is: vrijlating gevangene in Parijs Zeker dertien doden Lij bomaanslag in Madrid Fusie op korte Kabinet verdeeld over termijn ontkend kernenergiebeleid Frankrijk laat Japanner gaan Vandaag Geven voor leven UYL: NEDERLANDSE POLITICI NIET OMKOOPBAAR Ook negen anderen onder schot De man, die vrij moet Politiemacht Ernstig Pelterijenhuis VERMEULEN PNEM, PZEM EN PLEM Nota komt niet op Prinsjesdag Natuurlijk verloop LOCOMOTIEF TEGEN KOE VERZET Olieprijzen „bevroren" opvalt door z'n fraaie, i bestaande uit zeven gebogen Ippitonneerd kussen in zwart maar blijft daarbij toch graag teuil met een frame in zwart- tmatras in leer. (Zo'n matras of bruin 360,-, k-komfortabele fauteuil- ar nog nooit geshowd voor twee! ur, nègre, zwart en groen 895,-. m, afrit Utrecht/Nieuwegein. Jen a 737. m van Evoluonj ifri-t vliegveld, erij', Boulevard 1945. anderMeer open maar, Velser-tunnel, jjjteur: Dr. W. A. J. M. Harkx redacteur: L. Leijendekker jjctie- en administratie-adres: ««straat 9, Terneuzen, tel. (01150)-79 20 J, ®ementsprijs Kïfo per kwartaal; 8,35 per maand. Ee summers 45 cent. Lnunimer 1114111 •t Uitgeversmaatschappij De Stem B.V, ivóèrstraat 16, Breda VRIJE ZEEUW ZATERDAG 14 SEPTEMBER 1974 27e jaargang No. 7450 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V I (japanners gijzelen franse ambassadeur Jacques Senard. (Van onze Parijse correspondent) DEN HAAG/PARIJS De Japanner Yutaka Furuya, wiens vrijlating wordt geëist door de drie Japanners die de Franse am bassadeur in Den Haag in gijzeling houden, zit sinds 21 juli op gesloten In de Santé-gevangenis in Parijs. Hij was op het vlieg veld Orly gearresteerd toen hij uit een vliegtuig stapte dat van Beiroet afkomstig was. De politie vond op hem drie paspoorten: het eerste op naam van Yutaka Furuya, geboren in 1949 en woonachtig in Tokio, het tweede op naam van Yosjitada Kawa saki, geboren in 1948 en woonachtig in Tokio en het derde op naam van Yakiyuki Ohira, geboren in 1949 en eveneens woon achtig in Tokio. In een dubbele bodem van de koffer die hij bij zich had vond de politie tevens 10.000 Amerikaanse dollar in valse coupures van honderd. Tijdens een ondervraging bekende hij dat zijn identiteit niet overeenkwam met de in de drie paspoorten voorkomende om schrijving maar hij weigerde te zeggen wat zijn ware identiteit dan wel was. Hij zei te behoren tot de revolutionaire Japanse organisatie „Het Rode Leger", die nauw samenwerkt met Palestijnse verzetsbewegingen en destijds het bloedbad op het vliegveld van Tel Aviv aanrichtte. Uit welingelichte bron wordt vernomen dat deze mysterieuze Japanner, die geschreven opdrachten in code bij zich had, de opdracht had „Japanse ambassadeurs of belangrijke Japanse za kenmensen te ontvoeren in de voornaamste landen van Europa en het Midden-Oosten". DEN HAAG Drie Japanners houden in de Franse I anbassade in het hartje van Den Haag sinds gistermiddag I lier uur de Franse ambassadeur, graaf Jacques Senard, liens secretaresse, een telefoniste en de conciërge onder I..hot (anderen berichten over negen gegijzelden). Inzet van de gijzeling is de vrijlating van een lid van het liapansc Rode Leger", die in de Parijse Santé-gevangenis I n straf uitzit. De vrijheidsberovers eisen vóór drie uur l'.annacht de aankomst van hun landgenoot uit Parijs bij Franse ambassade in Den Haag, het gereedzetten van lea bus waarmee zij naar Schiphol kunnen vertrekken en liet gereed houden van een Boeing volgetankt met brand- I if, een piloot en een co-piloot, die hen naar onbekende 'emming kan brengen. gebouw alleen in die kamer nog licht. De politic had zich op dat moment toegang ver schaft tot de vierde etage. Bij het vallen van de duisternis werd de brandweer ingescha keld om met aggregaten de am bassade in een vloed van licht te zetten. De Japanner wiens vrijlating geëist wordt zou volgens mededelingen van de Franse regering de 25-jarige Yutaka Furuya zijn. Vandaag is het zover. In deze krant treft u de eerste puzzel aan van de na tionale puzzelactie „Geven voor Leven". De opbrengst komt ten goede aan het Koningin Wil helmina Fonds voor de kankerbestrijding. Een ongekende prijzenstroom is beschikbaar voor de goede én gelukkige oplossers. Wij laten hierbij prof. dr. P. Muntendam, voorzitter van de Stichting Koningin Wilhelmina Fonds, aan het woord om de nationale puzzelactie bij u aan te bevelen; Ik doe op u het dringende beroep ons door het doen welslagen van de Nationale Puzzelactie ter gelegenheid van ons zilveren jubileum te steunen in onze strijd tegen de kanker. Ik wil u eraan her inneren, hoe wij de strijd te gen een andere volksziekte, de tuberculose, mede hebben kunnen winnen door de be langrijke steun, die het Ne derlandse volk vanaf het be gin van deze eeuw aan deze bestrijding heeft willen ver enen. Wij moeten over omvang rijke fondsen beschikken, on- jder meer voor het weten- ichappelijke onderzoek, waar- ioor het ons nu reeds gelukt s voortgang te boeken in de •esultaten van de behandeling ivan patiënten lijdend' aan anker. Mag ik u daarom opwekken geen weg ongebruikt te laten om uw steun aan de kanker- Prof. dr. P. Muntendam bestrijding in Nederland te geven, onder andere door deel te nemen aan de Nationale Puzzelactie, georganiseerd door de Stichting „Samenwer kende Dagbladen". ..«rit niet aan hun eisen l i aai zullen zij de vier I vjsr-kk'n om beurten dood tieten. Bij de gijzeling zijn reeds randen gevallen. Een vrou- lijke agent werd door een ner onder de rechter- geschoten, een mannelij- agent, de 22-jarige O. Kos- i kreeg een schot in de arm, zij op verzoek van de ambassadeur assisten- 1:: kwamen verlenen „vanwe- I moeilijkheden met bezoe- s". De beide agenten wer- |lta onmiddellijk naar het zie- Westeinde vervoerd. |ïm toestand is redelijk. De -elijke agent is er ernsti- |!;.-aan toe dan haar mannelij ke collega. Vermoed wordt dat I tsk iemand van het ambassa- I faersoneel geraakt is. I Be Japanners vroegen in de l 'ip van de avond assistentie I'S een vrouwelijke arts, I Jar die werd niet gevonden. te Flim was bereid in haar naar de Franse ambassade ttoi vier uur gistermiddag l^i'd de Haagse politie ge- l^rsclfiiwd vanwege proble- I 1 in de ambassade- De ■Hent en de agente namen de l1- naar de derde etage van I?5' gebouw, waar zij bij aan- I *"st werden neergeschoten. Ij- Haagse publiek werd op- I Wrikt door de ambulance- I i1 politie-auto's die zich met I Jende sirenes door het zo I op gang gekomen spits- ■Wkeer een weg naar het I" de Voorhout baanden. fflnnen een kwartier was enorme politiemacht sa- I beetrokken rond het am- :"ia<tegebouw en waren de I'^angswegen afgezet. Eerste l--Jtregel van de politie was lp gebouw te ontruimen. F "af de straatkant is de ka- I j![ i van de ambassadeur, l..!,r'n de gijzelaars zich be- ly. 'e z'en- Toen het don- I werd scheen in het grote Premier Den Uyl deelde gisteravond na het kabinetsbe raad mee, dat politieke motie ven voor de gijzeling „niet uitgesloten moeten worden". Hij noemde de gijzeling een hoogst ernstige zaak. Te zamen met minister Van Agt (Justi tie) en minister Van der Stoel (Buitenlandse Zaken) hield minister-president Den Uyl zich beschikbaar voor eventu ele bemiddeling. Het drietal ministers leidt in overleg met de commissaris van politie, de officier van justitie en de pro cureur-generaal de politieke coördinatie van de gijzeling, Den Uyl staat in regelmatig contact met de Franse rege ring. De omzichtige actie van de politie, gericht op een op lossing van de gijzeling zonder bloedvergieten, wordt geleid vanuit het hoofdbureau van politie, maar het actiecentrum is gevestigd in de Amerikaan se ambassade, die naast de Franse ambassade ligt. In dit actiecentrum is ook een secre taris van de Japanse ambassa de aanwezig, die de noodzake lijke contacten met de vrij- heidsberovers onderhoudt. De Japanners hebben hun eisen bekendgemaakt op de achter kant van een affiche, dat zij uit het raam van de werkka mer van de ambassadeur naai beneden lieten vallen- Hun ei sen waren gesteld in gebrek kig Engels. De pamfletten wa ren derteikend met „Lang le ve de revolutie. Het Rode Ja panse Leger". Een agent in burger zwaait met een zakdoek in zijn rechterhand ten teken dat hij ongewapend is, terwijl hij in zijn andere hand het zo juist uit het raam geworpen papier vasthoudt, waarop met rode viltstift de eisen van de Japanners zijn geschreven. (ADVERTENTIE) SPECIAALZAAK IN BONT KEUZE UIT 500 BONTMANTELS BON l'HOEDEN EN NERTSCOLLIERS EIGEN ATELIER VISMARKTSTRAAT 19 - BREDA (Van onze redactie buitenland) MADRID Bij een bomontploffing in het centrum van Ma drid zijn vrijdag zeker 13 mensen omgekomen en meer dan 80 gewond. De explosie vernielde het restaurant Rolando op het Puerta del Sol-plein in de omgeving van het hoofdbureau van politie waar 300 mensen tiidens het lunchuur aanwezig waren. zagen bloedende mensen uit het zwaar getroffen restaurant strompelen- Zwaar verminkte slachtoffers werdein door een colonne ambulance-auto's weggevoerd. Het restaurant werd gewoonlijk druk bezocht door politiemannen in burger van de veiligheidsdienst- De politie heeft geen aan wijzing wie verantwoordelijk is voor de aanslag. Een Spaans persbureau meldde dat een te gen het regime gericht pam flet was gevonden in het be trokken gebied. Het vermoe den werd uitgesproken, dat de ontploffing het werk zou zijn van een linkse groepering. De explosie deed zich voor op een tijdstip dat generaal Franco een kabinetszitting leidde in het Prado-paleis aan de rand van Madrid- Het was de zwaarste ont ploffing in Madrid sedert ad miraal Luis Carrero Blanco, Franco's naaste medewerker en premier, bij een bomaan slag in december om het leven kwam. Ooggetuigen van de explosie van vrijdagmiddag DE Amerikaanse federale rechter John Sirica heeft het verzoek van de beklaagden in het Watergateproces om de beschuldigingen onontvanke lijk te verklaren van de hand gewezen. De beklaagden had den gesteld dat de gratie die was verleend aan de voormali ge president Richard M. Nixon een fair proces onmogelijk had gemaakt (Van een onzer verslaggevers) BREDA De directies van de PNEM en de PZEM hebben in een verklaring het bericht in De Stem van gisteren over een op handen zijnde fusie van de Brabantse, Zeeuwse en Limburgse elektriciteitsbedrijven tegengesproken, althans ont kend dat op korte termijn een besluit ter zake zou zijn te verwachten. Wel wordt bevestigd dat de ze zaak thans diepgaand wordt bestudeerd maar „van enige besluitvorming in welke rich ting dan ook is nog geen spra ke", aldus het communiqué Dit kan ook niet op korte termijn worden voorzien, ten zij, aldus de PZEM-directie, „de inhoud van de verwachte energienota van de minister van economische zaken aanlei ding zou zijn tot versnelling in dezen". In het communiqué wordt ten aanzien van de werkgele genheid opgemerkt, „dat een eventueel samengaan van de drie bedrijven in de sectoren produktie en distributie nau welijks consequenties zou heb ben. Dit zou", aldus de verkla ring, „op den duur en in be perkte mate wel het geval kunnen zijn in de sectoren ad- ministerie en algemene zaken. Daarbij zou echter eerdei sprake zijn van een geringe groei van het personeel bij uitbreiding van het bedrijf, dan van inkrimping van het personeel. Voor zover dat laat ste toch het geval zou zijn, zou dit door natuurlijk verloop (pensionering e-d.) geheel en al kunnen worden opgevan gen. (Vervolg op pagina 3) laatste nieuws "an onze parlementaire redactie) OEN I »k 1 Kan taats ken ot zeggen, omkoopbaar door Europese vliegtuigfabrie- man niet uit dat er in contac- zijn ze niet. Elke poging daar- ken met attenties om hun ten tussen vertegenwoordigers toe is boter aan de gang ge- steun te verkrijgen voor de van de vliegtuigfabrieken en aankoop van de vervanger van Nederlandse HAAG „Wat men srneerd"- Zo reageerde pre ,w Nederlandse politici, mier Den Uyl gisteravond op de Starfighter- e"e<ien of minist-" ol herieiuen als zouden Neder- Overigens sluit de bewinds- speelo secretarissen mag den- landse politici benaderd zijn parlementariërs in die richting is gezin- PARIJS De Franse regering heeft besloten de Japanner Yutaka Furuya vrij te laten. Volgens een onofficiële zegs man in Parijs zou men hiertoe zo snel zijn overgegaan omdat de inzet zo hoog is en omdat Furuya niet zulke enorm ern stige misdaden ten laste gelegd kunnen worden- Het vliegveld Ypenburg bij Den Haag werd bij het sluiten van deze editie vrij gemaakt en zwaar bewaakt door d-e Ko ninklijke Marechaussee. Men verwacht dat tegen een uur vannacht de in Parijs vrijgela ten Japanner aldaar zal arri veren. Omstreeks tien uur is een schot gelost in de Franse am bassade Bij de Franse ambassade Is Kort voor elf uur een ambu lance gearriveerd. In het ge bouw zijn grote hoeveelheden balen stro gebracht- Deze wor den vaak gebruikt ais ver schansing voor scherpschut ters. De luchtvaartautoriteiten op Schiphol hebben meegedeeld dat behalve de Mystère om een uur vanacht nog een vliegtuig uit Parijs wordt ver wacht- Of dat de gevraagde Boeing-797 zal zijn is niet be kend- UTRECHT (ANP) - Een locomotief van een zg. „buur land-trein'" die op weg was van Utrecht naar Duitsland, is gisteren bij Veenendaal m botsing gekomen met een los lopende koe- De looomotief werd flink beschadigd en moest in Arnhem worden ver vangen door een reserveloco motief. Het treinverkeer kreeg circa 20 min-uten vertraging. De koe overleefde de botsing niet. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Interne verdeeldheid over de „onmiddel lijke" bouw van atoomcentrales voor de opwekking van elek triciteit is er de oorzaak van, dat op Prinsjesdag de ai meer dan een jaar geleden aangekondigde energienota nog niet zal verschijnen. Het boekwerk (300 pagina's dik, waarvan 60 pagina's bijlagen en statistieken) ligt overigens al gereed. Maar deze week hebben' verschillende ministers in het kabinet niet minder dan 30 pagina's wijzigingsvoorstellen ingediend. Minister-president Den Uyl zal moeten zoeken naar een compromis tussen de /oor- en de tegenstanders van een korte termijnplanning voor de bouw van centrales. Bovendien is een enkel lid van het kabinet helemaal te gen de uitbreiding van kern centrales in ons land. Het is al langer bekend, dat minister Trip van de PPR. be last met de coördinatie van het wetenschappelijk onderzoek, zich zonder meer verzet tegen de bouw van nieuwe centrales. Reeds eerder heeft hij zich in het openbaar uitgesproken te gen de bouw van deze centra les- Dat gebeurde destijds bij de publikatie van een boekje van zijn partij. Tegen de on middellijke uitbreiding van de kerncentrales zijn ook de mi nisters Vorrink (Volksgezond heid en Milieuhygiëne) en mi nister Gruyters (Volkshuisves ting en Ruimtelijke Orde ning)- Onlangs hadden de fractieleiders van de drie pro gressieve partijen in de Twee de Kamer een gesprek met hun ministers in het kabinet over deze kwestie. (Vervolg op pagina 11) WENEN (ANP) De voor naamste olie-exporterende lan den, die zijn verenigd in de OPEC, zullen de zogeheten „posted prices" voor ruwe olie ook m het laatste kwartaal handhaven op het peil van de eerste negen maanden. De Iraanse minister van olie, Jamshid Amouzegar, heeft dit gisteren bekendgemaakt tij dens de ministersconferentie van ae OPEC-landen. Droog Droog. Zonnige perio den. Matige tot krachtige westelijke wind. Maxi mumtemperaturen rond 18 graden. STAD EN STREEK Hele middag klokkenge beier in Goes. Pagina 3 FINANCIëN EN ECONOMIE Veel meer geld nodig voor het scheppen van arbeidsplaatsen. Pagina 15 BINNEN- EN BUITENLAND Pokerspel om Mirage Pagina 11 SPORT Jan Raas wint eerste etappe Omloop Zeeuwsch-Vlaanderen. Pagina 29 RADIO EN TELEVISIE Hoe de VARA de zater dagavond zonder Mies gaat vullen. VRIJUIT Laat je nóg meer rij den na 1 november. Abortus: zaak van het geweten. De groene erfenis wordt tóch bewaakt. Van Meegeren: meer fenomeen dart ar tiest. Piekerpoker.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1