Japanners vliegen weg met 300.000 dollar Geduld leidt tot gelukkige ontknoping DM HAAG: De wereld wachtte honderd uren Vandaag Sfeer van angst en hoop tot laatste mentent FRANSE POLITIE PARAAT OP LUCHT HAVENS RICHARD NIXON - RINNENKORT NAAR ZIEKENHUIS DE STEM VANDAAG MET EEN DUBBEL GEZICHT als da WD nü regeerde steun ons,word lid van de WD I jboiinementsprijs 5? (Van een onzer verslaggevers) SCHIPHOL - Met liet verdwijnen van een Franse Boeing- "07 in de duisternis boven Schiphol kwam gisteravond om 22.31 uur een voorlopig (gelukkig) einde aan een gijzelings drama dat vier dagen en zes uur geduurd heeft. Nachtmerrie voorbij I -3 politie in Botterdam heeft I "vee mannen, afkomstig uit •■"ankrijk, aangehouden. Bij I anhouding bleken zij in het I Jeat te zijn van enkele siera- 1 ven, die afkomstig waren van I -en inbraak in een woning aan I f Pretorialaan in Rotter- I Mn. *liet kapot e krijgen SÜB* fij" glad' g°eie CANADIAN STOCKS Uitgewisseld Rustig Driemaal Kortsluiting Ring Westburykostuumi al vanaf 280.- Exclusief bij C&A van automatische 3 gehele Europese ■portefeuille, welke gaan wij over tot i enige arking tekenaars met j niveau. ur doch is niet ver- imvangrijk'e moderne aars en constructeurs. Ier meer gunstig te nodigen wij gaarne n de afd. Personeels- enseweg 169, Breda. nd. tel.nr. 11600-79310 Ijirecteur: Dr. W. A. J. M. Harlot I jofdredacteur: L. Leijendekker I redactie- en administratie-adres: I jjjuwstraat 9. Temeuzen, tel. (011501-79 20 Ij24,70 per kwartaal; f 8,35 per maand, lintje nummers 45 cent. |.J0nummer 1114111 Lv. Uitgeversmaatschappij De Stem B V, lagerstraat 16, Breda VRIJE ZEEUW WOENSDAG 18 SEPTEMBER 1974 27e jaargang No. 7453 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V BI8t/0fyfy. Het vliegtuig waarmee de Japanners zijn vertrokken. Alle gijzelaars vrijgelaten Op het kille belon van een landingsbaan van Schiphol waren eerder de laatste zes gijzelaars vrij gelaten en uitgewisseld tegen een Transavia-beman- ning van drie man en de Japanner Furuya, om wiens vrijlating het de drie Japanse terroristen in Den Haag was begonnen. Met het vliegtuig, dat zelf mogelijk een nieuw avontuur tegemoet vloog (waarschijnlijk richting Damascus), ver dwenen ook 300.000 dollar „losgeld" van Nederlandse bo dem. Ademloos toekijkend heeft A Nederland, heeft de we- I eld gisteravond de ontkno- I fj meegemaakt van het af- st jwelijke meer dan honderd uur durende gijzelaarsdrama in de Fr - ambassade in Den g. Voor zover op het tijd- I stip waarop deze editie werd 1 rgesloten was te overzien, I mag (voorlopig) van een ge- 1 «kige afloop worden gespro- ten. Een nachtmerrie is voorbij. I Niet helemaal overigens. Het 1 :ntreden van de Japanse ter- sristen heeft opnieuw bewe- :en dat we in een wereld le ven, waarin op de meest on verwachte ogenblikken de af- I tchuwelijkste dingen kunnen I gebeuren. Op dit moment is een woord van dank en waardering ge- t aan het adres van al die "ilitairen, politiemensen en ijlorlteiten van hoog tot laag tie door hun omzichtig, be- I "eerst optreden in zo'n be- 'engrijke mate tot de goede ('loop van dit drama hebben tijgedragen. (ADVERTENTIE) Pe blue jeans zijn niet meer weg te branden uit 't "odebeeld. En binnenkort er zelfs nog big news op gebied. ^aar dit seizoen krijgen de stoffen jeans een Alle bekende merken ko rnet met jeans in coróu- Jrove rib, fijne rib wz. En vooral de velours- irans gaan 't maken. Lek- ^®}kt dus Levis', Num- One, New Man, Mus- enz. Graag gedaan door Emmastraat 8 Eindk Hinthamerpromenade 70 JJJwjn wal 6 Bréd60 Bloemerstraat 115 Mij l Ginnekenstraat 17 ««richt w A A Nieuwstraat 2 De stoet uit Den Haag kwam om '1.35 uur op Schiphol aan. De nus met de Ingeslagen ra men reed tot op 70 meter van de door prikkeldraad omgeven Franse Boeing. Er kwam aan vankelijk zeer weinig bewe ging tussen het prikkeldraad. Uit de verte zag men voortdu rend mensen knielen, wellicht om gefouilleerd te worden. Een Japanner met een bril gaf voortdurend instructies. Na een tiental minuten mocht iedereen weer opstaan en gin gen alle aanwezigen ook de zes gijzelaars d!e Boeing bin nen. Daar inspecteerden de Japanners duidelijk het toestel. Opnieuw tien minuten later zag men plotseling drie perso nen de vliegtuigtrap afkomen. Zij liepen in de richting van de prikkeldraadversperring. Daar vlieger terug- het toestel. Op deze 3 overige gij- uitgewisseld. Als laatste werd de Franse am bassadeur uitgewisseld tegen Furuya. die twee witte slopen naar boven droeg. Daarin be vond zich de 300.000 dollar. Het geheel maakte een in druk van een zeer degelijk en uiterst rustig uitgevoerde actie. De hele rlwisseling had on geveer eeri half uur geduurd. De trappen werden weggehaald •en de Boeing vertrok om 22.31 uur. NEW-YORK Julie Elsen hower heeft dinsdag meege deeld dat haar vader, oud-pre sident Richard Nixon, binnen enkele weken in een zieken huis zal worden opgenomen voor de behandeling van de aderontsteking in een been. Zij zei dit tegenover journalis ten nadat zij als gastvrouw in een televisieprogramma was opgetreden. Transavia-gezagvoerder Pim Sierks (42), die met de Franse Boeing-707 en de vier Japanse terroristen Neder land verliet. Met de handen in de lucht kwamen de gijzelaars uit het gebouw van de Franse f ambassade. DEN HAAG Vijf voor ne gen brak gisteravond voor drie van de gijzelaars het uur van de verlossing aan. Het was een moment waarop de wereld precies honderd uur had moeten wachten. De spanning die de gehele dag was gevoed door een toenemende stroom van be richten over een spoedige goede afloop, nam een on draaglijke hoogte aan toen drie zwarte wagens voorre den voor de Franse ambassa de. In de achterste wagen zat premier Den Uyl, in de voor ste vermoedelijk de Egypti sche ambassadeur. Volgens een uitgemillimeterd draai boek voltrok zich de bevrij ding. Twee auto's reden ter stond weg, de derde bleef nog even staan. Om 20.45 uur draaide een blauwe bus van de Rijkspolitie langzaam voor. Enkele minuten bleef de bus staan, toen reed hij tot vlak voor de ingang. Op dat moment voltrok zich de finale in een atmosfeer die doordrenkt was van angst en hoop. Even tevoren had een rechercheur berich ten van de Nederlandse re gering in het Japans gefor muleerd, aan een touw ge bonden dat door de terroris ten werd opgetrokken. Om 20.50 uur ging er een zucht door de menigte van wach tende politiemensen en pers. Twee gedaanten, de handen strak in de lucht, kwamen omlaag gevolgd door een derde figuur met een pistool in de hand. Driemaal her haalde zich dit tafereel Driemaal kwamen twee ge gijzelden onder schot gehou den dooi een Japanner, naar beneden. Op het moment dal iedereen opgelucht adem be gon te haler klonken echter plotseling harde klappen, die op schoten leken en die aan vankelijk nogal verwarring stichtten. Het bleek echter een voorzorgsmaatregel te zijn van de Japanners, die alle ruiten van de bus ka- potsloegen, vermoedelijk om een vrij schootsveld te heb ben en om niet door gas verrast te worden. Een kortsluiting in het draai boek was er de oorzaak van lat het politie-escorte wat ater dan verwachten viel, /an start ging. Echter met to'n vaart M de bus spoedig ingehaald was. Met brom mende motoren voorop een grote groep motorrijders van de rijkspolitie volg den zes splinternieuwe Fiats 1600 (in de residentie ge huurd) met in elke auto vier gewapende mariniers. Enkele minuten daarop volgde een touringcar met de familie van de gijzelaars, eveneens voorafgegaan door zes motor rijders. Achter bieef een dooreen wriemelende massa politie mensen, journalisten, foto grafen en filmers die vooral benieuwd waren naar de toe stand van de drie achterge bleven gijzelaars. Volgens een politiemcdedeling ging het daarbij om de 55-jarige Rotterdamse cargadoor E.G.M. Driebeek; de 56-jari- ge directiechauffeur H. Meertens eveneens uit Rot terdam en de 56-jarige in Den Haag woonachtige Fran se administrateur R. A. Per- Toen de bus eenmaal weg was golfde enkele seconden daarna een lawine politie agenten uit het gebouw van de Amerikaanse ambassade- De vele tientallen agenten bestormden het gebouw en legden er een kordon om heen. Twee vrachtwagens vol dranghekken daverden naar voren en maakten de ring compleet. Verplegers en art sen gingen met rechercheurs In looppas naar de drie ach tergelaten gijzelaars op de vierde etage. De toestand van de drie ach terblijvers was - zoals de politie al snel kon meedelen - naar omstandigheden rede lijk. Fen van hen moest ech ter ondersteund worden. Nog was de affaire niet voorbij. Twee ambulances kwamen aanrijden en stopten bij de amba=«ade. Het twee de konvooi bestaande uit 6 auto's met mariniers, twee ambulances en vijf motora genten kwam met luid ge raas naar voren en pas op dat mement werd de Korte Voorhout voor het eerst se dert vier en een halve dag vrijgemaakt. Deze Prinsjesdag 1974 zal Nederland nog lang heugen. De opening van het parlementaire jaar door het Staatshoofd is een hoogtijdag in ons volksleven. Gisteren werd het feest- vertoon dat aan Prinsjesdag eigen is geheel overschaduwd door de tergend langzaam naar een climax klimmende gebeurtenis sen rond de gijzelaars in de Franse ambassade. Alle Nederlanders hebben in tweestrijd gestaan aan welke gebeurtenis zij de eerste aandacht moesten schenken: aan de Troonrede en de Miljoenennota of aan de ondraaglijke span ning over het iot van negen onschuldige mensen. Ook de redactie van De Stem kende dat dilemma. Er kan nu eenmaal maar één onderwerp de eerste plaats krijgen. In dit geval waren beide gebeurtenissen even belangrijk. Wij hebben de knoop doorgehakt door onze lezers bij wijze van hoge uit zondering twéé voorpagina's aan te bieden. De ene is geheel gewijd aan de ontknoping van het gijze laarsdrama, de andere die u aan de andere zijde van uw krant aantreft gehee' aan Troonrede en Miljoenennota. In het buitenland is een dergelijke dubbele voorpagina zeer gebruikelijk. Wel stel'en wij er prijs op te verklaren, dat deze oplossing mede mogelijk is gemaakt door de soepelheid en de inspanning van onze technische dienst. Tenslotte wijzen wij er nog op dat ook op andere pagina's van deze krant in ruime mate aandacht wordt geschonken aan ons nationale huishoudboekje. (Van onze redactie buitenland) PARIJS Op alle Franse vliegvelden waar een Boeing- 707 kan landen zijn gisteravond uitgebreide veiligheidsmaatre gelen genomen, aldus is in Pa rijs door regeringsfunctionaris sen bekendgemaakt. Gendarmerie, oproerpolitie en plaatselijke politie werden overal in staat van paraatheid gebracht toen het gijzelings drama in Den Haag zijn einde naderde. Reeds maandag waren op de grote Parijse vliegvelden, Orly. Le Bourget en Charles de Ga-ulle bijzondere veiligheids maatregelen getroffen. Nu wer den deze uitgebreid tot alle vliegvelden waar een Boelng- 707 kan landen. Vliegvelden waar normaal geen viermotorig toestel kan landen maar die toch groot ge noeg zijn dat d!it in noouom- stamdigheden mogelijk is kre gen bewaking van luchtmacht onderdelen. BEWOLKT MET REGEN Later ook zon. Maximum temperatuur: negentien graden. STAD EN STREEK Capucijnen te kijk. Pagina 5 BINNEN- EN BUITENLAND Vandaag slag aan het landbouwfront. Pagina 9 SPORT PSV'er Peter Kemper krijgt kans op revanche. Pagina 17 RADIO EN TELEVISIE Shirley Bassey zweert bij live-optreden. Pagina 18 FINANCIëN EN ECONOMIE Geen massale uittocht uit Unie B.L.H.P. Pagina 19 (ADVERTENTIE) Hans Wiegel 1 Dan had U een regering, die zou beseffen wat U als werknemer of zelfstandige toekomt. 2 Dan gingen de overheidsuitgaven niet zo schrikbarend omhoog. En gingen de belastingen werkelijk én voor iedereen omlaag. 3 Dan zou een rechtvaardig beleid worden gevoerd; niet voor enkele groepen, maar voor alle. 4 Dan was Uw toekomst als landbouwer ei*, middenstander in veiliger handen Dit kabinet doet veel te weinig aan Uw dalende inkomen. Voor die toekomst in een vrij en veilig land, met gelijke kansen, vechten wij nu als grootste oppositiepartij. Maak ons sterk in onze strijd. VVD. antwoordnummer 3877. Den Haag i geen postzegeltel. 07 )- 61412.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1