'JL W°. 21. Woensdag 14 Maart. 1849. Woensdag en Zaturdag. EEN WOORD NIEUWSTIJDINGEN. ZZERKZEESCHE GODRANT. abonnements-pbijs; Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,15. Inzending der Advert, daags te voren ,'snamidd. vóór 4L- ure. verschijnt: PRIJS DER ADVERTENTIE»! Gewone 15 cents de regel. Geboorte- Huwelijks- en Doodberigten van 1-6 regels af 1 behalve het Zegelregt. tot herinnering en optvehhing van zeheren stand onzer Maatschappij Je suis né gentilhomme. Selon moi j'ai profitd du hasard de mon berceau. J'ai gardé eet amour plus ferme de la liberté qui appartient principalement a I1 aristocratie, dont la derniêre heure a sound. L'aRistocraTjk a trois ages successifs. L'dge des super writes. Vage des privileges. Vage des vanilés Sortie du piemier, el Ie degencre dans le second et s'éteint dans le.dernier. Memoires d'outre tombe. Chateaubriand. Vervolg en slot van ons vorig n.°) Dood ja -waarlijk dood in de schatting van eiken liurger wiens verstand beschaafd en veredeld de weidsche praal op geboorte en fortuin gering schat en veracht. Slechts hij die met Chateaubriand kan zeggen Ik ben edelman van geboorte ik heb mij de toeval ligheid mijner bakermat ten nutte gemaakt en bewaarde in mijn hart de krachtige liefde tot vrijheid die het hijzonder eigendom is der aristocratie wier laatste uur is geslagen slechts die aristocraat die zich het edel gevoel der vrijheid bewust is vermag alsnog het hoofd op te beuren en vreest zijn verderfzijnen totalen ondergang niet. Waarom niet? Omdat hij getrouw blijft aan hot beginsel van zijnen oorsprong. De plant is duurzaam op den grond van waar zij oorspronkelijk is. De vrij heid moet om duurzaam te wezen eene inlandsche plant zijn daar kan zij door instellingen worden ver zekerd waar zij baren grond heeft in het karakter des volks. Zoude onze aristocratie willen loochenen dat hare voorvaderen Neêrlands vrijheid hebben herstelden bestendigd Neen voorwaar Zouden hare voor raderen goed en bloed voor die vrijheid hebben veil ge had indien zij haar niet hoven beide dierbaar ware ge weest Neen voorwaar Maar van waar dan de strijd der heriendaagsche aristocratie tegen de volksvrij heid Omdat zij vergeten isdat hare meerderheid door onafgebroken oefening van wijsheid en deugd be hoeft gevoed te worden omdat hare voorregten het gevolg dier meerderheid door gebrek aan voeding der kiem van haar aanwezen verkwijnden en zij ontaar dende van haren deugdelijken oorsprong het zenuw achtig geprikkelde satijnen leven leeft hij hetwelk zij zich beschouwt als een wezen van eene betere soort en hoogeren aanleg en ieraimenscbelijke geboorte om dat hij baar die naar de uitdrukking van van der Palm zich vergaapt aan het klatergoud van geboorte titels en rijkdommen de gedienstigheid jegens den vorst en de ijver om hem na te volgen krachtiger is dan elke straf der wetten dan alle vrees. Zoodra de aristocratie dezen weg die haar alle ach ting en eerbied ontroofde die haar ten verderve voerde zal verlaten zoodra zij wederom met onverdroten vlijt en ernst het levensbeginsel harer voorouderen op- regten ordelievenden vrijheidszin bij haar zelve zal aankweeken en jegens anderen in toepassing zal bren gen zal zij van lieverlede het verloren terrein herwin nen en kan zij zich nogmaals verheffen tot het stand punt der ware grootheid waarop 's lands voormalige edelen de voorvechters der volksvrijheid stonden. En dit heeft zij in hare magt ook vordert bet haar eigenbelang. Geen stand is door de fortuin meer be- voorregtrijkelijker bedeeld met die stoffelijke midde len welker gemis voor duizenden der mindere standen eenen onoverkomelijken hinderpaal daarslellen om tot de bronnen te komen die de eenige heilzame opwek kende en vruchtbare lafenis geven kunnen aan het hart dat van eene vurige begeerte doordrongen is om de za den te ontvangen dier voortreffelijkheid in kennis en deugd welke de grondslag is der meerderheid van den eenen stand boven den anderen. De verwaarloozing van dit voorregt heeft de aristocratie vernederd zij heeft de middelen door welke die uitmuntendheid van hart en geest te verkrijgen is hooger gewaardeerd dan de vruchten door die middelen te oogsten hijgende naar vermeerdering van stoffelijken rijkdom verwaarloosde zij de veredeling van den geest en verviel allengskens lot dien graad van vadsigheid en verlamming welke haar de achting en eerbied haren vaderen betoond heeft doen verliezen. De jongste gebeurtenissen hebben haar dit gemis op de grievendste wijze doen gevoelen. Door dezelve is ten duidelijkste gebleken dal stoffelijke bezittingen hoe uitgestrekt en renlegevend ook geen duurzaam overwigt kunnen daarslellen. Deze zijn bestemd om de steunsels Lezijn van de krachten des verstands. Haars ondanks moet de aristocratie erkennen hierin bij eene beschaafde burgerij verre achter te slaan. Zij gevoelt hare vernedering en betreurt haar gemis edoch inge kankerde hoogmoed weêrhoudt haar den éénigen weg tot herstel op te gaan zoodat zij zichzelve onmagtig, eenen soms aan woede grenzenden spijt lucht geeft door binnen de wandeneen talloos heir van verwen- schingen uit te storten tegen hen die hare heerschappij moede zich aan hare willekeur en eigendunkelijkheid hebben ontrokken. In plaats van met de meest moge lijke krachtsinspanning te streven naar vermeerdering van kennis naar voortaan onmisbare verstandsbescha ving naar veredeling des harten stelt zij grootendeels hare hoop op eene brutale reactie een militair despo tisme niet inziende dat deze laatste stuiptrekkingen eener verjaarde overheersching in eene doodelijke mag- tejoosheid moeten eindigen. Moge onze aristocratie tot inkeer komen Moge zij de middelen die de toevalligheid harer bakermat haar ruimschoots gegeven heeft aanwenden tot waarach tige beschaving en veredeling van hart en geest zoo dat zij weldra weder toonedie krachtige liefde lot vrijheid te bezitten die het hijzonder eigendom harer voorouderen was der icare aristocratie is en immer BLIJVEN MOET. (Z. C.) BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders der Stad Zierikzee maken hekend; dat de begrooting^ voor deze Stad en hetloopende dienstjaar, door heeren Gedeputeerde Staten dezer Provincie gearresteerd den 16 Feliruarij jongstleden, van heden af, dagelijks gedurende veer tien dagen, op de kantoor-uren ter Stedelijke Secre tarie voor een ieder Ier lezing zal voorliggen. Zierikzeeden '2 Maart 1849. Burgemeester en Wethouders, DE CRANEvt. Ter ordonnantie De Stads Secretaris W. J. P. KBOEF. BINNENLAND. 'sGravenhage 10 Maart. Men verneemt dat thans aan de overwegingen van.den raad van state onderwor pen is een ontwerp van wet, strekkende tot regeling van hel regt van onderzoek (enquête) dat bij art. 90 der Grondwet aan de tweede kamer is toegekend. L. M. heeft, uit boogsldeszelfs bijzondere fond sen aan den heer gouverneur van Gelderland doen toekomen de aanzienlijke som van ƒ1000, lot leni ging van de ramp welke de inwoners van den Bom- ineler-Waard beneden den Meidijk door den jongsten watersnood heeft getroffen. Door den minister van justitie is, onder dagtee- kening van den 7 aan de procureurs-generaal hij de provinciale geregtshoven de navolgende circulaire gerigt; «Mijn denkbeeld om nevens de bestaande maat regelen van policie waaraan dezen winter eene niet onaanzienlijke uitbreiding is gegeven de openbaarheid aan de beteugeling der misdaad dienstbaar te maken is nieuw en moest daarom van veie zijden tegenkanting vinden. «Die tegenkanting mag echter deofficieren van justitie en policie niet terughouden om mijn schrijven van 10 Januarij jl. n.° 51 in toepassing te brengen. »Ik dring er ten ernstigste op aan dat de meest mogelijke openbaarheid aan gepleegde misdaden en aan de omstandigheden waarmede zij gepaard zijn gegaan worde gegeven. »De openbaarmaking is veelal mogelijk want ner gens waar het hun is gevraagd hebben de uitgevers van dagbladenvoor zooverre het mij hekend is der gelijke herigten afgewezen. »lk herhaal dat deze openbaarheid het drievoudig voordeel heeft om de ontdekking der misdadigers te bevorderen de ingezetenen behoedzaam en de policie voortdurend waakzaam te maken. «Ik herhaal, dat waar het pas geeftde ingezetenen moeten worden uitgenoodigd om omtrent misdaden in welker beteugeling een ieder belang heeft inlich tingen te geven, en dat die inlichtingen met welwillend heid moeten worden ontvangen. »Ik heb reeds te veel blijken van het groote nut der toepassing dezer denkbeelden dan dat ik de naleving daarvan niet met nadruk zoude eischen. »lk vestig er daarom op nieuw uwe aandacht op en verzoek u weledel gestrenge aanvankelijk mij na des noodig de officieren van justitie te hebben gehoord te willen melden wat in uw gewest tot bevordering der openbaarmaking bepaaldelijk van gepleegde dief stallen is gedaan of zonder groote kosten zou kunnen gedaan worden ten einde ik in staat worde gesteld om meer en meer tot bevordering der veiligheid werkzaam te zijn." 'sGravenhage, 12 Maart. Men verneemt, zegt het blad de Toekomstdat eerstdaags aan de vertegen woordiging zal ingediend worden een ontwerp van wet op het onderwijs. Naar de inlichtingen van dat blad is de ministeriële voordrag! daartoe reeds gereed. Zwolle, 9 Maart. Van al de schepen die men voornemens is geweest naar Californie le expediëren zal naar men van goederhand verneemt slechts een van Amsterdam bevracht worden, en naar het goudland vertrekkpn De bekende uitvoerige nota door den heer baron Sloel lol Oldhuis aan de tweede kamer aangeboden over hel ontwerp van wet ter voorziening in het tekort over 1848 en 1849 is door Zwolle's ingezetenen met belangstelling en genoegen gelezen en doet de achting verhoogen voor den waardigen volksvertegenwoordiger, die toont bezield te zijn met eene edele zucht om de belangen dezer stad ja die des geheelen vaderlands te behartigen door op andere middelen te wijzen die in staat zijir dat tekort aan te vullen zonder de lasten der natie te verhoogen of haar nieuwe op te leggen waardoor de nationale welvaart verminderd en vele reeds kwijnende takken van volksbestaan een volslagen ondergang bereid zou worden. Zierikzee 13 Maart. Op donderdag 5 April aan staande zal alhier in de vergaderkamer der Cen trale Directie van Schouwenworden aanbesteed 1." Eenige aardewerken tot herstel en verbetering der zeedijken van de calamiteuse polders en 2.° het arbeidsloon van het vernieuwen en onderhouden der rijsbeslagen en het maken van steenglooijingen in de eilanden Schouwen en Duiveland. Den 9 dezer is door den hreeden kerkeraad der Hervormde gemeente te Leiden lot predikant beroepen, il.' F. Kuyperte Middelburg, In de Staats-Courant van heden leest men «ln onderscheiden dagbladen verspreidt men het gerucht dat de wels-onlwerpen welke door de re gering bij de tweede kamer zijn ingediend, zouden worden ingetrokken. Dit gerucht is geheel bezijden

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1