Bezwaar tegen vestiging van chroomerts- zanddrogerij in Vlissingen BRAND VERWOEST WAPGLFABRIEK IN ROOSENDAAL Hoofdagent redt Oosterhoulse jongen van verdrinking Stakingsgolf in Engeland ÉMfc N.K.V. door kruist formatie Opstand in Arnhemse gevangenis Schade geschat op twee a drie miljoen gulden ZiWaard® H.ötf'Dafr"aakt CHIRURG OPEREERT BABYZEE HONDJE BoersmaReële loonstijging niet uitgesloten LAWAAI Baby gestikt in trappellaken MOGELIJKHEID VAN BRAND STICHTING NIET UITGESLOTEN Achterstand Jongen brengt voor wedden schap trein tot stilstand Achtjarige fietst in diep gat, ontstaan door lek in waterleiding HAVENS, FABRIEKEN EN MIJNEN PLAT keertfe-opvtap? brood-nodig! m Vrtegt om 'n 0\^m' WENS VERKIEZINGEN j, MISSCHIEN AL IN NAJAAR WERKENDE JONGEREN ZIEKENFONDS RAAD: ALLEEN i IN NOOD GEVALLEN VERGOEDING WEEKENDHULP TANDARTS EEN ZELFSTANDIGE KRACHT voor onze juweliersafdeling in de AUTORAMA - BREDA Interlux Handelmaatschappij N.V. Directeur: Dr. W. A. J. M. Hark*. Hoofdredacteur: L. Leijendekker. Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)—79 20 Abonnementsprijs m.i.v. l-7-'72: 18,80 per kwartaal; per maand 6,36. Losse nummers 20 cent. Gironummer 1114111. t.n.v. N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem, Reigerstraat 16, Breda. VRIJE ZEEUW DINSDAG 25 JULI 1972 26e Jaargang No. 8911 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie f 2,40, exclusief 4% B.T.W# Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot v.m. 11 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem GRONINGEN (ANP) Een vrijdag van een zandplaat in de Wadden zee gehaald ziek baby zeehondje heeft een ope ratie doorstaan om van een navejaandocning af geholpen le "worden, die zelfs tot buikvliesontste- ling had kunnen leiden. Het diertje, dat ernstige ziekteverschijnselen had, werd ontdekt door enke le vissers, die het in Harlingen overdroegen aan de rijkspolitie die het bracht naar me vrouw 't Hart in Pieter- buren. Zij beheert een soort crèche voor zieke zeehonden. Daar de vee arts niet onmiddellijk bereikbaar was, werd dr. Posthumus, een huis arts te. Eenrum (Gr.), gewaarschuwd. Deze constateerde dat opera tief ingrijpen noodzake lijk was en nam contact op met dr. H. J. Oter- doom, een Gronings chi rurg. Dr. Oterdoom ver richtte daarop de in greep In de als operatie zaal ingerichte garage van de huisarts. In het buitenland zijn deze operaties ook wel eens uitgevoerd, meestal met dodelijke afloop. Naar liet zich gisteren liet aanzien is deze ingreep geslaagd. UTRECHT „Ons uitgangs punt is niet, dat er geen reële loonstijging mag komen, maar wel dat er een groot deel van de nationale groei nodig is om collectieve voorzieningen te kunnen financieren. En dat hoeft niet perse 100 procent van de nationale groei te zijn, hoewel het percentage er niet ver vanaf zal liggen". Dit zegt drs. J. Boersma, demissionair minister van so ciale zaken, in een interview met „Ruim Zicht", het offi ciële orgaan van het N.K.V. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG De Vereniging Milieuhygiëne Zeeland (VMZ) heeft een aantal bezwaren geopperd tegen het verlenen van een hinderwetvergunning aan een chroomerts-zanddrogerij, die zal worden ge bouwd op het terrein van de n.v. Haven van Vlissin gen, voor rekening van de G. and W. Industrial en Chemical Supplies Ltd. te Vlissingen. DE VMZ wil, dat zowel ten aanzien van de luchtveront reiniging als voor wat betreft de watervervuiling en ge luidshinder die door de fabriek worden veroorzaakt, strin gente eisen in de hinderwetvergunning worden opgenomen. Wat de luchtverontreiniging aangaat, wordt geconstateerd dat in de hinderwetaanvraag wordt vermeld dat er in het geheel geen afvalstoffen zullen zijn. In de technische toelich ting bij de aanvraag staat evenwel te lezen dat de instal laties „niet meer dan 150 milt gram per kubieke meter", het geen overeenkomt met 1,2 kg stof per uur, produceren. De VMZ wenst dat in- de hinderwetvergunning een voorwaarde wordt opgenomen, dat de hoeveelheid uitgestoten stof beneden de grens van 1,2 kg per uur blijft. De hinder- wetaanvrage vermeldt voorts dat er geen bedrijfsafvalwater zal worden geloosd. De VMZ stelt wat dit betreft: „Uit de ter inzage gelegde stukken blijkt niet op welke manier wordt voorkomen dat bij zwa re regenval chroomertshou- dend zand wordt wegge spoeld". Ook wat dit aangaat worden voorzieningen geëist. Tenslotte wenst de VMZ dat met betrekking tot de geluids hinder normen worden ge steld, onder andere inzake vo lume en toonhoogte van het geproduceerde lawaaj. Volgens de hinderwetaanvraag zal tot op tachtig meter rond het be drijf geluid hoorbaar zijn. Het nieuwe bedrijf komt op een milieugevoelige plaats te staan, namelijk binnen de be bouwde kom van Vlissingen, op korte afstand van een woonwijk. Deze moeilijke lo catie maakt het noodzakelijk, dat er jaarlijks zeker tien con- trolemetinigen in diverse vor men- van milieubelasting wor den verricht, zo meent de VMZ, De resultaten van de metingen moeten in een jaar rapport worden opgenomen, dat in handen van b. en w. van Vlissingen dient te wor den gesteld. DE WEDUWE van president Gamal Abdel Nasser Is maan dag voor een bezoek van twee weken naar Joegoslavië ver trokken. (Vam een onzer verslaggevers) ARNHEM In het huis van bewaring a»n de Walburg straat in Arnhem is zondaga vond een begin van een ge vangenisopstand uitgebroken. Veertien gedetineerden ver nielden de ruiten van hun cel len en sloegen de inboedel kort en klein. De Arnhemse politie verscheen met zestien man, ontruimde de cellen en verdeelde de oproerlingen over andere verblijven, onder andere de koepelgevangenis in Arnhem. Over de oorzaak tast men nog steeds in het duiister. De hele «vond hadden alle gedeti neerden tot half tien naar de televisie zitten kijken. Daarna waren ze gdwoon naar hum cellen gegaan. Om kwart over tien begon de oproer toen één man de ruiten van zijn cel begon stuk te Slaan en de naam schreeuwde van mede gedetineerden, die daarop hun oei ook begonnen te bewerken. Onder de deelnemers waren er die voor de eerste keer in voorarrest zaten- Omsteelts twee uur 's nachts w-as alles weer rustig. De HAARLEM (ANP) l'/z jarige Cornells Dekker uit Haarlem-noord is in een trap pellaken gestikt. De moeder was op bezoek in Haarlem- oost en had het jongetje om een matras vastgebonden. Een buurmeisje dat twee uur later ging kijken, zag dat banden, om de hals van het jongetje zaten, en waarschuwtde een arts. De baby was toen al overleden. (Van een onzer verslaggevers ROOSENDAAL Gister morgen is in Roosendaal het gigantische complex van Baartmans Wafelfabriék aan de Zwaanhoefstraat door brand vernield. De schade werd gistermiddag door de bedrijfsdirectie voorzichtig geschat op twee a drie mil joen gulden. Over dc oorzaak van de brand tastten brandweer en politie gisteravond nog in het duister. De mogelijkheid van brandstichting wordt niet uit gesloten. De brand brak even na ze ven uur gistermorgen uit. Toen de gealarmeerde brand weer rond kwart over acht arriveerde, was de hele fa briek van voor tot achter al een laaiende vuurpoel. „Deze enorm snelle ontwikkeling kan geen normale oorzaak heb ben", aldus brandweercom mandant Bouwman. „De hele fabriek, althans de grote ma gazijnen met de hoogst brand bare verpakkingsmaterialen, kan niet zo snel over de gehe le breedte in brand staan als er geen merkwaardige oorza- ken zijn". Politiecommissaris Ter Hark begon op. het terrein van de brand al met de verho ren 'van het personeel in een wagen van de mobiele een heid. Het personeel was om zes uur gistermorgen begon nen. Vorige week was in het bedrijf de zogenaamde tropen- dienst ingevoerd. Op 29 juni 's avonds om zeven uur kon Baartmans Wafelfabriek ter nauwernood van de ondergang gered worden, toen een ge bouw met een bandoven in lichter laaie ging. De brand weer wist toen het vuur tot het laaiende gebouw te beper ken. Gisteren was er geen redden meer aan. Het perso neel van de fabriek had eigen lijk vakantie, maar een kleine ploeg' was blijven werken om de achterstand na de brand drie weken geleden in te ha len. Hier verrichten de brandweermannen van Oud-Gastel, door commandant Bouwman ter assis tentie geroepen, hun huzarenstuk: ze slaagden erin na een levensgevaarlijk en verbeten gevecht in de loeiende hitte, de soms twintig meter uitschietende vlammen terug te dringen en het naast de vuurpoel liggende gebouw van de Stichting Reco te redden. Als de Reco, een gebouw met een zware vuurbelastingin brand was geraakt, zou wellicht ook de daaraan grenzende confectie fabriek van Van Gits afgebrand zijn. BARNEVELD (ANP) De oplettendheid van en treinbe stuurder heeft het leven gered van een 9-jarige jongen uit Barneveld. De jongen had met veel bra- vour de uitdaging van zijn vrienden aangenomen om de trein tot stilstand te dwingen dloor op de spoorlijn te gaan staan. Dat het levensgevaarlij ke spel niet fataal is afgelopen is alleen aan de machinist te danken, die zijn treinstel op de lijn - Amersfoort - Ede - Wiageningen, nog juist tot stil stand kon brengen. Eigenhandig heeft hij de jongen van de spoorbaan ver wijderd en hem op het station Barneveld aan de politie over gegeven. (Van een onzer verslaggevers) OOSTERHOUT Hoofda gent J. P. Brekelmans van de Oosterhoutse gemeentepolitie heeft gistermorgen de achtja rige Wilbert Snoek uit Ooster hout gered van verdrinking in een diep gat, dat was ontstaan als gevolg van een lek in een hoofdwaterleiding. Wilbert, die op zijn fiets in het water was gereden, kon net op tijd op het droge worden gebracht. Hij is weer springlevend. Het drama, dat dank zij de snelle reactie van de heer Brekel mans zo'n goede afloop had, speelde zich af op het trottoir voor de supermarkt van André van Hilst aan de Antonius- straat. De bemanning van een surveillanceauto van de politie ontdekte daar om kwart voor zeven 's morgens dat de hoofdleiding, die een diameter heeft van ruim 30 centimeter, was gesprongen. Het ontsnap pende water zocht zich met grote kracht een weg naar bo ven. Daardoor ontstond in on geveer anderhalf uur tijd een gat met een diepte van 1,80 en een diameter van ongeveer drie meter. In een onbewaakt ogenblik, om ongeveer half negen, kwam Wilbert Snoek aangefietst om boodschappen te doen. Omdat hij ln de ver onderstelling verkeerde, dat er een gewone plas water op het trottoir lag, fietste hij door. Hij ging pardoes kopje onder. Bijna onmiddellijk daarna kwam de lieer Brekelmans ter plaatse. Gealarmeerd door het geroep van enkele omstanders en omdat hij armpjes boven het water uK zag steken sprong hij meteen ln het gat. Ongeveer een minuut later lag Wilbert op het droge van de schrik te bekomen. Hij was weer snel bij zijn positieven. Enkele uren later kwam hij op het politiebureau informeren of zijn fiets al gevonden was. Dat bleek niet het geval te zijn. De tweewieler was in de „krater" achtergebleven. (Van onze correspondent) LONDEN Vrijwel alle Britse havens zijn geheel verlamd, tientallen mijnen in Engeland en Schotland en Wales liggen stil, in sommige auto- en vliegtuigfabrieken wordt het werk ver traagd, de voedselvoorziening komt in gevaar, er verschijnen geen Londense kranten en het is mogelijk dat ook radio en tele visie worden ingeschakeld. (ADVERTENTIE) 5# di© dat Brood van onvei d© ïb©^ Een algemene staking tegen de conservatieve regering wordt hier en daar bepleit, maar is nog onwaarschijnlijk. Het verzet wegens de arresta tie van vijf havenarbeiders die sinds vorig weekend in de ge vangenis Pentonville zitten, heeft een enorme omvang. De stakers eisen de intrekking of althans opschorting van de wet op de arbeidsverhoudingen waarin aan de vakbonden nieuwe rechten worden toege kend, echter met aanvullende verplichtingen waarover vorig jaar een lange parlementaire strijd werd gevoerd. Zij heb ben al steun gekregen van de Franse vakbeweging die Britse schepen zal boycotten in Le Havre en elders, zo lang de Britse actie duurt. Labour en het Trade Union Congress, voor sommige zaken de gehele Britse vakbeweging vertegenwoordigd, moedigen het stakingsoffensief niet aan. Wel echter is de socialistische partij, evenals de vakcentrale het met het doel van de sta kers eens. De socialisten heb ben herhaaldelijk beloofd de omstreden wet te zullen af schaffen zodra zij de rege ringsmacht hebber» heroverd. Een der gewestelijke advies commissies van het TUC heeft de arbeidersbeweging opgeroepen een algemene pro teststaking van een dag tegen de wet van de regering Heath te organiseren. De aanhouding van de vijf ha venarbeiders geschiedde ge heel overeenkomstig de wens van deze militante verzetple- gers. Zij werden echter niet gearresteerd onder de bepali» gen van de nieuwe wet, zoals het vorige maand bijna het ge val was geweest, doch dat maakte voor de stakingsactie geen verschil meer en zij wor den als martelaars voor de vrijheid van de vakbeweging beschouwd. De onmiddellijke aanleiding voor de huidige stakingsactie is het slepende conflict over het laden van containers. Er is niet genoeg werk meer voor de 40.000 Britse havenarbeiders en zij eisen de baantjes van honderden mannen in de con tainer-depots, waar bij zij ui teraard de betere dokwerkers- tarieven bedingen. onverbeterlijk bokman/ehop DE AMSTERDAMSE f meenteraad zal waarschijnlijk op 16 augustus een voorstel van burgemeester en wéthou- ders behandelen om met In gang van 1 november van dit jaar een „bijdrageverordening gemeenteriool" vast te stei- (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Hoewel kabinetsformateur mr. B. W. Biesheuvel aanstuurt op het formeren van een vierpartij- enkahinet, dat vervroegde verkiezingen zal uitschrijven in het komende- voorjaar, kreeg het er gisteravond alle schijn van, dat Nederland al dit najaar naar de stembus moet; in oktober of novem ber. Niet alleen Is daarop vanuit de Tweede Kamer sterk aan gedrongen (VVD-leider Hans Wiegel schaarde zich wat dat betreft aan de kant van de oppositie), ook het NKV pleit er thans voor in het gisteren verschenen nummer van Ruim Zicht.) Het NKV acht een in terim-kabinet geen volwaardi ge partner om met het be drijfsleven een sociaal contract (afspraak over lonen en prij zen) af te sluiten, vandaar dat het vindt, dat moet worden aangestuurd op verkiezingen" op de allerkortste termijn", waarna een nieuwe regering kan optreden die medeverant woordelijkheid kan nemen voor het af te sluiten sociale contract. Deze NKV-verklarinig zal bij de vooruitstrevende vleugel van de KVP-fractie ongetwij feld aanslaan, zo verwacht po litiek Den Haag. Bovendien is het heel wel denkbaar, dat de KVP-fractie niet akkoord zal gaan met een aantal door Biesheuvel voorgestelde (reeds in het kabinet overeengeko men) wijzigingen van het re geerakkoord. Het grootste hang ijzer in die wijzigingen is het plan- om vormings-faciliteiten voor werkende jongeren een jaar op te schuiven, wat zou betekenen dat vijftienjarigen pas per 1 augustus 1974 en zestienjarigen nog een jaar la ter twee dagen per week vor ming ontvangen. (Vervolg op pagina 7) f UTRECHT (ANP) Zie kenfondsverzekerden die op een zaterdag of zondag de hulp inroepen van een tand arts, terwijl deze hulp „in redelijkheid" ook had kunnen worden uitgesteld tot de eerst volgende werkdag. kunnen geen aanspraak maken op een vergoeding van het zieken fonds. Dat is de strekking van een advies dat de ziekenfonds raad heeft uitgebracht voor een wijziging van het ministe riële besluit dat de tandheel kundige hulp aan ziekenfonds verzekerden regelt. (ADVERTENTIE) Wij zoeken Salaris 1250,— bruto. Tel. 020 - 713007 Herman Heijermansweg 43 Amsterdam

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 1