Zaturdag 13 Augustus. 53. 5-° 65. Woensdag en Zaturdag. Ischc UESTllllföiT t TOTIK» 'ngekonif m naar pn In'n rit zee gezeil iBiKjssfi. rdam: org. O'.jmj 40 2 ABOKHKHKSTB-PBIJI Per drie waanden f 2,00. Franco per post f2,25. Inzending der Advert, daags te voren,'snamidd. vóór 4 tere. -OP—ZOOM, "gen porg- 9Vaut 41S mid. 2'/j GENT.) •.zen. norg. 4 TERSCHXJNTi prijs der a» vebtentien Gewone 15 cents de regel. Geboorte-Huwelijks- en Doodberigten von t-6 regels li f 1 behalve hel Zegelregt. ■LEGGENDE Vervolg tier levensbeschrijving ran Jonhhr. Mr. J. C. BE JOh'GE. Zoo ongevoelig zijn wij tot de historie het hoofd element van 's mans onvermoeid streven en werken, te ruggekeerd en wel komen wij tol dat gedeelte van zijne geschriften, welke niet alleen eene bijzondere aantrekke lijkheid voor hem hadden maar Waartoe zijn hoofdwerk behoort dat hem binnen en huiten 's lands roem deed behalen die niet zal worden 'weggewischl zoo lang glorierijke herinneringen in edele harten weerklank vinden. De .gebeurtenissen inBelgiein 1830 boeiden aller aan dacht hfagten dé roerselen van al wal het vaderland hef heeft, in beweging ieder, naar zijn vermogen, bragt zijno schatting toe tol opwekking tot leiding van den volksgeest. Dok de Jonge bleef niet achter, tën zijne bij drage was zijner waardig onderden invloed Van. van Speyk's heldendood schreef hij over den oorsprong van leêrland's vlag ('s Gravcnhage en Amsterdam 1831). 111 Een schoon onderwerp de beschrijving van den stand aard rondom welken sedert Willem den Zwygeral Wat Nederlandsch heet zich vereenigt. Eerst oranje, Wil en blaanw koos men later voor de eerste kleur het rood hetgeen ll'iïfem III bevestigde. De heer de Jonge betoogde dat de oorsprong onzer vlag is nationaal, en iet afkomstig gelijk sommigen meenden van Hendrik V van Frankrijk. - ftlet veel ingenomenheid werd dit Werkje ontvangen dat de geschiedenis verhaalt vair de rie kleuren die zoo schoon uil hel oogpunt van har- no'nie te zomen voegen en waaraan zoo veie luister- ijke vaderlandsche herinneringen verhonden zijn. Het oge zijn dal de invloed van liet tijdsgewricht mede- er kte om het onder de menigte toen uitgekomen ge- ichriften zeer te doen onderscheiden de historische bij - onderbeden daarin voorkomende gaven daaraan eene duurzame Waarde. Eene Fransche vertaling daarvan Wordt gevonden in l'Histoire du Ürapeau des Couleurs et •des Insignes de la Monarchie Frangaise par M. Rey lorn II Paris 183*7. De heer de Jonge was geboortig uil Zeeland nen ge- West dat hij der vaderen grootsch bedrijf ter zee zulk eètie schoonc plaats bekleedthij Was verwant aanbel geslacht der Evertsen dal zeehelden voorlbragt waar dig den tijd de vriendschap Van de Ruyter. Is het W-onder dat zijne denkbeelden hij voorkeur werdeh benengeleid tiaar het 'wijde veld van 's lands roem dal n gemeen hjjn gevoej daardoor werd opgewekt en bestuurd Al Vroeg na zijne optreding als schrijver in 1820 had hij 'door eene Levenbeschrijving Van Johan en Cornells EVert- )E >UT. IRNKLI !EJz, 1 de eerslf k'deel' rijs—Cou- 2 Augus Zier ik zet ?eiifed' ifdelijk ia m aan her good* 3 waardij )OËS, ELIi êsènluitenant-admiraal van Zeeland (le 's Gravenhage Diet platen) de litteratuur verrijkt welke na Brandt's Werk bij ons zoo ten achteren *vas gebleven. Tnffend zijn dë schilderingen, welke de Joiige van de daden dier twee kloeke vaderlandslievende Zeeuwen geeft belangrijk de bijzonderheden van hunne karaktersrond onver saagd, alles voor de belangen des vaderlands opzettende zoo treden die edelen op. Het was hier gcene ijdele hulde aan verwantschap het wareh hier geCne dorre farnilie- Aijzonderheden of drooge optelling van feiten* er is gloed en leveh iki die levensbeschrijvingen, de auteur toont, hoe diep hij doordrongen is van hetgeen de Evertsen voor Vaderland en Oranje gedaah hadden. Geen twijfel of de onderzoekingen tot welke deze geschriften voerden hadden de Jonge's geest levendig bezig gehouden, hem langzamerhand een doel Voor oogen doen zweven dat zich al VaSier en bepaalder voor hem in het verschiet opdeed* leder kunstenaar die dezen naam verdient heeft zijn ideaal ieder schrijver van Dieer dan gewone gaVeri eeh vVil Waarheen al zijne geestvermogens gcrigt zijn w aai toe hij zich inspant met volle kracht met lust die grootsche gewrochten iti het leven roept. Zoo was bij de Jonge van lieverlede het ontwerp gerijpt de Geschiedenis van IS'eérlands zeewezen le schrijven. In zijn werkje over ISeérlunds vlag legt hij selfs bepaaldelijk dat voornemen aan den dag en het ban als eene soort van inleiding daartoe beschouwd Worden. Veelomvattend was de taak, zoo als hij zich die voorstelde uil de eerste kiemen de zaken op te halen Uit de oorspronkelijke stukkeu zelve van de 15d0 eeuw tot de tegenwoordige het zeoWezen te doen kennen dat 'eenmaal in zijn vollen wasdom de scheepsinrig- tingen van alles staten overschaduwde; oorzaken van op komst verval en herstel na te gaan innerlijke rege ling en huishouding in het licht te stellen meer dan uiterlijke Teilen Zonder deze Te veïwaarloozeb. Het was de Jonge lo doen tus'schen do driften en beschouwingen der partijen op vele tijdstippen te midden van allerlei wisselingen van Staatkunde Van krijgsgeluk van voor- en tegenspoed de's lands de waarheid le Zoeken en té vinden betrekkelijk personen én omstandigheden. Hij slaagde hierin naar de getuigenis van alle deskundigen "ij slaagd'e er 'in ondanks de moeijelijkhoden welke het in had hij de opstapeling van feiten van cijfers zelfs verhand le houden duidelijk te blijven. Hier kwam hem zijne 'groote gaVe van eenvoudigheid wel le stade. Niet dat de Ze soms warmte verheffing uitsluit. Wie kan koud gevoelloos blijven bij feiten als welke de Geschiedenis Van Neérlands zeewezen in zich begrijpt. Maar de grond t Zaken ble'ef bij den schrijver hoofd zaak. Hij gevoélde eene roeping óm de historié te schrijven die Zeldzaam genoeg bij een zeevarend volk, voor Nederland nog niét bestond. Want de Werken van Brandt en andeten over Neêrlaóds zeehelden waren monographiën bijdragen vol kern en waarde voor het geheel dat de Joiige beoogde maar toch niet anders dan bijd'ragen en wel Zoodanig die nog zorgvuldig aan de authentieke stukken doorgaans nog ongeschon den voorhanden moesten worden getoetst tot schat ling van personen en zaken én met velerlei andere werken van binnen en buiten 's lands moesten worden vergeleken. Eigenaardige bezwaren bood dit Werk aan voor hem die zelfs geen Zeeman geen zeevaart- noch Scheepsbouwkundige was. Doch ook hier toonde zich s mans bescheidenheid en zucht orr» zijnen weetiust degelijk te bevredigen. Niet alleen dal hij zich door d'e beste in- en buitënlandsche werken over genoemde vak ken méér op de hoogte stelde maar hij wón van allo deskundigen de noodige inlichtingen in over scheeps bouw, scheepsinrigting, scheepsbewegingen van menig zee-officier liet hij zich de evoluliën juist verklaren Dam hij raad in en leekende hij de gegevens op over den aard en het verschillende kaliher van het geschut op onderscheidene tijdstippen over de wijs van beman ning de voor- en nadoelen van de Nederlandsche oor logsbodems in vroeger en later tijd. In één woord, hij rustte zich (net al die kennis (oe welke zonder zee man van beroep te zijn hier noodig was voor den de- gelijken schrijver van een' bijzonderen tak der geschie denis vol eigenaardige benamingen vol eigenaardig leven. Men beseft dat diézelfde zucht van naauwge- zét onderzoek voorzat bij hel meer dadelijk in zijn he reik liggebde gedeelte zijner taak het opdelven van oude staatsstukken het vergelijken dér echte brieven ert andere papieren met wat tot dusverre geheel of ge deeltelijk was aan het licht gebtagt bel ontcijferen van oude scheepsboeken het raadplegen van bijzondere bronnen door Welwillendheid óf vriendschap hem ver strekt en wal dies meer zij. Men moet den werkzamen geschiedvorscher bij do volvoering van die taak gezien hebben om te weten hoeveel daaraan vast was, om te begrijpen welken dienst hij daarmede aan 't vaderland aan het zeewezen gedaan heeft. Stapels geschreven journalen die blad voor blad na moesten gelezen en beoordeeld worden om er de noodige uittreksels en aantèekeningen uit ie rbéken welke dan op hunne beurt met allerlei werken of vlugschriften Van den dag moesten worden Vergeleken gedenkschriften van Pepys, zoowel als romans van Sue oordeelvellingen van vriend en vijand werden zorgvuldig nagegaan geen almanak hoe oud waaruit licht over een of ander punt was te onlleenen werd daarbij versmaad ihiiar eerst en bo venal op oorspronkelijke stukken gebouwd. Dil geeft do groote waarde aaii de Geschiedenis van IS'eérlands zee wezen waarde te hooger daar een gedeelte der bouw stoffen sedert door éené brandramp is vernield. Wij stonden langer dan liij eenig der vorige werken des schrijvers hij liet tegenwoordige stil maar het is ook zijn hoofdwerk dat zijnen roem hij ons en den vreemden duurzaam verzekert. Daaraan mogten van vaderlapdschu geleerden daaraan mogten onder au- deren in Duitschlund hoogslvleijende beoordeelingen te beurt vallen. Het was een strèelend genot voor den auteur, dat hij dien arbeid inogt ten einde brengen daar de kring zijner werkzaamheden in andere rigtingen al wijder en wijder werd eri hij uu en dan door ziekte overvallen zijns ondanks paal en perk moest zetten aan zijn' lust lot navorseben aan zijnen aanhoudenden inspannenden arbeid waarbij zich nog eene uitgebreide briefwisse ling van ambtswege of van bijzonderen aard met in ert builenlandsche geleerden en vrienden voegde, [Vervolg hierna.) AANBESTEDING. Burgemeester en Wethouders vnn Zierikzee zijn voornemens op Woensdag den 17 dezer maand, des middags ten Raadbuize in hel openbaar aan den cninstoischenden aan te besteden 1.° Het uitvoeren van eendje vernieuwingen en herstel- iingen alsmede het verwen van een groot gedeelte van den toren op het Baadhuis en 2.° Het leveren en leggen van een gedeelte grindweg builende Zuidweüepoortmet het onderhoud voor één jaar. Alles met bijlevering van de benoodigde materialen ingevolge het bestek en de voorwaarden tot besteding dezér werken welke acht dagen bevorens ter lezing liggen op de Secretarie en gedrukt verkrijgbaar worden gesteld zullende vier dagen te voren aanwijzing op do werken geschieden door den Architect bij wien inmid dels nadere inlichtingen te bekomen zijn. Zierikzee, den 3 Augustus 1853. DE CRANE Voorzitter C. «I. FOKKER l. Secretaris. BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee ver wittigen bij deze het publiek dat de gewone KERMIS of JAARMARKT alhier zal gehouden worden als van ouds aanvangende op den laats ten Maandag in Augustus gedurende twee weken en al zoo van den 29 dezer maand tol den 10 Scp'ember aanstaande. De Kramers worden verzocht tot het hekomen van plaatsen zich in tijds met vrachtvrije brieven bij den heer A. van der Velde Marktmeester alhier aan to melden en zal een ietter hunner van behoorlijk patent moeten zijn voorzien terwijl geene rijfelaars horos- kooptrekkers of bedelaars op de Kermis zullen worden toegelaten Zierikzee, den 3 Augustus 1853. DE CRANK Voorzitter CJFOKKER, l. Sec re la r is PUBLICATIE. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee, Lettende op de bestaande bepalingen lot voorkoming der gevaren vnii hondsdolheid ingevolge het Provinci aalblad van 1S41 n.° gelasten de ingezetenen te zorgen dat gedurende het tegenwoordig zomcr-saizoen hunne honden worden vastgelegd of wel dat zij niet ahders langs de straten en wegen loopen dan vastge houden aan een ketting of stevig koord en voorzien van een muilband van gevlochten ijzer- ol koperdraadwerk met waarschuwing dal tegen de overtreders de straf fen zullen worden toegepast welke daarop zijn veror dend terwijl aan de policio een waakzaam loezigt wordt aanbevolen. Afgekondigd van hel Raadhuis te Zierikzeedeu 9 Augustus 1853. DE CRANE, Voorzitter. C. J. tOKKER l. Secretaris KENNISGEVING. BüRGEMEESTERen Wethouders van Zierikzee maken bekend dal de Ei ellen in g dezer Gemeente V0.9»

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1