!N BIJ: Kamer: Meer belasting terug rfst- ktie fERK VOOR 1000 ZEEUWEN |N WEST-BRABANDERS 0 MGESAl Vandaag MEERDERHEID WIL MET KERNENERGIE WACHTEN Bisschoppen star in brief over abortus B.B. MAG AL AFSPRAKEN MAKEN MET BELGEN Margriet verwacht vierde [EERDERHEID WIL 100 PROCENT INFLATIECORRECTIE «doorsprong voor Labour voorspeld helpt snel en brandt niet op de huid Minimum- melkprijs 6 ct. hoger femina WERELDRECORD WORTELTREKKEN gebroken sperziebonen eet smakelijk! lZ5ct KVP-POLITICI IN GEWETENSCONFLICT SIGARETTEN IN BELGIë DUURDER 3397 -18.00 uur rlippens" iij BASF-Antwerpen in 5 jaar tijd ■^aiidaag Britse verkiezingen Tegen begroting Ministers hoek door de knieën nu500gr. van 149 voor Kanaliseren Plichten Verontreiniging Z.-Vlaanderen defemina: altijd goed voor'n dagje uit. dit ;aar helemaal. )ENSDAG 9 OKTOBER 19J iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilillllllii:iii itiiiiiiHiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Boofdredacteur: L. Leijendekker RpHactie- en administratie-adres: Ejfeuwstraat 9. Terneuzen, tel. <01150)-79 20 Hbonnementsprys 24,70 per kwartaal: f 8,35 per maand, isge nummers 45 cent. fcironummer 1114111 t n v. Uitgeversmaatschappij De Stem B, V. Ejigerstraat 16, Breda ZEEUW DONDERDAG 10 OKTOBER 1974 27e jaargang No. 7472 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V or de deur, die heer- rtje leggen en niet te t, u weet wel voor die een van onze hoog- rote collectie stereo- inderen. BRUSSEL (ANP) Met ingang van 14 oktober worden I de^ sigaretten in België met t ongeveer 20 cent in prijs ver hoogd. De prijs van een pakje I Belgische sigaretten wordt dan ongeveer f 1,75. „Buitenland- ge" sigaretten worden nog puurder, omdat die nu al een hogere prijs hebben. DEN HAAG Prinses Mar griet is in verwachting. De baby wordt midden maart ver wacht. Dit heeft de Rijksvoor lichtingsdienst meegedeeld. Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven hebben reeds drie kinderen. Dit zijn de prinsen Maurits (geboren 1968, staande in het midden), Bernhard (geboren 1969, links op de foto) en Pieter-Christi- aan (geboren 1972, rechts bij zijn vader) GENèVE (AP) In Genève heeft de Nederlander Wil lem Klein het wereldrecord worteltrekken verbeterd door de wortel 19 uit een getal van 200 cijfers te trekken. Na twee vergeefse pogingen gelukte het hem. Zijn totale tijd was 18 minuten en 7 seconden. Het oude record stond op naam van een Mexicaan met de tijd van 31 minuten rond. De heer Klein verrichtte zijn wonderbaarlijk denkwerk in een zaal met publiek. De Zwitserse televisie was ook van de partij. De Nederlander is verbonden aan het Europese research centrum voor kernonderzoek (Cern) te Genève. In dat centrum stond een computer opgesteld en die vermenigvuldigde de getallen die het publiek in de zaal opgaf en die per telex werden doorgegeven, totdat er een getal was ontstaan van 200 cijfers. Dit getal werd op zeven border) neergeschreven in de zaal waar Klein zijn recordpoging ondernam. E (Van een onzer verslaggevers) •'ANTWERPEN BASF in Antwerpen wil meer arbeids krachten uit West-Brabant en Zeeland hebben. In de komende lijf jaar zijn er 1.000 man nodig. Het Antwerpse bedrijf wil die Mornamelijk in Nederland aantrekken. Aan gastarbeiders wordt Bet gedacht. >B,i BASF werken momenteel 200 Westbrabanders en Zeeuwen, bp een gisteren gehouden persconferentie zei de personeelschef fan BASF-Antwerpen, dr. W. Cozijns, te verwachten dat de Testbrabantse en Zeeuwse arbeidsmarkt belangrijk voor BASF Lllen worden, „tenzij Brabant en Zeeland op grote schaal gaan Kustrialiseren". J„A: .verpen en omgeving zijn wat de levering van arbeids machten betreft uitgput", aldus de personeelschef van BASF. 1 BASF-Antwerpen tien jaar geleden gesticht heeft 2800 Ban i-n dienst. Het bedrijf strekt zich uit over een terrein van $70 hectare, dat grenst aan de gemeente Ossendrecht. BASF- ■Lntverpen wil in de komende vijf tot zeven jaar 13 miljard jBelgische francs in uitbreidingen investeren. Het bedrijf vervaardigt meststoffen, kunststoffen en voor- produkten voor synthetische vezels en chemicaliën. Meer dan #0% van de produktie gaat naar overzeese gebieden. 140 kledingzaken tekenen voor: iilbuïy kZi (Vun onze redactie buitenland) F LONDEN Aan de voor avond van de verkiezingen in ^poot-Brittannië, die vandaag ^^Jrden gehouden, publiceerde dc pers gisteren de uislag van •twee opiniepeilingen volgens pelke de labourpartij een orsprong van 10 to. 14-5 icent op de conservatieven HHet onderzoek van „Natio nal Opinions Polls", dat gepu bliceerd wordt door de .Dai ly Mail" geeft aan dat 45.5 •ocent van de Britten van plan is op labour te stemmen tegen 31 procent voor de con serve ie ven en 19,5 procent Voor de liberalen. U Volgens een Peiling van het insti tuut „Harris", waarvan de „Daily Express" verslag geeft, krijgt labour 43,5 procent, de iéwisorvatieve partij 33,5 pro cent en do liberale partij 20 f'fflpocent. In het hoofdkwartier van de Britse liaberale partij is in de nacht van dinsdag op woens dag ingebroken. Het feit dal de inbrekers zaken van waar de als rekenmachines, een draagbaar televisietoestel en wat geld niet hebben meege nomen. bracht de organisatie- leider van de liberalen ertoe zich af te vragen of er wel licht sprake was van een rtweede Watergate" jDe ongewenste bezoekers hac!don het vooral voorzien op het kantoor van de organisa- tieleider, John Holmes, waar een brandkast werd openge broken. Overal lagen papieren verspreid door de kamer. Vol gens Holmes wordt geen „ui torst geheim" materiaal ver mist. In de brandkast lagen echter wel vertrouwelijke in structies voor Liberale kandi daten. Holmes zei dat de par tij het niet prettig zou vonden ais deze stukken openbar zouden wnrdw (Zie ook pagina 15.) (ADVERTENTIES) spierpijn, gewrichtspijn, spit, zenuwpijnen, pijn in armen en benen. :n heeft geen onaangename geur verkrijgbaar in tuten van 40 en 100 gr. (Van onze parlementaire redactie! DEN HAAG In de Tweede Kamer tekent zicli een duidelijke meerderheid af die de belastingteruggave vanwege de geldontwaar ding voor de volle honderd procent wil laten doorgaan Het kabinet heeft voorge steld de teruggave te beper ken tot 80 procent. Vóór 100 procent pleitten gisteren ARP en KVP (regeringspar. tijen), VVD, HU. DS '7ft Drs. Notenboom (KVP) en drs. Schouten (ARP) hebben tijdens het voortgezette debat over de miljoenennota bij mi nister Duisr"'berg (financiën) aangedrongen op een verder gaande lastenverlichting. Dit om beter de structurele werk loosheid te kunnen bestrijden, de geldontwaarding af te rem men —hetgeen ook een posi tief effect heeft op de werkge legenheid en om de lasten verzwaring die door de verho ging van de aardgasprijs op treedt, dragelijker t= in ken. Dr. Schouten heeft bij de rege- ring een pakketje van wensen op tafel gelegd: 100 ppofêWi inflatiecorrectie, een rijksbij, drage van rond f 400f miljoen aan het kinderbij slagfonds, invoering van een zelfstandigenaftrek per 1 janu ari a.s. (een lastenverlichting van f 100 miljoen). Deze las tenverlichting zou betaald moeten worden door een ver laging van de dit jaar extra hoog opgevoerde overheids uitgaven met f 500 miljoen Tegen deze extra verhogingen hebben vele fracties in de Tweede Kamer bezwaren, maar noch KVP noch ARP maken er een halszaak van Door de WD-er Van Aar- denne werd een soort tegen be groting ingediend. Zij omvat een belastingverlaging van rond f 1300 miljoen tegenover eenzelfde vermindering van de voorgestelde rijksuitgaven. De WD wil méér uittrekken voor defensie (150 miljoen), het re gionale beleid (75 miljoen), structuurverbetering in de landbouw (25 miljoen). Min der wil de liberale oppositie uitgeven aa-n ontwikkeling)) hulp (200 miljoen minder), aan het welzijnsbeleid (Ik" miljoen minder). Het belastingvoorstel van de VVD omvat verlaging van de vennootschapsbelasting met f 240 miljoen, verlaging van de vermogensbelasting met f 160 miljoen en van de loon- en inkomstenbelasting met f 4)10 miljoen. Voor de zelfstandigen wil de WD versnelde totale invoering van de belasting vrije reserve (kosten f 75 mil joen) en invoering van een investeringsaftrek van f 1500 voor iedere zelfstandige (ko Den Yyl en Duisenberg hebben er duidelijk lol in. ten 250 miljoen) PvdA-woordvoerder dr. Dol man heeft gepleit voor een verdere verlaging van de AOW-premie door een grotere storting uit de algemene mid deleen in het AOW-fonds. Eni ge verdere wensen formuleer de Dolman als volgt: „Stel dat de regering zou aankondigen wij gaan het instrument van de loonkostensubsidies (subsi die per nieuwe arbeidsplaats) uitbreiden tot gehele bedrij- ven, wij verhogen de collectie i r**Vè i investeringen met enkele procenten, wij verlagen de AOW-premie met nog een en kele tienden van proeenten, daartegenover begroten wij het staatsaandeel in de aard gasopbrengsten (de PvdA pleit voor 100 procent staats aandeel, de regering zit °P 95%) dan zou ik zeggen: wij hebben in hot debat met de regering niet slecht ge boerd". Aardgas Hoewel van vele kanten in de Kamer de besteding van de extra aardgasdebatten (f 2,5 miljard) vrijwel geheel aar gemeenschapsvoorzien ngen, werd bekritiseerd, ziet het er toch niet na-ar uit, dat daarin voor hot komend jaar veran dering zal worden aange bracht. Drs. Notenboom zei te vrezen dat door deze beste dingskeuze een blijvend hoog niveau van de overheidsuitga ven zal worden gecreëerd Voor 1975 ging hij akkoord, maar hij tekende daarbij na drukkelijk aan dat voor de volgende jaren de aardgasba ten gebruikt zullen moeten worden voor een zo groot mo gelijke stabilisatie van de be lasting- en premiedruk. Hij bestreed, dat de aan wending van de aardgas ba ten vrijwel geheel in de col lectieve sector het m-eest ef fectieve middel is ter bestrij ding van de werkloosheid. De voorstelling van zaken gege ven door het kabinet, dat dit 45.000 extra arbeidsplaatsen zal creëeren noemde de KVP woordvoerder iets ..da' misl<" dend heeft gewerkt". (Vervolg op pagina 4.) BUIEN Wisselend bewolkt. En kele lokale buien. Matige tot krachtige wind uit noord tot noord-west Maximumtemperaturen rond 12 graden. STAD EN STREEK Toeristencijfers in mi neur. Pagina 3 Detectives in Zeeuwsch Vlaanderen. Pagina 5 FINANCIëN EN ECONOMIE Tweede rapport Club van Rome heeft grote waai de. Pagina 11 BINNEN- EN BUITENLAND Huis voor mishandelde vrouwen in Amsterdam Pagina 13 Zal elke staatsgreep in italië mislukken? Pagina 15 SPORT Magere zege voor Oranje. Pagina 17 RADIO EN TELEVISIE Massale inschrijving voor Teleac-sportleiders- cursus. DEN HAAG De mini mumprijs voor verpakte volle melk zal alsnog met zes cent omhoog gaan tot 83 cent per liter. De ministers van resp. landbouw en visserij en van economische zaken, hebben er gisteravond hun toestemming voor gegeven. Vorige week onthielden zij, zich beroepend op het alge meen belang, hun goedkeuring aan een verordening waarin het produktschap voor zuivel tot de zes cent verhoging be sloot. Gisterochtend besloot het bestuur van het produkt schap desondanks opnieuw tot zes cent verhoging, nadat dinsdag de ministers zeiden niet verder te wdlTien gaan dan vijf cent. De ministers zeggen nu dat de moeilijke positie van de melkdetailhandel hen heeft doen besluiten, alsnog akkoord te gaan met die zes cent. Zij hebben volledig begrip voor die moeilijke positi; van de "lonsumptieme 1 kseotor, met na me van de melk detailhandel- DE Amsterdamse politie heeft gisterochtend een inval gedaan in twee kraakpanden aan de Keizersgracht en de illegale bewoners (79 buitenlanders °.v 17 Nederlanders) voor natie onderzoek naar het burea» overgebracht. (ADVERTENTIE) ROTTERDAM (ANP) vleer dan de helft van de Nederlandse bevolking fr er tegen dat er nu al wordt be gonnen met de toepassing van kernenergie. Dit blijkt uit opi nieonderzoeken die het NIPO onlangs heeft gehouden in op dracht var» de Samenwe kende Elektriciteits Produktiebedrij- ven (SEP). Van cle in totaal 2600 onder vraagde Nederlanders vond 58 procent de risico's verbonden aan de kernenergie te groot In 1973 lag dit percentage o-p 35. Van de ondervraagden vindt 62 procent dat de tech niek met betrekking tot de ontwikkeling van kernenergie nog niiet ver genoeg gevorderd is. Met name bij de onder vraagden die een universitaire opleiding hebben genoten speelt dit argument een belang rijke rol. Uit de enquête is verder ge bleken dat 32 procent van de bevolking achter de mensen staat die hun Kalkarheffing weigeren te betalen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Neder landse bisschoppen zullen over enkele dagen een herderlijk schrijven publiceren met een volstrekte afwijzing van elke vorm van abortus provocatus (moedwillige vruchtafdrij ving). Algemeen wordt ver wacht, dat de bisschoppen daarin eensgezind het starre „Romeinse" standpunt zullen volgen. Dat standpunt werd gisteren in de Tweede Kamer nog vertolkt door de heer Beuker (RKPN)„Abortus is en blijft moord". De bisschoppelijke brief zou de leden van de KVP-fracties in de Eerste en Tweede Ka mer en KVP-minister Van Agt van justitie in een ernstig per soonlijk gewetensconflict kun nen brengen. Zij hebben zich namelijk bij de laatste kabi netsformatie verplicht, mee te werken aan een oplossing van bet abortusvraagstuk, die enerzijds aansluiting vindt bij de bestaande praktijk doch die anderzijds zoveel mogelijk waarborgen geeft tegen mis bruik. Minister Van Agt en de KVP-fractiebestuurdens in de Tweede Kamer bleken giste ren op de hoogte te zijn van het feit dat er binnen enkele dagen een bisschoppelijke abortusbrief zal verschijnen. De uiteindelijke tekst daarvan kenden zij echter nog niet. „Onder deze omstandigheden", zei fractieleider An dri essen gisteren dan ook, „wil ik in deze netelige zaak geen enkel commentaar geven, voordat ik de gehele tekst Mfm de brief heb kurinen bestuderen" Bij de kamer ligt al enkele jaren een wetsvoorstel van de socialisten Lamberts en Roe thof, dat feitelijk niet ver af staat van de slagzin der dolle Mina's: baas in eigen buik". De confessionele partijen kun nen daarin niet meegaan. Zij willen de abortus provocatus niet „legaliseren". Hoog stens willen zij de bestaan de gebruiken oip dit gebied zoveel mogelijk „kanaliseren" en met wettelijke waarborgen omgeven. KVP-deskundige mevrouw Gardeniers-Berend sen zei daarover gisteren: „Er bestaat nu eenmaal een gat in de wet en dat moet worden opgevuld om de uitwassen te kunnen bestrijden". Om die reden hebben de KV P en de AR zich bij de laatste kabinetsformatie ver plicht, hun opvattingen dien aangaande neer te leggen in een eigen wetsvoorstel. Dat zal echter door een kamer, meerderheid van de linkse partijen en de liberalen wor den verworpen. Daarna zou het voorstel Roethof-Lamberts door diezelfde meerderheid kunnen worden aangenomen Minister Van Agt van justitie zou dan dit laatste voorstel mede van zijn handtekening moeten voorzien Het onderscheid tussen de begrippen „legaliseren" en „kanaliseren" zou met name voor de katholieke kamerleden en ministers in deze zaak wel eens heel beslissend kunnen worden, zo bleek gisteren al uit enkele gesprekken. „Wij hebben niet alleen onze plich ten als katholiek, maar ook onze eigen verantwoordelijk heid als gekozen volksverte- enwoordiger", zei een ander 'id van de KVP-fractie. De abortuskwestie zal van daag en zeker morgen ook in de Kamer aan de orde komen. Fractieleider Terlouw van D'66 vroeg gisteren bij de al gemene politieke beschouwin gen namelijk „met klem" aan de fractieleiders v,an KVP en ARP om een datum te noe men, waarop zij met hun initi atief-voorstel zullen komen. Op die vraag zal zeker een antwoord komen, doch het staat nu al vast, dat de brief van de bisschoppen ook weer nader beraad nodig zal maken in de kleine gemengde com missie, die het confessionele wetsvoorstel moet voorberei den. Deze oommissie bevond zich reeds in de laatste fase van haar werk, doch thans zal verder uitstel wellicht onver mijdelijk zijn. Dr. Roethof (PvdA) zei gisteren, nog wet enkele maanden geduld te zul len hebben, maar dan ook niet veel langer. Een mogelijke vertragingstaktiek van KVP en ARP zou hij in ieder geval met kracht tegenwerken. (ADVERTENTIE) (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN De kring Zeeuwsch-Vlaanderen van de Bescherming Bevolking heeft van de minister van Buiten landse Zaken toestemming ge kregen contact op te nemen met regionele Belgische auto riteiten om ad hoc-afspraken te maken over een alarme- rings- en waarschuwingssys teem bij grensoverschrijdende lucht- en waterverontreiniging. Dit heeft de minister laten weten in een brief aan de kringraad Zeeuwsch-Vlaande ren. In de najaarseanferentie van ministers vam de Benelux zal de grensoverschrijdende mi lieuverontreiniging onderwerp van gesprek zijn- Gesproken zal dam onder meer worden over 'n harmonisatie van meet methoden met als doel de re sultaten onderling te ve-geai- ken. zodat meer inzicht over aard en omvang van de grens overschrijdende luchtveront reiniging wordt verkregen. In de voorbereidingen van die ministersconferentie wordt thans ook gesproken over de mogelijkheid een rampen- waarschuwingssysteem in het le-'en te roepen. De BB-kring had er bij de minister op aan gedrongen een dergelijk sys teem te regelen binnen de traoUten met België inzake het Öaalhoekk amaail en d» bochtafsnijding bij Both. Hiervoor voelt de minister echter niet veel. Hij vindt dat een rampeiiwa-arscbuwingssys- teem een algemene toepassing moet kriigen en niet regionaal gevonden moet zijn. Dt minister erkent dat alle reden besta-a,' tot ernstige zorg over grensoverschrijdende luchtverontreiniging in Oost- Zeeuwsch Vloanderen, afkom stig uit de omgeving van Ant werpen Als belangrijkste bron van onrust ziet de minis ter het feit dat men onbekend is met de totaliteit van deze voort verenoreiniging. (Vervolg op pagina 5) Internationale consumentenbeurs Ahoy Zuidplein, Rotterdam. Openingstijden: dagelijks van 10 -17 en van 19 - 22.30 uur, 's zondags 10-17 uur.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1