I*°. 31» /aturdag 9 Mei. 1863 WOENSDAG ENZATUBDAG. Besturen en V dmin istratiën AANBESTEDING. Geburen-Verhoor. Binneniandsche Tijdingen PR IJS DER ADV ER TEN T l EN. Gewone 12'/, cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Doodberigten van 1 6 regels af 1 behalve het xegelregl. V ERSC HIJ N T AB ON NE ME N T StP BIAS. Per drie maanden f 2,00. Franco per poxt f -2. Si ft. Inzending der Advertentiëndaags tevoren, voor 10ure'tmorg Ministerie van .Binneniandsche Zaken. Provliicle '/.eelaiiil. fip Zaturdag, den 16de" Mei 1863 dt*s voor- middags !en 9 ure, zalonder nadere goed keuring dour dei) Commissaris des Koniiigs in de provincie Zeeland of, bij zijne afwezigheid door een der leden van de Gedeputeerde Sta ten en in bijzijn van den Hoofdingenieur van den Waterstaatin het lldl! district, aan het lokaal van liet Provinciaal Bestuur, te Middel burg worden aanbesteed: Hett verbeteren etn tot eiern Asten Mei ASGd onder houden der gewone darde., Hs tssn-Hij*, en Steenglooijingwerken aan de zeedijken der Calamiteuse polderm van Xeeland, en sulks in 3T perceelen van aanbe. stelling. Teze aanbestedingen zullen geschieden bij inschrijving en opbodvoor ieder perceel af. zonderlijk Het Bestek ligt ter lezing aan het lokaal van het Ministerie van Binneniandsche Zakenaan dat van het Provinciaal Bestuur van Zeeland te Mtddelbwg, bij de Ontvangers-1 iriffier van al de Calainiteuse poldersen op alle zoo danige plaatsen, alwaar gewoonlijk de Bestek ken van waterstaatswerken in gemelde provin cie ter lezing gelegd worden. Zullende van den !idco tot den 4den dag v<5ór de besteding, met uitzondering van den Zondag de noódige aanwijzing in loco worden gedaan eh voorts nadere inlichtingen te bekomen zijn aan het bureau van den Hoofdingenieur van den Waterstaat jhr OltTT te Middelburg voor de werken in het algemeen alsmede bij de Inge nieurs te Goes, te Zierikzee, te Breskens en te Neuzen voor de werken tot elks arrondissement behoorende. 's Gravenhuge, 25 April 1863. Van wege den Minister 'De Secretaris-Generaal J.SCHRöDER. NB. De gegadigden worden verzochtovor- eenkomstig de voorwaarden volledige bi/letten in te leverenaanduidende de namen en voor namen (voluit), het beroep en de woonplaatsen van ken eii van kunne borgen het nummer van het perceel en de som in cijfers en in schrijf letters. Gedrokte billetten zijn te bekomen bij den drukker van het gewestelijk bestuur U F. A ukh< Burgemeester en Wethouders van lie- rikzeeroepen bij deze op al diegenen welke eenig bezwaar mogten hebben tegen de daar- stelling van eene KUIPERIJ in het huis wijk B. no. 428* aan de noordzijde van het Kerkhof alhier, waartoe JAN van HIELE vergunning verzoektom op aanstaanden Woensdag den \Z dezer, des middagsten raadhnize dezer gemeente voor het bestuur te verschijnenwanneer het geburen-verhoor is belegd. Zierikzee, den 6 Mei 1863. De Burgemeester C. J. FOKKER, Welk l B., De Secretaris J. P. N. ERMERINS. A F K. O U D I G I N G. De Burgemeester en Wethouders van Zierikzee doen te weten dat door den Raad dier gemeente in zijne vergadering van den 20 April 1863, is vastgesteld de volgende verordening Verordening tot wijziging "van liet Reglement "van Policie v oor (te Haren. De Raad der gemeente Zierikzee; Géhoord liet voorstel van Burgemeester en Wethouders Overwegende dat in het belang der scheep vaart de aanvulling van de bestaande bepalingen op In t varen vaii zeeschepen, in de haven nood zakelijk is. Gelet op art. 135 der gemeentewet. Besluit: Eenig Artikel. Aan art. 6 van liet Reglement van policie i 'J .lu ii ij voor de haven van den Ju|.é 18.56 worJt toegevoegd deze zinsnede „Zeeschepen met uitzondering van kotters „sloepen en zeetjalken zullen op straffe van „gelijke boete, door de gezagvoerders te be- ^loopen bij bet binnenkomen der haven geene „zeilen mogen voeren zoodra het Luitje is be- .reikten bij het uitgaan der haven geene zeilen „mogen bijzetten, in ch doorstoombooteri worden „gesleept, voor dat zij voorbij het Luitje zijn." Zijnde deze verordening aan de Gedeputeerde Staten van Zeeland volgens hun berigt van den 1 Mei 1863 uo.-g—^-jjrjj-53 in afschrift medegedeeld. Ep is hiervan afkondiging geschied waar het behoortden 7 Mei 1863. De Burgemeester C J. FOKKER, Weth. I. ff. De Secretaris J. P. N ERMERINS. Men schrijft, uit Middelburg van 6 dezer. Gisteren avond heeft de commissaris des konings in Zeeland de buitengewone vergadering der provinciale staten geopend. De werkzaamheden bestonden slechts in de voorlezing van het koninklijk besluit waarbij magtiging wordt ver leend tot het houden dezer buitengewone verga dering, ter behandeling van een ontwerp van wijzigingen van het reglement van administratie der polders in Zeeland; de mededeeling der ingekomen berigten van verhindering van ver schillende leden; de splitsing der vergadering in afdelingen,eu het besluit om het bedoeld ontwerp van wijzigingen eiïz naar de afdeelingen te zenden. De zittingis t^t iv^d.eKeby eenroeping gesloten. De gemeenteraad te Middelburg heeft in zijne zitting van 6 dezer, naar aanleiding van een adres van A. Verdoorn om aangesteld te worden als beurtschipper op Zierikzee v. v., besloten met burgemeester en wethouders van Zierikzee in correspondentie te treden omtrent het wenschelijke der aanstelling van een tweeden beurtschipper. De redactie van den ||er,aut heeft open baar gemaakt een telegram van een lid der de putatie, die naar Vadrid vertrekt, en bevat tende bet volgende berigt „Matamoros en Alhama zijn tot negen en Trigo tot zeven jaren gevangenis veroordeeld." Ken der kinderen van de in Spanje ver- volgde Protestanten i* te A lkmaar gcan iveerd en voorloopig bij een der ingezetenen gehuis vest. In «Ie Middelborgsehe courant van jl. dingsdag leest men het volgende: Ook oij/e Utrechtsche correspondent, geeft ons verslag van een preek door den heer Spurgeon gehouden. Wij laten het hier volgen „Jl maandflg ten half ,drje .ure. .trad i de bekende. Engelsche prediker Spurgeon iii de Domkerk alhier op voor eene r.eer tbhijkè menigte door belangstelling of nieuwsgierigheid bij eengebragt De groote terwuehting omtrent zijne welspre kendheid gekoesterd, werd niet teleurgesteld. Deze was in hooge mate ongekunsteld en. natuurlijk krachtig en wegsle pend. De stem vnn den redenaar klonk -zóó luide en helder zijn voordragt vereenjgtle,zeer vurige geestdrift.met eene kalmte die het gesprokene, voor iedereen geheel verstaanbaar maakte dat het raadsel voo' niemand onoplosbaar bleef hoe Spurgeon een gehoor van 27.0(H) ziejen aan zijn lippen )cnn doen hangen. Hij verdient ten volle, de naam van een popu lair prediker: voor den eenvoudigste spreekt hij niet té hoog en den. meest ontwikkelde weet hij te boeijen. Van de. plat heid en onbeschaafdheid, die men hem ten Igste heeft,ge'egd was ditmaal niets tc bespeuren, altijdwaren zijné vormen zoowel als zijne taal hoogst beschaafd en uimmer hoorde men hjer,zuiverder voor den, vrvemdeliug -bjepr. verstaanbaar engelsch. Docb vraagt men, waardoor hij bovenal die on weerstaanbare tooverkrarht op zijne hoorders uitoefent en meer dan iemand anders, in Engeland echt. yftlk.«r.edpngjir '9 geworden dan wijzen wij op zijn onover'roffel' talent om afgetrokken begrippen in heelden aanschouwelijk voor te stel len al liet, abstracte wórdt door hem concreet gemaakt. „De beer Spurgeon had ditmaal de woorden uit het perste vérs van Psalin XXII „de lieer is mijn herder j' tot Jekst gekozen. Naar engelsche wijze begon hij met de voorlezing én korte verklaring van deu geheeleu psalmom daarna tot zijpe eigenlijke rede over te gaan Met. korte trekkeu willen wij haren gang aanwijzen en tevens in een enkel voorbeeld doén zien, hoe oorspronkelijk de spreker i.9 in liet kiezenzijner beelden. 1 e somtijds meesterlijke uitwerking van deze laatste kunnen wij hier natuurlijk niet weergeven. „De psalmdichter zegt niet: i,ik geloof,.ik vertrouw dat de Heer mijn herder is," maar: „de, Heer is mijn bprder ik weet het." Want aan een geloof alleen heeft de mensch hier niet geaoeg. Waar het ware geloof gevonden wordtdaar blijft .ook de volkomen zekerheid niet achter. Het geloof is als de melk. Laat .men deze staan altijd komt de room op haar bovendrijven. Zoo brengt het geloof altijd de zekerheid .wet. zich indien nie' terstond dan toch later. „De tekst doet ons denken aan de voorregten in de.waar heid „God is mijn herder," opgeslo'en aan de pliglen die daaruit voortvloeien aau eene vraag die voor ons..van het hoogste belang is. „1. De voorregten zijn: 1. Leidine. Is God onze herder, dan is hij onze trouwe leidsman.. Velen beschouwen de pre dikanten als hunne herders, hunne leiders. Maar deze zijn slechts de schapeu die door deu herder met bellen ziju voor zien. De andere schapen moeten deze volgen zoo lang zij achter den herder gaan; maar wijken zij ter zijde af, dan moet de kudde niet beu volgen maar den herder. „2. Verzorging. De herder verzorgt zijne schapen, laat het hun nooit aan het nood ge ontbreken. Zoo ook God. „3. Bcsci.ermmg l'e herder beschermt zijne schapentegen e|ken aanval Hier schilderde de spreker met levendige kleu ren hoe eens een oostersche herder zijne kudde verdedigde tegen de woede der wolven.en de roofzuchtder bcdoeïnén. Maar ik weet nog een andere geschiedenis, ging hij voort. Een herder had zijne schapen in de schaapskooi bijeengebragt, toen. hij daar builen een vreeselijk gebrul vernam. Het was de helsche leeuw uit zijn.duister, hoj gekomen om de schapeu te verslinden. De herder wist dat zij verloren waren zoo hij den vijand uiet overwon. Hij plaatste zich aan den ingang der stal, en waagt zijn eigen levem in de bloedige, worsteling. Zijne handen en voeten worden doorwond, uit zijriezijde stroomt het bloed maar eindelijk, ouder den uitroep:- „het is vol,- btagt .werpt,hij?<iju. geduchtpn tegenstander verflagen tér neder. „11. Is God onze herder, dan rusten wederkeerig pligfen op ons 1. Gehoorzaamheid De 6chapen volgen gei rouw het bevel van den herder. Men heeft mij gezegd zeide Spurgeon dat sommige schapeu altijd nabij den herder blijven terwijl andere gewoonlijk op een afstand volgen. Maar dan wprpt hij somtijds met een steentje en kwetst het schaap om het tot voortgaan aan te sporen. Want de herder denkt „een gewond schaap is beter dan een verloren." .Zoo doet God oók dikwijl# met ons. „2 Vertrouwen. Het is dwaasheid. God niet te vertrouwen. ■Wij uoemen de schapen domme, otinoozele dieicn maar zoo eens eeu hunner hier op den kansel stond en 0113 kon toe spreken het zou tot ons zeggen „domme onnoozele men- scheti die niet op uwen herder vertrouwt (Dit beeld hoe natuurlijk overigens, was in Spurgeon's rede het eqnige diit tot het platte naderde.) Wij scheppen 0119.zeiven steeds zoo veel bezwaren met hit tegenwoordige niet tevreden, bekom meren wij ons om menigen hinderpaaldien wij in. de toekomst verwachten. Maar wij moeten doen gelijk Leonidas, die bij de 'lhermopilae zich niet bekommerde om het talloos heir, dat hem nog niet bereiken konmaar die zijne vijanden één voor één .nedersloeg. Ik reed eens door eene zeer drukke st raat te Londen zeide de spreker en werd bevreesd voor al het gewoel en geschreeuw en gedrang. Aan den koetsier gaf ik mijn angst te kennen, .maar hij antwoordde: .Zijt gij bang on<,Tcr mijne leiding welnu., tieem dan zelt de tengels in handen Zouden wij zoo tegen God durven zeggen dat wij onder Zijne leiding niet gerust zijn „3. Liefde. Gelijk de schapen hun herder li- fhebben z<>o moeten wij het God O .ze godsdienst js een godsdienst der liefde. Zij heeft geen behagen in twisten. Niet door logika maar door leven; niet door rhetorika maar door liefde moe,ten wij hare zaak verdedigen. hri&tus moeten wij hebben, hem geheel, hem alleen: zonder hem bctcckcnd de doop niets orthodoxie niets, kerkgaan niets, psalmzingen niets, enz. „3. Zijt gij een der 9chapen Want niet allen behooren 'er toe. .Wilt gij weten, waaraan de schapen te herkennen zijn Zij hebben den herder lief en volgen hem zij zoeken elkander# gemeenschap; zij zijn zachtmoedig en vredelievend. Door uiterlijkheden wordt .men niet in hen herschapen. Het doop water op-het voorhoofd maakt niemand tót een schaap van God. Wasch Jen neger zoo laijg gij wilt gij zult hem niet blank maken want de natuur zijner huid 19 zwart „Ten,slotje drukte de heer Spurgeon ziju leedwezen uit, dal hij zijne toehoorders niet 111 hunne moedertaal had kunnen toe spreken. De tijd beeft mij ontbroken, zeide bij 'om ze zoo spoedig teleeren. Maar wUtgij P.ngelsch leeren en dan tot mij komen, zoo zal ik voor u prediken zoo menigmaal gij het begeert. „Ons verslagvan deze rede is zeer gebrekkig en onvolledig. Wie Spurgeon uiet zelf gehoord en gezien heeft kan zichonmn-i gelijk eene voorstelling maken van den indruk dieu zijne wel sprekendheid maakt." Door de policie to Amsterdam is op 5 dezer in verzekerde bewaring genomen eene vrouw, diegetrachtheeft.in een winkel hier ter stede waar zij eenige kleinigheden had gekocht, een briefje in betaling te gev< n dat.in den vorm van een bankbillet van 1000 bij H. J. T. Mat- veld te Leiden is gedrukten een heilwensch bevat, zij gaf voor dit papier van iemand te Leiden te hebben ontvanger, en daarop zelfs nog geld te hebben terug gegeven. Te Preda en in de omstreken heeft liet zaturdag nacht 11. zeer streng gevroren; de vroege aar<!app"len die reeds boven den grond stonden zijn totaal afgevroren. Ook de vrucht- boomen hebben v- el geleden. Dezer dagen heeft te Franeker eene kerk roof plaats gehad. Terwijltijdens den opbouw der kerk, de dienst der R. K. gt*me ;i.te in eene nood- of hulpkerk wordt gehouden hebben zich dieven een toegang weten te hanen tot de sacristie en zich toegeëigend het zilver van het missaal- hoek een evangelieboek met 8 hoeken2 knip pen en 2 mt-daillons np plat zilver benevers 2 koperen wierookscheepjes Daar er vele kleede- ren van waarde aanwezig warendie niet zijn medegenomen mag men daaruit opmaken dat de dieven alleen om geld of voorwerpen van edel metaal waren gekomen maar de bus van den St. Pieterspenning was juist den vorigen avond geledigd, zoo lat zij zich hierin teleurge steld zagen. Men meldt uit Groningen van 2 dezer. Bij het Instituut voor Doofstommen alhier wor den thans weder de noodigemaatregelengenomen voor de opneming van nieuwe kweekelingen bij het begin van den aanstaanden cursus. Dit jaar kunnen geplaatst worden alle dcofstomméiv ctie in Augustus e, k. den ouderdom van zes jaren bereikt hebben en nog ge< n volle 15 "jaren oud zijn. Aan de ouders die zulk* mogten verlangen kan ook toegestaan worden, hunne kinderen ten hunnen koste buiten het instituut te doen verplegen zoodat'deze dan als externes het onderwijs bijwonen. Onver mogende kweekelingen worden gratis gehuis vest, gevoed en onderwezen. Behahe die doofstommen welke reeds bij het instituut zijn aangegeven, bevinden zich ongetwijfeld in ons land nog velen, die wel in de termen vallen om geplaatst te worden maar voor welke nog geene aanvrage is gedaan. In het belang dier kinderen', voor wie elk jaar verzuim een onherstelbaar nadeel is, wordt elkdie met hun bestaan be kend is, verzocht, het zijne toe te brengen, ten einde zij niet langer van liet hun zoo noodig onderwijs verstoken blijven. Eene kennisgeving aan de directeuren van een departement van het instituut, of aan de hoofddirectie alhier, is

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1863 | | pagina 1