hoop en moed. De heer H. Wolzak heeft dit lied getoonzet en hij deed het zoo, dat hij namens H. M. de Koningin een hartelijke dank betuiging ontving „voor het zoo schoon gecomponeerde lied". Tijdens de bezetting is het meermalen gezongen. En nu we weer in vrijheid mogen leven en zingen, zal het met name straks ook bij de herdenking van de bevrijding,, opnieuw worden gezongen. De bede: Geief Neerland aan Oranje weer, Oranje aan Nederland, is verhoord. Wij willen 't dankbaar her denken. Ook met dit lied. Vóór den oorlog was Nederland een z.g.n. rechtsstaat, Dat wil zeggen, dat ieders fefihten en ver plichtingen wettelijk, vastgelegd waren en dat ieder burger de be- 'voegdheid had voor zijn recht °P te Icomeij, niet alleen tegenover zijn medeburgers, maar ook tegen over de overheid *1 haar in stellingen. Tegenover dezen rechtsstaat staat de machtsstaat. De hierin door de overheid uitgeoefende macht, die, tot op zekere hoogte uit willekeur bestaat, wordt door haar tot recht verklaard en de burgers staan hier rechteloos tegenover, aangezien zij machte loos zijn. Bij de bevrijding is in ons land helaas de rechtsstaat niet hersteld en nog steeds is dit slechts, zéér ten deele het geval. Wij willen dit met een enkel voorbeeld toe lichten. Toen direct na de bevrijding burgemeesters, ambtenaren, enz., die overigens goede vaderlanders waren, zonder cenig vethoor en zonder eenige mogelijkheid tot verdediging, op grond van een paar ingekomen klachten over vermeende fouten, zonder meer naar huis werden gezonden, kon men dit nog beschouwen als een ondoordachte reactie in dei^be- vrijdingsroes. Maar als diezelfde menschen na anderhalf jaar gedwongen rust, ongevraagd eervol ontslag krij gen, zonder dat zij precies weten op welke gronden zonder dat zij hun aanklagers weten, zonder dat zij van de tegen hen ingebrachte klachten hebben mogen kennis opzicht helaas nog ver te zoeken is. Dit verwekt in vele kringen rechtsonzekerheid, onrust en on voldaanheid. Dit alles is de reden, dat er o.a, een landelijk comité voor rechtszekerheid is opgericht, A! met al is er slechts één op lossing, terug tot den waarlijk de» raowatischen rechtsstaat, één der hoofdpijlers van ons Neder landsen® volksbestaan, rechtsge lijkheid en rechtszekerheid voor iedereen en volkomen uitbanning van de laatste resten van den Na- tionaal-Socialistischen machtsstaat, als rechtsonzekerheid, machtsmis bruik, willekeur en onrecht. Y. V. Momenteel zijn nog onder handelingen gaande over de verdeeling van een belangrijke order der Frausche regeering terzake van bestelling van bag- gersnateriaaï tea behoeve van de havens vac Le Havre ea Brest en voor de koloniale ha vens Dakar en van de Ivoor kust. In totaal is hiermede een bedrag vail f 20.000.000 ge moeid. De order zal worden uitge voerd door Verschure en Co., de fa.'s J. en K- Smit en L. Smit en Zn. te Kinderdijk, Werf Gusto te Schiedam en Scheepswerf De. Klop te Slie- drecht, „In de partijenformatie zijn wijzigingen gekomen, welke ten deele van formeelen aard zijn, en ten deele de situatie vereenvoudigen, maar tevens de contouren vervagen en uit dien hooide verduisterend werken De voorgeschiedenis, de oprichtingsgeschiedenis en het stukje geschiedenis 11a de oprichting van de „Partij van den Arbeid" leveren eenige illustratie in die richting, en bewijs voor de ver vaging van contouren, welke hare strevingen en doelstellingen in meerdere of mindere mate verduisteren. Daarom temeer, dcet men er goed aan en gaat men den veiligen weg, het socialisme van de Partij van den Arbeid niet los te maken van het klimaat waaruit het stamt en waarin het tot wasdom is gekomen, noch van de sociaal-democratie en van hetgeen de S.D.A.P. onder socialisatie verstond. De Partij van den Arbeid is een reconstructie van de S.D.A.P., om de toetreding tot haar, en de inlijving in haar te bevorderen. (Uit de Deputatenrede van J. Schouten). De reed. tijdens den oor log begonnen samenwerking van japanners met Soekarno erf zijn volgelingen, wordt nog steeds voortgezet. In antwoord op door de» heer van Kempen gestelde vra gen heeft minister Logeman o.a. meegedeeld: Het is ondergeteekende be kend, dat door Japanners op Java op velerlei wijze hulp wordt verleend aan gewapende organisaties bij haar verzet te gen de geallieerde troepen. Berichten wijzen op de aan- wezigheid in de omgeving van I Malang van een opleidings school van de Tentara Repoe- blik Indonesia Laout (Indonesi sche marine), grenzend aan een krijgsgevangenkamp van de Ja- pansche marine, zoodat clan destiene hulp van Japansche instructeurs niet onwaarschijn lijk is. Van verschillende zijden ko men berichten binnen omtrent het optreden van Japansche ad viseurs en instructeurs te Djokja en andere plaatsen op Java. Meerdere malen bleek, dat Japanners actief aan den strijd in Bandoeng en omgeving heb- ben deelgenomen en nog deel nemen. Ook werden de extre misten door Japanners, die in geschakeld waren bij de bevei liging van de stad, ingelicht omtrent op handen zijnde ge allieerde operaties. Reeds v ór de capitulatie van Japan werden door de Ja panners maatregelen getroffen, om, na de landing van geallieer de troepen in Nederl-Indië, daar een langdurigen guerilla- krijg te voeren, waarbij van In donesische halpkorpsen gebruik gemaakt zou worden. „Hoewel deze guerilla-krijg door de capitulatie niet tot uit voering is gekomen, zijn er aanwijzingen, die het zeer waarschijnlijk maken, dat, met behulp van de reeds getroffen maatregelen, door Japanners op clandestiene wijze den Indone siërs bijstand wordt geboden bij het organiseeren van het verzet en het oefenen van ge wapende afdeelingen." Dit zijn veelzeggende mede- deelingen. Het is bekend, dat Soekarno de „president" van de Indonesi sche republiek gedurende den oorlog de Japanneezén op alle manieren steunde. Omgekeerd wordt nu Soe karno door de Japanneezen ge steund. En toch wordt nu in flagrante tegenspraak met daaromtrent door de regee ring meermalen afgelegde verklaringen, met de afge zanten van Soekarno, die in geen enkel opzicht geacht kan worden de Indische vol ken te vertegenwoordigen, op voet van gelijkheid on derhandeld. Toch wijst alles er op, dat Dr van Mook reeds geruimen tijd bezig is Nederlandsch-Indië aan Soekarno en zijn revotu- tionnaire volgelingen uit te le veren. Wegens verlaging der rant soenen hebben Duitsche arbei ders in de Amerikaansche zone een proteststaking van vijf uur gehouden. Het betrof 900 arbei ders in een fabriek to Mann heim. Staking bij de Hoogovens. De stakers bij de hoogovens te nemen en zonder dat zij een ver- IJmuiden hebben meegedeeld, dat in Stockholm, dediger, een rechtskundig raads- zij bereid zijn het werk te hervat man, mochten nemen dan kan ten, onder voorwaarde, dat de loo-1 Maandagmiddag zijn Prinses zulks terecht het rechtsgevoel van nen binnen uiterlijk 14 dagen na Juliana en Prins Bernhard op het velen niet bevredigen. de werkhervatting in gunstigen vliegveld Bromma bij Stockholm En zoo zijn de voorbeelden op zin zullen worden herzien. geland. Ter begroeting waren schier elk gebied voor het grijpen. - Indien binnen den genoemden aanwezig Kroonprins Gustaaf Let wel, wij be- of veroordeelen termijn de bedoelde herziening Adolf en Kroonprinses Louise, hier niet de feiten, doch toonen niet heeft plaats gehad, zal de Prins Gustaaf Adolf, de Nederl. alleen aan, dat de oude- en ge- staking opnieuw geproclameerd gezant, en de Zweedsche minis- waardeerde rechtsstaat in menig worden. ter van Buitenlandsche Zaken. In snelle vaart ging het naar het Koninklijk paleis, waar de oude Ko ning Gustaaf de aankomst van Zijn hooge gasten gade sloeg. Op de binnenplaats werd het Prinselijk paar een treffende hulde gebracht door tweehonderd Neder- landsche kinderen, die daar stonden op gesteld met rood, wit, blauw en oranj e pluimen en het Wil- helmtis voortreffe lijk ten gehoore brachten. De Prins en Prin ses bewogen zich ongedwongen tus- schen de kinderen. Nog langen tijd bleven de kinderen zingend en juichend staan op de binnen plaats van het fraaie paleis. Het Int. Hof van Justitie is te Den Haag-weer voor het eerst bijeengekomen. V.l.n.r.Mr John Read, Canada; Sergei Borisovich Krylov, SovjetUnie; Mo Hsu, China; Bohdan Zoricie, Joegoslavië; Adel Mamid Badwi Pacha, Egypte; José Gustavo Guerrero, Salvador; Isidoro Fabela, Mexico; Alejandro Alvarez, Chili. „Oude vormen leven op". Onder dezen titel schrijft Ds Kroon, Ned. Herv. pred. van 't Zand in het gemeenteblaadje: „Naar aanleiding van een in één der eerstvolgende kerkdien sten to zingen onberijmde psalm door een aantal dames van het kerkkoor, zou ik u vooraf iets willen mededcelen. Wij mogen ons gelukkig achten een groote schat te bezitten in den vorm van vele prachtige psalmelodieën en psalmen. Onze psalmberijming heeft vele gebreken. We zingen onze psalmen zoo goed als nooit in zijn geheel, maar bepalen ons tot enkele verzen van een bepaal den psalm. Reeds eenige jaren voor den oorlog is men in Neder land begonnen met het uitgeven van onberijmde psalmen op recitatief-melodieën. Dan wordt dus de geheele psalm gezongen, zooals we die in den Bijbel lezen. Recitatief zingen wil zeggen: zingend spreken. Bij het aandach tig luisteren naar deze onberijm de psalmen, hoop ik, dat de schoonheid en geloofskracht, die uit de psalmen tot ons komen, nog sterker zullen spreken, dan wanneer de psalmen gelezen wor den. Zal het u de eerste maal wat vreemd aandoen in onze Protes- tantsche Kerk de psalmen op deze wijze te hooren, denk dan niet: „onze organist-cantor heeft .Weer eens een nieuwtje", of„het lijkt wel Roomsch", maar bedenk, dat we hiermee teruggrijpen naar de oeroude traditie van het psalm zingen in de oude Christelijke Kerk." deelen van het Nederl.'leger. Zoo dit het geval is, is de mi nister dan bereid om met het oog op het voor ons land zoo belang rijke vreemdelingenverkeer ten spoedigste maatregelen te nemen, dat nog voor het aanbreken van do vacantiemaanden een zoo groot mogelijk aantal hotels en restau rants wordt vrijgegeven? Beschikt het leger over teveel hotelruimte? De heer Schaepman heeft aan den minister van Oorlog gevraagd of hij kennis heeft genomen van berichten in binnen- en buiten landsche dagbladen, waarin bui tenlanders ontraden wordt dit jaar naar Nederland te gaan wegens gebrek aan hotelruimte. De oorzaak hiervan is z.i. ge legen in het feit, dat nog steeds een groot aantal hotels en restau rants gevorderd zijn door onder- VL1SSINGEN. „Werkmans Wilskracht?' concerteert. Zooals bekend, zal de harmonie kapel „Werkmans-Wilskracht" uit Leiden in verband met den terug keer der Vlissingsche kinderen i Zaterdag a.s. om half 4 een con cert geven op de tent in het Bel- I lamypark. Kapelmeester is dhr G. Dik, die verschillende nummers zelf heeft gecomponeerd. Uitge voerd zullen worden: 1. Wilhel mus, 2. Zeeuwsch Volkslied, 3. Fancred, ouverture v. Rossini, 4. Met moed voorwaarts, marsch v. G. Dik, S Wiener Burger, wals v. Ziehrer, 6. Blijde intocht, marsch v. G. Dik, 7. Wiener Madel, wals v. Zichrcr, 8. „de Kaag" marsch v. G. Dik, 9. Friedensfeier, ouver ture v. G. Reinecke,10. Marching through Georgia, v. Miller, De nrs 4, 6, 8 en 10 worden uit gevoerd met medewerking van tamboers en bazuinblazers. Laten de Vlissingers toonen; dat zij goede harmonie-muziek weten te waardeeren en ook dat zij dankbaar zijn voor hetgeen j Leiden voor Vlissingen deed. Daarom, ieder gaat zooveel mo gelijk dit concert bijwonen. Maar iaat het vooral rustig zijn. GEMEENTERADEN. GOES. Maandagmiddag vergaderde de Gemeenteraad. Dc heer Koolwijk was met kennisgeving afwezig. Ingekomen was het verslag der Waterleiding Mij. „Zuid- Beveland" en een verzoek van de buurtvereeniging „De Schel- destraat" om betere verlichting. Dit laatste werd gesteld in han den van B. en W. Een voorstel tot intrekking des verordening op den ver koop van klompen werd m.a.s. aangenomen. Een voorstel om &tej. M. E. Wclterbeek na haar huwelijk te handhaven als gemeente vroedvrouw, werd, nadat door de heeren Duvekot, Franken en Zuidema bezwaren waren geop perd, aangehouden tot de vol gende vergadering. Aangenomen werd een voor stel tot wijziging der verorde ning op de helling van beurs- rechten. Het abonnementsta rief is nu bepaald op f 3 per jaar. De gebruikers van een wand- of tafelvlakte krijgen één, die van een cel, twee gra tis abonnementen. Een voorstel tot wijziging der verordening op de honden, in dien zin, dat honden die in staat zijn wild op tc sporen, buiten de bebouwde kom der gemeente niet los mogen loo- pen, werd m.a.s. aangenomen. Daarna kwam aan de orde een voorstel tot subsidieering van een hier op te richten cen trum voor kraamzorg. Dhr Zuidema maakte bezwaar omdat geen begrooting is over gelegd en alle nadere gegevens ontbreken. Hij zou dit verzoek willen aanhouden tot de behan deling van de begrooting. Dhr de Roo wees er op, dat de Vereen, met groote moei lijkheden te kampen had. Door samenwerking met het Groene Kruis en de Goessche Wijkver pleging is het tenslotte gelukt huisvesting te vinden. De on kosten voor de leiding van den cursus enz. worden door het Rijk betaald. Na eenige bespreking werd besloten subsidie te verleenen. Het bedrag werd op voorstel van dhr Haverhoek bepaald op 50 pet. van het tekort met een max. van f 750. Besloten werd medewerking te verkenen aan de Chr. U.L.O.-school voor het aan schaffen van leermiddelen en aan de Herv. Schoolvereen. voor* uitbreiding der school enz. Nadat de Raad eerst in ge heime zitting had vergaderd, werd de heer H. v. d. Veen met alg. st. benoemd tot hoofd der O.L. school B. Bij de rondvraag werd door dhr Hooze gewezen op een hit» derlijko heg hoek Voorstad—] Patijnweg en op het z.i. hinder lijke licht bij de jubileumbank, dat door dhr de Roo heelemaal niet hinderlijk werd geacht, Dhr Franken vestiadc nog eens de aandacht op de gevaren van het parkeerterrein, waar z.i. hekken noodig rijn et» h?t ge» drang by de bussen te voorko men. B. en W. zullen een en ander overwegen. Daarna kwam de Voorz., Jbr Sandberg tot Essenburg, met de geheel onverwachte mede- deeling, dat met ingang van Dinsdag 9 Maart het ziektever lof van den heer ten Kate iB geëindigd, zoodat dit de laatste maal is, dat hij de vergadering leidt. Hij dankte den Raad voor de ondervonden medewerking gedurende de 7 maanden dat hij hier als waarn. burgemeester fungeerde. Met veel genoegen is hij hier werkzaam geweest. Het speet hem alleen, dat- hij niet meer tijd aan deze ge meente kon geven. Spr. dankte] de wethouders voor de wijze waarop zij zijn taak hebben verlicht,, den secretaris voor de hulp en voorlichting, en verder het geheele ambtenarencorps, waarbij speciaal werden ge noemd de heer Rothuizen en de huisvestingscommissie. Met genoegen heeft Spr. kunnen constatecren, dat de ingezete nen zich actief voor het welzijn der gemeente interesseeren, wat hy van groote beteekenis acht. Hij -eindigde met allen Gods zegen toe te wenschen. De heer de Roo dankte den heer Sandberg voor de wijze waarop hij het burgemeester schap heeft waargenomen. Hij heeft het nooit ais iets bij komstigs beschouwt, maar zich volkomen in de zaken inge werkt en met volle interesse de gemeentebelangen gediend. Na mens de bevolking bracht Spr. hem voor zijn arbeid hartelijk dank. Namens den Gemeenteraad sloot de heer Zuidema zich hierbij aan. Hij dankte den burgemeester voor de prettige wijze waarop hij de vergade ringen leidde. De heer Ballegoyen de Jong tenslotte dankte voor de vrien-1 delijke woorden aan zijn adres gericht en namens het geheeie ambtenaren-corps voor den prettigen omgang. Na de sluiting der vergade ring nam de heer Sandberg van de leden met een handdruk persoonlijk afscheid. ARNEMUIDEN. Geref. Lagere School. Vrijdagavond vergaderde o.l.v. dhr J. J. C. v. d. Graaf f de vereen, voor Bijz. L.O. op G.G. De voorz. herdacht in zijn ope ningswoord bet overleden be stuurslid, dhr Joh Joosse. Zijn plaats wordt thans ingenomen door zijn zoon, dhr C. Joosse. De secr. memoreerde den terugkeer in deze gemeente van dhrn J. J. v. d. Graaff eo ds J. C. Hooij- kaas en het herstel der school gebouwen. De rekening 1945 gaf een eind bedrag van f3087956. In de plaats van dhr J. J. C. v. Graaff werd gekozen dhr K. J. Steketee. Daar deze echter bedankte, werd dhr Joh. Krijger benoemd. In de plaats van ds Hooijkaas werd gekozen dbr P. Bootte Iz. Bij de rondvraag werd nog ge sproken over 3d Hch. oefening op de scholen. M.i.v. 16 April is benoemd tot klerk ter secretarie te Voor burg, dhr W. v. Bevercn, le ambt ter secretarie alhier. AAGTEKERKE- Oraf.jeversfcpiging, Zaterdagavond, vergaderde do Oranjovercen. o.l.v. dhr J. Jobse. In zijn openingswoord herdacht de voorz. dels overleden secr., dhr Overweg. Het bestuur trad in zijn geheel af. In 't nieuwe bestuur werden gekozen dhrn J. de lange, Abr. Willemse, P. Wisse, P. de Visser Pz., Joh. de Visser Jz., S. Blaas, D. Hugense en A. de Vos. De min. contributie werd op f 0,50 gesteld. Dhr Kodde werd als bode herbenoemd. Al het mogelijke zal gedaan worden om de film „Vrij en Onverveerd" ook hier te krijgen. Door het bestuur zal een feestelijke herdenking van de be vrijding op 4 Mei worden over wogen. Door den scheidenden voorz. werd nog een afscheids woord gesproken. GEERSDIJK. De C.M.V. vierde hier Vrijdag haar jaarvergadering. Het was een geslaagde avond. De minister van Overzeesche gebiedsdeelen 'heeft aan den voor zitter van de Tweede Kamer der Staten-Gencraal doen toekomen een nota betreffende den stand van zaken in Nederlandsch-Indië en de beteekenis der komende be sprekingen met den luitenant gouverneur-generaal, met verzoek deze vertrouwelijk ter kennis van de leden te willen brengen. Over enkele dagen hoopt de re geering de Kamer op overeen komstige wijze in te lichten no pens den gang van zaken met be trekking tot de Britsche troepen in Nederlandsch-Indië en daarmee verband houdende aangelegen heden. Na lareo wan schee rellende komt Gillette ons bevrijden! Gillette Standard lOes. g-scssie. (Ingez. Med.) In Maart 1944 is van het Ober- kommando van de Wehrmacht, ten bevel uitgegaan, dat alle ont vluchte en wederopgepaktc krijgs gevangenen, niet-Britsche of Amerikaansche officieren en on derofficieren, die weer gepakt werden, naar het concentratie kamp Mauthausen vervoerd moes ten worden, met de opmerking: „stufe 3", hetgeen beteekende, dat zij vernietigd moesten wor den. Dit was de z.g. Kugelaktion, die ook in het proces te Neurenberg bij het verhoor van Goering ter sprake is gekomen. Op deze ma nier zijn vele officieren en onder officieren omgekomen, zooals bleek uit de getuigenverklaringen in het proces tegen 61 voormalige leden van den staf van Mauthau sen, dat thans in Dachau in vol len gang is. Bij deze Kugelaktion zijn ook vele Nederlanders om het leven gekomen, het zij in de gaskamers, het zij door een schot in den nek. Door een speciaal daarmee be last Nederlandsch officier wordt thans een onderzoek ingesteld naar de identiteit van deze krijgs gevangenen. Van een 8-tal offi cieren is reeds met zekerheid ko men vast te staan, dat zij in Maut hausen venietigd zijn. Vermoed wordt, dat ook de andere nog vermiste Nederlandsche officie ren daar het leven lieten, doch zekerheid is moeilijk te verkrijgen en identificatie is vrijwel niet meer mogelijk, omdat zij, die door deze Kugelaktion uit den weg ge ruimd zijn, niet in de dooden boeken van Mauthausen voorko men, terwijl andere gegevens uit het kamp zeer schaarscli zijn. Buiten deze Kugelaktion hebben ook nog 47 andere voor het mee- rendeel Nederlandsche officieren, die tijdens den oorlog in Neder land neergelaten zijn, in Maut hausen op een vreeselijke wijze het leven verloren. In de dooden boeken staat: „Auf der Flucht, erschossen". In werkelijkheid zijn zij echter willens en wetens en met voorbedachten rade gedood. In antwoord op vragen van den heer Duymaar van Twist heeft de minister van Oorlog medegedeeld, dat inderdaad in ons leger meer malen omgesprongen wordt met materiaal op een wijze, welke soms getuigt van gemis aan ver antwoordelijkheidsbesef, doch meestal van onvoldoende kennis en ervaring. Het snelle tempo van den opbouw van ons leger was hiervan de oorzaak. Thans is hierin reeds een belangrijke ver betering ontstaan. Gezien de enorme schaarschte onder het publiek aan Meeding, dekens, etc., is het niet te ver mijden, dat de zwarte Kandel re sultaten tracht te hoeken bij onze militairen. Aangezien het eerlijk heidsbegrip onder ons geheele volk in al zijn lagen gedurende den oorlog sterk heeft geleden, komt dit vanzelfsprekend ook in het leger tot uiting. Het uiterste wordt gedaan om de tucht te ver scherpen en onze soldaten meer zin voor orde te leeren, aldus ét minister.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1946 | | pagina 2