WEER VECHTPARTIJEN OP VOETBALVELDEN V redes verdrag niet in zicht Schietpartij in Brussels gezin eist vijf doden Geen „lekker" schuttersfeest HEROÏNESMOKKEL UIT VIETNAM IN LIJKEN VAN GESNEUVELDEN Totaalbedrag tegen de f 59 miljoen VIETNAMGESPREK IN IMPASSE Weer doden in Ulster Mgr. Gij sen: ontslagen teken van ander beleid Péchiney mag vergunning behouden NA ECHTELIJKE RUZIE Traangas DORA VAN DE VEN Jeugd kiest voor Mies Verwachting ,Kom over de brug KROON Bij Hilvarenbeek 2 doden en 12 gewonden Onderwijzer en zoon op fiets verongelukt Man verdronken Aan onze adverteerders Directeur- Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Lejjendekker Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, teL (01150)79 20 Abonnementsprijs m.i.v. l-7-'72: 18,80 per kwartaal; 6,36 per maand. Losse nummers 20 cent. Gironummer 1114111 t.n.v. Uitgeversmaatschappij De Stem B.V., Reigerstraat. 16, Breda MAANDAG 18 DECEMBER 1972 VRIJE ZEEUW ?6e Jaargang Nr. 9036 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 2,40, exclusief 4% B.T.W. Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels 1.15. iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v m. 11 uur. Voor het maandagnumtner: vrijdag tot v.m. 11 uur. Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. (Van onze sportredactie) BREDA. Een voetbal competitie zonder vechtpar tijen schijnt een utopie te worden. In ieder geval was het het afgelopen weekeinde weer raak. Bij WNC-GJS in Waardenburg (vierde klasse D zaterdagvoctbal) gaf WNC- speler Van Santen tegen stander Sterk een klap. De arbiter staakte daarop de strijd, waarna de supporters probeerden de GJS spelers te „beschadigen". Ook in ons eigen gebied waren er weer moeilijkhe den. In Breda werd het duel Wisselaar 2-EVV 5 gestaakt, nadat zich wat ongeregeldhe den hadden voorgedaan. Ook het eerste van De Wis selaar was bij moeilijkheden betrokken. In het duel met Chaam 2 In Chaam maakte scheidsrechter Van Ginneken uit Langeweg er twaalf mi nuten voor tijd een einde aan, nadat Wisselaarspelers zich met de leiding hadden be moeid (de stand was toen al 40 voor Chaam) en de arbi ter een bal in de rug hadden geschoten. 1 BRUSSEL (ANP) Bij een schietpartij in de Brussel se binnenstad, gisternacht, zijn vijf doden gevallen. Een 38- jarige man. Clement de Roo- ver, schoot na een familieruzie zijn vrouw en twee van zijn dochters dood. Nadat de man ook een voorbijganger twee kogels in het hoofd gejaagd had, schoot hij zichzelf dood. Zijn derde dochter werd door een kogel in de borst getrof fen. Zij is er ernstig aan toe. Het drama speelde zich af in de Brusselse Broekstraat. Clement de Roover, zijn 37- jarige vrouw, hun drie doch ters en een zoon waren een a-v-ondje uit geweest bij gele genheid van de verjaardag van de moeder, Na het cafébezoek keken de kinderen eerst thuis nog wat naar de televisie. Daarna gingen ze naar bed. In het café hadden man en vrouw al wat onenigheid ge had en na het naar bed gaan van de kinderen laaide die twist weer op. Er ontstond een hevige ruzie. Toen de vijftien jarige dochter Marianne uit bed kwam en haar vechtende ouders probeerde te scheiden, werd de man zo kwaad dat hij een 22-mm karabijn pakte, en begon te schieten. Het drama heeft alles bii elkaar zo'n drie kwartier ge duurd. De politie moest om toegang tot het huis te krij gen, de deur inslaan. Bij het binnengaan van de woning maakte de politie gebruik van traangasgranaten. Op het mo ment dat zij het huis binnen drong, maakte de man een eind aan zijn leven door zich een kogel door het hoofd te jagen. In de woning vond de poli tie de 38-jarige Clement de Roover, diens 37-jarige vrouw Raymonde Rogiers, hun 15-ja- rige dochter Marianne en hun 14-jarige dochter Nicole, die allen door schoten om het le ven gtbracht waren. Slechts de 10-jarige zoon Pierre bleek ongedeerd te zijn. Tijdens de schietpartij moet de 16-jarige dochter Patricia naar buiten gelopen zijn. De man opende vanuit een raam het vuur op het meisje dat in de borst getroffen werd. Twee voorbijgangers die hulp wilden verlenen, werden ook onder vuur genomen. De 28-jarige Daniël Hysentruit uit Ukkel, kreeg twee kogels in het hoofd. Hij stierf ter plaatse. Het meisje Patricia schijnt in de longen geraakt te zijn en haar toestand is zeer ernstig, maar men hoopt haar leven te kunnen redden. (ADVERTENTIE) voor Uw Suède- en Nappakledlng Bindstraat 14 Breda (Van onze redactie buitenland) BELFAST De geweldda digheden in Noord-Ierland gaan onverminderd door. In Belfast schoten drie jonge mannen zaterdagavond de ei genaar van een slijterij in zijn winkel dood. In het Noordierse grensdorp werd het met kogels door zeefde lijk van een slager ge vonden. In Belfast werd een vrouw zeer ernstig gewond, toen zij op straat met een machinepi stool werd beschoten. In een buitenwijk van de stad is zaterdagavond de voorgevel van een rooms-katholieke kerk door een bomontploffing weg geslagen. Het Britse leger heeft in Londonderry de 22-jarige Sean Keenan, een voormalige mili taire commandant van de IRA gearresteerd. Woensdag wordt hij voorgeleid. (Van onze redactie buitenland) WASHINGTON/ PARI JS/ SAIGON Van een vredes overeenkomst voor Vietnam lijkt voor de kerstdagen geen sprake meer te zjjn. Maar ook daarna zal het nog wel heel wat voeten in de aarde hebben voordat de Verenig de Staten en Noord-Vietnam, én president Van Thieu van Zuid-Vietnam, het hele maal eens zullen zijn. De Amerikaanse top-onder- handelaar dr. Kissinger ver schafte zaterdag duidelijkheid over de iiïipasse waarin de geheime onderhandelingen te rechtgekomen zijn. „We heb ben tot dusver geen overeen komst bereikt die president Nixon als een eerlijke en rechtvaardige regeling van het conflict in Vietnam kan aan vaarden," zo zei Kissinger. Hij beschuldigde zijn Noordvietnamese tegenspeler, Le Due Tho, ervan dat deze herhaaldelijk was teruggeko men op eerder bereikte af spraken over bepaalde voor zieningen. Bij hun langdurige besprekingen in Parijs had de Noordvietnamees zo vele ma len zijn standpunt gewijzigd en daardoor nieuwe problemen ontworpen. „Wij zullen ons niet door een middel van chantage tot een akkoord laten dwingen. Evenmin zal het ons gebeuren dat wij. als ik het zo mag zeggen, ons in slaap laten sussen en dan instemmen met een overeenkomst die niet rechtvaardig is", aldus Kissin ger, Nguyen Thanh Le, woord voerder van de Noordvietna mese delegatie op het vredeso verleg over Vietnam in Parijs, heeft als voorlopig commen taar op de persconferentie van Kissinger gezegd dat hij be treurde dat Amerika weer van een afspraak afweek door in het openbaar mededeling te doen over privé-besprekingen. Hij ontkende dat Noord- Vietnam op tal van punten teruggekomen was, zoals Kis singer heeft gezegd, en voegde hieraan toe dat als de Vere nigde Staten vasthouden aan wijziging van het akkoord van 20 oktober, Noord-Vietnam ook weer tegenformuleringen moet doen. ..Intussen duren de onderhandelingen voort en neemt de oorlog in hevigheid toe. Amerika draagt daar de volle verantwoordelijkheid voor", zei hij. Kissinger erkende dat hij met Le Due Tho overeengeko men was dat zij geen com mentaar zouden geven over de stand van zaken bij hun on derhandelingen. Als argument voor het feit dat hij nu toch een verklaring aflegde, zei hij dat president Nixon niet wilde dat er nog langer zou worden gespeculeerd over een ophan den zijnde vrede in Vietnam, terwijl dit niet het geval is. Deze foto geeft een uitstekend beeld van de paniek die regelmatig in de MV V-defensie heersteRep jaagt de bal achterna terwijl Kerstges, Brokamp, Herben en Klingen in meer of minder geslagen positie zijn. Ressel maakte het Overweg geducht lastig. Hier een ver woed duel tussen dit tweetal. (Van onze sportredactie) BREDA De laatste voet balzondag voor de winter stop is door de betaalde voet ballers niet aangegrepen om er een „lekker" schuttersfes- tijn van te maken. Alleen de FC Groningen haalde verras send uit door de FC Amster dam met niet minder dan 40 te verslaan. Feyenoord en Ajax maakten geen fouten en liepen met resp. 21 en 40 over hun tegenstanders heen. In dit geval waren dat Go AK r<Eagles en MVV. In de strijd om de voorlopige be zetting van de derde plaats kon Sparta glimlachend het veld verlaten. In Enschede werd de FC Twente met 01 bedwongen. De uitslagen zijn: Eredivi sie: NEC-PSV 1—1; Feye noord - Go Ahead Eagles 21; FC Groningen - FC Amsterdam 40; NAC-Haar- lem 1—1; Telstar-AZ'67 0—0; Ajax-MVV 40; FC Twente- Sparta 01; FC Den Bosch - Excelsior 0—0; FC Den Haag - FC Utrecht 1—1. Eerste divisie: De Graaf- schap-Roda JC 21; Wage- ningen-Heracles 10; SC Cambuur - Fortuna VI. 41; Volendam-Voiewijckers 20; FC VVV-Willem II 3—0; For tuna SC-Veendam 21; SVV- Heerenveen 00; Helmond Sport-Vitesse 11; Eindho- ven-FC Dordrecht 31; FEC Zwollc-HVC 3—2. Goed en slecht nieuws voor Sparta. Doelman Does burg hoeft niet te worden ge opereerd. In tegenstelling tot eerdere berichten heeft hij geen liesbreuk maar een een voudige spierblessure in de lies. Slecht nieuws: de Poolse aanwinst Sadek is er nog steeds niet. Hij heeft nog een paar vergunningen van het ministerie van sportzaken nodig. Frans Hasil mag aan het eind van het seizoen te rug naar Oostenrijk. Feye noord is bereid zijn contract met de Oostenrijker voortij dig te verbreken. Het bestaan is niet ongevoelig voor het argument dat deze contract speler heimwee heeft. Er zal echter wel geld op tafel moe ten komen als hij weer er gens wil voetballen. In Spanje heeft Michcls het weer moeilijk. Barcelona kwam tegen Burgos niet ver der dan 00 en moet nn At- letico Madrid naast zich dul den. De Madrilenen wonnen met 01 van Granada. Christa Merten liep een nieuw wereldrecord op de 1000 meter tijdens indoor at letiekwedstrijden. Zij kwam tot 2 minuten en 44,9 secon den. (Voor meer nieuws zie onze sportpagina's) (Van onze redactie binnenlandl ROTTERDAM De lezers van het tienerblad „Muziek Express" heb ben Mies Bouwman tot de populairste Neder landse t.v.-persoonJijk- heid gekozen. De meest, geliefde buitenlandse t.v.-helden zijn de twee versierders Tony Curtis en Roger Moore. Daar mee verdrong Mies. die ruim 35 procent van de stemmen kreeg, Willem Duys (23 procent) naar de tweede plaats. Voor de lezers van Muziek Express is AVRO's Toppop Neder lands beste televisiepro gramma. Radio Veronica blijkt bij de jeugd nog steeds het best aan te slaan (51 procent). Op de tweede plaats komt Radio Noordzee (30 pro cent). Hilversum 3 haalt maar 18 procent van de stemmen. BALTIMORE (AP/UPI) Acht jaar lang zijn lijken van Amerikaanse soldaten, die in Vietnam waren gesneuveld, ge bruikt om heroine de Verenig de Staten binnen te smokkelen De heroine werd in Thailanc voor een prijs van 1700 dollai per kg gekocht, in de lijken var oorlogsdoden genaaid en ver volgens voor 20 000 do'lar per kg in de Verenigde Staten ver kocht. Deze bizarre en ingewikkeld! aak is door militairen en doua ae-beambten uit de doeken ge laan voor de federale recht bank in Baltimore (Maryland) Hoofdpersonen waren mensen lie zich gemakkelijk in de oor 'ogzones van Vietnam konden ■ewegen Fed-rale agenten hebben verder verklaard, dat maandag op de luchtmachtbasis Andrew: bij Washington een politie- overval was gedaan op een mi litair transportvliegtuig. De da lers zochten op de lijken van oorlogsdoden naar drugs. Tijdens die overval werd de 31 jaar oude Thomas E. Suther land gearresteerd. Hij is de eni ge beklaagde in de zaak. Toen Suthei-'and werd aapge houden, droeg hij het uniform van een sergeant en vertelde iiij de autoriteiten, dat hij 12 jaar in het leger was geweest De autoriteiten zeggen echter, dat Sutherland nooit in dienst is geweest en dat zijn identi teitsbewijs, zijn reispapieren cn andere documenten vrijwel oerfecte vervalsingen waren. Sutherland zal vrij kunnen komen tegen betaling van een borgsom van 50.000 dollar. DEN HAAG (ANP) De organisators van de interkerke lijke actie „Kom over de brug" verwachten dat het eindbedrag van de actie f 58 tot f 59 mil joen zal zijn. Dit is zaterdag tijdens een persconferentie in Den Haag meegedeeld. De organisators zijn erg voor zichtig met hun prognoses. Bij de eerste actie „Kom over de brug" in 1968 kwamen er nog lang na het slot van de actie giften binnen en er is geen peil op te trekken of dat ook nu het geval zal zijn. „Kom over de brug II" heeft meer opgebracht dan de f 50 miljoen waarop gemikt werd. Hiervan kunnen 744 pro jecten in 80 landen worden ge steund. De meer-opbrengst zal worden gebruikt voor projec ten die op een wachtlijst staan. De toewijzing geschiedt in overleg met de kerken in de landen overzee. Van elke gulden die binnen gekomen is gaat volgens de irganisators 94 cent naar de anden over zee. Het totaal der (emaakte kosten (inclusief ver- ichepingen, enz.) bedraagt der- lalve rond 3 miljoen. Over mgeveer drie maanden zal Kom over de brug" een vol- edige verantwoording geven van de besteding van de gel den en de gemaakte kosten. Hetzelfde gebeurde vier jaar geleden bij de eerste actie ook. Kardinaal Alfrink zei nau welijks woorden te kunnen vinden voor het overweldigende succes van „Kom over de brug II". „De actie heeft het hart van het Nederlandse volk ver overd. Het is ook voor de Ne derlandse kerkelijke verhou dingen van groot belang dat zij dit samen als kerken hebben gedaan," aldus de kar dinaal. Dr. Albert van den Heuvel, pas benoemd tot secretaris generaal van de Hervormde Kerk en afkomstig van de We reldraad van Kerken, zei dat nog nooit ergens in de wereld vertoond is, dat op één avond ruim 250.000 mensen voor het -.verk van de kerk de straat zijn opgegaan. „Dan moet het ook mogelijk zijn in Nederland Joor te werken aan een andere strategie voor de ontwikke lingshulp. Dit resultaat moet ook de politici in Nederland wat zeggen," aldus dr. Van den Heuvel. (ADVERTENTIE) (Van een onzer verslaggevers) BUSSUM Met 't ontslag van de personeelsfunctionarissen Korsten en Van Kempen in het bisdom Roermond „is een teken gesteld van een andere visie, van een ander beleid ten aan zien van de kerk in het dio cees". Aldus bisschop dr. J. Gijsen gisteravond in Brand punt. Wanneer je een beleid voor ogen hebt, heb je volgens dr. Gijsen voor de uitvoering daar van mensen om je heen nodig, die geloof in het beleid hebben. De bisschop zei dat de twee ontslagen personeelsfunctiona rissen niets verkeerd hadden gedaan, maar op een andere plaats beter tot hun recht zou den komen. „Ik waardeer hun werk ten zeerste. Ik heb zelfs veel van hen geleerd, aldus de bisschop die liet uitkomen dat de heren Korsten en Van Kempen zijn beleidsvisie niet konden delen. Desgevraagd zei dr. Gijsen dat de scheiding der geesten in de kerk reeds lang aanwèzig is en zich steeds scherper af tekent. Tegenover het streven aaar vernieuwing wii de bis schop van Roermond „duide lijkheid voor de gelovigen van alledag"' stellen. De bisschop zei zich te kun nen voorstellen dat een aantal mensen geschokt is in het ver trouwen in hem. „Ik wil zo snel mogelijk duidelijkheid scheppen over mijn bedoelin gen". De bisschop zei overtuigd te zijn dat de meeste priesters daarna in vrede met hem wil len samenwerken. (Zie ook pagina 5) (Van onze correspondent) DEN HAAG De Kroon heeft het besluit van b. en w. can Vlissingen gehandhaafd waarbij aan Péchiney Neder land N.V. een hinderwetver gunning is verleend voor haar iluminiumfabriek aan de Sloe- weg. Er waren veel beroepen tegen het besluit van b. en w. ingesteld. De fabriek is sinds april vorig jaar in bedrijf. Wel heeft de Kroon de voor waarden van de hinderwetver gunning aangevuld en ver schelt, o.a. op het gebied van geluidsbeperking. Ook ziet de Kroon geen reden voor een tij delijke vergunning. (Van een onzer verslaggevers) BREDA De 44-jarige on derwijzer P. Zuidhof uit Breda en diens 7-jarig zoontje Anton zijn gisteren in het Roosen- daalse Sint-Franciscuszieken- huis overleden. Kort tevoren waren zij ge wond geraakt bij een ongeluk op de weg van Rucphen naar Zundert, onder Scherpenberg. De Bredanaar fietste daar met zijn hele gezin, toen een auto op hen inreed. Alle gezinsleden, de ouders en vijf kinderen, werden ge wond per ambulance overge bracht naar het ziekenhuis. Bij aankomst daar bleek de vader te zijn overleden en korte tijd later bezweek ook de 7-jarige jongen. Een ander zoon, de 12-jarige Leo verkeert nog in levensge vaar. De moeder en drie andere kinderen werden niet levens gevaarlijk gewond. De automo bilist, die het ongeluk veroor zaakte, de 21-jarige C. v. d. K. uit Zundert, kwam met hoge snelheid door een bocht en zag geen kans meer de voor hem uit rijdende groep fietsers te ontwijken. Gisteravond om kwart over acht werd de 77-jarige Breda naar F. van de Broeke bij het oversteken van de weg ge schept door een personenauto. Onderweg naar het Diacones- senhuis is hij overleden. Het gebeurde op de kruising Dr. Struyckenstraat - Oranje boomstraat. De politie vraagt getuigen zich te melden. 0 16 00 - 2 21 44. Twee personen zijn om het leven gekomen en twaalf ge wond, toen zondagmiddag hij het Safaripark te Hilvarenbeek een verkeersongeluk gebeurde. De slachtoffers zijn naar zie kenhuizen in Tilburg gebracht. Over de toedracht van het on geluk is nog niets bekend. De rijkspolitie kon gisteravond de namen van de slachtoffers nog niet meedelen. ODOORN (ANP) Zater dagmiddag is de 51-jarige J. Knegt uit Emmen in het Oran jekanaal bij Odoorn verdron ken. De man zou gaan vissen. l.v.m, Kerstmis zullen op 25 en 26 december geen kranten ver» schijnen. Advertentie-opdrachten voor woensdag 27 december be horen uiterlijk vrijdag 22 decem ber om 12.00 uur in ons bezit zijn. Omdat de krant op Nieuwjaarsdag ook niet uitkomt zul'en adver- entie opgaven voo. dinsdag 2 anuari uiterlijk vrijdag 29 decem ber om 12.00 uur in ons bezit moeten zijn. Opdrachten die ons te laat be reiken zul'en zon 'er voorafgarnd ovcrlec» in de krant meegenomen weden «an resp. donderdag 28 december en woensdag 3 «anuari. De advertentie-afdeling is op Tweede Kerstdag van 19.00 uur tot 21.00 uur telefonisch te be reiken en op Nieuwjaarsdag van 19.00 uur tot 22.00 uur. De Adverten'ie-afdel'ng.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 1