oen. rot est a nl se knokploegen terroriseren heel Ulster DRIE STEDEN I GIJZELAARS Vandaag Schmelzer componeert CDA-lied Ex-SS-er uit Wouw meldt zich na 27 jaar onderduiken PORTUGESE EX-LEIDERS NAAR BRAZILIË VERBANNEN SS®- KVP-en AR-ministers wachten fiat van NAVO over defensienota af SSeiW* suken. (HTS LEGER (VERSTERKT) GRIJPT NOG NIET IN lONINKRIJKSTOP-RECEPTIE ffC de bank bin- ter reden de twee ■«dKi! onder vrijSe- Bekerfinale UEFA op tv Nederlandse regering veroordeelt Israëlische aanvallen in Libanon NI»»® 1 BENZINEDAMPEN OP BINNENVAAR1TANKER GERRIE MllHREN BEDANKT VOOR ORANJE-TEAM lappen tn is voor ijk een sur. ïeslaap- iet te licht Jerlicht jchtrust irorden. loer: inden: Jnd: /art, rood. Jnïsde ïimte. Eest. f en een ijkheid pond: l kastjes: bekleding en land Explosie na kortsluiting in speelgoed telefoontje enève, Goteburg en Seoel ,,eeft in Primitiefste NYY-top blijft bereid tot federatie NKV Gevaar Boeren Tekst van religieuze, uitvoering CD A-koor 2nd. ïonker). ficht) art-tankschepen voor het atsi ngsmogelijkhede n voor sroenregefing. gaarne aan deling Personeelszaken, 010-76 71 44 (toestel 167 ALTOM.Q.ï"!! >r te Goes een aar een kandidate r, die een MAVO- ?oed kan typen. en wij uitstekende zoals dertiende ïgsuitkering, 7,5"/» dnste vier weken spaarregeling <fl. A. J- M. Harkx cteur: L Leyendekker .dministratie-adres: ®9 Terneuzen, tel. <01150)-79 20 ^"kwartaal; f 7,83 per maand. Uner 1114111 «wversniaatj „at 16, Brei VRUE ZEEUW DINSDAG 21 MEI 1974 27e jaargang No. 8354 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V ■'ja correspondent) (STERDAM - De bijna l ialt oude N'ico Ribbens Jfljnsvteert is gistermorgen Esjevaarlijk gewond ge- toen de batterijen in speelgoedtelefoontje ■uiting maakten en een Dsir veroorzaakten in het pn»edeelte van de binnen- Etanker "N'ico R". die op (moment in de Usstlincx- te Amsterdam benzine het laden was. Volgens de politie konden benzinedampen het woonge deelte binnen komen omdat, tegen de voorschriften in. ra men open stonden. De kleine Nico liep brand wonden in de derde graad op. Zijn broertje van een half jaar en zijn moeder kregen minder ernstige brandwonden aan het iioofd. Het drietal werd in het Rode Kruisziekenhuis te Am sterdam oreenomen. De brandweer wi t het vuur in de woonkamer te blussen. .(V an onze redactie buitenland) PAèVE-GöTEBORG-SE- r Bisteren hebben ge- pP-Me mannen in Genève, «yeedse Göteborg en de Fkoreaanse hoofdstad Se- I Mtpsn gegijzeld om zich L., een veilige aftocht te pkeren, ■Genève overvielen vier l mannen een bank L ,.:flrstad Carouge. Twee r?® ontsnapten per au- f baanden zich al schie- EA» weg, waarbij zij een V i ,in oon been raak- U Jln° een tot op zijn -e uitgeklede agent (dn?! t?nen dat h'i onge- tsraaliv!» met broodies en pUde 6 wohwolijke «1 één bankemployées een zenuw in stor- K Sn ^hgsters met de >n later grens- vrij Zê de twee ■otheek ,L6oteh°rg in een t? "ij el/a me'S'cs kegij— l^de vrijlating van de onlangs voor een gijzeling veroordeelde Jan Olsson. Daarna wil hij met een vlieg tuig naar Damascus. Drie mannen met geweren hebben in een theehuis in Se oel 29 mensen gegijzeld. De leider van de overval is de 23- jarige deserteur Lee Won Mo, die in een telefoongesprek heeft gezegd, veel klachten te hebben over zijn behandeling in het Zuidkoreaanse leger. 9 De drie ministers-presiden ten, die momenteel een konink rijkstopconferentie houden, ga ven gisteravond een receptie. V.l.n.r. premier Den XJyl, zijn echtgenote, premier Arron (Sw riname), zijn echtgenote en pre mier Evertsz (Antillen). (Van onze correspondent) LONDEN Gemaskerde loyalisten waren de enige bur gers die zich op de eerste werkdag van deze week onge stoord in de steden en dorpen van Noord-Ierland verplaat sten. Het werd honderdduizenden mensen door dreigemen ten onmogelijk gemaakt de samenleving op gang te hou den. Fabrieken en kantoren bleven gesloten, huisvrouwen op zoek naar levensmiddelen werden verjaagd, kinderen mochten op straffe van geweld niet proberen naar school te gaan. De straten van Belfast waren evenaLs die van kleinere plaat sen door honderden versper ringen bijna onbegaanbaar en de weinige toch op pad geto gen bezorgers van melk en brood werden weggeranseld. Zo gedroegen zich de handha vers van de politieke staking, vorige weed: woensdag uitge roepen om de Britse regering te dwingen de macht van de afstammelingen der protes tantse kolonisten opnieuw te erkennen. Noch slechts de allerlaatse van vijf Noordierse elektrische centrales was op gang. Er werd afgewacht hoe de inmid dels versterkte Britse troepen macht zou gaan opereren om minstens de rampzaligste ge volgen van deze demonstratie der loyalistische heerschappij „Wij zullen nog eens wat an ders laten zien als het leger durft in te grijpen", zei woordvoerder Jim Smith van de overigens nog geheime ',U1- sterse Arbeidersraad", de pas verleden week tevoorschijn gekomen loyalistische organisa tie, die niets met de werkelij ke vakbeweging heeft- uit te staan. Onderminister Stanley Onne van de Britse Labour-rogering vloog naar Londen om in het Lagerhuis duidelijk te maken dat de protestantse en katho lieke politici van het geteister- "JinilU; -l^pTBRTENTIEl morgen ««missiedag kinderen AMSTERDAM (ANP) De ver bondsraad van het NVV (dagelijks bestuur plus voor zitters van de aangesloten bonden) blijft in beginsel be reid met het NKV een federa tie te vormen. Een nadere discussie over een aantal van de aangesloten bonden ontvangen amende menten en vraagstellingen blijkt evenwel nodig. Op 24 juni wordt daarom een extra vergadering van de verbonds raad van het NVV gehou den. ANDSCHE MIDDENSTANDS®^ (Van onze sportredactie) BREDA Vanavond wordt de eerste finalewedstrijd om de UEFA-beker tussen Tottenham Hotspurs en Feyenoord op de televisie uitgezonden. De uit zending begint om kwart voor acht (Ned. 2). DEN HAAG (ANP) Evenals zij vorige week de Palestijnse commando-actie in Noord-Israël heeft veroordeelt, acht de Nederlandse regering de aanvallen op Palestijnse dorpen en kampen in Libanon weinig bevorderlijk voor het totstandkomen van vrede. „Zoals bekend heeft de Ne derlandse regering op 16 mei verklaard rrtet ontsteltenis kennis genomen te hebben van de tragische gebeurtenissen in noordelijk Israël, waarbij on der meer een groot aantal schoolkinderen het slachtoffer is geworden", zo verklaarde een woordvoerder van het mi nisterie van buitenlandse za ken, in antwoord op vragen over de Israëlische acties. „Evenals zij haar veront waardiging heeft uitgesproken over deze terreurdaad, en daarbij alle daden van terreur en geweld begaan onder het voorwendsel vrijheid, vre de en rust in het midden oosten te willen bereiken heeft veroordeeld, zo veroor deelt zij thans de Israëlische militaire acties in Libanon, welke evenzeer schadelijk moeten worden geacht voor de zaak van de vrede". DROOG Op de meeste plaatsen droog. Zonnige perioden. Zwakke tot matige wind uit zuidwest en west. Maximum temperaturen tussen 15 (aan zee) en 21 graden. STAD EN STREEK Volop tegenstand tegen ontwerp-streekplan voor Oostelijk-Zeeuwsch- Vlaanderen. Pagina 3 BINNEN- EN BUITENLAND Giscard in het zadel. „Hoe vast vraagt Mitterrand. Pagina 9 de gebied, die sinds vorig jaar eindelijk samenwerken, niet in de steek gelaten zullen worden door concessies aan de zich nog loyalisten noemende primitiefste geestverwanten van Voorhoede-leider William Craig en dominee Ian Paisley. Het ministerie van defensie maakte bekend dat 500 mili tairen onderweg waren om de troepensterkte in Noord-Ier land weer op 16.000 man te brengen. „De strijdkrachten zijn gereed om de essentiële diensten in stand te houden luidde de officiële verzekering Maar de gewoonlijk opgewek te linkse socialist Orme, die pas kort een ministeriële post heeft en van zijn leven niet kan hebben gedroomd ooit bij een dergelijk dilemma te wor den betrokken, gaf in het La gerhuis te kennen dat nog steeds weiv'. gehoopt een mili taire confrontatie te vermij den Hij maakte een toespeling op het gevaar van een volledige burgeroorlog door te zeggen: „Behalve maskers er. knuppels en messen hebben de bedrij vers der intimidatie ook vuur wapens ter beschikking". Het Unionistische Lagerhuislid ka pitein Lawrence Orr was een van de Noordierse afgevaar digden die probeerden het sta- kingsbevel te rechtvaardigen Hetzelfde deed William Craig op wiens hoofdkwartier de naamloze extremisten verga deren die in feite hem de teugels uit handen hebben ge nomen. Gisteravond >eloofde het Brit se leger dat de werkwilligen beschermd zullen worden die vandaag onder leiding van voormannen der vakbeweging naar de fabrieken willen mar cheren om de zaken weer op gang te brengen. „Volledige protectie", was de begrijpelijke wens van de ar beiders die het werk wilden hervatten. De „Ulsterse Arbei dersraad" heeft gedreigd met het vernielen van particuliere auto's, het in brand steken van huizen en vooral het gebruik van de knuppels en lange messen om de 50 miljoen gul den per dag kostende staking te handhaven tot de Britse re gering zwicht. Het meest dramatisch zijn de verliezen die de boeren lijden, Noord-Ierland is buiten Bel fast en Londonderry nog hoofdzakelijk een agrarisch gebied. Reeds drie miljoen li ter melk en miljoenen eieren zijn verloren gegaan. Naar schatting sterven vandaag 100.000 broedkuikens o-mdat er nog hoogstens een paar uur per dag elektriciteit wordt ge leverd. Ook moeten duizenden varkens en tienduizenden kip pen worden geslacht als er niet binnen een of twee dagen veevoer kaïn worden getrams porteerd. (Van onze Haagse radactie) DEN HAAG Oud minister Schmelzer heeft een verkiezingsiied voor het CDA (Chiisten-De- moeratisch - eat uit de snedige pen is gevloeid van zuster Ma rie-Joseph van der Ven, een KVP-raadslid in Den Haag, op muziek gezet. In Scheveningen is dit lied gisteravond voer heit eerst gepresen teerd. Het is zaterdag op de band gezet dcor het CDA-koor, een tot nu onbekende grootheid met als solist het Haagse raadslid Lammers. Het is de bedoeling dat dit CDA-lied overal in het land ten gehore wordt gebracht. De tekst van het lied luidt als volgt: Het CDA staat od de bres, het CDA strijdt door voor ieders welzijn, ie ders recht in democratisch spoor. Refrein: Wat dacht je... wat...? Ik zeg je dat: liet echt wat worden zal, wamt voor een nieuwe maatschappij, enn toekomst weer voor jou en mij het CDA staat od het spel. Het CDA wil woonge not voor jomg're - vrouw en man, een zuurstofrijke leef baarheid voor elk als 't effe kan. Refrein: Ter harte gaat ons ie ders lot, van 't zwakke wel het meest, de veiligheid geresöec- teerd van lichaam en van geest. (Van een onzer verslaggevers) •BERGEN OP ZOOM Vandaag, 27 jaar na zijn ver oordeling, geeft de 54-jarige oud SS-er J. van M. uit Wouw zich over aan de Nederlandse justitie. Van M., die kort na de oorlog werd gearresteerd, wist te ontsnappen en naar Frankrijk uit1 te wijken. Hij hield er zich schuil onder de naam Piet Adriaansen. Hij wil rui echter, zoals hij zelf zegt, schoon schip maken. Vanmid dag zal hij zich, in aanwezig heid van zijn raadsman mr. H. Vrijeling uit Bergen op Zoom. melden bij de ofiicier van jus titie te Den Bosch. Van M. werd in 1947 door het bijzondere gerechtshof in Den Bosch tot vijftien jaar gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij dienst had genomen in de Waffen SS. De straf is nog niet verjaard. Van M„ die in Wouw bekend stond als een stroper, gaf zich eind 1940, kort nadat hij lid was gewor den van de NSB op bij de SS die hem in de zomer van 1941 naar het Oostfront stuurde Duitsers waren toen de Sovjet Unie binnengevallen. Na twee maanden werd hij gewond. Hi] werd in Duitsland in een psychiatrische inrichting opge nomen van waaruit hij naar Wouw werd gerepatrieerd. Van M. voorzag in Frankrijk In zijn onderhoud door het bikken van stenen. Hij maakte er kennis met een Francaise aan wie hij zijn geschiedenis vertelde en met wie hij ging samen leven. Uit die verbinte nis zijn drie kinderen geboren, van wie er al twee volwassen zijn. Het jongste kind, een zoon, is zeventien jaar. In februari van dit jaar vond Van M. dat er nu einde lijk maar eens een einde aan het zwerversbestaan van hem en zijn vrouw moest komen. Hij stelde zich in verbinding met mr. Vredjling, die de jus titie inlichtte. Als Van M. nog vijf jaar in Frankrijk was ge bleven zou hij vrij man zijn geweest. In dit geval bedraagt namelijk de verjaringstermijn 32 aar. In 1947 werd Van M. bi] verstek, veroordeeld. In 1979 zou zijn zaak dus ver jaard zijn. Velen in de omge ving van Van M. vinden het onbegrijpelijk dat hij zich nu toch nog heeft gemeld. Maar Van M. denkt daar anders over: hij wil het verleden kwijt en met vrouw en kinde ren legaal in ons land gaan vronen. Hij kan niet langer tegen het verstoppertje spelen. Hij hoopt na zoveel jaren op een milde beoordeling van de kan tvan de justitie. Van M. verbleef gisteravond in Bergen op Zoom met vrouw en jongste kind. (Van onze sportredactie)' AMSTERDAM Ajax-spe- ler Gerrie Mühren heeft be dankt voor het Nederlands elf tal. De geroutineerde midden velder stelt er evenals PSV-er Van der Kuylen geen prijs meer op om in het oranje team uit te komen. Mühren liet weten dat hij door allerlei omstandigheden fysiek niet in staat is om een dergelijk groot toernooi te spelen (Van onze redactie buitenland) LISSABON —De Portugese junta heeft oud-premier Cae- tano en ex-president Thomaz verbannen naar Brazilië. Ze hebben in Brazilië politiek asiel gekregen. Met de maat regel hebben de nieuwe heer sers. in Portugal de eisen van linkse groeperingen genegeerd, dat de vroegere leiders zouden worden berecht. De 67-jarige Caetano en de 79-jarige Thomaz hadlden sinds de omwenteling van 25 april huisarrest in het paleis van de gouverneur van het eiland Ma deira. De junta wees onlangs linkse klachten van de hand. dat de ex-leiders op Madeira een luxe leventje zouden lei den. Men stelde dat hun ver blijven eenvoudig waren, „maar beter dan de kerkers waar de geheime politie voor 25 april haar gevangenen vast hield." Inmiddels is in Angola het bestand van kracht geworden dat het Portugese opperbevel het afgelopen weekeinde met onmiddellijke ingang had aan gekondigd in een poging de vrijheidsstrijders over te halen vredesbesprekingen te begin- (Van onze parlementair» redactie) DEN HAAG De chris ten-democratische miinsters in het kabinet Den Uyl gaan onder voorbehoud akkoord met een drastische bezuini ging op het defensieprogram- ma voor de komende jaren Zij hebben zich dat recht voorbehouden, omdat eerst de NAVO in Brussel nog het f'at moet geven aan de be zuinigingen. Wijst de NAVO de plannen af en zal dan premier Den Uyl, vanwege de socialistische achterban, de plannen toch willen door drukken, dan zal dit onher roepelijk een crisis in het kabinet ten gevolg hebben. De socialistische minister Duisenberg van financiën wenste dat zijn geestverwan te minister Vredeling van defensie de komende drie jaar 1,5 miljard zou schrap pen in de financiën. Dat luk te minister Vredeling op een bedrag van 600 miljoen na. Over dat bedrag hebben de ministers tijdens een extra zitting lang gevochten. Vol gens insiders zijn de be windslieden elkaar genaderd tot een restantbedrag vain ongeveer 200 miljoen gulden, den. De belangrijkste offers zullen vain de koninklijke landmacht worden gevraagd in de conceptie van het kabi net Den Uyl, zoals dat deze week op tafel wordt gelegd bij de NAVO, Ook de gene rale staf heeft nog niet volle dig het fiat gegeven. Zij heeft het kabinet opnieuw gewaarschuwd voor een ge- neraals-conflict als het m°t de Nederlandse defensie eer, heilloze weg zal opgaan. Langdurig heetl het kaDi- net beraadslaagd over het al dan niet vervangen van de Starfighter. Tenslotte is het compromis bereikt, dat dit gevechtsvliegtuig wel ver vangen zal worden, maar het aantal is beduidend minder dar het aantal thans in ge bruik zijnde Starfighters. Welk toestel voor vervanging in aanmerking komt. is nog een open vraag. (Vervolg op pagina 11) nen. De vrijheidsstrijders in Gui- nee-Bissau hebben zich al be reid verklaard tot onderhande lingen. Ze zullen de Portugese minister van Buitenlandse Za ken Mario Soares zaterdag in Londen ontmoeten. Maar de guerillastrijders in een derde kolonie, Mozambi que, hebben aangekondigd te zullen blijven vechten tot zij van Lissabon stevige garanties verkrijgen voor een snelle on afhankelijkheid. Dit weekein de nog bliezen zij een goede rentrein op. (ADVERTENTIE) Een publikatievande Stichting Voorlichting VleesVleeswaren en Vleesconserven, Den Haag.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1