Halitran A+D Bewaking van gevangenissen voorlopig nog niet scherper WESTERTERPNIET HARDER DAN 100 KM Vandaag Koppelbaas uitzendbureau „Remie" spoorloos KANSEN VOOR OOGST IN HET ZUIDWESTEN MET DE DAG KIEINER Toestand Nixon blijft kritiek Al drie van de vijf eisen gehonoreerd f Cola,Tonic afUp-Drink Singer stopt februari '75 Ex-president in gevaar na operatie Shell haalt eiwit uit aardgas :tionaris Busje Misdadi gers tSlg jeft' omtiat de aLI |«Jno^1™chr Vliegramp in Noordpool- gebied: 32 doden aatschappij bv in dit land nebben we het écht aliemaal nodig. natuurlijke vitaminen H nu de voordelige gezinsverpakking en blijs lit, de hele winter door! Bewakers ongerust Nip uwe vijand, vorst, op de loer Defensie (erschrikkelijk goed jasje .van imitatie leer, helemaal \in safaristijl en warm 1 gevoerd. 152-176 ■110- v De broekdie ereen pijlsnelle kombinati# \van maakt, is van smalle rib met velvet I inzetstukkea 152-176 40.- Het hoort écht allemaal bij elkaar, Het grof gebreide sjaalkraagvest i met hertmotieven, de dunne i effen koltrui en bijpassende trikot pantalon. Drie-deli? 98-116 65.- It ruim 750 zijn in Rijen, orburg. naalapparaten mplete wd. Ilega op de promotie ut 6 personen taak, maar ed terrein en krijgt en van het hem een beleidsvorming, eeft een opleiding idemie, enige ens om in een ing op te doen. e funktie kunt u k (tel. 01612 - 31 31 met wie u ook een i oriënterend Ipireeteui Dr. W. A. J. M. Harkx hoofdredacteurL. Leijendekker j Mie en administratie-adres tewswa' 9. Terneuzen. tel. (01150)-79 20 M^Kaal; 7 8,35 per maand. Losse nummers 45 cent. ^"uitgeversmaatschappij De Stem B.V., geerstraat 16, Breda. VRUE ZEEUW DONDERDAG 31 OKTOBER 1974 27e jaargang No. 7499 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. WEER GIJZELAAR VRIJGELATEN (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Bij het ter perse gaan van deze editie werd elk ogenblik het ant woord van de regering verwacht op de eisen die de vier gedetineerden in de gijzelings zaak hebben gesteld. Het feit dat sinds gisteravond ook de commandant van een bij de Scheveningse gevangenis gelegerd onderdeel mariniers bij het overleg in het crisiscen trum is betrokken, heeft voedsel gegeven aan geruchten, als zou men een actie over wegen. Het is geen geheim dat ook binnen de gelederen van de Haagse politie meer heil wordt gezien in een snelle overrompelingsactie dan in een uitputtingsslag, waar minister Van Agt nog steeds op uit is. Deze ondervond wat dat betreft vandaag de nodige steun van de gedetineerde Jan Brouwers die liet weten dat ook de vier gedetineerden geen enkele haast hebben. l Even voor negen nur giste ravond lieten de gedetineerden de 71-jarige koorzanger C. van Linbergen vrij. Hij is hartpa tiënt. Het is niet helemaal dui delijk waarom de vier gedeti neerden tot deze stap zijn overgegaan. Het is mogelijk dat ze er de autoriteiten mee gunstig willen stemmen. Eer der hadden ze namelijk laten weten deze hartpatiënt en de nog twee gegijzelde vrouwen pas te zullen vrijlaten als aan de eisen met betrekking tot het vliegtuig en de komst van Tamiaiah zou zijn voldaan. Van Limber;,'en kwam zomaar I plotseling de gang naar de kerkzaal uit. Nuri vroeg daar na om een onmiddellijk ge sprek met Tamlmah. Dat werd toegestaan. De hele dag hebben de auto riteiten in het crisiscentrum over de eisen van de vier gedetineerden vergaderd, zon der riaorover ook maar één mededeling te verstrekken. Dat versterkte bij de buiten wereld de opvatting, dat men er niets voor voelt de vier hun zinte geven. Een woordvoer ster van het ministerie van Justitie leit wel doorscheme- ren dat politie en justitie het II zeer zwaar hebben met die eisen. Minister Van Agt neemt vanuit zijn departement deel 'aan het beraad. Het is de be doeling dat de autoriteiten ge lijktijdig op alle eisen zullen L reageren. Ambulance-auto's stonden gereed bij de Scheveningse strafge vangenis. Dat betekent niet dait som mige eisen al niet zouden zijn Ingewilligd. Drie van de vijf eisen zijn gisteren namelijk al gehonoreerd, al is daarvan of ficieel geen mededeling ge daan. Tegen vier uur reed na melijk de door de vier ge vraagde bus het gevangenis terrein op. Met die bus willen ïe met hun gijzelaars naar een vliegveld. Het busje heeft de deuren die van achteren kun nen worden geopend» zoals de vier gedetineerden hadden be dongen. Eerder op de dag had de Politie gezorgd voor voldoende verlichting rond het terrein van de kerkzaal, waar de vijf tien gijzelaars worden vastge houden. De vier gaan er blijk baar vanuit dat ze in ieder Seval bij nacht willen vertrek ken. gesteld dat men op de ®sen ingaat. Ook de bemidde ling door een lid van de Rode Jeugd de Brabander Lucien van Hoesel, kwam tot stand, verigens liet deze door de ïiIt?r,lteiten vastleggen dat hij sieehts op hun verzoek als tus senpersoon zou optreden en van nog wei op 2uiver huma nitaire gronden. Hij wil daar- bereiken dat hem geen re- - c de schoenen pmuFdecember vrt™6" Hij no^'ièS1 tlwee elsen over dlp vIlL ZIJn '"gewilligd; een 'S lg 0p, Sehiphol en oe komst van de Palestijn Tami- vuSzw i, kerkzaal- Wat het lent aarover in alle ta luchtvaartmaatschappij. Ge noemd werd Transavia, dezelf de maatschappij, die de Ja panners van de gijzeling van de Franse ambassade naar Da maskus vervoerde. De kans dat er een bemanning is die de vier naar een land in het Midden-Oosten wil vervoeren, wordt echter klein geacht, vooral omdat men wat de Al gerijn en de Nederlanders be treft te maken heeft met niet- politieke misdadigers. Bovendien, zoals het er nu uitziet zal geen enkel Ara bisch land het in z'n hoofd halen de vier gedetineerden toe te laten. Reacties uit het Midden-Oosten op het gijze lingsdrama zijn zeer kritisch. Men gelooft daar niet dat het de revolutie goed zal doen als men asiel verleent aan drie misdadigers. Zij willen niet dat de Palestijnse revolutie aan doodgewone misdaad wordt verbonden. EDMONTON IREUTER- (AFP) Bij een vliegtuigon geluk met een Canadees toe stel in het Noordpoolgebied zijn dinsdag 32 mensen om het leven gekomen. Het toestel, een Lockheed Electra, boorde zich door het ijs op drie kilometer afstand van de landingsbaan Rae Point, bij het eiland Melville. Twee mensen, die het ongeluk overleefden, zijn ernstig ge wond per vliegtuig overge bracht naar Edmonton in Ca nada. Het toestel had 34 olie experts en bemanningsleden aan boord. (ADVERTENTIE) laatste nieuws DEN HAAG Vanmorgen vroeg om tien uur zal vlieg tuigkaper Nuri een ontmoeting hebben met zijn kameraad Ta- mimah. Nuri had daar gister avond dringend om verzocht. Hij wilde eerst gisteravond nog, maar dat bleek niet mogelijk. Deze afspraak wettigt de hoop dat de vier gedetineerden van hun kant voorlopig geen spectaculaire dingen meer zou den uithalen. UTRECHT (ANP) Nadat deze week intensief overleg is gepleegd tussen de directie van Singer in Nijmegen, de ondernemingsraad, de ministe ries van Economische Zaken en van Sociale Zaken en de vakbonden is gisteren beslo ten, de produkti» van kantoor- machines in Nijmegen op 28 februari 1975 te beëindigen. Ondertussen worden de po gingen voortgezet om een of meer bedrijven te vinden die Singer (600 werknemers) ge heel of gedeeltelijk kunnen voortzetten. De ministers zullen op of voor 20 november vaststellen of- de pogingen om een koper voor Singer te vinden succes kunnen hebben. Als ze tot de conclusie komen dat er geen relëe kans is op overneming door derden, zal Singer op of na 20 november kunnen over gaan tot het aanzeggen van ontslag. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De regering is voorlopig niet van plan op zeer korte termijn de gevan genissen en huizen van bewa ring extra te gaan bewaken Volgens de woordvoerder van het ministerie van Justitie is het overigens niet onmogelijk dat wel in die richting wordt gedacht. Overleg daarover id echter nog niet gevoerd. Pas als het Scheveningse gijzelings drama tot een eind is ge bracht, kunnen nadere maatre gelen worden besproken- De vijf centrales van over heidspersoneel (waarbij de meeste gevangenisbewakers zijn aangesloten) hebben naar aanleiding van het Scheve ningse gijzelingsdrama hun ern stige bezorgdheid uitgesproken over de omstandigheden, waaronder zij hun werk moe ten verriohten. In een tele gram aan staatssecretaris Glas tra-Van Loon hebben ze ge vraagd maatregelen te nemen, die aan de stijgende ongerust heid van het bewakend perso neel een einde zouden kunnen maken. NAARDEN (ANP) Minis ter Westerterp (Verkeer) denkt er niet over de snel heidslimiet van 100 km voor auto's te verhogen. Hoogstens zou een kleine verhoging toe laatbaar zijn om tot Europese harmonisatie te komen. Vol gens minister Westerterp kan het aantal verkeersdoden per jaar zeker 250 minder zijn, wanneer automobilisten zich beter houden aan de snel heidsbepalingen. Hij zei dit woensdag in Naarden, waar hij een nieuw Wegenwachtstation van de ANWB officieel opende. De minister stelde bovendien d'e 1000ste praatpaal langs de Ne- derlandee rijkswegen in ge bruik. De regering denkt erover in de toekomst het wegennet in te delen in een beperkt aantal snelheidscategorieën, aldus de minister. Minister Westerterp kondig de gisteren meer verkeers maatregelen aan: volgend jaar zal de draagplicht van auto gordels worden ingevoerd. Een grootscheepse campagne zal daaraan voorafgaan. fn de staatscourant zal dezer dagen een nieuwe keuringsre geling verschijnen betreffende valhelmen. In afwachting van een definitieve regeling zal een aantal verbeteringen wor den aangekondigd, aldus mi nister Westerterp. De voorlo pige maatregelen dienen om te voorkomen, dat geen helmen op de markt komen, die niet aan de eisen voldoen. Zoals bekend is het dragen van een valhelm verplicht na 1 fabrua- volgend jaar. Wellicht zal in de toekomst het achterlicht voor de fiets niet langer verplicht zijn. Mi nister Westerterp zei, dat de fiets wel een rode feflector moet hebben. Hij wil ook, dat de pedalen dan van gele re flectoren zijn voorzien- Een reflector heeft het voordeel, dat ook een stilstaande fiets wordt gezien, aldus de minis ter. (Van onze correspondent) - WASHINGTON Er is wei nig verandering gekomen in de toestand van ex-president Nixon, die dinsdagavond na een vrij eenvoudige operatie in een shock geraakte als ge volg van inwendige bloedin gen in de buikstreek. Een team van geneesheren werkte gedurende drie uur om Nixons bloeddruk te stabiliseren. De toestand van Nixon is nog kritiek, maar vertoont toch eniige vooruitgang. Vol gens een medisch communiqué is zijn toestand stabiel. Het ziet er naar uit dat de inwen dige bloedingen zijn opgehou den. Nixons lijfarts John Lung- ren kon niet voorspellen hoe lang het herstel van de ex- president zal duren. Er is voortdurend medisch personeel aanwezig in de kamer van Nixon. Hij ligt op de „inten sieve care"-afdeling. Zijn vrouw Pat en zijn twee doch ters zijn gisternacht bij hem gebleven. De toestand van de voorma lige president werd gistermid dag nog ails kritiek be schouwd. De oorzaak van de inwendige bloedingen die Nixons leven ernstig leken te bedreigen, wordt gezocht in anti-bloedstollings-therapie die Nixon heeft ondergaan. De snel verslechterende gezond heidstoestand van Nixon werd zes uur na een operatie ont dekt, die zonder problemen leek te zijn verlopen. De be doeling van die operatie was een bloedprop in het rechter been van Nixon door de in planting van een plastic klem een weg naar hart en longen te blokkeren. Volgens een der artsen in het Long Beach Memorial Hospital waar Nixran verblijft, zijn de complicaties die zich voordeden niet ongewoon wanneer anti-bloedpropmidde- len worden toegediend. De toestand -x de voormalige president geraakte is verge lijkbaar met de shocktoestand waarin slachtoffers van ver keersongevallen zich na zwaar bloedverlies bevinden. De bloeddruk neemt dan aanzien lijk af en onvoldoende bloed wordt naar het hart toege- pompt. (ADVERTENTIE) /Jl/ZÓéó'll idee^ BEWOLKT MET BUIEN Maximumtemperatuur: Acht graden. STAD EN STREEK Statenleden tegen hogere veertarleven Pagina 3 Waterfabriek uit de Terneuzen Pagina 5 BINNEN- EN BUITENLAND Woestijntank voor meest biedende Pagina 11 Democraten zullen in VS zegevieren Pagina 13 SPORT Ali: „Foreman slaat als een meisje" Pagina 15 Sportcommissle Zeeuwsch-Vlaamse wie lerclub had roerig seizoen Pagina 17 Verrassende nederlaag Nederlandse biljarters Pagina 25 RADIO EN TELEVISIE Fantastische ijsrevue aan Schelde en Maas Pagina 19 (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG De directeur van het voormalige grond- en montagebedrijf „Brabant" eci van het (eveneens voormali ge) uitzendbureau „Remie", H.J.P., is spoorloos, sinds onze krant op 23 september onthul de dat deze niet erkende kop pelbaas tal van bedrijven en werknemers voor vele duizen den guldens zou hebben bena deeld, onder meer door werk loosheidspremies wel te in nen, maar niet af te dragen. Minister Boersma van Socia le Zaken onthult dat in ant woord op de vragen, die het kamerlid Hartmeijer (PvdA) de dag na de Stem-publikatie stelde. Boersma zegt. dat P. oog niet door de Ioontechni- sche dienst (die een onderzoek heeft ingesteld) ls verhoord, omdat zijn woon- en verblijf plaats onbekend zijn. Boersma denkt overigens niet aan maatregelen om de getroffen bedrijven schadeloos te stellen. Als echter bepaalde bedrijven zo erg zijn bena deeld, dat ze met opheffing worder bedreigd, wil de be windsman bekijken of er een speciale kredietregeling moge lijk is. Wat de benadeling van werknemers betreft deelt de minister mee, dat zich dit jaar In Breda Seen ontslagen ar beidskrachten van P. hebben gemeld voor een WW-uitke- rlng. Wel meldden er zich iwee op het GAK in Til burg. De minister herinnert eraan, dat dit soort praktijken in de nand worden gewerkt als be drijven personeel aannemen van Koppelbazen die zonder vergunning werken. Het kamerlid Hartmeijer Is niet helemaal tevreden met de antwoorden van Boersma. Hij zal de zaak bij de komende begrotingsbehandeling op nieuw aan de orde stellen. (Van een onzer verslaggevers) GOES De kans dat er in Zuidwest-Nederland nog iets van de landbouwoogst binnen gehaald kan worden, wordt met de dag kleiner. Elke dag regen op dit moment betekent het verloren gaan van een be paald aantal hectaren land- bouwprodukten. Zo schetste gisteren ir. D. Luteijn, secreta ris van de Zeeuwse Land- bouwmaatschappij, de situatie in het zuidwestelijk kleigebied Gladiolen van dit ogenblik. Stee van landbouw en visserij eerder deze week toe alle hulp te zullen bieden aan de boeren in nood. Overigens is de kans op actie van de kant van het leger nog deze week gering. Als de lijst van het landbouw schap vandaag binnenkomt, zal de voorbereiding tot actie toch nog wel een paar dagen duren. Defensie zelf mikt daarom op begin volgende week. Zijn mening werd gisteren onderschreven door de heer W. Goeman, secretaris van de gewestelijke raad van het Landbouwschap voor Zeeland en coördinator van de hulpac tie die landelijk op touw wordt gezet. Volgens de heer Luteijri moeten op dit moment reeds als verloren worden be schouwd de percelen aardap pelen en uien. die nog onder water staan. En wat de bruine bonen betreft: dat, wat niet op de ruiters staat, moet prak tisch worden afgeschreven. De suikerbieten vormen een wat minder groot probleem, hoe wel de kwaliteit van de bieten uiteraard achteruit gaat. De heer Goeman schat dat tien procent van de aardappelen als verloren moet worden be schouwd. Het feitelijke verlies aan uien schatte hij gistera vond op 10 tot 35 procent. Dit verschilt namelijk per regio, Het verlies aan bruine bonen durfde de heer Goeman niet te schatten, maar volgens hem waren er dat in Zeeuwsch- Vlaanderen heel wat. Een andere vijand van de boeren ligt inmiddels al weer op de loer: de vorst. Als deze vroegtijdig mocht invallen, is alles verloren volgens ir. Lu teijn. Gisteren heeft er in Goes nog overleg plaatsgevonden tussen de landbouworganisa ties en de secretarissen van de gewestelijke raden van het landbouwschap van Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Hol land. Hier is het organisatie schema van de hulpactie be sproken. Met het ministerie van landbouw is overleg ge voerd over een regeling voor abnormale risico's. Dit minis terie zal hiervoor een regeling treffen. Intussen heeft de Iegervoor- liohtingsdienst meegedeeld dat het ministerie van defensie onmiddellijk in actie zal ko men om de door liet weer in moeilijkheden geraakte boeren in Zuid-Nederland te helpen bij het binnenhalen van de oogst, zodra het landbouw schap met concrete wensen komt. De afspraak was dat het landbouwschap een lijst zou opstellen met wensen. Zodra die lijst bij defensie binnen is, zal een begin worden gemaakt met de hulpactie. Het gaat hierbij vooral om het vervoe ren van rooimachines en ande re vervoersdiensten. Minister Vredeling van de fensie zegde minister Van der Wanneer defensie ook mili tairen wil inzetten voor werk op het land. zullen deze vrij willigers allereerst ingescha keld worden in de gladiolen en de uien. Deze produkten kunnen namelijk nog met de hand geoogst worden. Dit kan niet meer wat betreft de aard appelen. „Dit komt door de doorgevoerde mechanisatie in de landbouw", verklaarde gis teren de heer Goeman. „De moderne rooimachines leggen de aardappelen niet meer op een rijtje op het land, maar halen ze meteen naar boven op een wagen. De aardappel is niet meer met de handen op te rapen". Ook andere vrijwilligers dan militairen zijn voor de heer Goeman welkom. Er zijn reeds aanbiedingen gekomen van bij_ voorbeeld sociale academies en de hogere landbouwschool van Dronten. „Als we even kans zien, roepen we de vrijwilli gers op", zo verklaarde de heer Goeman nog. Het wach ten is alleen op een droge dag. Want het heeft geen zin de vrijwilligers in de stromende regen het land op te sturen. ROTTERDAM (ANP) Dl het laboratorium van Shell in Sittingbourne (Engeland) is een methode ontwikkeld om eiwit rechtstreeks te winnen uit aardgas. Dit soort eiwit zou geschikt zijn voor de ver rijking van veevoeder en kan volgens Shell beschouwd wor den als een aanvulling op de huidige veevoedermengsels, welke worden samengesteld uit vis en plantaardige pro dukten. De voedingswaarde van het eiwit, SCP. zou die van de beste kwaliteit wit vismeel benaderen en gelijkwaardig zijn aan verrijkt sojameel. Shell overweegt om in Am sterdam een proeffabriek te bouwen voor de verdere ont wikkeling van de methode om SCP te halen uit aardgas. Het is nog niet zeker waar een grote, commerciële SCP- fabriek gevestigd zal worden. Volgens Shell is het niet waarschijnlijk dat een derge lijke fabriek voor 1980 in ge bruik zal zijn. (ADVERTENTIE) 5RNEUZEN NOORDSTRAAT32TEL.2215 XELNOORDSTRAAT 13TEL.2772 S STEEN HOOFDSTRAAT 23 TEL.3875

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1