ISRAËL BEGRAAFT ZIJN DODEN BIJBETALEN VOOR HUIS ARTS EN SPECIALIST Verzet tegen eigen risico fondspatiënt Commando's dreigen met nieuwe actie in München Twee doden bij liefdes drama in Amstelveen Vandaag Nog' eens 175 miljoen uit werk- gelegen- lieidspot ZATERDAG EN ZONDAG GEEN TREINVERKEER BIJ BREDA Theo Middelkamp We gaan maar opnieuw beginnen ;f'É| NS: Treinen niet meer duurder voor eind '73 Geldmarkt verrast door lager disconto NA DE NACHTMERRIE IN K1ELDRECHT: Y/ga/ Allon: Arabische landen sullen de prijs betalen IERS PROTEST OP WIELERBAAN Kees Bal wil prof worden Tweede gouden medaille ZIEKENHUIS Zeeland: 5 miljoen Joodse grafstenen omgegooid Onzekerheid Naar huis Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx. Hoofdredacteur: L. Leijendekker. Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)79 20 Abonnementsprijs m.i.v. l-7-'72: 18,80 per kwartaal; per maand 6,36. Losse nummers 20 cent. Gironummer 1114111. t.n.v. N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem, Reigerstraat 16, Breda. VRIJE ZEEUW VRIJDAG 8 SEPTEMBER 1972 26e Jaargang No. 8950 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 2,40, exclusief 4% B.T.W. Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handéls» advertenties) 5. regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adref bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 VU, Voor het maandagnummer: Vrijdag tot v.m. 11 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem (Van onze redactie buitenland) TEL AVIV. Terwijl don derdag in Jsraél de slachtoffers van het bloedbad van de Olym pische Spelen in München wer den begraven, deed een Israëli sche patrouille een inval in Zuid-Libanon en maakten Li banese kranten en de Palestijn se guerrillabeweging melding van Israëlische troepenconcen traties aan de grenzen van Li banon en Syrië. Bij een rouwplechtigheid op het vliegveld Lod bij Tel Aviv na aankomst van het vliegtuig met de lijken van de vermoorde sportlieden, verklaarde de Is raëlische vice-premier Yigal Al lon dat de Arabische landen die de commandostrijders herber gen „de prijs zullen betalen". De operatie van donderdag in Zuid-Libanon, even over de grens, leek echter niet de voor bode van een grootscheepse Is raëlische vergeldingsactie maar simpelweg een reactie op een schermutseling van de vorige dag tussen een Israëlische pa trouille en Palestijnse infiltran ten. Bij een vuurgevecht in de buurt van het dorp Biram sneuvelden woensdagavond een militair en een guerrillastrijder. Een andere Israëlische patrouil le doodde donderdag nog een infiltrant en achtervolgde de rest van de groep tot over de grens, naar het Libanese dorp Jaroen. Na een speuractie daar keerden de Israëli's volgens een bekendmaking in Tel Aviv la ter zonder verliezpn terug. Een Libanese woordvoerder verklaarde donderdagavond in Beiroet dat Israëlische straalja gers eerder op de dag over Zuidlibanese dorpen hadden ge vlogen en dat Israëlische troe pen de zuidelijke provincie Bint Jbail waren binnenge drongen, verscheidene huizen hadden doorzocht en daarna weer naar hun land waren te ruggekeerd. Volgens de woord voerder waren drie Israëlische vliegtuigformaties donderdag tussen 13.00 en 18.15 uur plaat selijke tijd het Libanese lucht ruim binnengedrongen voor vluchten over dorpen in de pro vincies Bing Jbail, Tyre en Marjejoen. De Israëlische pa trouille was gesteund door drie helikopters, de grens overge stoken en het dorp Jaroen bin nengedrongen. Daar werden enkele huizen doorzocht waar bij schoten en een explosie klonken. Na de terugtrekking der Israëlische militairen had een Libanese legereenheid zich naar de bewuste plaats bege- De Palestijnse guerrillabe weging beschuldigde Israël donderdagavond van troepen concentraties aan de grenzen met Libanon en Syrië. Het Pa lestijnse persbureau WAFA deelde in Beiroet mee dat de Israëlische troepen waaron der honderden parachutisten gesteund werden door tanks, pantserwagens en zware artil lerie. Volgens het bericht be gon de samentrekking van troepen woensdagmiddag luttele uren na het nieuws van de dood vap alle negen Israëlische gijzelaars in het Olympisch drama. MÜNCHEN Het organisa tie comité van de Olympische Spelen in München alsmede de commissaris van politie in München, Manfred Schreiber hebben van de Palestijnse ver zetsorganisatie een dreigbrief ontvangen. De Arabische commando groep die ook de aanslag op de sportlieden uit Israël pleegde, heeft gezegd dat nog voor zon dag een nieuwe actie tijdens de Spelen zal worden onderno men, als niet binnen 36 uur de drie gevangen genomen en in het ziekenhuis verblijvende commando's vrijgelaten zouden worden en naar veiliger oorden werden overgebracht. Voor de politie in München is dit aanleiding geworden om alle Olympische centra nog eens extra te beveiligen. Niet alleen het Olympisch dorp en de stadions worden nu dag en nacht door zwaar bewapende politie-agenten en militairen bewaakt, ook de hotels waarin zich vele koninklijke gasten, leden van het Internationaal Olympisch Comité, en verte genwoordigers 1 van het uitvoe rend comité bevinden, hebben een extra, ditmaal zeer opval lende veiligheidsdienst erbij gekregen. PRINSES Margriet en haar echtgenoot, mr. Pieter van Vol- lcnhoven zijn donderdagmiddag voor een reis van tien dagen naai' de Verenigde Staten ver trokken. (ADVERTENTIE) ui in paperback fl21S hoe overleven we de botsing met morgen Verkrijgbaar in de boekhandel Nederland heeft gis teren zijn tweede gouden plak gepakt: De 23-jarige Henny Kuiper uit Olden- zaal werd winnaar van de Olympische wielerwed strijd op de wegOp de tweede plaats eindigde de Australiër Clyde Sefton, derde werd de Spanjaard Jaime Huelamo. Wederom politiek bij de Olympische Spelen. Drie leden van een Noordierse anti-Britse organisatie trachtten verkleed als wielrenners bij de plaats van de start te komen voor de individuele wegrace. Zij wer den evenwel tegengehouden door de politie. AMSTELVEEN (ANP) De 22-jarige studente Pauline Glazer is de afgelopen nacht in een studentenflat in Am stelveen door haar vroegere verloofde doodgestoken. De 26-jarige dader beroofde zich daarna van het leven door van de elfde verdieping naar bene den te springen.. De naam van de jongenman is niet vrijgege ven. Volgens de politie had het meisje twee maianden geleden de verhouding verbroken, Aangenomen wordt dat dit het motief van de dader is ge weest. Hij zou wel eens tegen het meisje hebben gezegd zelfmoord te zullen plegen als zij -de verhouding uitmaakte. Beiden studeerden psycholo gie. Volgens de politie had de jongeman zijn studie afgebro ken en werkte hij sinds september bij een bedrijf. Paulina zat in een kamer naast de hare bij een vriendin naar de voetbalwedstrijd Inde- pendienite-Aj ax op de televisie te kijken. In de pauze had de jongemain, die op dezelfde (elfde) verdieping een flatje bewoonde, haar weggeroepen omdat hij even wilde praten. Op haar kamer stak hij het meisje met een Indische dolk in de keel. DEN HAAG/UTRECHT Huisartsen, specialis ten en ziekenfondsen hebben gisteren scherpe kritiek geuit op het regeringsplan om per 1 januari al een beperkt eigen risico in te bouwen in de verplichte ziekenfondsverzekering. De heer F. Bierens, voorzitter van de Landelijke Huis- artsenveeniging zei: „Ik ben en blijf tegenstander van een eigen risico in de eerste trap van de gezondheidszorg, om dat iedereen recht heeft op vrije toegang tot de huisarts. Ik zie trouwens helemaal niets van het plan komen". De voorzitter van de Unie van Ziekenfondsen, de heer J. Hendriks zei: „Ik sta negatief tegenover liet plan. IVjijn grootste bezwaar is, dat de consumenten zeer eenzijdig worden belast, terwijl de veroorzakers van de sterke kostenstijging in de ge zondheidszorg volstrekt bulten schot blijven. We zullen ons tot het uiterste tegen eigen risico blijven verzetten". De voorzitter van de Lan delijke specialisten vereniging, dr. R. Versteegh, verklaarde niet bij voorbaat tegen een eigen risico te zijn. „Ik heb echter wel bezwaren tegen be paalde onderdelen in het plan. We voelen bijvoorbeeld in het geheel niets voor een jaarkaart voor specialistisch hulp. De algemene Nederlandse invalidenbond heeft in een te legram aan de minister van Volksgezondheid scherp stel ling genomen tegen het voor nemen een eigen risico in te voeren,. Het plan van de regering komt op het volgende neer: Verplicht' verzekerden bij zie kenfondsen moeten per 1 janu ari a.s. bij een bezoek aan een arts een kaart tonen, die recht geeft op een behandeling tij dens drie maanden. Deze kaart kost f 3,75. De invoering van deze „behandelingskaart" is een onderdeel van het regerings- plan een beperkt eigen risico in te bouwen in de verplichte ziekenfondsverzekering. Voor bejaarden en lage inkomens groepen gaat deze regeling niet gelden. Of deze plannen op zo'n korte termijn worden verwezenlijkt hangt niet alleen af van de Tweede Kamer, die deze voor stellen nog moet behandelen. Een wetsontwerp over het be perkte eigen risico is nog niet ingediend. De Sociaal-Econno- mische Raad (SER) en de Zie kenfondsraad moeten met spoed nog adviezen uitbrengen. Invoering van dit eigen risico zal de schatkist een voordeel opleveren van ruim 206 mil joen gulden. Vorig jaar bij de vorming van het vijf-partijen kabinet was invoering van dit eigen risico een onderdeel van het totale pakket afspraken (regeerakkoord). Dit regeringsvoorstel komt komt voor op het zogenaamde prioriteitenlijstje van premier Biesheuvel: Hij wil dit plan nog voor de verkiezingen eind no vember „rond" zien te krijgen De WD is een sterke voor stander van invoering van dit risico. Minister Stuyt (Volksgezond heid) en staatssecretaris Riet. kerk (Sociale Zakenï hebben naast de „behandelingskaart" ook de verplicht verzekerde la ten betalen voor medicijnen, specialistische hulp en zieken- huisverpleging. Zij overwegen de volgende maatregelen: Geneesmiddelen: De verze kerde betaalt f 2,00 voor ge nees- en verbandmiddel, dat „op voorschrift" door de apo theker wordt geleverd. Dit le vert een besparing op van 104 miljoen. Specialistische hulp: patiënt betaald 40 procent van het net to-honorarium. dat het zieken fonds geeft aan de specialist. De patiënt krijgt voor 1 jaar een verwijskaart, die recht geeft op poliklinische hulp. Besparing: ruim 38 miljoen. Ziekenhuisverpleging: De verzekerde betaalt f g,50 per dag. Een besparing van bijna 38 miljoen. Ziekenvervoer: De patiënt moet f 3,00 per rit gaan beta len in plaats van f 1.80 en zon der het maximum van een tien tje per maand. Besparing ruim 9 miljoen. STAD EN STREEK „Harde eisen" van - Zeeuwse KWJ-ers. Pagina 3 FINANCIëN EN ECONOMIE NS gestroomlijnd verder. Pagina 17 BINNEN- EN BUITENLAND Reconstructie van drama op vliegveld Fürstenfeld- brück. Pagina 11 KUNST EN CULTUUR De pen op de neus. Pagina 13 SPORT Ajax-trainer: meer „Dat nooit Pagina 14 RADIO EN TELEVISIE Avro-t.v. krijgt ster allures. Pagina 16 (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG De werkloosheid is in au gustus opnieuw sterk ge stegen. De vooruitzichten voor 1973 zijn verre van gunstig. Er is tot nu toe geen duidelijke verbete ring van de werkgele genheid. Dit heeft het departement van Sociale Zaken meegedeeld. Dat is ook de reden waarom de regering heeft besloten de tweede fase van het werkgelegen heidsprogramma van 606 miljoen gulden tot uit voering te brengen. Met dit tweede deel is een he- drag van 175 miljoen gulden gemoeid. De rege ring heeft dit besluit ge nomen tegelijk met de beslissing om de wiebel- tax van drie procent met Ingang van 1 januari vol ledig in te trekken. Het aandeel van Noord- Brabant in deze tweede fase is 15 miljoen, van Zeeland 5 en van Gelder land eveneens 5 miljoen gulden. De wcrkgelegen- lieidspro'ceten' di* jjiet deze gelden gefinancierd zullen worden, zullen binnenkort worden be kendgemaakt. Dat zijn werken van rijksover heid, van de provincies en van de gemeenten. AMSTERDAM (ANP) Het officiële bankdisconto (rente) is met een vol procent verlaagd tot 3 pet. en met ingang van 22 september zal gedurende een maand een kasreserve ter grootte van gemiddeld 2 pet. van de toevertrouwde gelden bij de centrale bank worden aangehouden. Daarnaast acht de bank het gewenst de ruimte op de geld markt voor een aanzienlijk deel af te romen. Daarbij zal, behalve van open markttrans- acties, gebruik wordèn gemaakt van de bestaande kasreserve - overeenkomst. In geldmarkfkringen hield men al een paar dagen reke ning met afromingsmaatrege len. Maar dat hierbij ook het disconto zou worden verlaagd, had niemand verwacht. Dè koppeling van de kasreserve- maatregel aan een disconto verlaging met een vol procent is in deze kringen dan ook als een bom ingeslagen. „Een don derslag bij heldere hemel", zo typeerde een geldhandelaar de maatregel. FRANKFORT (DPA) Op de joodse begraafplaats in de Westduitse stad Frankfort zijn in de nacht van woensdag op donderdag ongeveer 50 graf stenen omgegooid of bescha digd. De joodse gemeente acht een samenhang met de gebeur tenissen in München aanwezig. (Vaneen onzer verslaggevers) BREDA Van zaterdag 9 september 16.00 uur tot zondag 10 september 14.00 uur zal het treinverkeer tussen Breda en Lagc- Zwaluwe en tussen Breda en Roosendaal worden stopgezet. De ze stremming staat in verband met het in gebruik nemen van het nieuwe hoogspoor in Breda. Voor het vervoer van reizigers zullen tussen bovengen «pr-- plaatsen bussen rijden. De aansluiting tussen bussen -en zal niet in alle gevallen zijn verzekerd. Tussen Breda en Tilburg zal een pendeldienst met treinen worden uitgevoerd. Theo Middelkamp en zijn vrouw in het ziekenhuis van St.* Gillis-Waas, (Van een onzer verslaggevers) ST. GILLIS-WAAS „Ik had nooit gedacht dat ik het zou balen. Ik heb alles gedaan om eruit te geraken omdat ik dacht: als ik erin blijf zitten sterven we alle vier. Maar ik kon er niet uit. Het is met geen pen te beschrijven wat je dan meemaakt. Ik dacht dat de kinderen al dood waren en wjj zouden sterven". Als oud-wereldkampioen wielrennen Theo Middelkamp in het ziekenhuis van St- Gil lis-Waas weer terugdenkt aan de nacht van vorige week donderdag op vrijdag, waarin door een gasontploffing zijn huis instortte en hij en zijn vrouw onder het puin werden bedolven, dan wordt het hem te machtig. Ook zijn vrouw, die naast hem in een kamer van het ziekenhuis ligt, heeft het moeilijk met de herinne ringen van de verschrikkmg, die twee uur duurde. „Als ik er aan denk, lig ik te rillen in mijn bed", zegt ze. Nog kunnen ze allebei niet geloven hoe het mogelijk is dat ze levend onder de brok stukken van de voorheen heel fraaie bungalow in het Belgi sche Kieldrecht vandaan zijn gehaald. „Het was ontzettend. Ik hoorde -geen kimd huilen en dacht: onze kinderen zijn dood en wij liggen hier nu ook op onze dood te wachten", zegt mevrouw Middelkamp. Het gezin Middelkamp sliep toen de ontploffing gebeurde. Toen Theo en zijn vrouw wakker werden la-gen ze onder het puin. „Ik dacht eerst dat het een boze droom was. Maar toen ik goed wakker werd lag ik onder de stenen. Ik dacht toen: het is oorlog. Er is een bom op ons hu-is gevallen" zegt mevrouw Middelkamp. „Dat dacht ik ook", voegt haar man eraan toe. „Ik dacht ook dat het oorlog was en dat er met een atoombom gegooid was. Ik veronderstelde dat de hele buurt plat lag en dat iedereen dood was". Het wachten onder het puin totdat er hulp kwam opdagen en de martelende onzekerheid over het lot van de kinderen UTRECHT (ANP) De Nederlandse Spoor wegen beschikken over geen enkele informa tie, dat de tarieven binnen een jaar op nieuw zullen worden verhoogd. Dit heeft de president-directeur van NS, mr. M. G. de Bruin, donderdag ge zegd bij de presentatie van de NS-publikatie „Waar moet 't heen" (zie elders in dit blad# Hij deelde dit mee naar aanleiding van een verklaring van de Nederlandse en de Katholieke Bond van Vervoerspersoneel, die „uit zeer betrouwbare bron" hadden verno men, dat de regering van plan is de NS-ta- rieven met in totaal ongeveer 20 procent te verhogen. Mr. de Bruin merk te op, dat de verho ging van 10 proeent per 1 oktober aan staande eigenlijk de vérhoging is die nor maliter aan het eind van het jaar wordt doorgevoerd. Van een tariefsverhoging van 10 procent houdt de NS maar 7 procent over, omdat er altijd een groep reizigers is die de trein laten staan als de trein kaartjes duurder wor den. Chris (2 jaar) en Miarie The- rèse (17 jaar) was een hel" „We waren opgelucht toen er mensen kwamen, maar het heeft nog zolang geduurd voordat ze ons bevrijd hadden. We dachten dat we het er niet levend zouden afbrengen. Eerst konden ze ons niet vin den, maar ik heb net zolang geschreeuwd tot ze wisten waar we zaten", is het relaas van mevrouw Middelkamp. Toen ze er uit waren en hoor den dat de kinderen in veilig heid waren was de nachtmer rie voorbij. „Maar toch, ge ge raakt er niet zo gemakkelijk overheen. Misschien dat we over drie maanden er mee la chen toen we dachten dat we doodgingen", zegt Theo Mid delkamp. „Nee, ik zal er nooit mee lachen, ik heb teveel schrik gehad", is het commen taar van zij n vrouw. Behalve Theo en zijn vrouw ligt ook dochter Marie Thecèse nog in het ziekenhuis. Ze heeft een bekkenbreuk en let sel aan haar rug, maar volgens de dokter zal het allemaal goéd komen. Over enkele we ken mag het echtpaar Middel kamp weer naar huis. „Dat zal wel een kiap zijn als we naar huis mogen en er is geen huis meer", denkt mevrouw Mid delkamp. „We gaan maar op nieuw beginnen" troost haar man. (Van onze sportredactie). KWADENDAMME. Kees Bal is van plan om deze win ter de grote stap te wagen van de amateurs naar de professio nals. Bal, die uiterst verbolgen is over het feit dat hij gepas seerd werd voor de Olympi sche Spelen en de Tour de I'Avenir, voert op het ogenblik voorzichtige onderhandelingen met de Franse profploeg Sono- ior-Lcjeunc. Mocht Bal de ko mende maanden geen contract kunnen krijgen bij een spon sor, dan is hij bereid om vol gend seizoen in een witte trui bij de profs te vertrekken.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 1