r loe.- V'H1: i %-) Oogstliulpactie voor zuidwesten Vakbeweging en werkgevers nog ver uit elkaar Uitstel bouw kerncentrales sterk bepleit Vandaag Olie bedreigde Oosterschelde Vrouw (34) in Drunen vermoord Westerterp ziet weinig in drankbussen GEKLEMD Een Kuip vol water V. d. Stoel Alleen WD steunt kabinetsplannen Minister ontkent martelen Augustin reageert fel op eisen Amerikanen t&vyjitr. tou- Mt /3^//oa. Met, Sb/set- /oo°/o UJoi, bv-qujb, kobalt. fiJL ptAU&bCMQL. uikhtoopVo/ü l/efHuj. G?rviw< pouftstto toto* Mt /ut?},' Vcu no faffe> MtmLCpr) Horecaf Wrouw/Kwartet in perscombinatie EISEN: 3% MEER LOON EN AARDGASPRIJSCOMPENSATIE 160 MENSEN MOETEN WEG G75 2,50 P^l Zwaan door auto dwar Waarschuwing RAMP Vier kinderen 1 BCteur: Dr. W A. J. M. Harkx Oldredacteur: L. Leijendekker wfactie- en administratie-adres: ieuwstraat 9, Temeuzen, tel. (011501-79 20 luonnementspnjs f 24,70 per kwartaal: 8,35 per maand. i nummers 45 cent. gironummer 1114111 Tn.v. Uitgeversmaatschappij De Stem B V, ^gigerstraat 16, Breda VRIJE ZEEUW WOENSDAG 23 OKTOBER 1974 27e jaargang No. 7492 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V (Van een onzer verslaggevers) I (joES De gewestelijke raad 'an het landbouwschap in Zeeland is bezig na te gaan, o£ oogstmachines uit de akker- bonwstreken in het noorden des lands te hulp zouden kun- n komen bij de door het bar chte weer zeer verlate oogst 11 suikerbieten, bruine bo- in, aardappelen en uien in idwest-Nederland. In publikaties in gewestelij- 1 landbouwbladen zal aan de boeren in Groningen, Besland en de IJsselmeerpol- irs die het met het oogst er wat minder slecht ge loften hebben gevraagd irden of ze voor dit doel ihines beschikbaar willen sllen. De gewestelijke raden ii het landbouwschap in de le gebieden zullen, op verzoek van de Zeeuwse raad, voor die Hkatie zorgen. Of het plan r kan gaan, zal mede af- igeu van de kosten van port van de machines, hoog die zullen zijn, jtrdt nog onderzocht- fensie zal gevraagd wor- naar de mogelij tóieid de ihines met behulp van mi- ■e colonnes naar zuidwest I Ierland te verplaatsen ie Zeeuwse gewestelijke i hoopt dat er behalve ma les ook mensen zullen ko- i die ze kunnen bedienen ;ij boeren, hetzij landarbei- af boerenzoons ie directie voor de arbeids- Irziening is zelfs medewer- ig gevraagd voor het inzet-1 van werkloze arbeiders, op vrijwillige basis bereid tijdelijk de helpende hand leden. iet ministerie van Defensie jelt zich enige tijd geleden ireid verklaard te bezien tn in militaire dienst zijn- grariërs extra-ooigstverlof worden gegeven. Op dit ilik heeft zo'n extra- oerlof nog weinig zin It de Zeeuwse gewestelijke maar zodra het beter itweer wordt, wil de raad graag een algemene ver geling voor alle agrariërs laats van het „van geval geval bekijken" waarvan fensie spreekt "u het nog steeds regent, er op de zuidwest-Neder- akkers nog niet wor den gewerkt en zelfs als het op slag en definitief zou op. houden met regenen, zou het nog wel een week duren voor dat dat wél kan. De Zeeuwse gewestelijke raad zet haast achter de actie in de hoop de plannen rijp voor uitvoering te hebben als de omstandigheden eindelijk gunstig zijn voor do oogst. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Van minis ter Westerterp van Verkeer en Waterstaat is weinig aanmoe diging voor de nachtelijke "borrelbussen" te verwach ten. Hij zegt dat in antwoord op vragen van het PvdA-Kamer- lid drs. J- van der Doef, die gepleit had voor een uitbrei ding van het openbare vervoer in de nachtelijke uren, wan neer na 1 november 0,5 pro mille alcohol in het bloed ai voldoende zal zijn voor de verplichte bloedproef. Minister Westerterp gelooft niet dat de belangstelling voor nadhtelijke busdiensten na 1 november ao groot zal zijn dat de kosten ervan zullen wor den goedgemaakt. Wel is hij bereid in een enkel geval de extra bosten in de rijksver goeding aan het openbare ver voer te verdiconteren wanneer er met nachtbussen wordt geëxperimenteerd. Wij tekenen hierbij aan dat de maandagavond door minis ter Van Agt geopende „drank- lijn" van Kloosterzande naar Sas van Gent (zowel via Hulst en Axel ais via Terneuzen) weliswaar door de ZVTM wordt geëxploiteerd, maar met een garantie van de horecabe drijven in Kloosterzande. Het bestuur van Horecaf be reidt momenteel een eigen voorlichtingscampagne voor over de nieuwe alcdholwetge- vimg. Daarnaast beraadt het zich over een kort geding te gen Veilig Verkeer Nederland om de campagne „Weet je wetje" te doen stoppen. (zie ooik paigina 3). DEN HAAG De 43-jarige Haagse mevrouw X. Bosman heeft maandag acht uur lang met drie vingers geklemd ge zeten tussen een opklapbed. Dat gebeurde op haar kamer bij het opmaken van het bed 's-middags rond drie uur. Van de andere kamerbewoners in het huis was niemand aanwe zig. Pas om elf uur 's avonds kwam er een bewoner thuis, die de politie waarschuwde- Deze schakelde de brand weer in, die de vrouw met een ijzerzaag bevrijdde. Zij is op genomen in een ziekenhuis (Van onze sportredactie) ROTTERDAM Feyenoord zai over 14 dagen met bange ge voelens naar Barcelona afreizen. De Rotterdamse formatie kwam in een „waterig" duel tegen de Spaanse kampioen niet verder dan een 00-gelijkspeI. De voortdurende regenval maakte niet alleen het veld zo goed als onbespeelbaar, maar zorgde er ook voor dat de vuijt niet volledig bezet was: „slechts" 50.00A toeschouwers. Hierboven Cruyff en Kristensen in duel. ■IMSTERDAM (ANP) De f*ad -ran bestuur van de Pers combinatie NV en de directie van BV de Christelijke Pers, BBgeehter van Trouw-Kwar tet, verwachten, dat spoedig Overeenstemming zal worden Bereikt over de toetreding ran Trouw-Kwartet tot de «rsoombinatie, he* concern, "fottdet; andere Het Parool en De Volkskrant uitgeeft. De toetreding komt erop neer. dat de exploitatie van gouw-Kwartet volledig zal overgenomen door de oi natie. De zelfstan- lein van de Trouw-Kwar- «dactie wordt niet aangn- ffar' de ongeveer 380 werk ers die de Christelijke nu m dienst heeft, zullen zzu kunnen overgaan naar ■I Perscombinatie en haar Iterondernemingen. De ®ge 160 waarvan 30 "te zullen binnen laar moeten afvloeien ae vakorganisaties is Bvnnth c<??.taat opgenomen, ■i,re ng is momenteel "cf sociaal plan jr - Vest - Trui ''J |1 UUR SERVICE CUPER REINIGING Iigd en ontvlekt 01 a lolledig gereinigd- IV sbedfi' Telefoon lisch reinigingst) IDA tbtetuur1?CHEM <ANP) De puurde,- van een VW-bestel- Vree, gisterochtend tussen CoP t2en hij r>jdende sen Gonnchem en Lexmond li zjyaan door de voorruit njn hestelauto naar bin ■en zag vliegen. ■pi zwaan verliet de auto KLAK5terruit van <!e auto viel dood neer. (Van onze soc- econ. redactie) DEN HAAG De kansen op een centraal loonakkoord voor 1975 zijn gisteren niet vergroot. Er bestaan nog grote tegenstellingen tussen onder nemers (werkgevers, midden stand, boeren en tuinders) en vakbeweging. De geschilpun ten spitsen zich toe op de eis van NVV, NKV en CNV, dat volgend jaar de lonen bij het begin van de nieuwe cao's ge middeld met 3% omhoog moe ten en dat er prijscompensatie voor het duurdere aardgas moet komen. De ondernemers, en met name de middenstand, zijn daar fel tegen. Van de looneis verwachten de kleine zelfstandigen, dat zwakke be drijven het loodje gaan leggen. Volgende week woensdag wordt het overleg voortge zet. Andere essentiële punten, waarover ondernemers en werknemers gisteren tijdens het beraad over een centraal akkoord in het topoverlegor- gaan van het bedrijfsleven (Stichting van de Arbeid) geen overeenstemming hebben iiereikt, zijn de volgende vak- bewegingswensen een volledige procentuele compensatie voor de gestegen prijzen in de lonen met een minimum van f 175,- per pro- oent prijsstijging. de betaling van de „start"- loonsverhoging voor de helft in centen (vast bedrag) en procenten- Inwilliging van de eis, dat de lonen bij het afsluiten van nieuwe cao's met 3% omhoog moeten betekent volgens de ondernemers een loonkosten stijging van 15%. Gezien de weinig rooskleuirge economi sche situatie en de sombere verwachtingen over de toe komst vinden zij, dat de stij ging van de loonkosten (lonen plus sociale premies) niet meer mag bedragen dan 13% in 19S5, zoals ook het Centra»' Planbureau heeft berekend- De vakbeweging wil via een „start"-loonsverhoging van 3% de verbetering van de koop kracht voor de „gemiddelde" werknemers met 2(6 a 3% veilig stellen. Voorzitter Kok van het overlegorgaan van NVV, NKV en CNV verwacht van deze eis, dat de loonkos tenstijging slechts 13 V2 zal •bedragen. De 'NW-voorman waar schuwde er uitdrukkelijk voor, dat de vakcentrales geen enkele behoefte hebben aian een „langdurig schimmenspel". Hij vindt de tijd dringen, om dat er op korte termijn onder handelingen over nieuwe cao'i voor de bedrijfstakken en on dernemingen moeten begin nen. In een poging de tegenstel lingen te overbruggen gaat o.a. een groep loondeskundigen van werkgevers en werkne mers in samenwerking met medewerkers van het Planbu reau de gevolgen na van de wensen van de vakbeweging, o.a- hoe groot de loonkosten stijging in 1975 wordt. Beide partijen toonden zich gisteren echter niet erg opti mistisch over de kansen voor een centraal akkoord. De kwestie of er wel of geen compensatie voor het duurdere gas moet worden ge geven, is zowel voor onderne mers als voor werknemers een hard punt- De werkgevers hebben gisteren herhaald, dat een compensatie voor de hoge re prijs voo-r het aard,gas niet juist is. Zij zien Hie verhoging als een verhoging van de indi recte belastingen en menen, dat het daarom buiten een prijscompensatie moeit vallen Volgens de vakbeweging kun nen de gevolgen van het duur dere gas niet worden losge maakt uit h,et hele wensen pakket tot arbeidsvoorwaair- denverl -etering. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG Terwijl op Het Binnenhof een aantal anti-Kalkar-spandoeken hing te verregenen (de erbij ho rende demonstranten hadden ijlings een droog heenkomen gezocht in de kamergebouwen) heeft de regering gisteren vooral vanuit „het eigen kamp" een stroom van kritiek over zich heen gekregen inzake haar plannen tot de bouw van kerncentrales. De fracties van PvdA en D'66 pleitten voor uitstel, PPR-woordvoerder L. Jansen was uiteraard zonder meer tegen de bouw van zulke centrales. Ook de christen-democrati sche fracties, die ditmaal eens gezind optraden, stelden zich erg aarzelend op en wilden een afwegingsproces. Eigenlijk kreeg het kabinet alleen steun van de WD-fractie, die zich bij monde van mi. F. Porthei- ne voorstander verklaarde van het plan om vanaf 1976 drie kerncentrales erbij te gaan bouwen. Opvallend in de eerste ron de van het kamerdebat over de kernenergienota was, dat de woordvoerders van PvdA en D'66 (respectievelijk A. Voortman en dr. J. Terlouiw) vanuit een verschillende bena dering tot dezelfde conclusie kwamen. Voortman pleitte voor een diepgaande en gede gen studie, die vanzelf tot uit stel zal leiden, „want In een paar jaar doe je zoiets niet". Terlouw stelde zich op het standpunt dat «r zonder meer een bezinnin-gsperiode van een jaar of vijf moet komen Een diepgaande studie naar de veiligheidsaspecten, aldus Voortman, is te meer van be lang omdat er ook de opzet van een rampenorganisatie in betrokken rr> et worden. Een dergelijke organisatie moet de gevolgen van het eerste grote reactoronigeluk goed kunnen opvangen. Want daarover hoe ven geen twijfels te bestaan, aldus Voortman: dat grote on geluk komt een keer, al is het over tienduizend jaar. Ook pleitte hij nadrukkelijk voor oplossingen ter beveiliging van het radio-actief afval. Voortman stelde de regering een motie in het vooruitzicht als er van haar kant geen positieve opstelling komt tegen over de eisen van de PvdA met betrekking tot de studie, waaraan als belanghebbenden DEN HAAG (ANP) Vol gens minister Van der Stoel (buitenlandse zaken) wordt de Nederlander Ronald Augustin in de gevangenis in Neder- Saksen niet gemarteld door geluidsisolatie. In antwoord op vragen van kamerleden antwoordt hij dat in de cel van Augustin gelui den van buiten kunnen wor den opgevangen en dat Augus tin een radio heeft in zijn cel. (Zie ook elders in deze krant) niet alleen vertegenwoordigers van de elektriciteitsmaat schappijen moeten werken Wat "de Nederlandse deelne ming in Kalkar (de snelle kweekreactor) betreft vroeg Voortman om heroverweging, speciaal met betrekking tot de deelneming van de tweede fase. Terlouw (D'66) ging dui delijk nog een stapje verder: in zijn visie moet Kalkar ge woon worden afgeschreven. DS'70 diende een motie in waarin wordt gevraagd de speciale Kalkarheffing via de elektriciteitsrekening onge daan te maken. REGEN Zwaar bewolkt. Op de meeste plaatsen regen. Matige tot krachtige aan de kust tot storm aan wakkerende noordelijke wind. Maximumtempe raturen rond 9 graden- STAD EN STREEK Kamerlid wil Ooster- schelderijkdom tentoon stellen. Pagina 3 Prostituées verlaten Ter- neuzen bij wijziging al gemene politieverorde ning. Pagina 5 FINANCIëN EN ECONOMIE Economisch klimaat in Europa dit najaar ver- BINNEN- EN BUITENLAND Zware crisis tijdens bis schoppensynode te Ro me. Pagina 11 Rock en roll en nozems tartten het gezag. Pagina 13 KLEINE STEM Boeken kopen In de kin derboekenweek. Pagina 16 KADIO EN TELEVISIE Labourregering gaat de omroep hervormen. Pagina 17 (Van een onzer verslaggevers) WEMELDINGE Het heeft maar weinig gescheeld of de Oosterschelde was gisteren be vuild door honderden tonnen zware stookolie. Die dreiging ontstond als gevolg van een aanvaring ter hoogte van de Vondelingenplaat tussen de Westduitse met loog geladen Rheintank 9 1121 ton en de Nederlandse met 700 ton stookolie geladen Bituma 4. De Bituma kreeg een flink gat in het voorschip aan bak boordzijde en begon, te zinken. Dankzij vooral de snelle hulp die de sleepboten „Anjo" van Muller en „Walrus" van Van der Tak boden, kon de olie tanker op de Vondelingenplaat aan de grond worden gezet. Een gelukkige omstandigheid was ook dat het gat ni-et in het gedeelte zit waar de afzon derlijke olietanks van de Bitu ma 4 zich bevinden. Daardoor raakte de tanker slechts een zeer geringe hoeveelheid van zijn lading kwijt. Een groot deel van het dek van de Bituna kwam eohter onder een dikke stookoliebril te zitten. Het voorschip lag vrijwel geheel onder water. De bergers hebben bij het dichten van het gat in de Bi tuma 4 onder meer gebruik gemaakt van een matras van eén van de opvarenden van de Bituma. Gistermiddag was de toestand van de Bituma zoda nig dat Muller goede verwach tingen had het schip te kun nen behouden. De aan de grond gezette binnentanker le vert geen gevaar op voor het scheepvaartverkeer. De Rhein tank kon met avernij aan de voorsteven naar Dordrecht doorvaren voor een nader on derzoek op de werf. Gisteren is Muller uit Ter- neuzen, de gehele dag bezig geweest de stookolie uit de Bituma 4 over te pompen in cte door Muller gecharterde binnentanker tanker Alhena. Gisteravond zou de Bituma naar Wemeldinge worden ge sleept. De juiste toedracht van de aanvanig is nog niet bekend. Het Duitse schip was op weg naar Keulen terwijl de Bituma van Rotterdam onderweg was naar Vilvoorde bij Brussel. Bij de aanvaring boorde één van de boegankers van de Rhein tank 9 zich in het voorschip van de Bituma. De seheepsbot- sing gebeurde gisterochtend om kwart voor vier op een paar mijl ten westen van We meldinge. Er gebeurde geen persoonlijke ongelukken. Hier probeert men het gat in de aangevaren tanker te dichten met behulp van een matras. DRUNEN (ANP) In haar woning in Drunen (N.-Br.is gistermorgen het stoffelij k overschot aangetroffen van de 34-jarige Arnoldina Klaassen. De politie constateerde dat een tot nu toe onbekende dader met een zwaar voorwerp de vrouw het hoofd had ingesla gen. De vrouw die vijf jaar gele den van haar echtgenoot is gescheiden, woonde samen met haar vier kinderen. Deze kinderen, die thans bij hun oma (haar moeder) zijn on dergebracht. werden gisteren geheel overstuur in de wondn» aangetroffen. Een team van 15 recher cheurs uit Den Bosch is met de zaak bezig Men speurt naar een witte Volkswagen Kever met het kenteken 92-89 PG, waarmee de dader kenne lijk (vermoedelijk naar Bel gië) is gevlucht- De Volkswa gen behoorde aan de vrouw. (ADVERTENTIE) mantelspecialist Breda, Ginnekenstraat 29' DEN HAAG (ANP) Mi nister Van der Stoel is „diep teleurgesteld en bezorgd" over de „harde en weinig construc tieve houding" die de Ameri kaanse delegatie naar de Ne derlands-Amerikaanse Iucht- vaartonderhandeUngen heeft ingenomen- Deze week worden in Den Haag luchtvaartbesprekingen gehouden met de Verenigde Staten. De Amerikanen eisen, zo heeft een woordvoerder van het ministerie van Verkeer en Waterstaat meegedeeld, een ..zeer vergaande beperking" van de KLM op bestemmingen in de Verenigde Staten. Luchtvaartonderhandelin gen plegen doorgaans „hard" te worden gevoerd; vooral in het beginstadium stellen de onderhandelaars zeer hoge ei sen Maar dat een minister zich, één dag na het begin van onderhandelingen op ambtelijk niveau, in dermate scherpe be woordingen uitlaat, is onge bruikelijk.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1