Madi or logeJI® 'e's zaken I.V. farmer Eeuwenoude plafondschildering ontdekt: kunstopdracht overbodig PvdA wil meer inzicht in rol van oliegiganten Vandaag Administratie Camping zeebad Breskens „janboel" een p moderne interieuradviseur met ouderwetsche dienstverlening LAGERHUIS VEROORDEELT GEDRAG VAN SPUR-FANS In september lotto in Nederland Schadevergoeding voor dr. van der Schaar mag niet doorberekend worden in verpleegiarieven IAIM74 JAN HENDRIKX Socialisten denken aan openbare hoorzittingen )lievlek op [ee bij Sadden- tilanden DE STEM j pinksteren: fl LBERT HEIJN CASSIèRE onze collectie!! 1TELEVISIE 1DINAVIE... aardenburg nter PJS ruwe oïie V 1 juli ftét omhoog Aan onze adverteerders Niet weigeren GERAAMTEN OP DUIVELAND OPGEGRAVEN Breznjev ziek Tarief dierenartsen 5 procent omhoog Geen goedkeuring accountant VRAGEN BEZWAREN Z.L.M. stuurt protest telegram naar Den Uyl Leren meubelen van Eltink vooreen individuele ELTINK ■ellr: Dr. W. A. J. M. Harkx Jfiljacteur: L. Leijendekker en administratie-adres: r^straat 9. Terneuzen, tel. (01150)-79 20 aientsprfls oei kwartaal; f 7,83 per maand. jjjummers 40 cent. met 1114111 Fjitgeversmaatschappjj De Stem EV, VRUE ZEEUW VRIJDAG 31 MEI 1974 ILliaat 16. Breda 27e jaargang No. 8363 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V d S Iheeft plaats voor een li. Dame. Zij die als cassière of liere, wil werken, kunnen b'ii A l-er verdienen. Zij moet het hd houden en daarnaast steeds vri I bij het soms razend snelle W J genegen zijn in winkel werf leftijd tot 30 jaar. lentsestraat 29, tel. 01110—2521 F J- P. VAN HAv] pn kunstvezelindustrie (Trevira)J aarden wij 8% vakantietoeslag, een gunstige bedrijfsspaarregeling Jan het bedrijf. |e brief aan; Hoofd Personeels- N.V., Postbus 65, Vlissingen.l bnhoek van uw brief de letters! ;n. Radio - Televisie - Elektra Van "«ze weerkundige medewerker) DE BILT Bij het af- I stheiil van mei wordt „n hogedrukgebied op- I (tbouwd boven Scandi- Ijivië om de junimaand I nu wat zomerser entree i( geven. De wind gaat geleidelijk naar oost tot I riid draaien en de tem- jeratuur xal enkele gra- i !en stijgen, in onze om- I geving tot twintig gra- |ien of iets hoger. Een oniveersstoring ligt bo- I ven Frankrijk maar I breidt zich voornamelijk ij de richting van Zuid- I Duitsland uit. Mogelijk I komt er I11 Brabant en I Zeeland tijdelijk wat be- 1 tolking maar tot een bui I komt het wellicht niet. De lucht is momenteel tjg koel en droog waar- I tor er 's nachts een I gerke afkoeling is. Don. I derdagnacht kwam voor- I ïl in het oostelijk deel I ran Brabant alsook in Iket oosten van Neder- I land zware nachtvorst I raor. Op het vliegveld Volkel daalde het kwik ik boven de grond zelfs zeven graden onder I fcoi vriespunt zodat daar 1 «el schade door nacht- I vorst ls aangericht. EI- |ders in Europa is het tot redelijk mei- I wer met hoge tempera- I mren in de Balkan en in I italic 25 tot 27 graden. I Ook In Scandinavië ver- I beterde het weer zich en I niet een beetje geluk pro- I fiteren ook wij tijdens lie Pinksterdagen van I Or-ze weersverbetering. (Van onze reftaetle binnenland) I.DEN HAAG Tussen irarmonnikoag en Ameland (mi grote olievlek waarge- nen, evenals boven Schicr- »g waar men een olie- I van 19 km lengte en 30 «ter breedte heeft ontdekt heeft de Marine Voorlich- ■S donderdag meegedeeld, ttcn de heersende winden J® volgens de marine de Fmeneilanden gevaar met P olie bedekt te worden. P bemanning van een ma- «megtuig zegt de vermoe- ii ul dader gefotografeerd F Mben. Een oliebestrijdend .,5 van rijkswaterstaat is weg om de olie te a vernietigen. O (Van onze redactie I in-v„.lm'ten'-and> - Dr. Abderrach- L secretaris-gene- ■oiie u" '!e Organisatie van 'En JT ende Landen (O- Mwuï donderdag ln een Es R,ezeg6 dat zijn or- ■driJ,. de olieprijzen per jat' zal verhogen- Op Pinnen „00pt de te™4!" af °''ePrijzen wa- :::„r*>and met Pirikste- v?rschijnt onze krant fandag a.s. niet_ .^vachten voor pla-at- 6 dinsdag 4 juni a.s. -men heden v-ór 12.00 I r 'n ons bezit te zijn. &?ollten die ons later fa 2ullen wij in on- 5«ieif:e.,van woensdag as- plaatsen. JP^VENTENTIE- AF»EHNG, (Van onze sportredactie) ROTTERDAM/LONDEN. De ravage, die de supporters van het Londense Tottenham Hotspur woensdagavond in het Feyen- oordstadion aanrichtten heeft gisteren 't Brits Lagerhuis gehaald. Tom Torney bracht de rellen namelijk ter sprake. De afgevaar digde van Labour zei dat hjj „het schandelijke gedrag van de supporters van Tottenham betreurde". Hij verzocht de Britse re gering aan te dringen bij de clubs, dat maatregelen genomen worden om straatschenderijen van supporters uit te roeien. Hij zei: „Niet alleen het Engelse voetbal en de sportiviteit werd te schande gezet. De schande gaat heel Engeland aan. Deze suppor ters worden gezien ais ambassadeurs van Engeland. Ik hoop al leen maar dat de Nederlandse politie ze zo krachtig mogelijk heeft aangepakt." (Zie verder onze sportpagina's) (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG In het ou de stadhuis aam de Groen markt in Den Haag, dat ge restaureerd wordt, is een 250 jaar oude plafondschildering ontdekt van Mattheus Ter westen. De schildering werd ontdekt toen een linnen doek en daarachter zittende plan ken werden weggehaald om in de burgemeesterskamer een nieuw plafond te kunnen aanbrengen van Heppe Moor. Deze had vorig jaar de prijs vraag gewonnen voor een ontwerp voor een nieuw pla fond in de burgemeesterska mer. De kunstopdracht aan Heppe Moor gaat nu niet door. De gemeente Den Haag zal met hem een financiële regeling treffen. Deskundi gen van Monumentenzorg en van het Haagse gemeentemu seum hebben een plan uitge werkt om de plafondschilde ring van Terwesten te con serveren en te restaureren. De restauratie van het pla fond zal een jaar duren. Na restauratie van het oude stadhuis zal de burgemees terskamer als representatieve ruimte worden gebruikt. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Via het middel van openbare hoorzittin gen wil de P.v.d.A.-fractie in de Tweede Kamer onder zoeken wat precies de rol is geweest van de grote olie maatschappijen tijdens de afgelopen energiecrisis. Gisteren heeft de energie-deskundige van de PvdA, drs. A. van der Hek, bij de vaste commissie voor Economische Zaken formeel het verzoek tot het houden van een dergelijk onderzoek gede poneerd. Hij zei te verwachten, dat de commissie op korte termijn gunstig op -dit verzoek zal be slissen. „Gesprekken van de collega's van de christen-de mocratische fracties geven mij die indruk", aldus Van der Hek, die eveneens positieve mede werking' verwacht van de olie maatschappijen zelf. „Zouden ze namelijk weigeren aan het onderzoek mee te werken, dan Iaden zij de schijn op zich met iets bezig te zijn dat de publie ke controle niet verdraagt", meent Van der Hek. Bij het onderzoek zal ondei meer aan het licht moeten ko men in hoeverre de maatschap, pijen met het olie-aanbod heb ben gemanipuleerd om de prij zen op te voeren. Er zijn tij dens de oliecrisis heel wat vraagtekens geplaatst bij de (vaak ondoorzichtige) rol van de oliemaatschappijen, speciaal de grote. „Wij hebben daarom van het begin af aan op het standpunt gestaan dat er een onderzoek naar moet worden ingesteld", aldus de PvdA-olie- man. die vervolgens uiteenzet, te waarom na lang intern be raad» is afgezien van het zware middel van de parlementaire enquête. „Op zich zelf", zo zei hij, „lijkt dit middel bepaald aantrekkelijk: je kunt de ge- tulgen verplichten te komen en ze staan onder ede. Aange zien echter de belangrijkste getuigen in het buitenland wo nen en de wet er niet in voor ziet deze getuigen hier dwin gend naar toe te halen, verliest een parlementaire enquête in zo'n geval veel van haar kracht. Bovendien is er een langduri ge procedure voor nodig om tot een enquête te besluiten". Het onderzoek, zoals de PvdA dat nu voorstaat, zou volgens Van der Hek nog voor het zo merreces kunnen starten en afgerond moeten zijn tegen het najaar, als de Kamer moet be ginnen aan de begrotingsde batten. De resultaten moeten, vindt hij, neergelegd worden ln een openbaar rapport. Volgens Van der Hek is met een onderzoek in de vorm van hoorzittingen waarin de olie maatschappijen opening van zaken geven, in vrij korte tijd nog veel informatie te verza melen. Hij herinnerde in dit verband aan een soortgelijk onderzoek in de Amer'kaanse senaat. Overigens verschilde dat nogal var onderzoek zoals dat hier zou -moeten plaaitsvinden, omdait in Ame rika de opgeroepen vertegen woordigers van de oliemaat schappijen verplicht waren voor de senaatscommissie te verschijnen. Dat is hier niet het geval, „maar ik heb goede hoop dat de oliemaatschappij en hun medewerking niet zul len weigeren", zei Van der Hek. DEN HAAG (ANP) Als alles meezit zal men in sep tember a.s. een „officieel" gokje in de Nederlandse lotto kunnen wagen. Minister Van Doorn zei donderdagavond in de Tweede Kamer althans goede hoop te hebben dat de voorbereidingen voor de lotto voor die tijd afgerond zullen zijn. Tijdens het debat over de nieuwe opzet van toto en lotto zei de bewindsman van CRM niet bereid te zijn in te gaan op het verlangen van de VVD- fractie om geen overheidsvej tegenwoordigers op te nemen in het bestuur van de instel ling die toto en lotto gaat or gan isereu. FRANKRIJK te bereid de technische leemte te vullen die ontstaan is door het stop zetten van de anadese hulp op het gebied van atoomken nis in India. (Van onze redactie binnenland) BRUINISSE Bij graaf werkzaamheden op een bouw terrein in Nieuwerkerk op Duiveland zijn een vrij grote hoeveelheid beenderen en ge raamten aangetroffen, waarvan men de herkomst niet weet. Uit de broosheid meent men te moeten afleiden dat zij van oudere datum zijn. Ir. H, Trimpeburger van de Rijks dienst voor Oudheidkundig Bodem Onderzoek stelt een on derzoek in. De graafwerk- zaamheden zijn stilgelegd. (Van onze redactie binnenland) AMSTELVEEN De tarie ven die het Catharinazieken- huis in Eindhoven voor 1974 had vastgesteld zijn toch niet goedgekeurd door de zieken fondsraad. In die tarieven was een toeslag van f 1,20 per pa tiënt per verpleegdag opgeno men om de schadevergoeding van f 300.000,- te kunnen be talen aan de hartchirurg dr- P. J. van der Schaar, die het ziekenhuis vorig jaar na een conflict met de algemeen chi rurg verliet. Eerder hadden het centraal orgnan 7i»k<"",,,>istarieven en de commissie overeenkomsten van de ziekenfondsraad de nieuwe tarieven van het Eind- hovens ziekenhuis wel goedge keurd. Ze hadden bezwaren tegen de gang van zaken, maar zagen geen andere oplos sing. Vorige maand ontstond ver warring, toen het besluit van de commissie overeenkomsten ln de ziekenfondsraad na een lange discussie twaalf stem men voor, dertien stemmen te gen en twee blanco stemmen kreeg. Raadsvoorzitter dr. W. L. P. M. de Kort concludeerde toen, dat met deze uitslag het besluit van de commissie om de tarieven goed te keuren was bekrachtigd. Hij ging er namelijk van uit, dat een be sluit van de commissie over eenkomsten ingevolge de zie kenfondswet pas kan worden vernietigd als minstens twee derde van de raad er tegen stemt. Na afloop van de vergade ring liet de voorzitter meede len dat hij was gaan twijfelen aan de juistheid van zijn standpunt en dat hij de kwes tie aan de juristencommissie van de raad had voorgelegd. De juristencommissie Ls nu tot de slotsom gekomen, dat een gewone stemmenmeerder- heid voldoende was en dat het goedkeuringsbesluit van de commissies dus niet door de ziekenfondsraad is bekrach tigd. De nieuw gekozen Miss Eu ropa, de Spaanse Maribel Lo renzo, omringd door v.l.n.r. de Nederlandse Gemma Balm (vierde), de Portugese Anna Paola da Silva (tweede), de Finse Johanna Raunio (derde) en de Britse Kathy Anders (vijfde). De verkiezing vond plaats op de Floriade in Wenen. Het aantal kandidaten bedroeg 19. MOSKOU De Russische partijsecretaris Breznjev heeft griep en moest gisteren een ontmoeting met de Oostenrijk se kanselier Kreisky afzeggen. Dit is door Oostenrijkse func tionarissen in de Russische hoofdstad meegedeeld. ZONNIG Droog. Vrij zonnig. Ma tige oostelijke wind. Maximum temperaturen rond 20 graden. STAD EN STREEK Studie over veerdienst tussen Tholen en Brabant. Pagina 3. BINNEN- EN BUITENLAND Kapende Palestijnen vlogen voor het eerst. Pagina 13. Doe het zelf. Pagina 15. SPORT Concours-hippique in Axel, Pagina 19. RADIO EN TELEVISIE STER ook op zondag. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG De dieren artsen mogen hun tarieven met 5 pet verhogen. Oorzaak van de tariefstij ging is de al gemene inkomensontwikkeling en de verhoging van de prak- tijkkosten, aldus het Ministe rie van Economische Zaken. MET NAAR DE WERELD KAMPIOENSCHAP PEN VOETBAL IN DUITSLAND Degenen die korte of langere tijd geleden op een van de kantoren van DE STEM geboekt hebben voor een bezoek aan de wedstrijden NEDERLAND ZWEDEN OP 19 JUNI A.S. en/of NEDERLAND BULGARIJE OP 23 JUNI A.S. verzoeken wij thans hun plaatsbewijs, buskaartje en een brief onzerzijds, waarin alle verdere informatie, op het zelfde kantoor als waar men geboekt heeft te komen afhalen. Wij bieden hiertoe de gelegenheid: Heden, vrijdag 31 mei tussen 8.30 en 17.00 uur, Morgen, zaterdag 1 juni tussen 10.00 en 12.00 uur, A.s. dinsdag, 4 juni tussen 8.30 en 17.00 uur. DE PLAATS- EN BUSBEWIJZEN ZULLEN ALLEEN OP VERTOON VAN BETALINGSBEWIJS WORDEN AFGE GEVEN. (Van een onzer verslaggevers) BRESKENS Al 15 jaar lang hebben de jaarrekeningen van de N.V. Camping Zeebad geen goedkeuring kunnen verkrijgen van de registeraccountant. De administratie in de jaren tot 1974 werd door de vertegenwoordiger van het Oostburgse gemeentebe- .stuur (dat aandeelhouder in de camping is) een grote janboel ge noemd. „Op de laatste aandeelhou dersvergadering heeft dan ook het overgrote deel van de aan deelhouders tegen het goedkeu ren van de jaarrekeningen 1972 en 1973 gestemd, omdat de re gisteraccountant geen goedkeu rende verklaring bij de reke ningen wilde geven", aldus de gemeentelijke vertegenwoordi ger. Pogingen om een andere re gisteraccountant in te schake len lukten niet omdat de era code van accountants dit ver biedt. „De situatie in voo-- gaande jaren is dan ook niet meer uit te zoeken en hercon trole is uitgesloten". Formeel is nu besloten de rekeningen vast te stellen. der opmerkte dat de veie werkzaamhedendie hij op de camping verrichtte hem uit eindelijk hadden gedwongen ziekteverlof op te nemen. Niettemin heeft het Oost burgse college van B. en W. een aantal vragen gesteld naar aanleiding van de laatste reke ningen. Zo stond aanvankelijk een post van f 9700,- dubieu ze debiteuren opgevoerd, die op de verlies- en winstreke ning bleek te zijn ingekrom pen tot 1300,- een verschil van f 8400,- dat kennelij'- toch was binnengekomen. „Het college heeft hierop toch een vrij uit voerige en ter zake doend ant woord gekregen, evenals on verschillende andere 'vra gen". De N.V. Camping Zeebad kent thans een andere raad van commissarissen en een an der bestuur. Tevens zijn er nieuwe statuten. „Het oude bestuur bestaat niet meer en het nieuwe wil wel van deze akelige erfenis af om opnieuw en gedegen te kunnen star ten", zegt d-e Oostburgse amb tenaar- De bezwaren van de accoun tant richtten zich met name op het feit dat geen enkele boek houding werd bijgehouden van de inkomsten van de camping. „Ik wil niet zeggen dat er geld verdiwenen is, dat is niet aan te tonen en met geruenten zoals thans in Breskens de rond doen zijn wij niet gebaat. Feit is wel dat een afdoende interne controle ontbreekt'', aldus de gemeentelijke verte genwoordiger. De voormalige beheerder, die jarenlang de supervisie over de camping heeft gehad zegt dat wel degelijk inkom sten werden genoteerd. „Maar de accountant vond dat admi nistratief niet vaststond of ie dereen die op de camping bi vakkeerde ook betaalde. Maar dat is niet bij te houden. Het ging soms om 2690 man. Bo vendien hadden wij geen full time boefehouder. Ik heb het zelf ook nog zo goed en zo kwaad als dat mogelijk was geprobeerd, maar men kan van mij niet verwachten dat ik als professionele boekhou der kan optreden", aldus de voormalige beheerder, die ver- (Van een onzer verslaggevers) SINT-PHILIPSLAND Le denraad en hoofdbestuur van de Zeeuwse Landbouw Maat schappij (Z.L.M.) hebben een protesttelegram naar minister president Den Uyl gestuurd wegens het per 1 mei stopzet ten van de B.T.W.-compensatie voor de landbouw. „Daardoor worden", zo staat in het telegram te lezen, „de inkomensmogelijkheden voor vele duizenden landbouwbe drijven verder uitgehold. In komens die door het volstrekt onvoldoende prijs- en markt beleid in Brussel 1V1 relatie tot de enorme kostenstijgingen, toch al zwaar onder druk staan. Gevreesd moet worden dat het voortbestaan van steeds meer bedrijven, zowel in akkerbouw, veehouderij als tuinbouw, in gevaar komt". Gevraagd wordt de minister president voor lahd- en tuin bouw de gevolgen van de re valuatie te compenseren, (zie pagina 3). (ADVERTENTIES) Overleg met een woon-adviseur om het bankstel, de 2-zitsbank of de fauteuil te vinden die bij u past. Qua vorm en zit. U ziet een grote kollektie modern en klassiek. Veel exklusieve, Italiaanse import. Voor aantrekkelijke prijzen. Wychen bij Nijmegen aan de rijksweg Den Bosch-Nijmegen. 2e Pinksterdag geopend van 10 tot 5 uur Niet voor niets zijn wij al ruim anderhalve eeuw uw interieuradviseur! Breda-Boschstr./Catarinastr. - Oosterhout-Heuvelstr. 10 elke maandag gesloten

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1