N*. 84: .ZERIKZEESCHE A». CO ÜRANÏ. 1*3f-g 5 i E S Vrijdag den 20 October, fc 1 ra c tt u ro DUITSCHLAND. Frankfort, den 13 October. Rusland heeft aan l-'erzie den oorlog verklaard. Deze verklaring is den 16 September te Moscou geteekend en vangt dus aan De onzekerheid, waarin Rusland nog verkeerde «ver den aard van eenen onregtmagiigen en plotselij- lten aanval, is opgelost. Gedurende eene maand heeft het niet kunnen geloovendat in vollen vrede, te tïidden van eene vriendschappelijke onderhandeling, zonder reden van eetiig geschil Van belang, zonder voorwendsel zelfs van klagt, zonder voorloopige ver klaring, de souverein van Perzie aan zijne troepen be volen zou hebbenom het Rusfisch grondgebied te schendenecnep inval daarop te doen en er gelijktij dig ophand en oorlog te brengen. Ondcrrusschen was deze zoo natuurlijke gedachte eene dwaling. Het is piet, gelijk Rusland het in zijne gematigdheid en wel willendheid veronderfteldeeen dier barba3rsche volks- fiaaimeii, die zich nabij onze grenzen ophouden welke deze onverwacht overgetrokken isstiar het Perziesch leger zelve, hetwelk onverhoeds ortze posien aangegre pen heeft en naar liet binnenfte onzer grens-provinciën vooregerukt is. Het is ook geen woelziek opperhoofd, die in spijl der hevelen van den schah deze benden sanvoertmaar zijn eigeti zoon, de vermoedelijke erf genaam van den troon, welke aan de spits van her leger ftaar, den invai beiftturt en dien vergezelt door ziine opruijingentot oproer. Gedwongen, om geweld met geweld, oorlog met .ooidog te keeren, zou Rus land het zich tot pligt rekenen, om, ten aanzien van Europa, de beschuldigingen te wederleggenop wel ke Perzie de noodzakelijkheid dezer uiterfie maatrege len mogr gegrond hebbenbijaldien liet békend ware met de klagten van dien ftnatof die Hechts kon ver moeden. Maar hoewel Het onliun'dig is van de reden en de oorzaken van den twist"welke- zijne wapenen bedechten zuilen, zal Rusland, door een kort overzigt re schetsen van zijne betrekkingen roet her gouverne ment, dat het aanvalr, toonen of het eene diergelijke inbreuk.op de traktaten en öp alle beginselen van het jegt der volken verwachten ïoa." In dit overzigt .wordt verhaald, dat de Rusfische legers in den vorigen oorlog tegen Perzie verscheiden provinciën veroverd hadden'wefke bij het vredes-trae- taat te Gulistan den 12 Oetober 1813 aan Rusland Werden afgedaanen bij dat tractaat aan die mogend heid flech'S twee wezenlijke verpiigtingen jegens het liof van Teheran warden opgelegd namelijk, om dien der zonen van den Schabivèlke door dezen tot zij nen erfgenaam benoemd zou worden als den wetti gen erfgenaam der kroon van Perzie te erkennen en 00 gezamenlijk met Perzische commissarissen de nieu- Vre grehsscfiFtding te bepalenwelke bij gemeld trac taat aan de provinciën, door Rusland aangewonnen, werden gegeven. De eerfte dier verpiigtingen is door Rusland naauwkeürig vervult door het erkennen van Ab tas-Mirza als troonopvolgerzoodra zijns vader ver- Jangen dèswegens kenbaar was geworden. De tweede liad aanleiding gegeven tot eéiïige zwarighedenwaar van dé voornaamfte nog niet uit den weg was geruimd bij bet overlijden van- Keizer Alexanderwelke in die weinig beduidende onderhandelingen lïeeds aan zijn flelsèl van gematigheid- en vrede was getrouw geble ven, en aan zijne ambassadeurs gelast bad, om het Perfiaansche hof te doen gevoelen dat Rusland warsch was van alle denkbeeld van veroveringen, rust verlang de en het nakomen der tractateneindelijk was er nog «en verschil gerezen over het bezetten door Perzie van het grondgebied, tusschen- de rivieren Tcbou- douv en Kapanatscbaij, dat bij den vrede van Gulis- èan aan Rusland was toegewezen, op grond dat de Russen posten uitgezet hadden op de rivier, welke gen noordwesten het meer van Goktcha van de ber gen die het omringenScheidt. De Keizer wilde dien grond terug geven tegen teruggaaf van dien, welke de Perzianen bezet haddenof Helde voor dat land hetgeen zeer nik en vruchtbaar is, te ruilen tegen den 4>ever der Goktcha, welke minder groot en arm is, .doch waaraan de nabijheid van het meer eenig belang doet hechten. Na lange onderhandelingen, dis door niets onaangenaams .geftoord werden., was men in Maart 1805, toen Alexander ftierfop het punt om deze zaak te schikken. Keizer Nicolaas ging op het spoor van zijnen doorlnchtigen broerier voort, zond den ge- - Betakl-majoor prins Menzikof naar Perzie, om den ochah berigt te geven vao zijne troonsbeklimming, dm hem van de vriendschappelijke gevoelens van Rus land te verzekerenom de laatfte zwarigheid tot het bepalen der grensscheiding opteheften het bovenge noemd voordel van ruiling ie herhalen en nog een gedeelte vart het distrikt Tolijschijnê by de door dé Perzianen reeds bezette punten te voegen. Hij had daarenboven in lastom den schah en den kroonprins te overtuigen van de opregtheid van Z. Keizl. Ms. in- zigten; hun tetóonen, dat de kracht met de regtvaar- digbeid en gematigdheid verbonden washun te be wijzen, dat het gemeen belang van beidé Rijken me- debragt, om de banden van vrede naaüwer toeteha- leu, alle achterdocht te verbannen en hun eindelijk te verzekeren, dat Keizer Nicolaasop het voorbeeld zijns broeders, alleen het naauwkeurig en trouw na komen van het rraétaat van Gulistan wenscbre. Prins Menzikof werd op de Perzische grenzen met groore eerbewijzen onthaald; te Tauris ontving hem AbbaS' Mirza met achting en met vredelievende betuigingen; hij werd naar het kamp van Soultanien bij den schah ontbodenen middelerwijl trekken de Perziaansche troepen naar de Rusfische grenzen; de pos'en, die hen moeten bewakenworden verrast en moeten wij ken en het Rusfische grondgebied wbrdt geschonden. De Keizer wil dit alleen aan de ongehoorzaamheid van een of ander opperhoofd toeschrijven, die de voorne mens van zijnen souverein miskend heeft, en vordert fiechtS. hei afzetten en ftraffen van den sarriar van Eri» van, dien hij voor den eerffen aanvaller houdt; doch toen deze hevelen in Georgie kwamen, was de zaak geheel opgehelderd; Al/bas-Mirza had zelve het be vel over de Perzische legermagt op zich genomen. Hij heeft, dus gaat de verklaring voorr, reeds een gedeelte bezet der provincie van Carabakwelke aan Rusland behoort: hij heeft er opftaiid gedicht, zijne zendelingen verspreiden dien in alle de naburige ftrekeu onder de Mahomedaansche onderdanen van Z, M.zijne proclamatien kondigen een religie-oorlog aan. Zoodanige handelwijs moet niet ongeftraft blij ven. Rusland verklaart den oorlog aan Perzie. Het verklaart., dat, daar het tractaat van Gulistan verbro ken ishet de wapenen niet zal afleggen dan na zich verzekerd te hebben van waatborgen voor eene toekómftige volmaakte veiligheid en billijke vergoe ding door eenen eerlijken en beftendigen vrede." In de berigten, welke uit het leger van Georgie ontvangen zijn tot den 7 September o. s.wordt de Perkte der magt van Abbas Mirza op 30 A 40 dui zend man begroot. De Russische generaal IJermo- loff trok zijfie troepen, welke in katitonnetnenien ia- gen, bij Tifiis te zamén, en had den generaal-majoor prins Matlaiof tegen de Perzianen afgezonden, welke den 2 September reeds een corps van tien duizend vijanden op den regter oever der Chamhova geslagen en de ftad Elisabathpol weder bezet heeft, waaruit de Perzianen op de aannadering der Russen gevlugt waren, met achterlating van eèn kamp nabii de Had en van vee! mond- en krijgsbehoeften in de citadel. De prins Menxikofdien men gevangen waande, is, naar men verneemt, met zijn gevolg op het Rus- sisch grondgebied terug gekomen ei) werd te Tifiis verwacht, In pariiculiere brieven van Kondantinopel wordt verzekerd, dat de Sultan het plan heeft, om binnen zes maanden 60,000 tnan infanterie en vier regetnen- tcn 'ruiterij, op den Európeschen voet ingerigt, op den been te brengen. -De vergaderingen van den Di van over bet ultimatum van Rusland duurden voort en den 13 September verhaalde men, dat reeds 18 voordellen van de 8s, in dat Huk vervat, aanneme lijk vetklaard waren; doch den 00 September scheen men nog niets ftelligs omtrent het ultimatum besloten te hebben. Er liepen verscheiden geruchten over de aankomst, van Cochrane in den Archipel en te Napo» li, maar deswegens was niet zekers bekend. Men wist, dat de kapiteitl-pacha bij Samos een beduidend verlies geleden had. Uit Korfu 'schrijft men, dat Athene door Itarais- kaki'f én Fabvicr omzet is, en de seraskier naar de Thertnopijlen en Omcr-pacha naar Negropont terug getrokken zijn. De tegenftrtidige berigtenwelke men over bet gebeurde in die omftreken ontvangt, maken het onmogelijk voor ais tlog de ware toedragt dér zaken aldaar te kennen. GROOT-BRITTANNIEN. Londen, den 11 Oetober. Men voorziet, dat de ministers om de fabrijken te begunstigen, in de volgende zitting van het parlement, eenige nieuwe maatregelen zullen voordragenenonder anderen de regren op zekeren manifacturen zullen verminderen of geheel afschaffen. Sir Frederick Adamde lord opper-commissa- ris der lönische Eilanden, zal nog deze week Enge- Het vervolg 00 de kant van de-ze Wads, ró-ï-g J <s. o c o .c H u«5 ïl it f? S c '2 C2 «u "C 4- a - o o co s a <oj "ra sp'»- e 2 ai gJ*-ES 10.4 l Le a -e J <5 itU fj -G f~) na o o- c o s"° c <0 •aï v q c i- 2 o S 5 g C «g|5-s 2 e O jj S 5:2 Jij 2=5 O C S O -O - 2 ■S co1*- c u -1 h CO V n -O =1 j; - S Sr »--*I S B olS S - - **3 aj O» 8-= e S S Ia e -t5^ Sjo i ='^5 g D <u rn cs M AJ •»- \Z - n 00 CM n t-CÜC a 0 ni -T n «j c o c a a hpc« 5 c 11 0 a (5 U tu O O C tu-^ I. ïr-o"0 3 MC O C »i O m -r- n U "n .OJ "V», •Q a» 'Xi ■SS- 2" XJ v- u O C aj O •- 2 0 .2 a 1— P Q esf w 3 rs w <u 3 ,2r vC -o eg x3 -a eg rü a.S) •5 O jü v"- r- t-J «U QL' C O - ré I M S I :Z7- o» ÏEH O-'iS 5 eg sé E s- -£fl C O, cü O 00 O d E :"l I c 5 O 01 H uffl -a JL 3- w O c O c a a «- QJ Cï ea C O JZ f o 5 c - s K aj 5 o c - «S S-" S-S <u <u c 00 o r? 0 c a rj *-* D •- B w w co D- 1 *6 a ca w i3 i r 3 O JZ y Cu P 3 S b QB £- U-. c u-, 3 S 2 5 :5 c B -fl ra t1! cl 3 ru C O O eï 3 S u. g .ik S c 5 O Es 3 e av o «J-O c c .2 00 g -2 c. u u naj,-e C qj k -S S a s ■Q Bf V mi o a s? SP c <u a,-o rs 5 2 C "O c o li e 4» 1» Cd CO .3 aj t-< •—•T3 da 3 ca dj U da£ "O a rtt CO I W CS «3 O 2 C J= Q. w .^0 a 00' I C öC u sk' M o J. B B D. Jj ij v 1* CJ e*\ r- S ><2 e S Sc a V •n H c u C ta o <v S ÏTi t: c U- r- .C' "2 "5 «M. o V) n .t: c; ju a N Ue a g1 - .3 5|vi .S,£ S 5 S S N ei <-• M *-*> O» «o - rs 50^ ■sj"3te! -ga. - X a» ca S -O S <u t_ QC 5=^3 -bfl C «J ra s-e 'O e» I- .ié Si G OJ ft> «J .O ca B .5 oL U a .00 ST s' - -g Sr- O £3 W G tw C. G G dj a ea u <y g O O -o "O c c S 0 «u Q« «k ®j öt Cf C «- t\5 m «J d ca 2 -M U j u to 9 to H L) E C J <u p J 5 ra C -rt o> tl GC »c -S "7" O qj «I ai U S -a ec 5j 0^5 .3 -C. 1> 5 "5 - KT 3 05 aj o »'"5 M - - 'I ra sJ J= a> c jr oj <u ra- Ct ■v X2 c c a I' 00 CB gj U .77 <u c Jet T3 "O N .e -o c dj o t-v Cv, C (-J M u C 1 dj <u T3-OT3 U "5 c oc Si: a oj w c o u e 1 GJ G dJ *a c u J2 dj bo V-. <a I?. u »- <a 3 C T3 - 5#= S cdï *'S - 3 j ja t. JJ u-a -S— n -n cj m ij ti 4j •- ts -ta -G O- u «a"c fi - G <u -w.S -tu^ ai u c "o cr oc OD ■g e cu ti.22 2^ 0. S-G e 2 g S Cl U- -o -_3 "3 -S ff C c 2d o- e g JS - U^c c - CJ ."1 131 .5S>Bi°o.s"&Ó^ J1 b r -vl H 3 (U :CJ 32 c -a t> Sr N wr - 3 5J «"Sra=raU fo a P §"S~ I-- -- g E S I s-'.s s«-s s s !a X3 - W 'vj .b g E - ;n'"s - *C l_ i u 5 -3 o v; sj -C O v <Q c 3 ai ejo"o -C r- c bDd 2. o - -C ,Sd a> öT d-1 »- e; I 2^ O 3> o-^s ra.c o ra 1 S G S C c «J 45 u u u _!t; IJ ".3p> cu c sy iiO c<

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1