IN ZES VAKANTIEWEKEN 400 DODEN IN VERKEER Formatie: nu buigen of barsten Vrouw (22) doodt minnaar op verzoek Helikopter haalt drie man van Britse kustvaarder Toch stakingen in Engelse havens Spasski verliest Toeristen komen in opstand BIESHEUVEL BEEDE LANGDURIG MEI KONINGIN DOUWE EGBERTS VERLAAGT KOFFIEPRIJZEN BOOT STRANDT OP BOTSK1LBANK BIJ Landmijn gevonden op strand Cadzand Brieven v :7z* SNEL MACHINES i Teleurgesteld Cursusgelden MO omhoog Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker. Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)—79 20 Abonnementsprijs m.i.v. l-7-'72: 18,80 per kwartaal; per maand 6,36. Losse nummers 20 cent. Gironummer 1114111. t.n.v. N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem, Reigerstraat 16, Breda. VRIJE ZEEUW VRIJDAG 28 JULI 1972 26e Jaargang No. 8914 Advertentieprijs: per mm IB cent; minimum per advertentie 2,40, exclusief 4% B.T.W. Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels- advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer; Vrijdag tot v.m. 11 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem UTRECHT (ANP) In de verstreken zes vakantieweken zijn vierhonderd mensen bij verkeersongelukken om het le ven gekomen. Dit heeft Veilig Verkeer Nederland berekend. Het afgelopen weekeinde verg de al 35 doden. In auto's kwa men 113 mensen om, van wie 62 jonger dan dertig jaar. Het is volgens VVN triest maar waar dat de verkeers- klappen opvallend veelvuldig onder de jongere, vaak oner varen en overmoedige wegge bruikers vallen. Ze rijden veel al te snel, maken beoordelings fouten bij het inhalen, misre kenen bij het invoegen, ze missen de feeling om afstand te houden. VVN dringt er met name bij de categorie jongere wegge bruikers op aan zich zeker in deze vakantieperiode bewust te zijn van hun onervarenheid. VVN drukt iedere automobilist op het hart dat zij aan het dragen van autogordels hun le ven te danken kunnen hebben. VVN adviseert hen voorts zich te realiseren dat de meeste jon ge verkeersslachtoffers zich doodreden bij inhalen, invoe gen of met te hoge snelheid rijden, waarna men de macht over het stuur verloor. Nog enkele cijfers: vorig jaar vielen er in de vakantiemaan den juni, juli en augustus 869 doden en 20.245 gewonden op de Nederlandse wegen, een voetbalstadion vol verkeers slachtoffers. In 1969 was 29 procent van de automobilisten die bij een dodelijk verkeers ongeluk werden betrokken jon ger dan 25 jaar. (Van onze redactie binnenland) UTRECHT In overleg met het Ministerie van Economische Zaken heeft Douwe Egberts besloten haar koffieprijzen met ingang van vrijdag 28 juli te verlagen. Voor de hoofdsoorten koffie bedraagt de verlaging 9 cent per pak van 250 gram en voor poederkoffie 20 cent per 200 gram. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG Uit het feit, dat formateur Biesheu vel gisteravond uitvoerig met de in Porto Ercole ver- blijvende koningin heeft getelefoneerd, Jliag'vvorden afgeleid dat de kabinetsformatie in het eindstadium, althans in een beslissend stadium i6 gekomen. Op z'n minst heeft Biesheuvel nu een beslissing genomen over de door VVD en CHU voorgestelde lijmpoging met DS '70. Waarschijnlijk leek dat hij niet aan die poging wil beginnen en dat hij daarvan het staatshoofd in het vrij langdurige telefoongesprek op de hoogte heeft gebracht. (Van onze correspondent) ROTTERDAM (ANP). Een stukgelopen liefdesver houding tussen een 41-jarige Rotterdamse man en een 22- jarige vrouw uit de Maasstad heeft donderdagmiddag een fatale afloop gekregen. In de wapenwinkel van de man aan de Polderlaan te Rotterdam- Zuid, schoot Jannie T. Don derdagmorgen haar minnaar dood met een pistool. „Ik wil de daarna mezelf doden, maar durfde niet", zo heeft zij de Rotterdamse recherche ver teld. De Maasstedelijke politie spreekt van een uiterst triest geval en hecht maar voor waardelijk geloof aan de ver klaringen van de jonge vrouw. Jannie T. vertelde de politie dat de man, de wapenhande laar E. Sies, haar had ge vraagd hem te doden en daar na zelfmoord te plegen. „Ik was het daarmee eens, onze verhouding bood inderdaad geen uitzicht meer, zo vertelde Jannie T. de politie. Donderdag, kort na het mid daguur, viel in de winkel van de wapenhandelaar het schot dat een einde maakte aan zijn leven. Hij was getrouwd en had twee nog jonge kinderen. Het schot werd afgevuurd door Jannie T. met een pistool uit de winkel van haar min naar. Een kogel doorboorde de rechterslaap van de man. Hij was op slag dood. „Toen ik mezelf dood moest schieten, durfde ik niet meer", zo vei- klaarde Jannie later bij de politie. Of de formateur, van wie in de loop van vandaag officiële mededelingen worden ver wacht, nu nog verder zal gaan met zijn oorspronkelijke forma- tlekarwei, het maken van een vlerpartijenkabinet, is eveneens erg twijfelachtig geworden, om dat de VVD door haar.opstel ling (lijmen van de breuk) niet «o'n aantrekkelijke partner meer is voor de confessionelen. In mindere mate geldt dat ook voor de CHU, maar verwacht wordt dat als puntje hij paaltje komt de heer Tilanus en zijn fractie wel weer in het confes sionele gareel gaan lopen. in de formatie, die zich on der leiding van „Open Barend" «teeds meer aan de waarneming van de buitenwacht gaat ont trekken, lijkt het nu te gaan om een machtsstrijd tussen enerzijds de confessionelen en anderzijds de WD. Waarnemers hebben de „move" van de VVD om Ineens zoveel nadruk op herstel van de vijfpartijencoali- tie te leggen al geïnterpreteerd als een mogelijkheid van de li beralen om zich op een voor de kiezers fatsoenlijke manier van de drie christelijke partners te REYKJAVIK De tweekamp om de wereldtitel schaken krijgt een dramatische wen ding. Wereldkampioen Spasski heeft namelijk ook de achtste partij verloren moeten geven. Uitdager Fischer staat nu met 5—3 voor. De Amerikaan had ditmaal kennelijk geen last van de camera's. Hij liet voor aan vang van de partij alleen na gaan of het geluidsniveau re delijk was. Voor meer nieuws zie onze sportpagina's. ontdoen. Het lijkt er op, dat Hans Wiegel probeert de eer voor zich op te' eisen, dat hij en zijn fractie straks degenen zijn geweest die zijn uitgestapt we gens een te slap regeringsbeleid Inzake lonen en prijzen. Niet voor niets probeert de heer Wiegel dit „issue" aan DS'70 te ontfutselen, door er voortdu rend op te hameren dat de mi nisters De Brauw en Drees al leen maar zijn weggelopen om dat ze te veel moesten bezui nigen. Een kleine mogelijkheid is ook nog aanwezig dat formateur Biesheuvel serieus aan lijmpo gingen wil gaan denken, maar aat hij daarvoor een geschikte bemiddelaar zoekt. Gisteravond heeft hij behalve met de konin gin ook met een aantal „men sen" gepraat, wier identiteit niet werd onthuld. Dat zou een aanwijzing kunnen zijn voor de mogelijkheid, dat hij een „ver kenner" heeft gepolst. Erg se rieus wordt die mogelijkheid evenwel niet genoemd, omdat bekend is dat Biesheuvel zelf niet zoveel voor lijmen voelt (en hij wordt daarin gesterkt door zijn AR-fractie en de KVP), temeer niet nu DS'70 bij monde van ex-minister De Brauw nog eens duidelijk heeft laten weten een harde afspraak over lonen en prijzen te eisen als voorwaarde voor terugkeer in het regeringskamp. Daarbij heeft De Brauw in bedekte ter men het hoofd van minister Boersma geëist. In de brieven die de heren Tilanus en Wiegel gisteren aan de formateur hebben overhan digd zetten zij op diens verzoek nog eens schriftelijk hun argu menten voor hun lijmpogingen uiteen. In die brieven en dat is erg opvallend is een „ont snappingsclausule" ingebouwd voor wat betreft lonen en prij zen. Vooral in het schrijven van Tilanus springt die „escape" er nogal uit. w - (Van onze correspondent) VLISSINGEN Een helikopter van de Marine Luchtvaartdienst van de vliegbasis Valkenburg heeft gisteren rond het middag uur drie opvarenden van de En gelse kustvaarder Action (200 ton) van boord gehaald en veilig op het strand bij Westkapelle aan land gezet. De kustvaarder was enkele uren daarvoor op de Bots- kilbank, anderhalve mijl ten westen van Westkapelle, aan de grond gelopen. De kapitein van de Action, de 49-jarige J. Dwyer uit Plymouth, brak bij de stran ding een middenvoetsbeentje en moest per brancard aan boord van de helikopter worden gehe sen. Hij kon na behandeld te zijn het Vlissingse Bethesdaziekenhuis verlaten. De overige twee beman ningsleden, de 30-jarlge stuurman R. Smith uit Rochester en de 48- jarige matroos A. Holloway uit Strude werden, evenals de kapi tein later, ondergebracht in hotel Atlantis. Walcheren. De benarde positie van de Action die geen radio aan boord had, werd het eerst opge merkt door de Nederlandse kust vaarder Kittvwake, die Schevenin- gen-radio alarmeerde. Ook de lichtwachter van het IJzeren To rentje te Westkapelle merkte noodsignalen op. De marinehelikopter in actie boven de Botskilbank, waar de Britse kustvaarder „Action" (voorgrond) vastliep. De sleepboot achtergrondkon het schip aanvanke lijk niet bereiken. De juiste oorzaak van de stran ding is niet bekend. Mogelijk zijn de machines uitgevallen waarna het scheepje door de harde wind snel af dreef naar de kust van Het reddingswerk kwam hierna snel op gang. De Inmiddels toege schoten sleepboten, o.a. de Hanja (van de n.v. Van den Akker uit Vlissingen), de Themi IV en II (van Dijkhuizen uit Vlissingen), de Jan Leis uit Burgh-Sluis kon den de Action niet bereiken we gens de grote ondiepte. Van de vliegbasis Valkenburg waren In middels een helikopter en een Neptune van de Marine Lucht vaartdienst op weg. Toen de drie bemanningsleden van boord wa ren gehaald, bracht de Hanja de Action naar minder woelig water. Later werd het werk overgeno men door de boten van Dijkhui zen. Zij brachten een lijn over waarna de Temi II de kustvaar der op sleeptouw nam naar de haven van Vlissingen. De Action was met lading stuk goederen op weg van Antwerpen naar de thuishaven Rochester. De gewonde kapitein van de „Action" wordt bij Westkapelle aan land gezet. HET Rijnmondsraadslid drs. ft. Schieven (D '66) vindt het dringend gewenst dat voor het Rijnmondgebied op korte ter mijn een organisatie wordt op gericht voor preventie en be- strijding van industriële ram pen. LANGDURIG gestraften in de Noorse gevangenissen hebben een eigen vakbond opgericht die onder meer salarisverho ging en drie weken betaalde vakantie als eisen in het vaan del hebben geschreven. DE PANNE (AP). Toe risten in De Pajvne (België) zijn in opstand gekomen tegen praktijken die zich voordoen bij de verhuur van apparte menten aan de Belgische kust. Een onderzoekje onder Franse en Belgische toeristen heeft geleid tot de oprichting van een actiecomité om te strijden tegen de machtige bu reaus, die praktisch het mo nopolie bezitten over de ver huur van appartementen. Het onderzoekje werd als gevolg van taalproblemen alleen Inge steld onder Franse en Belgi sche toeristen, maar veel Duit se, Engelse en Nederlandse toeristen zullen er waarschijn lijk ook aan deelnemen. Uit het onderzoekje blijkt, dat de advertenties vaak meer beloven dan geboden wordt, dat krotten worden verhuurd aan toeristen die niet veel kunnen betalen, dat klachten bij de verhuurbureaus geen zin hebben en dat deze eenzij- dig „schandalige voorwaarden" opleggen. Het meest militante actieco mité wil dat de Belgische overheid ingrijpt en regels voor het verhuren van appar tementen instelt en apparte menten klassificeert naar prijs en komfort. Zij eisen dat de toeristen een werkelijke keuze kunnen maken en dat er een soort „ombudsman" wordt in gesteld die de belangen van de toeristen kan behartigen in geval er misbruik van de situ atie wordt gemaakt. (Van onze redactie buitenland) LONDEN. Hoewel de overkoepelende Britse vakcentrale TUC de voor maandag uitgeroepen algemene staking heeft afgelast, is het einde van de stakingsgolf in Engeland nog niet in zicht. De bond van havenarbeiders sprak zich donderdagmiddag met 38 tegen 28 stemmen uit voor een landelijke havensta king, die vrijdag begint en voor onbepaalde tijd zal duren. De TUC trok het stakingspa rool in nadat woensdag door tussenkomst van de landsadvo- vaat de vijf havenarbeiders wa ren vrijgelaten, die gevangen zaten wegens het negeren van het hof voor de industriële be trekkingen. De algemene 24- uursstaking was bedoeld als protest tegen hun hechtenis. De afgevaardigden van de 48.000 havenarbeiders hebben de staking uitgeroepen als blijk van hun ongenoegen over een rapport over modernisering en rationalisering in de havens, dat door vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers is opgesteld. Jack Jones, secretaris-gene raal van de bond van vervoer personeel (waarin ook de ha venarbeiders georganiseerd zijn) en mede-opsteller van het rap port, betreurt het besluit van de havenarbeiders. ,,lk ben een teleurgesteld man. Dit kan een langdurige staking worden," al dus Jones na afloop van de bondsvergadering. Ook opposi tieleider Harold Wilson be schouwt het rapport-Jones-Al- dington als een uitstekend voor- stel. „Wij menen dat dit rap port aanvaard en uitgevoerd moet worden," zo zei de La- bourleider donderdag in het La gerhuis. De havenarbeiders eisen be tere lonen, garanties voor hun werkgelegenheid en een betere afvloeiingsregeling. Ze vinden dat het rapport Jones-Alding- ton niet voldoende aan hun eisen tegemoet komt. In het rapport wordt aanbevolen de havenarbeiders een groter aan deel te geven in de behandeling van containervervoer, dat ze als de grootste bedreiging voor hun werkgelegenheid zien. Een bemiddelingspoging, die minister van arbeid Maurice MacMillan donderdagmiddag nog ondernam, is op niets uit gelopen. In de Britse havens worden al sinds maandag wilde stakingen gehouden. Met ingang van vrij dag wordt de staking officieel, nu deze door de vakbond is uit geroepen. Donderdag gingen de havenarbeiders in de meeste kleinere havens weer aan het werk, maar in de havens van Londen, Liverpool en Glasgow bleef het werk stilliggen. In de meeste andere sectoren, waar solidariteitsstakingen met de vijf gevangen havenarbeiders zijn gehouden is donderdag nor maal gewerkt. (Van onze correspondent). CADZAND Op het strand te Cadzand, ter hoogte van de haven is woensdagavond om ongeveer acht uur een land mijn ontdekt. De onmiddellijk gewaarschuwde mijnoprui- mingsdienst van de marine te Vlissingen was zeer spoedig ter plaatse, zodat het ooorlogs tuig dezelfde avond om kwart over tien onschadelijk kon worden gemaakt. DEN HAAG (ANP) Met Ingang van 1 augustus worden de cursusgelden aan de MO- instituten en de academies voor lichamelijke opvoeding met f 150,verhoogd. Zij bedragen dan: opleidingen MO- akte f 300,(was f 150), MO-b akte f 350,(200) en ongesplitste MO-akte f350,— (200). De be- zitters van een rijksstudietoe lage zullen voor deze verhoging compensatie krijgen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 1