Drie arrestaties wegens bom-aanslagen OPSTANDIG 3D5 Budobond neemt Anton Geesink in de wurggreep Brug in Middelburg naar derde wereld Vandaag Personeel van ziekenhuis Hulst wil meepraten over concentratieplannen Twente ronde verder MISVERSTAND I GRONINGEN: Politie schiet op pas vrijgelaten man Eindhovense politie doet invallen centrale verwarming CINZANO VERMOUTH ZEVEN miljoen boete voor Ned. suikerfabrikanten INWISSELING ZILVEREN GULDENS EN RIJKS DAALDERS LOT JULI 7;! GSM WIL EABRIEK SLUITEN IN OUD-BEIJERLAND •j il'J I ri'-'Li 111 bij Brood cent duurder C.S.M. en Suikerunie donderdag 14 december 1972 Veertig man Kundig deze week Lawine verrast Franse soldaten: vier doden BEZWAREN DORA VAN DE VEN Abonnements prijs DORA VAN DE VEN Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)—79 20 Abonnementsprijs m.i.v. l-7-'72: 18,80 per kwartaal; 6,36 per maand. Losse nummers 20 cent. Gironummer 1114111 t.n.v. Uitgeversmaatschappij De Stem B.V.. Reigerstraat 16, Breda VRIJE ZEEUW ?.6e Jaargang Nr. 9033 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimu» per advertentie 2,40, exclusief 4% B.T.W. Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels- advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnumnaer: vrijdag tot v.m. 11 uur. Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.v. GRONINGEN (ANP) Gisterenmiddag omstreeks vier uur heeft een Groninger politieman een waarschuwings schot gelost op 'n pas vrijgelaten arrestant. Deze arrestant was de Antilliaan J. R. E .S. die vrijdag op verzoek van de Groninger politie in Schiedam was aangehouden. De man werd ervan verdacht betrok ken te zijn geweest bij de overval op de Ned Midden- standsbank te Groningen op 1 december, waarbij door de overvallers tachtigduizend gul den buit werd gemaakt. Na overleg met de officier van justitie was hij sinds woens dagmorgen weer vrij. Hij begaf zich woensdag middag echter naar een adres waar de Groninger politie al geruime tijd post in verband met verdere aanhoudingen. Toen S. hier woensdagmiddag arriveerde hield een politie man hem aan en vroeg even met hem te mogen spreken. S. voelde daar niets voor en nam de benen. De politieman was kennelijk niet op de hoogte van de vrijlating van S. en sommeerde hem stil te blijven staan. Een waarschuwingsschot onderstreepte deze sommatie. S. rende echter naar een ande re politieman en verschool zich achter deze. Op het bu reau werd de zaak volledig opgelost. Het onderzoek duurt voort. De politie zoekt niet alleen nog enkele personen, maar ook de buit is nog spoorloos. DEN HAAG De zil veren guldens en rijks daalders, die vanaf 1 ja nuari 1973 geen wettig betaalmiddag meer zijn, kunnen vanaf 1 ja nuari tot 1 juli 1973 worden ingewisseld op de postkantoren en op de kantoren van de Ne- derlandsche Bank nv De PTT geeft gedurende die periode de gelegenheid om ook met zilveren guldens en rijksdaaloisrs betalingen te verrichten, dit deelt het ministerie van Financiën mee. Behalve de zilveren en herdenkingsmunten van tien gulden kent ons land met ingang van 1 januari geen zilveren munten meer als wettig betaalmiddel. Sinds de invoering van de nikke len guldens en rijksdaal ders zijn 55 miljoen zil veren guldens en 1,8 miljoen zilveren rijks daalders uit de circulatie teruggevloeid naar 's rijks munt. Op 1 decem ber bevonden zich nog 132 miljoen zilveren gul dens en bijna 45 miljoen zilveren rijksdaalders in handen van het publiek. In circulatie zijn thans 191,5 miljoen nikkelen guldens en 24,5 miljoen nikkelen rijksdaalders. Er zijn volgens het mi nisterie van Financiën ruim voldoende nikkelen guldens en rijksdaalders in voorraad om tijdens en na de inwisseling van de zilveren munten de normale geldcirculatie ongestoord gaande te houden. OUD-BEIJERLAND De directie van de Centrale Sui kermaatschappij (CSM) heeft plannen om haar suikerfabriek in Oud-Bcijerland te sluiten. De CSM wil de suikerproduk tie concentreren op een klei ner aantal fabrieken, om haar concurrentiepositie in Neder land en in de vergrote EEG te versterken. Daarom wordt, zo is meege deeld, nu overwogen de pro- duktie vain de kleinste CSM- fabriek de vestiging i-n Oud- Beijerland over te brengen naar andere fabrieken van de CSM in Nederland: Vierverla ten. Halfweg, Breda, Steenber gen en Sas van Gent. Het plan voor de sluiting is vorige week aan de vakbonden voorgelegd. Half januari zullen die er met de directie van de CSM over praten. De suikerfabriek in Oud Beijerland heeft ea. 100 vaste personeelsleden. De fabriek, die sinds 1901 bestaat, had tijdens de juist afgelopen bietencam pagne nog een dagverwerking van 2100 ton bieten bij een suikearproduktie van 300 ton per dag. (ADVERTENTIE) Breda, Ginnekenweg 310 01600-53550 (Van onze correspondent) EINDHOVEN De Eindhovense politie heeft twee man nen en een vrouw gearresteerd die ervan worden verdacht betrokken te zjjn geweest bij de bomaanslagen die in fe bruari van dit jaar werden gepleegd op het Philips-tentoon. stellingsgebouw Evoluon en in oktober bij de woning van de Philips-commissaris drs. J. G. Bavinck. De twee gearresteerde mannen zijn de tweeëntwintigjarige werkloze P. L. H. en de drieëntwintigjarige Th. van E. eveneens werkloos.' Zij zijn in verzekerde bewa ring gesteld en worden vrijdag voor de officier van justitie geleld. De vrouw, de 31-jarige Yvonne de J., werd na ver hoor op vrije voeten gesteld. De verdachte Van E. werd al gezocht wegens heling van ge stolen foto-apparatuur. Twee der verdachten zijn al eerder met de politie in aanraking geweest naar aanleiding van activiteiten vaa de Rode Jeugd. De arrestaties volgden op een grootscheepse operatie die woensdagmorgen met een poli tiemacht van veertig man werd ingezet. In vijf woningen werd een inval gedaan. In een der huizen werden twee dozen met voldoende springstof en onderdelen, waaronder twee uurwerken, aangetroffen om twee staafbommen te kunnen vervaardigen. Ook werd een geladen revolver ontdekt. Met een paar eenvoudige handgre pen waren de bommen be drijfsklaar te maken. Deskun digen van de mijnopruimings- dienst hebben ze gedemon teerd. Het materiaal gaat naar het gerechtelijk laboratorium in Leidschendam. (ADVERTENTIES) Rood of wit fles 0.75 liter -40S~ 0 De grondstewardessen van het vliegveld Orly zijn in op- stand gekomen tegen de naar hun mening on-elegante ouder wetse uniformen, die zij tijdens hun werk moeten dragen. Op eigen initiatief schaften zij an dere uniformen aan, bestaande uit een gele overgooier en een donkerblauwe col-trui. Op deze manier hopen zij bij de directie begrip te kweken voor hun ver langens naar andere officiële uniformen. NICE (AFP). Gistermid dag is een groep van vijftien militairen in de Alpen van Haute Provence, ten noorden van Jausiers op 1700 meter hoogte, door een lawine ver rast. Vier soldaten zijn dood. In twee andere huizen wer den nog een revolver, een sig naalpistool, lonten en munitie gevonden. Hier werden de beide andere verdachten aan gehouden. Een der revolvers werd aangetroffen in een auto, waarvan een der gearresteer den regelmatig gebruik ma-ak te. De wapens waren geladen. Het pistool was volgens de politie „kundig verborgen" in een uitgesneden boek. Het ge vonden bommenmateriaal ver toont grote overeenkomst met het materiaal, dat voor de aan slagen in Eindhoven werd ge bruikt De bommen w-aren a'l in pak ketjes verpakt, maar niet op scherp gesteld. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Met ingang van maandag zal de consument èén ct. per 800 gram meer moe ten betalen voor het brood. Volgens de Nederlandse Bakke rijstichting was deze prijsver hoging nodig in verband met de gestegen kosten voor het bak kersbedrijf. Ook de verhoging van de bloemprijs speelt daar bij een rol, zo voegde men daar aan toe. 0 ANTON GEESINK (Van een onzer ver slaggevers) BREDA Anton Geesink, ridder in de or de van Oranje Nassau, erelid van de Budobond Nederland en van de Nederlandse Sport Fe deratie, ereburger van de gemeente Utrecht, veelvuldig Nederlands en Europees en wereld kampioen. een judoka die zelfs Olympisch goud won, staat op het punt om uit de Budo bond Nederland te wor- Sen gestoten. Het is niet de bedoeling dat zijn erelidmaatschap blijft gehandhaafd. Oorzaak van het een en ander zijn een aantal uitlatingen van de Utrechter waardoor hij Se judosport volgens het hoofdbestuur opzettelijk in diskrediet brengt. Hij suggereert dat het onge val in Zaandijk waarbij een dertienjarige judoka om het leven is geko men, is veroorzaakt door een ondeskundige bege leiding, sterker door grove nalatigheid. Voorts heeft hij gesteld dat het met het Nederlandse ju do een aflopende zaak is". Het een en ander is voor het bondsbestuur aanleiding geweest om opening van zaken te geven over de ervarin gen met Anton Geesink. Vrijdagavond zal voorts worden besloten of een voorlopige schorsing op zijn plaats is. Dit voor stel zal worden inge diend door de heer Dik Schilder die in een per soonlijk schrijven aan Geesink reeds van zijn gevoelens heeft blijk ge geven. De actie van deze judoleraar wordt door velen gesteund. Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat in fe bruari een voorstel op Se agenda van de bui tengewone algemene le denvergadering zal ko men teneinde Geesink het erelidmaatschap te ontnemen. Een unieke zaak in de geschiedenis van de Nederlandse sport. (Voor meer nieuws zie onze sportpagi na's). (Van onze correspondent) MIDDELBURG De actie „Kom over de brug", waar voor deze week duizenden vrijwilligers op pad- zijn, wordt door 'n aantal jongeren organisaties in Middelburg letterlijk opgevat. Op de markt, voor het stadhuis, is een brug opgetrokken, met be hulp van steigermateriaal. De bouwers zijn de leerlin gen van de Middelburgse lts. die de brug in goed twee uur hebben neergezet. De bedoe ling is. dat het bouwsel de komende dagen zoveel aan dacht zal trekken, dat de men sen met de neus op de feiten met betrekking tot de Derde Wereld gedrukt worden. Jon geren zullen daartoe de ko mende dagen informatie mate riaal verspreiden. Daarin wordt vermeld, waarom de ge zamenlijke kerken vijftig mil joen gulden bij elkaar willen brengen om 743 projecten over d? gehlk. «wweld te financie ren. STAD EN STREEK Bietenberg dit jaar lager dan anders. Pagina 3 Schip ramt sluisdeur in Terneuzen. Pagina 5 RNANCIëN EN ECONOMIE Hoechst wil afval op zee verbranden. Pagina 11 BINNEN- EN BUITENLAND Versnelde vervolging in Breda van giro fraudeurs. Pagina 13 Oegandezen in Neder land: Met z'n elven in twee huisjes. Pagina 15 SPORT Madrileense voetbalster Gento speelt z'n laatste wedstrijd. Pagina 17 Atleet Kijne wil revanche op Vonck in Sinte Pierloop. Pagina 19 (Van een onzer verslaggevers) HULST De heer D. Aronson, medewerker van het St. Liduinaziekenhuis in Hulst, is het niet eens met een uit lating van NKV-bestuurder Everaert uit Walsoorden, dat tot nu toe alleen huisartsen en ziekenhuisbesturen zich zouden hebben bekommerd om het rapport over de ziekenhuisconcentratie. Hij wijst erop, dat ook het personeel van het Liduinazie kenhuis de afgelopen weken zijn standpunt in deze kwestie bekend heeft gemaakt. In een artikel in deze krant van eer gisteren zei de heer Everaert het te betreuren, dat er tot nu toe alleen duidelijke uitspra ken zijn gekomen van zieken huisbesturen. Zoails bekend komt deze zaak vanavond in Groenendijk aan de orde op een NKV-bijeenkomst. Door het personeel van het zieken huis in Hulst is gisteren de volgende verklaring uitgege ven: „De personeelsdelegatie van het St.-Liduinaziekenhuis, betreurt het, dat GS niet als nog een hearing over het con cept proefplan ziekenhuisvoor zieningen, in Hulst willen houiden, daar het voor een ge deelte va.n het personeel van het ziekenhuis (dat nu een maal een continubedrijf is) onmogelijk zal zijn de hearing in Axel bij te wonen. Het personeel heeft van het begin af aan stelling genomen tegen het plan van „De Werk groep ziekenhuisvoorzieningen Zeeland", ais personeel, maar vooral ails inwoners van oost- Zeeuwsch-Vlaanderen. Het deed dit op de hearing op 13 mei in Kruiningen bij monde van een delegatie. Verder werd op 29 mei ln een schrijven aan b. en w. van Hulst, Honitenisse en Axel aandacht gevraagd voor de mogelijke nadelen van dit plan, juist voor een optimale medische verzorging van de inwoners van oost-Zeeuwsch- Vlaanderen. Eind juni werd een „proeve van kritiek" op het plan opgesteld en opgezon den o.a. aan „de werkgroep", aan b. en w. van Hulst en Hontenisse en andere instan tdes, waarin onze bezwaren te gen een streekziekenhuis voor geheel Zeeuwsch-Vlaanderen naar voren werden gebracht. De personeelsdelegatie consta teert, dat door „de werkgroep" met geen van deze bezwaren (Van een onzer verslaggevers) BREDA/BRUSSEL Zwa re boetes zijn opgelegd aan een groep suikerfabrikanten, die beschuldigd worden van ongeoorloofde prijsafspraken en het verdelen van de markten in strijd met de an ti-trust maatregelen van de Euromarkt. Daarbij zouden volgens tot dusver niet officieel beves tigde berichten (de Europese ambtenaren in Brussel zijn 11I. in staking) ook de Centrale Suikermaatschappij en de Verenigde Suikerunie betrok ken zijn. Elk van deze twee maatschappijen kreeg, volgens berichten, die geen van beide maatschappijen wenste te be- vestigen, een boete van ruim 3,5 miljoen gulden opgelegd. Het totaal der boetes, die de Europese Commissie aan sui kerfabrikanten voor ongeoor loofde prijsafspraken heeft op gelegd. bedraagt tien miljoen dollar, de hoogste boete in de geschiedenis van de EEG. Van dat bedrag komt het grootste deel voor rekening van de Sui kermaatschappij Tienen, nl. 5,4 miljoen gulden. Dit besluit van de Europese Commissie is, volgens onze in lichtingen te Brussel, echter nog niet officieel, maar zal in de loop van de week nader be keken worden om dan maan dag of dinsdag a.s. bekrach tigd te worden. Het onderzoek van de Euro pese Commissie strekte zich uit over 22 maatschappijen. Daarvan zijn er zestien ver oordeeld. Op 18 oktober jl. had de Europese commissie van on derzoek hoorzittingen afgeslo ten met 22 bedrijven, 'die sa men het overgrote deel van de suikerproduktie beheersen in de huidige zes EEG-landen. Het ging om elf Italiaanse, zes Franse, twee Nederlandse, een Belgische en een Westduitse onderneming.' Sommige van die bedrijven zouden verbin dingen hebben met bedrijven in Groot-Brittannië. rekening is gehouden dn het definitieve plan, noch dat de „werkgroep" ooit hierover contact heeft opgenomen". LAS PALMAS (ANP) FC Twente heeft de kwartfinales van het toernooi om de UEFA- cup bereikt. De Enschedeërs verloren weliswaar de tweede wedstrijd tegen Las Palmas met 21 maar bereikten de volgende ronde dankzij de o- verwinning met 30 in de eer ste ontmoeting REKENINGHOUDERS van de postcheque- en girodienst die een girobetaalkaart hebben, kunnen deze van 20 december af ook verzilveren op alle post- inrichtingen in Israël. (ADVERTENTIE) voor Uw Suède- en Nappakledlng Einditraat 14 Breda In verband met de voort gezette kostenstijgingen zijn de Nederlandse dag bladen genoodzaakt hun abonnementsprijzen te ver hogen. Hoewel die kosten stijgingen een grotere prijsverhoging rechtvaardi gen, is deze bescheiden ge houden, ten einde een bij drage te leveren in de door het algemeen belang ver eiste inflatiebestrijding. De verhoging is ingevolge de prijsbeschikking van 30 ok tober 1972 bij de minister van Economische Zaken gemeld. Met ingang van 1 januari 1973 zijn onze abonne mentsprijzen als volgt vastgesteld 6,88 per maand, excl. 0,15 incasso-kosten; 20,35 per kwartaal, excl. 0,50 incasso-kosten. Losse nummerprijs 0,35. Overige abonnementsprij zen op aanvraag. Van de abonnees, die een machtiging hebben ver strekt tot automatische pe riodieke afschrijving van het abonnementsgeld van hun bank- of girorekening, zullen wij gaarne aanne men, dat zij ermede ak koord gaan, dat bij de eerstvolgende afschrijving de nieuwe abonnements prijs wordt aangehouden. DE DIRECTIE voor al Uw bontwerk Elndstraat 14 Brada

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 1