Griekse junta draagt macht over aan burgers Nederland hoog op de ladder Vandaag Vier gewonden bij busongeluk in Duitsland Schoten beslechten ruzie in Breda Sasse politie in actie legen venten met hortos Interim' president °P Cyprus Feijenoord en PSV tegen Noordieren VREUGDE IN ATHENE Karamanlis uit ballingschap WELK LAND HET BEST UITGERUST VOOR TOEKOMST? Srood wordt ijl cent luurder TWEE ARRESTATIES; GEEN GEWONDEN Bom aan boord Brits vliegtuig Republikeinen voor afzêtten van Nixon Ontploffing bij Akzo- Deventer: één dode tijd van reizen en )k. Alle reden om ndkijken bij VéGé, ixtra lage prijzen. n! war liefst fHr waard. i kwaliteit ONTSLAG CYPRUS GEVECHTEN V vakantie- voordeel-prijzen bij Ettinken redukiie-coupons voorattrakties kado ELTINK MEUBELEN Franco herstelt geheel Losgebroken aap valt hond aan Schade: 10 miljoen WOENSDAG 24 JULI 1974 ttreding op korte termijn e idig de loonadministratie R3" 00-tal personeelsleden. tie wordt gevoerd via 1 ■eau. Daarnaast zal de fun zijn met diverse werkzaa d van personeelszaken. is een goede kennis van wetgeving vereist, als® lortgelijke funktie. itaties aan Postbus 82, 7' irecteur: Dr. W. A. J. M. Harkx hoofdredacteur: L. Leijendekker Portie- en administratie-adres: feuwrtraat 9, Terneuzen, tel. (01150)-7920 tenoepernkwartaal; f 8,35 per maand. Idss'e nummers 45 cent. fenÜ?tgevemmaatschappjj De Stem B.V, ecrstraat 16, Breda S 27e jaargang Na 7408 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V ICtER/DES KARAMANLIS (Van onze sportredactie) ZURICH Landskampioen Feyenoord komt in de eerste ron de van het Europa Cup-toernooi uit tegen de Noordierse kam pioen Coleraine FC. De tegenstander van bekerhouder PSV is het ook al Nooo-dierse Ards FC. Beide Nederlandse vertegen woordigers spelen eerst thuis. De loting voor de UEFA-cup verliep voor de Nederlandse deelnemers als volgtAjaxStoke City; FC TwenteIpswich Town en FC AmsterdamFC Hibernians (Malta). Ajax en Twente spelen eerst uit; FO Amsterdam thuis. De Spaanse kampioen Barcelona, zoals bekend de werkge ver van de Nederlanders Johan Cruyff en Jolian Neeskens, loot te in de eerste ronde tegen het Oostenrijkse Voëst Linz. (Van een onzer verslaggevers) BREDA Met twee gou den, een zilveren en drie bronzen medailles (en daar mee elf punten) is Neder land vierde geworden in een Olympische krachtmeting, uitgeschreven door het Euro pese zakentijdschrift Visi on" met als thema; welk land is het best uitgerust voor de toekomst. Nederland eindigde na Zweden (29 punten), Noor wegen (16) en Duitsland (12). Het liet elf landen ach ter zich, waarvan de laatste vijf, Oostenrijk, België, Ier land, Italië en Portugal geen enkele medaille en dus ook geen enkel punt verwierven. „Vision" testte vijftien lan den op veertien punten. Een eerste gouden medaille won Nederland op het gebied van het zichzelf kansen scheppen en de moed hebben om die uit te buiten. De tweede ver dienden wij aan onze open heid naar het buitenland. Ons „zilver" danken we aan de democratische instel ling van onze vaderlandse samenleving. De bronzen me dailles tenslotte kwamen ons toe als gevolg van de goede arbeidsverhoudingen in ons land, van onze waardering voor arbeid en van de kan sen op vorming en ontwikke ling voor ledereen. In 1973 won Nederland de Olympische Spelen van „Vi sion" toen welzijn het thema was. (Van onze redactie buitenland) ATHENE/NICOSIA De Griekse militaire junta heeft gisteren de macht overgedragen aan een uit burgers bestaande regering. Dit kabinet zal gevormd I worden door de conservatieve oud-premier Konstantin Karamanlis, die vanaf 1963 in Parijs in (vrijwillige) ballingschap heeft geleefd. Karamanlis kwam j nog gisteravond in Athene aan, waar hij door de bevolking buitengewoon en- I thousiast werd verwelkomd. Cyprus heeft ook een nieuwe president. De betwiste nieuwe leider Nicos Sampson is opgevolgd door de als gematigd bekend staande Glafkos Clerides. de voorzitter van het Cyprische parlement. Clerides ziet zich zelf als waarnemend-president. Op deze manier zou over enige tijd de weg vrjj gemaakt kunnen worden voor de terug keer van de vorige week afgezette president Makarios. Deze zei in New York: „Ik keer terug als president." TOENEMENDE BEWOLKING, REGEN EN KRACHTIGE ZUIDWESTEN WIND. Maximum temperatuur: 18 graden. STAD EN STREEK Na Moeder de gans nu ook Vader de gans. Pagina 3 BINNEN- EN BUITENLAND Veronica doet nieuwe poging om plaatjes te blijven draaien. Pagina 7 DE KLEINE STEM Ra, ra, wat is dat? Pagina 9 SPORT Gódde wint in Clinge. Pagina 10 RADIO EN TELEVISIE i Limburgs dorpje weer overspoeld door popliefhebbers. Pagina 12 FINANCIëN EN ECONOMIE Westduitse boeren boos op „ossen in Bonn". Pagina 13 (Van onze redactie binnenland) DEN' HAAG De mini mumprijzen voor brood wor- |«n met ingang van 30 juli instaande verhoogd met 5 tenten per brood van 800 !Um. De verhoging is het ge- Mg van nog niet doorbere kende kostenstijgingen in de Moodhakkerijsector in de pe- nwe van 1 april tot en met 1 van dit jaar, aldus het Ministerie Van Economische aken. Met ingang van 29 juli aan- aaide mogen ook de brood je ueenten bij levering aan eoerverkopers een prijsver- toepassen en wel van lvanRmgSte 2 cent per brood I "J) 8|)0 gram. ldu/ZÜ /€rtl?ging is nodig, al- I bet ministerie, om de rodyeenten nog dit jaar aii!a^eiüsabe geven voor de E™~ "ft begin van dit jaar "reden kostenstijgingen. naa-'?lni3terie "Ijst er met °P> dat de verhoging iN^Pdhheksprijzen in dit v»ru b afwijken van de Mging van de prijzen vOor I wederverkopers. omdat publieks- ■talbJ 1de (u J n Zl.in uitgezonderd van r°n ^'^bhe^'bikking goede- en en diensten 1974. Onmiddellijk nadat Clerides was benoemd, keerde de rust op Cyprus terug. Daar werd gisteren nog hard gevochten tussen Turks-Cyprioten en Grieks-Cyprioten. De Griekse president Phae- don Ghizikis deelde het be sluit van de junta om terug te treden mee op een bijeen komst waarvoor hij negen po litieke leiders, onder wie vier oud-premiers en vier militaire topfiguren had uitgenodigd. Ghizikis verzocht de politici onderling iemand aan te wij zen voor de leiding van de burgerregering. Daarop werd Karamanlis uitgenodigd. Poli tieke en diplomatieke waarne mers zijn van oordeel dat de terugkeer van Karamanlis al leen dan tot herstel van een wezenlijke democratie kan lei den als de conservatieve poli ticus een kabinet vormt van nationale eenheid. Maar linkse leiders (veelal in ballingschap en gedeporteerd) waren al niet uitgenodigd voor het poli tieke overleg van Ghizikis met de politieke leiders. Inmiddels heeft het kabinet van Adamantios Androet3o- poelos zijn ontslag aangebo den. Deze uit militairen en burgers bestaande regering blijft in functie zolang er nog geen nieuw kabinet is ge vormd. Dat zal waarschijnlijk nog vandaag gebeuren, gezien de belangrijke beslissingen die op zeer korte termijn moeten worden genomen inzake de toestand op Cyprus. -In Genève gaan dezer dagen Engeland, Turkije en Griekenland om de oonferentietafel zitten om een oplossing te zoeken voor de situatie. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Van der Stoel wilde op de rege ringswisseling in Athene slechts een zeer voorlopig commentaar geven. „We moe ten eerst eens afwachten wat voor regering Griekenland nu krijgt", aldus de heer Van der Stoel. De plotselinge regeringswis seling werd gisteravond door waarnemers niet los gezien van de Amerikaanse kritiek jp Griekenland tijdens de ge beurtenissen van de laatste anderhalve week op Cyprus. In kringen van het Ameri kaanse ministerie van buiten landse zaken werd eerder al de verwachting uitgesproken dat het gezichtsverlies dat de kolonels bij de kwestie-Cy- prus hebben geleden, in ieder geval moest ^-luiden tot het verdwijnen van degene n m Athene die verantwoordelijk waren voor de staatsgreep op Cyprus. Zodra de vorming van een burgerlijk bewind was aange kondigd, verzamelden zich m net centrum van Athene talrij ke, voor het merendeel jonge mensen, die leuzen riepen als .weg met het fascisme" vrij heid voor de mensen op Jaros jhet eiland waar gedeporteer den gevangenen worden ge houden) en ,Leve Karaman lis". Via de nieuwsmedia liet Ghizikis de bevolking oproe pen haar rust en zelfbeheer sing te bewaren. De politie waarschuwde de menigte "ia luidsprekers uiteen te gaan A omdat het militaire bestuur nog steeds van kracht was en er geweld zou worden ge bruikt als men niet aan het bevel gehoorzaamde. De me nigte begaf zich daarop gro tendeels naar de luchthaven, waar Karamanlis werd ver wacht. Over de status van de nieu we Cyprische president be staat nog enige onzekerheid. In de berichten van radio-Ni cosia wordt hij de nieuwe pre sident van Cyprus genoemd. Clerides heeft evenwel aan de V.N. laten weten dat hij de functie van waarnemend pre sident yitoefent. De Britse re gering erkent Clerides als zo danig. Clerides had direct na zijn beëdiging een gesprek met Rauf Denktash, vice-president en leider van de Turkse ge meenschap op Cyprus. Cleri des en Denktash zijn goede bekenden van elkaar, die ja renlang hebben samengewerkt bij de onderhandelingen over een nieuwe grondwet. In Turkse ogen is Clerides veel beter te accepteren dan Samp son. Het aftreden van deze Sampson, een uitgesproken aanhanger van aansluiting bij Griekenland, wordt gezien als een poging om de internatio nale vijandigheid ten opzichte van de nieuwe machthebbers op Cyprus wat te temperen Tijdens de acht dagen van het bewind Sampson had nog geen enkel land het nieuwe bewind diplomatiek erkend. Het bestand, dat maandag middag om 15.00 uur van kracht had moeten worden, schijnt nu op het hele eiland in acht te worden genomen. Maandag hielden de gevechten pas uren na het officiële in gaan van het gestand op, en ook gisteren werd nog her haaldelijk striid gemeld. 9 Met bloemen, vlaggen en hooggeheven armen, het v-te- ken makend, vierden duzen- den Griekse jongeren bij de polytechnische school im At hene waar vorig jaar nog studenten om het leven kwa men tijdens gevechten met militairen het einde van ze ven jaar overheersing door de militaire junta. (ADVERTENTIE) Vrij en blij rondlopen in al die gezellige woonwinkels onder één dak. Lekker sfeertje, kop koffie, tosti. Reduktie-coupons voor attrakties krijgt élke bezoeker. En als u koopt, een gratis etentje om uw voordeel te vieren. Welkom! Wyohen (bij Nijmegen) tel. (08894) 21 22. Aan de rijksweg Nijmegen - Den Bosch. j (Van onze correspondent) BONN Voor de derde kees In dit seizoen zijn Nederlandse vakantiegangers op reis in het buitenland met een autobus verongelukt. Bij dit laatste on geval, dat zich gisteren rond 11.15 uur in het Westduitse Vhrdal afspeelde, vielen er ech ter geen doden te betreuren. MADRID (AFP) Gene raal Franeo heeft dinsdag een wandelingetje gemaakt in de Madrileense kliniek waar hij verpleegd wordt. Dr. Manuel Hidalgo Huerta een van de specialisten, heeft verklaard dat de patiënt ge heel zal herstellen en dat hij raar verwachting deze week ie kliniek nog zal verlaten. bar in het uitgaanscentrum De ruzie werd buiten voortge zet zonder dat er evenwe klappen vielen. In de Lang: Brugstraat reed W- op zeke moment achteruit in plaats van vooruit en knalde tegen de auto van P. Deze werd na de beledigingen die W. al naar zijn hoofd geslingerd had hierover zo nijdig, dat hij een pistool trok en schoot. Beide mannen kregen in de Daarna ging P naar het po- vroege ochtend ruzie in een litiebureau om aangifte te (Van een onzer verslaggevers) BREDA Met drie pistool schoten heeft de 28-jarige L. P. uit Breda gisterochtend om vijf uur geprobeerd zijn woe de op de 24-jarige P. W. te koelen. De schoten troffen geen doel. P. 'S gimtermiddas aangehouden. Zijn wapen werd bij hem thuis gevon den. loen van de beschadiging van üjn wagen. De politie had in- mddels lucht gekregen van de chietpartij. Voor het verband ussen de autobeschadiging en ie schoten gelegd kon worden, was P. alweer verdwenen. W. verd ter plaatse aangehou- len en P. gistermiddag. Vol gens zijn verklaring tegenover de politie zou hij gemikt heb ben op de banden van W's wagen. De kogels zijn niet te ruggevonden- De drie hulzen wel. Van de 24 inzittenden werden er 4 niet al te ernstig gewond, odat geen enkel slachtoffer in levensgevaa.r verkeert. Dit viertal ontsprong het hachelijk ivontuur met arm- en been breuken. De verongelukte passagiers maakten deel uit van een reis gezelschap, dat uit luisteraars van de Vara samengesteld was. Onder reisleider Leen Wessels bevonden zij zich op een boottocht op de Rijn. Dinsdagmorgen waren zij aan land gegaan om per bus het Ahrdal te bezichtigen. Vooi dit doel had de Vara bij hel Duitse reisbureau Gies in Ahrweiler drie autobussen ge huurd. Ir het plaatsje Weilen- bach nabij Adenau, in de di- rekte omgeving van de be roemde Nuerburgring gebeur de het orgeluk. Op een uiterst smalle weg zag de chauffeui van de eerste bus plotseling een personenwagen op zich toekomen. Op het moment, dat de auto's elkaar passeerden, raakten zij elkaar, waarop de buschauffeur zijn voertuig naar rechts stuurde. Hij haal de echter te ver uit, zodat de bus een helling afgleed en zij waarts over de kop sloeg De passagiers kregen weliswaai de schrik van hun leven, maai al spoedig bleek, dat de gevol gen zeker in vergelijking met de ongelukken in Joe goslavië en Finland erg meevielen. Met twee zieken- vagens uit Adenau en drie uit Ahrweiler werden de gewon ten onmiddellijk naar het zie kenhuis van Adenau gereden, vaar zij behandeld werden. Het reisgezelschap was ae schok weer zo snel te boven dat men besloot de reis voort te zetten en reeds in de late middaguren bevonden alle passagiers zich weer op hun eigen boot in Bonn. Op de vier pechvogels na. (Van een onzer verslaggevers) SAS VAN GENT Met assistentie van politiemannen uit andere plaatsen heeft de rijkspolitie van Sas van Gent gisteren een actie ondernomen tegen de talrijke woonwagen bewoners die nu in Zeeuwsch- Vlaanderen zonder vergunning in plaatsen, die druk worden bezocht, duur uitziende maar in feite waardeloze horloges en audere spullen met veel winst trachten te verkopen. De meeste van deze woon wagenbewoners zijn afkomstig van het woonwagenkamp in Sas van Gent. Meestal gaan ze met flinke groepen op stap om horloiges, armbanden, ringen en halskettingen op straat aan de man te brengen. Geliefde plaatsen voor de verkoop z(jn Hulst, Axel, Sas van Genl, Philippine en Sluis, plaatsen dus, waar veel toeristen ko- men. Ze moeten het daarbij voor-J (Van onze redactie binnenland) WAGENINGEN - Nogal overstuur heeft zich dinsdag een vrouw gemeld hij de politie in Wageningen met het verhaal, dat haar hond tijdens een wandeling was aangevallen door een aap. De politie, die ter plaatse poolshoogte nam, ontdekte inderdaad een aap, die zich met groot gemak hoog hoven de grond van het Wagening- se bos in de bomen Voortbewoog. Het dier liet zich overigens niet vangen. Aangenomen wordt, dat de aap is weggevlucht van een particuliere eigenaar. MANCHESTER (REUTER, UPI) Aan boord van een vliegtuig waarmee de Noord- .erse politiechef gisteravond an Belfast naar Londen werd gebracht is een bom gevonden, 'o heeft de Britse politie be kendgemaakt. Kort nadat het ioestel in Belfast was opgeste gen: kreeg de verkeerstoren >p het vliegveld daar een ano niem telefoontje dat zich aan 'oord een bom bevond. De „Trident" werd omgeleid ïaar Manchester, waar een -ïlarmlanding werd gemaakt. 8 adat de 85 inzittenden op een afgelegen stuk van het vliegveld van Manchester wa- -en uitgestapt, werd een on derzoek ingesteld. Het leverde -en oom van bdjna honderd kilo op. namelijk hebben van de Bel gen. „Een Belg koopt alles wat blinkt", was hiervoor gisteren de verklaring van de heer Lernhout, adjudant van de rijkspolitie in Sas van Gent. Burgemeester dre. W. Dusar- duijn van Sas van Gent merk te op: „Als de Belgen dit spul niet zouden kopen zou het venten door de woonwagenbe woners zo zijn afgelopen". Volgens een artikel in het politieblad zijn de horloges, zoals ze door de woonwagen bewoners worden verkocht, over het algemeen afkomstig van Honigkorag en zijn niet meer waard dan een vijftien of twintig igulden. Toch zijn ze voorzien van merken als Ome ga e.d., terwijl ze beslist niet van Zwitserse fabrieken af komstig zijn. Volgens insiders mogen de kopers blij zijn als deze horloges «neer dan een maand meegaan. De actie van de Sasse rijks politie heeft overigens gister middag slechts geresulteerd in drie processen-verbaal voor het illegale venten. De woon wagenbewoners hadden snel in de gaten wat de politie van plan was en stopten met de verkoop. De actie van de poli tie werd zowel in Sas van Gent als in Philippine ge voerd. In Sas van Gent wer den er twee bekeuringen uit gedeeld en in Philippine één. WASHINGTON (REUTER) De Amerikaanse republi keinse afgevaardigde Lawren ce Hogan uit Maryland heeft gisteren als eerste lid van de commissie van justitie van het huis van afgevaardigden, offi cieel meegedeeld dat hij zal stemmen voor het op gang brengen van de procedure ter afzetting van president Nixon. „Ais wc die procedure na alles wat de president gedaan heeft nu niet op gang bren gen", zei Hogan, „verzwakken we iet presidentschap nog meer". Hogan gold tot nu toe als- een van de voorstander» van de president. EEN Vietnamese autobus is maandag bij Danang, 45 kilo meter ten zuiden van Saigon, op een landmijn van de Viet- conig gereden. Vijf burgerpas- sagiers kwaimen om het leven. 34 andere inzittenden werden gewond. (Van onze redactie binnenland) DEVENTER Bij een ex plosie en een daarop volgende krachtige brand bij de Akzo- vestiging in Deventer is dins dag eén persoon om het leven gekomen. Zes mensen liepen verwondingen op. De schade is volgens de eerste berichten ca. tien miljoen gulden. Twee produfctie-afdelingen, een aantal opslagloodsen en een kleine kantine zijn zwaar beschadigd of vernield. De produktie van organische pe- uoxide komt voor een deel i. 15 20 procent stil te liggen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1