Woensdag 1 December. «TIM ADIMSTliATB Woensdag en Xaturdag. NIEUWST ,e„. N.« 98. 1853. mm» GOURAHT. ibosvsmehtb-pbiji Per drie maanden ƒ2,00, Franco per post f 2,25. Inzending der Advert, daags te voren.' snamidd. vóór 4 ure verschijnt: PRIJK DKH ADTSHTUTIBS Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks-en Doodberigten van 1-6 regels af 1 behalve hel Zegelregt bijge. lbach, Bij deze Courant behoort een bijvoegsel. Openbare Raadsvergadering- gehouden te Zierikzee, den 5 December 1853. Afwezig de heeren van dek VtiETen D.rKeizer, wegens beroepsbezigheden en M.r Egter uit stad wegens familie-omstandigheden. De notulen worden na resumtiemet eene aan vulling, op verzoek van Jh.r W. D. de Jonge; goedgekeurd. Komt het eerst in behandeling de instructie voor den Gemeente-Architect, welke na eenige amendementen door de heeren M.r Fokker en van Adrichem voorgesteldwordt vastgesteld. Daarna wordt behandeld de instructie voor de commissie van fabrijkage. waarop de heeren M r Fokker en van Adrichem mede amendementen voordragen, die op één na zijn aangenomen; de instructie wordt gewijzigd en conform de aangenomen amendementen vastgesteld. Komt ter tafel de instructie voor den Waag- meesterdoch bij art. 1 zich de vraag voordoende waarom moet de Waagmeester voor deReglbank beëedigd worden welke bepaling uit de vorige instructie was overgenomen en daarop geen be slissend antwoord voor het oogenblik kunnende gegeven wordenwordt de behandeling dier in structie op voorstel van M.r Moens aangehouden. Ingevolge bedenkingen gevallen op de veror dening tot wering der hondsdolheidworden art. 8 10 en 14, gewijzigd doch art. 18 onver anderd gelaten. Wordt medegedeeld de goedkeuring van Ge deputeerde Staten tot onderhandsche verhuring eener loods aan den heer J. Strickaert; terwijl de Voorzitter tevens den Raad verwittigt, dat het contract met dien heer is gesloten. Idem de bedenkingen van Gedeputeerde Sta ten tegen de voldoening der stormschaden aan het Kwistegeld uit Onvoorziene uitgavenhet welk behoort te zijn uit den post van havens- en kaai werk en. Burgemeester en Wethouders praeadviseren het vroeger Baadsbesluitconform die bedenkin gen te wijzigen. M.1' van Dongen deelt in het ge voelen van Gedeputeerde Staten nietaangezien Kwistegeld niet behoort tot havens en kaaiwcrken. M Fokker vraagt of er een post op de begroo ting bestaat, waaronder het Kwistegeld voorkomt. De Burgemeester geeft een bevestigend antwoord en noemt haven en kanaalwerken. Wordt be sloten aan de bedenking toe te geven aangezien het saisoen te ver verloopen isom langer op de goedkeuring te kunnen wachten. Worden voor notificatie aangenomen de goed keuring van het Raadsbesluit, tot aanschaffing van Vilvoordsche steen, ad f 426, bij af-en over schrijving op onvoorziene uitgaven 1853, en Van dat tot voldoening der cholera-kostenad f359,65'/s, uit onvoorziene uitgaven 1853; de kennisgeving, dat aan het verlangen van den Raad om deze gemeente in de telegraphische verbinding te doen deelcn, niet kan voldaan Worden de goedkeuring door Gedeputeerde Staten van het Raadsbesluit tot af- en overschrijving van onvoorziene uitgaven op haven- en kanaalwer ken tot f 3833,34met reserve der f 2000 ver goeding voor den Oesterput, Wordt medegedeeld de goedkeuring van het voorgedragen Reglement van het gymnasium al hier en mede voor notificatie aangenomen. Wordt opgave gedaan der kosten van een cholera-lijder in het hospitaal, ad f 37,37, en besloten dezete voldoen uit onvoorziene uilgaven 1853, en daarop de goedkeuring van Gedepu teerde Staten te vragen. Wordt gelezen een rapport van de commissie van fabricage, nopens het voorstel van H. F. Per- rekoud betreffende het onderhoud der uurwer ken; conform dit rapport besloten niet aan één persoon te gunnen, maar openbaar aan te beste den en wel nog in deze maand. Het voorstel van Jh.r de Jonge, om den tijd te bepalen van 1 tot 5 jaren, ten einde men naar gelang van personen kunne handelen wordt mede aangenomen. Idem als boventot levering van een model deur voor eene spuisluisen dien conform beslo ten het verzoek af te wijzen daar zoodanig mo del hier in de mol aanwezig is Wordt gelezen een request van de Erven A. de Vos, tot liet bekomen der jaarlijksche toelage van f 200 als uitgevers der Stads-Couranthet welk wordt toegestaan. Idem het rapport der Raads Commissie nopens het request van W. M. van Setten, onderwijzer alhier, tot het bekomen eener jaarlijksche grati ficatie, strekkende tot afwijzing, hetwelk in discussie komt en waarna besloten wordthem een gratificatie 's jaarlijks aan te vragen van 100, toe te staan met 9 tegen l stem, die van den heer Fokker, welke na het genomen besluit de opmer king doetdat de adressant daarmede toch niet gebaat is, als nu jaarlijks van de gunst van den Raad afhangende. Komt ter tafel het adres van den heer P. L. Broeksmit, om een gedeelte bier ter uitvoer naar Oost-Indie bestemd, zoodanig in te slaan, dat voor de belasting eene rekening-courant met den Ontvanger der Stedelijke middelen worde ge opend en het advies van den Controleur, om het bier als in entrepot op te doen slaan ten koste van den adressant; conform dit advies besloten. Wordt gelezen eene aanvrage van den Stede lijken Ontvanger, om zijn borgtogt (in der tijd in contanten gestort) te regulariseren in inschrij ving op het Grootboek en de verklaring van den Gemeenteraad, dat hiertegen geene bedenkingen bestaanwordt conform het voorstel van Burge meester en Wethouders tot inwilliging besloten. In handen van de heeren Fokker, Keller en Van der Vliet, gesteld het request van den heer J. Strickaert, om bij aanvang van een houthan del legplaats voor zijn hout in de havens of el ders te bekomen. Door M.r Moens van Bi.oois wordt het verslag der Commissie voor ampliatie van het re glement van de Bank van Leening ter tafel ge- bragt, met voorstel 14 dagen voor de Leden ter visie te leggen aldus besloten. Wordt mede voor 14 dagen ter visie gelegd hel concapt-tarief tot heffing van leges. De Burge meester zegt dat bij Burgemeester en Wethouders zijn ingekomen 2 requesten omtrent de te ver- lcerien restitutie van belasting op 1 Jannarij e. k.doch dat dit Collegie daarover eerst den Controleur der middelen wil hoorenvoor het in den Raad ter tafel te brengen. Waarna de vergadering is gesloten, BEKENDMAKING. Do Burgemeester van Zierikzee brengt ter kennis van do daarbij belanghebbenden dal het suppletoir kohier voor de Belasting op het Personeel n.° 4, negen maanden dienstjaar 185s/j. van deze gemeente, op den 28 November jongstleden door den Heer Com missaris des Konings in deze Provincie is executoir verklaard en op lieden gesteld wordt in handen van den Ontvanger der Directe Belastingen alhier, ten fine van invordering en eindelijk dat ieder verpligt is zijnen aanslag op den bij de wel bepaalden voet, te voldoen. Z ter ik zee den 5 December 1853. De Burgemeester DE CRANE. AANBESTEDING. Burgemeester en WKTiioonERS van Zierikzee zijn voornemens op Woensdag den 14 dezer maand, des middags op het Raadhuis aan den minsteischenden alleen hij inschrijving door gesloten hiljelllen in het openhaar voor een tijdvak vari één of drie jaren, aan te besteden Gel onderhoud van de publieke Wandel plaatsen rondom de Stad gelegen overeenkomstig het Bestek en de Voorwaarden daartoe vastgesteld door den Gemeenteraad ter Vergadering van den 5 dezer welke van heden af, ter Secretarie voor gegadingden ter lezing liggen. Zierikzee, den 6 December 1853. DE CRANE Voorzitter. C. de JONGE Secretaris. BUITENLAND. D I T 3 O H I. i N D. Keulen 2 December. Volgens telegrafisch berigl uit Wurzhurg van gisteren was de Main zoo sterk, met (Jrijfijs bezel dat de scheepvaart daardoor ge stremd is. Brieven uit Adrianopel zeggen dat daar reeds toebereidselen voor bet groote voorjaarsleger gemaakt worden en vele vrijwilligers aankomen die wapenen en kleedingstukken ontvangen. De sultan werd tegen het einde van Februarij verwacht. !T B 91 S B IJ ES0 Parijs 1 December. De oorlogskans voor Turkije staat veel minder gunstig dan nog korten tijd geleden, daar liet weldra gelirek aan geld zal hebben. Het doel toch waarmede Namih-paella herwaarts is gereisd namelijk het sluiten eener leening in naam der Turk- sche regering schijnt geheel schipbreuk te lijden de bankiers willen niets geven zonder den waarborg van Frankrijk en Engeland en juist dien waarborg kan men niet verwerven. Nami/c-pacha zal dus weldra moeten terugkeeren zonder er in geslaagd te zijn de leening te sluiten die de Turksche regering zoo zeer behoeft om in de groote uitgaven te voorzien welke de tegen woordige staat van zaken medesleept. G H O O T— BB1TTAN9I I E Mo Londen 1 December. Het binnenloopen van de Zwarte—Zee door de Fngelsche oorlogstoombooten RetributionSampsonTiger en Niger is geschied ten gevolge der lijding dat de Russen den Donaumond bij Sulina die de ecnigste voor handelschepen ia gewone tijden bruikbare is geheel versperd hadden. Op het vernemen hiervan begaf de Fngelsche gezant, lord Redcliffe zich lot den admiraal Dundas die onverwijld de vier stoombooten onder de bevelen des oudsten kapiteins van bet eskader, de beer Drum mondstelde, met last om, ter genoemde plaats, den Fngelschen handel krachtige bescherming te ver- leenen. Vorst Gortschahoff is den 25 November te Giur-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1