Kerstmis in teken van Vietnam-demonstraties Vrees voor 10.000 doden na aardbeving DRIE SPORTVISSERS VERDRONKEN IN OOSTERSCHEIDE Koewacht verontwaardigd over rel in kerk BROnSUIERK Jongetje was bijna halve dag „gestolen" centrale verwarming Tijdens lang kerst weekeinde 21 verkeersdoden Minder verkeers doden in V.S. DORA VAN DE VE Collecte politie om boete arrestant te betalen DORA VAN DE YEN l Oud-presiclent Truman (88) overleden OPENLUCHT ^"^MImanagua 1931 BIERFLESSEN IN NACHTMIS Man zwaar gewond bij brand in Utreclil Caféhouder in Terneuzen verzon overval Op nieuwjaars dag verschijnt geen krant Directeur- Dr. W. A. J. M. Hark* Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)—79 20 Abonnementsprijs m.i.v. l-7-'72: 18,80 per kwartaal; 6,36 per maand. Losse nummers 20 cent. Gironummer 1114111 t.n.v. Uitgeversmaatschappij De Stem B.V., Reigerstraat 16, Breda VRUE ZEEUW WOENSDAG 27 DECEMBER 1972 ?6e Jaargang Nr. 9042 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 2,40, exclusief 4% B.T.W. Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad. 50 cent verhoging. inzending advertenties uiterlijk tot v m. 11 uur. Voor het maandagnummer: vrijdag tot v.m. 11 uur. Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM - CUAAM - In vele steden overal ter we reld is Kerstmis aangegrepen om te protesteren tegen de hervatting van de Amerikaan se bombardementen op Naord- Vietnam. Deze zijn het afgelo pen weekeinde 36 uur onder braken, maar gisteren werd weer in geheel Noord-Vielnam intensief gebombardeerd. Ongeveer 15.000 mensen hebben zaterdagmiddag deel genomen aan een grote der monstratie in Amsterdam. De demonstranten droegen span doeken mee met teksten als „Stop terreurbombardemen- ten", „Nixon-Hitler". De de monstratie was sterk aanbe volen door de PvdA, de CPN, de PSP en de PPR. In Kopen hagen waren rond 10.000 men sen op de been voor de Ame rikaanse ambassade. Onder meer in Oudenbosch, Breda, Assen, Rheden, De Steeg, Utrecht, Rotterdam en Dordrecht werd op enigerlei wijze gedemonstreerd tegen de bombardementen. Dat ge schiedde veelal tijdens kerk diensten. Een meer individueel pro test heeft de Rotterdammer Van den Dool, die kerst- -en oudejaarsdagen doorbrengt in zijn weekendhuisje aan de Zandstraat in Chaam bezoek opgeleverd van de rijkspolitie. In de tuin van zijn huisje had hij een galg opgericht en daar aan boven de openbare weg een bord gehangen met de naam van Nixon (zie foto hiernaast). In de ochtend van eerste kerstdag hadden mensen van de rijkspolitie groep Ulven- hout hem tot tweemaal toe gevraagd die „zwijgende een- mansdemonstratie" weg te ha len, maar de heer Van den Dool wenste daar geen gevolg aan te geven. Van het gebeur de zal nu rapport werden op gemaakt voor de officier van justitie. Rijkspolitiemensen hebben foto's ter plaats ge maakt. „Wij beperken ons tot het opmaken van een rapport", al dus de groepscommandant van de rijkspolitie. „Of de man vervolgd zal worden en zo ja op welke gronden, zal een be slissing zijn van de officier van justitie. In ieder geval is de man stralbaar wegens bele diging van een bevriend staatshoofd". Dit laatste betwijfelt de heer Van den Dool. „Mijn de monstratie", zo verklaart hij, „is bepaald niet vriendelijk maar daarmee is niet gezegd dat het beledigend is. Mocht dat wel het geval zijn dan heeft de justitie nog handen vol werk aan de demonstratie van zaterdag in Amsterdam, waar nog wel andere teksten in het openbaar zijn meege dragen". Boven Ncord-Viétnam zijn tijdens de hernieuwde bom- bardementsvluchten van giste ren vo'gens het Noordviétna- mese persbureau acht B-52 bommenwerpers neergescho ten. Volgens het persbureau zijn de reuzen-bommenwer pers neergeschoten tijdens vluchten boven Hanoi, Hai phong en Bac Phai. De bekendmaking van de hervatting van de bombarde menten na een pauze van 36 uur werd gedaan drie uur na dat Amerikaanse vliegtuigen van bases in Thailand en Goe- am van vliegdekschepen in de Zuidchinese zee" waren ver trokken. Er werden verder geen bijzonderheden ver strekt. In een communiqué heeft de woordvoerder van de Noord Vietnamese delegatie in Parijs verklaard dat de Amerikaanse regering onmiddellijk de bom bardementen moet stopzetten als men het Vietnamese vraag stuk via onderhandelingen ge regeld wil zien. Volgens de Noordvietnamese radio voerde de Amerikaanse luchtmacht op kerstavond bombardementen uit op Hanoi, waarbij een kerk werd getroffen. MANAGUA SPOOKSTAD 'jiilRftktrtiii; (Van onze redactie buitenland) MANAGUA De aardbevingsramp die de Nica raguaanse hoofdstad Managua in het kerstweekeinde trof, heeft 2.000 mensenlevens geeist. Volgens de hulpbrigades liggen nog 5.000 a 6.000 doden onder het puin bedolven. De autoriteiten hebben opdracht gegeven de lijken te verbranden, de begraafplaatsen zijn overvol en men kan niet voortgaan met het delven van massagraven omdat dit teveel mensen aan de hulpactie zou onttrekken. Bovendien wordt het gevaar voor epidemieën door het verbranden be perkt. Hulpverleners gaan gemaskerd door de van de spookstad. s (Van een onzer verslaggevers) GRONINGEN Voor zover gisteravond om halfelf bekend was, zijn tijdens het lange kerstweekeinde in het verkeer op de Nederlandse wegen 21 mensen om het leven geko men, gerekend vanaf vrijdag middag vijf uur. De rijkspolitie sprak gister avond van een sterk vermin derd verkeersaanbod. „Stuk ken minder dan op een nor maal weekeinde", zo zei men. De 35-jarige verkoopleider W. Zuidam 'uit Oosterhout is in Donderbroek (gem. Oostel- lingerwerf in Friesland) met zijn auto uit de bocht gevlo gen. De wagen kwam in een kanaal terecht. Eerst later ■werd de auto met het lijk van de heer Zuidam erin gevon den. In Helvoirt werd zondag de 16-jarige H. Robben uit Udenhout bij het oversteken van de rijksweg Til burg-Den Bosch door 'n auto gegrepen. De jongeman was op slag dood. NEW YORK (AFP) In het kerstweekend zijn in de Ver enigde Staten 565 mensen om gekomen bij verkeersongeluk ken. Dat is minder dan het vo rige jaar, toen er 614 doden te betreuren waren, en aanmer kelijk minder dan het tragisch record van 1965 toen 720 men sen in het verkeer omkwamen. (ADVERTENTIE) voor al Uw bontwerk Elnditraat 14 Brada' (Van onze correspondent) KRABBENDIJKE Drie sportvissers uit Bergen op Zoom en de Belgische plaats Merksem zijn het afgelopen weekeinde in de Oosterscheldc ter hoogte van Krabbendijke verdronken. De drie mannen (resp. 34, 38 en 74 jaar oud) waren vrijdagmorgen in dichte mist de slikken opgegaan om pieren te steken. Volgens een mededeling van de rijkspolitie moet het drietal op circa twee kilometer uit de kust door het opkomende water zijn verrast. getoond dat de mannen in het bezit waren van een kom' pas. Toen zij vrijdagavond om negen uur niet waren terugge keerd en het inmiddels vloed was geweest, werd de rijkspo litie te water gewaarschuwd. Deze startte onmiddellijk een zoekactie met schijnwerpers die echter zonder resultaat bleef. In de loop van de zater dag werden op enkele honder den meters van de Krabben- dijkse haven de stoffelijke resten aangetroffen van de 74- jarige Bergenaar A. Leijten. Met zijn broekriem was hij aan een paal vastgebonden, vermoedelijk om aan het kou de water weerstand te kunnen bieden. Een hernieuwde zoekactie zondag in samenwerking met leden van de watersportvere niging uit Reimerswaal lever de het stoffelijk overschot op van de 38-jarige sportvisser J. Schaumburg uit Merksem wiens vader ongeveer een half jaar geleden op bijna dezelfde plaats overleed aan een hart aanval. De rijkspolitie te water, die via de mobilofoons van de rijkspolitie van de groep Krui- ningen contact onderhield met de vaste wal, slaagde er zon dag niet in ook het derde slachtoffer aan de wal te brengen. Maandagmorgen pas kon de Yerseke 7 van schip per Van Damme het stoffelijk overschot bergen van de 34- jarige sportvisser P. Dierickx uit Merksem. Een politieon derzoek heeft inmiddels aan- (Van onze redactie binnenland) AMSTERDAM De kerstgedachte is in de kerstnacht door de poli tie van het bureau Lode- wijk van Deijsselstraat te Amsterdam-West in de praktijk gebracht. Daar werd zondagavond de 69- jarige Amsterdammer D. D. binnengebracht, die moeilijkheden met zijn hospita had gemaakt. De man bleek nog een boete wegens dronken schap van f 36 of drie dagen hechtenis te moe ten voldoen, maar bezat zoveel geld niet. De agenten van het bu reau vonden het te gek dat hij de kerstdagen in de cel zou moeten door brengen en hielden een collecte. Die bracht zo veel op, dat de mah nog een zakcentje' meekreeg. Q Mensen doorwoelen de ruines van hun huis in Managua. (ADVERTENTIE) voor Uw Suède- en Nappakledlng Elnditraat 14 Breda (Van onze redactie buitenland) KANSAS CITY De Ame rikaanse oud-president Harry Truman is gisteren op 88-jari ge leeftijd in Kansas City overleden. Voor zijn dood heeft Truman bijna drie dagen in coma gelegen. Hij was in het ziekenhuis opgenomen met hartklachten. Truman zal op eigen ver zoek morgen wonden begraven bij de door hem gestichte Tru- man-bibliotheek in zijn woon plaats Independence. Truman zelf heeft met legerfunctiona- rissen jaren geleden de plan nen voor zijn begrafenis be sproken. Hij wilde niet, zoals gebruikelijk worden opge baard in het Kapitool. Even min wilde hij begraven worden op het nationale kerkhof ALr- lington. President Nixon heeft don derdag uitgeroepen tot de dag van nationale rouw. Nixon bepaalde dat de vlag gen van alle Amerikaanse fe derale gebpuwen en instellin gen gedurende de daarop vol gende 30 dagen halfstok gehan gen zullen worden. Vanuit diverse delen van de wereld werden gisteren rouw- beklagtelegrammen gestuurd naar de Amerikaanse regering en de nabestaanden van Tru- (Vervolg op pagina 7.) Een geur van bederf over heerst in het gebied van het grotendeels verwoeste Mana gua, waar overeind gebleven gebouwen met het oog op in stortingsgevaar worden opge blazen. De autoriteiten hebben opdracht gegeven tot evacuatie van de vernielde stad. Tienduizenden ontvluchtten daarop in de verzengende zon de stad waar zich na zaterdag op eerste kerstdag een tweede aardschok voórdeed. Op alle be schikbare vervoermiddelen van kinderwagens tot veeauto's nam men mee wal er nog mee te nemen was. In de stad hoorde men de waarschuwings schoten die gelost werden om plunderaars op een supermarkt tegen te houden. Onder de puinhopen van beide gevange nissen liggen de lijken van de 200 gevangenen. Gedetineerden die poogden te vluchten werden neergeschoten. Chirurgen voerden operaties in de openlucht uit, omdat het belangrijkste ziekenhuis was verwoest. Op het terrein van het ziekenhuis werden duizen den gewonden samengebracht. Degenen die geen urgente be handeling nodig hadden, wer den naar de buurlanden Costa Ric!a en El Salvador overge bracht. Gebrek aan water en elektri citeit maakte de behandeling zeer moeilijk. Hongerige kinde ren liepen bedelend rond. Ve len trachtten hun dorst te les sen door water te scheppen uit wlvXTONDURASvXj" f'-scobezos? VADOR^XTN I C A RAGJJA! ZoEIJbuce oJinotego Cv x- vl 9.. o 3 /<rGra"ciN! rChinandegcjp^j Motagotpa--r 5 i-Masaya^v Bluefields^ '.•:-;costarIcav> de gebroken waterleidingen. Inmiddels is de hulpvereni ging goed op gang gekomen. Vliegtuigen uit Noord-, Mid den- en Zuid-Amerika, evenals uit Europese landen, waaronder Nederland, voeren onafgebro ken medicamenten, bloedplas- ma, kleren, tenten en levens middelen aan. Het is niet de eerste keer dat Managua, dat gelegen is op een van de seismisch gevoeligste gebieden ter aarde, vrijwel ver woest werd. De eerste keer ge beurde dat in 1931. De 315.000 inwoners leven treuwens voortdurend oog in oog met meer dan een vulkaan. In februari vorig jaar werden 3000 mensen geëvacueerd en werd de noodtoestand afgekon digd toen de vulkaan Cerro Negró tot uitbarsting kwam. Er gaan nu geruchten dat de stad mogelijk op een andere plaats zal worden herbouwd. (Van onze correspondent) KOEWACHT Een groepje van zes jongeren, on der wie één meisje, heeft maandag de nachtdienst in de parochiekerk van Koe wacht verstoord. De jongelui waren aangeschoten en had den bierflessen mee naar de kerk gebracht, die Ze achter in over de banken leeggooi den en stuk smeten. De koster, de heer Van de Brande, moest werkeloos toe zien, omdat de jongelui dreigden de hele nachtmis in de war te zullen sturen, als hij zou ingrijpen. Hij slaagde er wel in te voorkomen, dat enkele van de jongeren hun plan om zich te ontkleden, tot uitvoer konden brengen. De namen van de jongelui zijn niet bekend, maar ze zijn afkomstig uit Koewacht en door verschillende kerk bezoekers herkend. Vreemd genoeg is tijdens de kerk dienst niemand op het idee gekomen, om de politie te waarschuwen. Er zal ook geen klacht worden inge diend. „Het is een schande", al dus de koster, ,in heel Oost- Zeeuwsch-Vlaanderen wordt er over gepraat. We zijn de gehele dag door tal van men sen opgebeld. Ik snap niet, hoe zoiets kan gebeuren". De meeste mensen, die de dienst bijwoonden zijn overigens onkundig gebleven van de w'ld-west vertoning op de achterste banken. „We ho pen, dat de politie zelf het initiatief neemt om dit uit te zoeken. Tijdens de dienst hebben we er helemaal niets aan kunnen doen. Ook de pastoor kon natuurlijk maar moeilijk sloppen" zo meent mevrouw Van de Brande de echtgenote van de koster, die zich gisteren over de gebeur tenissen bijzonder veront waardigd toonde, zoals dat overigens met een groot deel van de plaatselijke bevolking het geval was. (ADVERTENTIE) Breda, Ginnekenweg 310 01600-53550 UTRECHT (ANP) Bij een brand in de Utrechtse binnen stad is de 25-jarige NS-ambte- naar D. Postema ernstig ge wond geraakt. Hij liep een lin- kerheüpfractuur en een gebro ken kaak op toen hij, op de vlucht voor de vlammen vanaf de tweede verdieping naar be neden sprong. De man is in het Antoniusziekenhuis opgenomen. (Van onze correspondent) TERNEUZEN Met een puur verzonnen verhaal over een roofoverval heeft de 19-jarige caféhouder M.D. jr. de afdeling recherche van de Terneuzense gemeentepolitie (onnodig)) ge durende de kerstdagen aan het werk gehouden. Het verhaal begon in de nacht van zaterdag op zondag toen D. jr., zoals hij tegen de politie verklaarde, tegen twee uur zat te praten met een klant in zijn café „De Rijnvaart" aan de Westkolkstraat in Terneuzen. Op zeker ogenblik kwamen er drie mannen binnen. De klant verdween daarop. Met een smoesje werd D. jr. volgens zijn zeggen, naar het toilet gelókt, waar hij door een Engels spre kende man werd opgesloten. Toen hij zich had weten te be vrijden waren de drie mannen én de kassa met 300 gulden erin verdwenen. De politie waar schuwde daarop alle Zeeuwse a- vlaamsche politieposten, terwijl wegen werden afgezet. Bij het intensieve onderzoek kwamen tegenstrijdigheden en onmogelijkheden aan het licht, die voor de Terneuzensepolitie aanleiding waren D. jr. nog eens aan de tand te voelen. In de namiddag van de tweede kerstdag gaf hij toe het hele verhaal verzonen te hebben. Hij is naar huis gestuurd met een proces-verbaal wegens valse aangifte. (Van onze redactie binnenland) AMSTERDAM De 3-jari- ge Wim van Mergesteip. is eerste kerstdag bijna twaalf uur lang gestolen" geweest. Het knaapje verdween toen in de kerstnacht de auto van zijn vader voor een café op het Beukenplein te Amsterdam werd gestolen. Vader v. Merke- stein was zijn vrouw gaan ha len, die in het café werkt en had zijn zoon gekleed po de achterbank te slapen gelegd. Terwijl de vader naar binnen was werd de auto, die met draaiende motor stond, gesto len- De diefstal werd binnen en kele minuten ontdekt en leid de tot een grootscheepse speur actie van de politie in de Bijlmermeer, in Abcoude en in de richting van Rotterdam. Maar men had pas succes toen zondagmorgen het signalement van het jongetje en het kente ken van de auto door de radio nieuwsdienst van liet ANP bekend waren gemaakt. Ruim een uur na de eerste radiouitzending werd Wim van Merkestein in goede gezond heid voor de deur van het. Weesperpleinziekenhuis in de hoofdstad aangetroffen. De verontruste ouders voor wie de eerste kerstdag tot don een hel was geweest, konden toen hun enig kind weer in de armen sluiten (zie foto). De gestolen auto werd korte tijd later in de buurt van het ziekenhuis teruggevonden. Volgens de politie is er geen enkele aanwijzing dat er van enige opzet bij deze „kidnap ping" sprake is geweest. Men neemt aan, dat het de dief of dieven alleen om de auto te doen is geweest en dat de ontdekking van het slapende kind op de achterbank hen in grote verlegenheid heeft ge bracht. Advertenties voor dinsdag 2 januari dienen uiterlijk vrijdag 29 december om 12.00 uur in ons bezit te zijn. Te laat binnengekomen advertenties gaan zonder voorafgaand overleg in de krant van woensdag 3 ja nuari. De advertentie-afdeling is op 1 januari telefonisch te bereiken van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 1