Wetenschaps man zingend over de maan uppert laat PvdA en KVP niet los Vandaag DEN HAAG: MISSCHIEN GESPREK DEN IIYI-ANDRIESSEN Hartpatiënten wiRen buitenparlementaire actie doorzetten KANAAL GENT- TERNEUZEN ONLEEFBAAR VOOR VISSEN Olieprijzen omhoog Olieraffinaderijen in Antwerpen gaan uitbreiden BESTE ZEEUWSE SCHAKERS TEGEN PACHMAN Bisschoppen bespraken kwestie- Roermond DANK VOOR MOEDIG OPTREDEN De rockgroep LONG TALL ERNIE feestzaal te Axel Te laat Spatbord Hart DORA VAN DE VEN Meevallertje voor 3.000 Zeeuwen door kapotte watermeters Stoffelijk overschot Belgische weduwe gevonden hij Sas van Gent Plannen voor diepere Westerschelde Mogelijkheden DORA VAN DE VEN Vuilste plaatje Simultaan in Vlissingen DirecteurDr. W. A. J. M. Harfat Hoofdredacteur: L. Leijendekker Eedactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)—79 20 Abonnementsprijs m.i.v. l-7-'72: 18,80 per kwartaal; ƒ,6,36 per maand. Losse nummers 20 cent. Gironummer 1114111 t.n.v. N.V Uitgevers Maatschappij De Stem, Reigerstraat 16, Breda VRIJE ZEEUW WOENSDAG 13 DECEMBER 1972 ?,6e Jaargang Nr. 9032 Advertentieprijs: per tam 16 cent; minimum per advertentie 2,40, exclusief 4% B.T.W. Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels- advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel mééi 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding. Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad. 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v m. 11 uur. Voor het maandagnummer: vrijdag tot van. 11 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem (Van onze redactie buitenland) HOUSTON Zingend, grappend en soms naar adem snakkend hebben Eugene Cernan en Jack Schmitt, de .gelukkigste' astronauten, gis teren hun eerste maanonder- zoek voltooid. De tweede maanwandeling begon rond middernacht. Tij dens hun eerste excursie op de maan kwamen de astro nauten tijd en zuurstof te kort bij hun onderzoekingen in het gebied van het barre Taurus-Littrow-gebergte. Moeilijkheden bij het uit voeren van een serie proeven bij de maanlander, Challen ger, maakten dat de ruimte vaarders bijna veertig minu ten op hun schema achter raakten. Zij verloren even de weg toen zij in de maanwagen vertrokken op zoek naar een krater. Maar zij bleven opgewekt. De geoloog Schmitt verwierf spoedig de reputatie van de zingende wetenschapsman. Zijn repertoire omvatte o.m. Home on the range, We're off to see the wizard en een ei gen parodie. Maar hij kreeg meer dan dat. De deskundigen in Houston roemden hem om zijn technische, snelle waar nemingen in wat hij noemde „het paradijs van de geoloog". zeker ogenblik klaagde Cer nan (38): „Ik geloof dat il oud word". De vluchtleidin; deelde hem mee dat zijn har erg snel klopte en adviseer de hem wat rust te nemen. Beide kosmonauten namen veelvuldig slokjes water en regelden de koeling in hun ruimtepakken toen deze te heet werden. Op weg naar de krater lie ten zij op verscheidene pun ten explosieve ladingen zak ken. Deze zullen lang na hun vertrek van de maan tot ont ploffing worden gebracht. De schokgolven zullen door geo- foons die de bemanning in het gebied hebben geplaatst, worden geregistreerd. Intussen cirkelde hun colle ga met het moederschip, de America, Ronald Evans, om de maan, waarbij hij zijn ei gen waarnemingen en proe ven verrichtte. Maar zelfs Schmitt viel stil toen hij met Cernan met de wetenschappelijke proeven begon. De belangrijkste was het meten van de warmtege- leiding van de aardkorst. Cer nan boorde gaten van 2,5 me ter en liet thermometers zak ken. Maar hij kreeg moeilijk heden toen hij poogde een lange buis voor het nemen van bodemmonsters omhoog te trekken. Schmitt moest hem daarbij helpen en tui melde in het maanstof. Op Tenslotte was het tijd voor Cernan en Schmitt om naar de maanlander terug te ke ren. Door stofwolken reden zij terug met de maanwagen waarvan een spatbord verlo ren was gegaan tijdens hun tocht door het heuvelachtige gebied. Cernan had nog ge probeerd het euvel met plak band te verhelpen maar slaagde daar niet in. In Hous ton deelde men gisteravond mee, dat men een plan voor een nieuw spatbord had uit gewerkt. Na het wegbergen van de instrumenten, en zich wat op geknapt te hebben, waarbij zij zich zoveel mogelijk van het maanstof ontdeden, gin gen zjj de ladder van de maanlander op en verdwenen zij in de Challenger voor een welverdiende rust. DEN BOSCH (KNP) De Nederlandse bisschoppen, in Den Bosch voor hun maande lijkse vergadering bijeen, heb ben gisterenmorgen en giste renmiddag langdurig vergaderd over de repercussies, welke de beslissingen, die onlangs in het bisdom Roermond zijn geno men, kunnen hebben voor de rest van de Nederlandse kerk provincie. Belangrijk punt tijdens de besprekingen van gisteren was de kwestie wat en hoe de bis schoppen moeten antwoorden op de vragen, die hen naar aan leiding van de gebeurtenissen in het Roermondse diocees van diverse zijden hebben bereikt. In de loop van de middag heeft men deze kwestie echter laten rusten om andere punten, die reeds lang op de agenda stonden, eerst te kunnen af werken. Later in de middag heeft men de besprekingen over de kwestie-Gijsen wederom hervat. Nadere bijzonderheden over deze besprekingen ont braken bij het afsluiten van deze editie nog. (ADVERTENTIE) voor Uw Suède- en Nappakledlng Elndstraat 14 Breda (Van een onzer verslaggevers) GOES Drieduizend mensen in Zeeuwsch- Vlaanderen en Zuid-Be veland, die dit jaar een nieuwe watermeter heb ben gekregen, hebben een onverwacht meeval lertje gehad. Die driedui zend meters hebben na melijk een constructie fout: de teller blijft op negen kubieke meter staan en registreert niets meer. De WMZ, die inmiddels bezig is met het vervan gen van deze meters, heeft besloten dat de wa tergebruikers met zo'n meter niet meer dan die negen kuub hoeven te betalen. Dat beschouwt men dan een beetje als een compensatie voor het ongemak dat de gebrui kers wordt aangedaan omdat er nu weer een nieuwe meter moet wor den geïnstalleerd. HAARLEM GAAT massaal af- valglas inzamelen. Een actie hiervoor start vrijdag a.s. De gemeente wil met dit project bijdragen aan een onderzoek naar de mogelijkheden om on gebruikt glas, zoals flessen, op nieuw te gebruiken. 0 Half knielend maak Jack Schmitt een foto van Gene Cernan naast de Amerikaanse vlag. 0 President en mevrouw Mar cos van de Philippijnen hebben een bezoek gebracht aan me vrouw Amor Robles in het zie kenhuis. Zij bedankten haar voor het moedig optreden tij dens de aanslag op mevrouw Marcos. Mevrouw Robles wierp zich tussen de aanvaller en de vrouw van de president. Zij liep hierbij een diepe steek wond op. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Met ingang van vandaag worden de maxi mum verkoopprijzen van gas- olie, dunne stookolie, de huis brandoliën 1 en 2 en de auto- gasolie verhoogd met 60 cent per honderd liter. De oliemaatschappijen heb ben deze prijs in gezamenlijk overleg met het ministerie van economische zaken vastgelegd. EEN VAN de roemrijke Ro meinse heerbanen in Italië is weer 70 meter korter. De Ita liaanse politie deelde mee dat dieven honderden grijze bazalt- blokken van de Via Cassia heb ben gestolen. (Van onze correspondent) SAS VAN GENT In het kanaal Gent-Terneuzcn, ter hoogte van Sas van Gent, is het stoffelijk overschot van de 71-jarige weduwe M. van H. nit Zelzate door de rijkspolitie opgevist. Zij werd sinds 3 de cember van dit jaar vermist. BREDA - DEN HAAG Het bestuur van de Neder landse Hartpatiëntenvereniging in Breda blijft van plan mor gen „een buitenparlementair! actie" te houden om aandacht te vragen voor de situatie rond de liartchirurgie in Endhoven en de positie van de nu werk loze Eindhovense hartchirurg dr. P. J. van der Schaar. De hartpa'iënten veren'ging is. al dus de '""»r H 8 van mening dat noch minister Stuyt van Volksgezondheid noch het bestuur van het Eind hovense Binnenziekenhuis vol doende dadendrang tentoon spreiden om het conflict rond de hartchirurgie in Eindhoven op te lossen en dr. Van der Schaar weer aan het werk te zetten. Vorige weck donderdag tieeft de vereniging van de minister meer duidelijkheid gevraagd. Volgens de heer Fievet is die er nog niet gekomen, ondanks een bericht aan de vereniging van het ministerie waarin werd verwezen naar het com muniqué van minister Stuyt nadat deze vorige week met deskundigen op het gebied van harchirurgie had gesproken over uitbreiding van het aan tal open hartoperaties. Minister Stuyt wil die uit breiding bereiken door in overleg met de minister van Onderwijs en Wetenschappen de hartchirurgische centra in de academische ziekenhui zen uit te breiden. Na afloop van het gesprek dat minister Stuyt vandaag, dinsdag, met het bestuur in het Binnenziekenhuis heeft gehad, is alleen gezegd dat de minis ter zijn standpunt heeft toegelicht en dat de situatie in Eindhoven „is bezien tegen de achtergrond van de landelijke situatie". (Van onze redactie buitenland) ANTWERPEN De loco burgemeester van Antwerpen, de heer L. Delwaide, heeft gro te nieuwe plannen bekendge maakt voor de uitbreiding van de olieraffinaderijen in Ant werpen en het uitdiepen van de Westerschelde. De heer Delwaide zei dit op het jaarlijkse banket van de redersvereniging. Esso België zal de capaciteit van zijn raffi naderij uitbreiden met 7M> mil joen ton tot 1214 miljoen ton per jaar. Bovendien zal Shell op de linker Scheldeoever een raffinaderij bouwen met een capaciteit van negen miljoen ton per jaar. Over de Schelde zei de heer Delwair'"\ dat deze nu bevaar baar is voor schepen met een maximum diepgang tot 12% meter en een maximum ge wicht van ongeveer 75.000 ton. De rivier zal op Belgisch ge bied anderhalve meter worden uitgediept, om hem bevaarbaar te maken voor schepen tot 125.000 ton. Hij zei dat het Scheurkanaal een meter dieper gemaakt zou worden, zodat be laden schepen in een getijde de zee zouden kunnen bereiken. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het feit, dat de PvdA-fractieleider drs. Joop den Uyl en diens collega van de KVP, mr. Frans Andriessen, vandaag opnieuw moeten opdraven bij kabinetsformateur dr. M. Ruppert, wordt in Den Haag gezien als een poging de bei de «ppohanten rond de ge sprekstafel te krijgen. Het wordt niet uitgesloten geacht, dat de afzonderlijk te voeren gesprekken van van daag zuilen worden gevolgd door een gesprek tussen An driessen en Den Uyl onder Rupperts leiding. Het zou er daarbij om gaan af te tasten in hoeverre de KVP en de beide andere con fessionele partijen bereid zijn een eventueel links minder heidskabinet zakelijk tegemoet te treden. De confessionelen zouden niet bij voorbaat steun aan een kabinet-Den Uyl hoe ven toezeggen. Wel zouden zij bereid moeten zijn te zeggen, dat ze er niet a priori op uit zijn een dergelijk kabinet „de nek te breken". De gesprekken, die Ruppert vandaag met de beide politici voert worden officieel een voortzetting genoemd van de door tijdnood niet afgeronde gesprekken van afgelopen vrijdag. Er lijkt evenwel toch een diepere politieke beteke nis achter te zitten. Immers dr. Ruppert heeft deze week zelf al gezegd, dat hij het essentieel vindt om uit té vis sen hoe een gesprek tussen Den Uyl en Andriessen tot stand kan komen, nu de PvdA duidelijk op het standpunt staat dat er met de KVP niet „onderhandeld" kan worden. Andere aanwijzing voor het belang van de gesprekken met de politieke leiders van PvdA en KVP is het feit, dat dr. Ruppert gisteren het totstand- brengen van een links-confes sioneel meerderheddskabinet als zesde mogelijkheid aan zijn lijstje van alternatieven heeft toegevoegd. Tot nu toe be vatte dat lijstje vijf mogelijke kabinetten: de oude vijfpartij- encoalitie, een vierpartijenka- binet van confessionelen en VVD, een links minderheids kabinet, een confessioneel minderheidskabinet en een ex tra-parlementair kabinet (niet aan kamerfracties gebon den). De gesprekken van vandaag zouden dus ook kunnen bete kenen, dat Ruppert erop uit is de linkse drie en de confessio nelen aan het onderhandelen te krijgen over de vorming van een zespartijenkabinet. Er staan overigens nog dikke vraagtekens achter de kans van slagen, omdat de linkse drie zich tegenover de kiezers heb ben gebonden niet te rullen onderhandelen met partijen, waarmee voor de verkiezingen niet onderhandeld kon worden over een regeerakkoord. (Vervolg op pagina 13) (ADVERTENTIE) voor al Uw bontwerk Elndstraat 14 Breda (Van een onzer verslaggevers) ZELZATE/TERNEUZEN. Het water in het kanaal Gent- Terneuzen kan nog bezwaarlijk water worden genoewd. Bij een proef in een laboratorium waarbij een aquarium gevuld werd met water uit het kanaal is gebleken dat een vis in dit water vrijwel onmiddellijk sterft. Zelfs wanneer men zuurstof in het water brengt houdt de vis het er niet lang levend uit en sterft hij door vergiftiging. Sterker nog, in een mengsel van 95 procent zuiver water en amper 5 procent kanaalwater gaat de vis na twee dagen toch dood. Met dit opmerkelijke staaltje illustreerde professor Persoone van het laboratorium voor eco logie, natuurbehoud en zoögeo- gnafie van de universiteit te Gent een een dezer dagen ge houden inleiding voor het ge westelijk comité voor leefmi lieu te Zelzate. Volgens de hoogleraar is de huidige toe stand van de Gentse kanaalzone van dien aard dat er niet veel meer industrie zou mogen bij komen. Professor Persoone leg de de nadruk op de weten schappelijke basis waarop het gewestelijk comité voor leef milieu actie zal moeten voeren tegen de milieuverontreiniging in de Gentse kanaalstreek. Di verse diensten van de Gentse universiteit zijn bereid het no dige documentatiemateriaal te verstrekken. Het idee van een centraal zuiveringsstation voor de gehele kanaalzone noemde professor Persoone een utopie, gezien de zoveel verschillende en sterk uiteenlopende chemi sche afvalprodukten die het ka- STAD EN STREEK Terhole in verbinding met Apollo 17. Pagina 3 Afvalwaterleiding wi! zuiverende taak niet afstaan. Pagina 5 BINNEN- EN BUITENLAND Zeerobben wijken voor Drents jongetje. Pagina 13 van 1 mens l lot Pagina 15 SPORT F.C. Amsterdam woest op Helmonder Prins. Pagina 16 DE KLEINE STEM De Prins die zijn zusje kwijt was. Pagina 17 RADIO EN TELEVISIE Water op de buis. Pagina 18 naai vervuilen. Hij wees op de mentaliteitsverandering die noodzakelijk is bij de gemeen tebesturen. „Men moet afstand .nemen van de verkeerde rede nering: mijn buurgemeente doet het niet, waarom zouden wij het dan wel." In België zal er in het parle ment een kleine omwenteling op gebied van de milieuwetge ving moeten gebeuren. Profes sor Persoone waarschuwde dat de taak van het comité voor leefmilieu geen eenvoudige zal zijn. „Maar," zei hij, „acties van regionale comités, gerugge- steund door de bevolking, heb ben al meer dan eens een poli tieke weerklank gekregen." Het gewestelijk comité voor leefmilieu gaat verschillende activiteiten ontplooien om haar doelstelling, de bevordering van een beter leefmilieu voor mens, dier en plant in de ka naalzone, te verwezenlijken. Een daarvan is een grote dia- en fotowedstrijd om het „vuil ste plaatje" van de kanaal zone (Van onze correspondente) VLISSINGEN - De Tsjechische schaakgrootmeester Ludek Pachman zal vrijdag 22 de cember een simultaan-sehaak- wedsfrijd spelen in Vlissingen. De Vlissingse schaakclub heeft enkele sponsors bereid gevon den een flink bedrag op tafel te leggen voor dit unieke schaakevenement. De heer Pachman, die enkele dagen geleden zijn geboorteland na veel moeilijkheden mocht ver laten, verklaarde destijds in een t.v.-interview dat hij bij zijn streven naar Nederland te komen, geen enkele medewer king had ontvangenN van de Nederlandse schaakbond of van de voorzitter van de FI DE, de heer Max Euwe, on danks herhaalde verzoeken om hulp. De 45 Zeeuwse schaaktegen standers van de heer Pachman zijn geselecteerd uit de beste schakers van Zeeland. De heer Pachman speelt nu op verzoek van zijn vele Nederlandse schaakvrienden en schaakclubs diverse wedstrijden, waaron der simultaan-schaakwedsitrij- den in Amsterdam en Vlissin gen. In Vlissingen worden de wedstrijden gehouden in het Scheldekwartier, de schaak club Vlissingen verwacht voor dit evenement een enorme pu blieke belangstelling. (ADVERTENTIES) ia '15/16/17/ IB december Geopend van 10-17 en 19-22 uur Zondag van 10-17 uur Toegang 3.50 RAI Amsterdam TT biljetten aan NS stations komt vanavond in de Aanvang 8.00 uur Kaarten a 3,50 verkrijgbaar aan de zaal.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 1